AnglickyDruhČeskyFrancouzskyNěmecky
European Food Safety AuthorityPEvropský úřad pro bezpečnost potravinAutorité Européenne de Sécurité des AlimentsEuropäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
World Conference on the Commercial Sexual Exploitation of ChildrenZSvětový kongres proti pohlavnímu vykořisťování dětí pro obchodní účely
le congrés mondial contre l´exploitation sexuelle des enfants á des fins commercialesWeltkongress gegen die kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern
'livestock' aid applications Zžádosti o podporu "na zvířata"les demandes d'aide 'animaux'Beihilfeanträge 'Tiere'
"Agriculture" Sub-committee of the Protocol concerning sanitary,phytosanitary and animal welfare measures in relation to tradePSous-comité "agriculture" du Protocole concernant les mesures sanitaires, phytosanitaires et celles en faveur du bien-ętre des animaux applicables aux échangesUnterausschuß "Landwirtschaft" für das Protokoll überveterinärhygienische, pflanzengesundheitliche und den Tierschutz betreffende Maßnahmen im Handel
"all in, all out" systemZsystém uzavřeného obratusysteme "tout dedans tout dehors"System der einheitlichen Bewirtschaftung
"Culture and Audiovisual" CouncilZRada pro kulturu a audiovizuální médiaConseil "Culture et audiovisuel"Rat "Kultur und audiovisuelle Medien"
"marking to market" approachZpřístup "oceňování tržními cenami" ("mark to market")évaluation au prix du marchéMarktbewertungsansatz ("marking to market")
"original exposure" approachZpřístup "původní úvěrová angažovanost"approche par "le risque initial"Ursprungsrisikoansatz
"Spinchiller" chilling processPchlazení Spinchillerréfrigération "Spinchiller"Spinchiller-Kühlung
(common) rules for importsZ(společná) pravidla dovozurégime (commun) applicable aux importations(gemeinsame) Regelung der Einfuhren
(defence) counsel ; advocateobhájceavocat (de la défense) (m)
(expert) opinionstanovisko (odborné)avis (m) (spécialisé, d'expert)Gutachten (n), Begutachtung (f)
(freezer) tuna seinersZ(mrazírenská) plavidla lovící tuňáky vlečnou sítíthoniers senneursThunfischwadenfängern
(Government) Resolutionusnesení (vlády)décision (gouvernementale) (f)(Regierungs-) Beschluss (m)
(officially) authenticated (event. certified) copyP(úředně) ověřená kopie
(pan-)European research infrastructure (ERI)evropská výzkumná infrastrukturainfrastructures de recherche européennes (fpl)
(revised) Stability and Growth Pact(revidovaný) Pakt o stabilitě a růstu / Pakt stability a růstupacte de stabilité et de croissance (révisé) (PSC) (m)
(statement of) criminal records ; (a copy of [an entry in]) the criminal recordsrejstřík trestů (výpis z trestního rejstříku)Casier judiciaire (extrait du) (m)
(supporting) documents for meetings of the Councilinformace k jednání Radysupports (mpl) pour les réunions du ConseilInformationen (fpl) für Verhandlungen des Rates
(UNDC) United Nations Drugs Control Programme ZProgram OSN pro kontrolu drogPNUCID (programme des Nations unies pour le controle international des drogues)UNDCP (Drogenkontrollprogramm der Vereinten Nationen)
(water) catchment areaZpovodíbassin versantWassereinzugsgebiet S
1,1,1-trichloroethaneP1,1,1-trichlorethantrichloro-1,1,1-éthane1,1,1-Trichlorethan
13th month payZtřináctý plattreizieme mois13. Monatsgehälter
13th World Forestry Congress (Argentina - autumn 09)XIII. světový lesnický kongres (Argentina - podzim 09)XIIIe congrès forestier mondial (Argentine - automne 09) (m)
18-Month Presidency Programme18měsíční program předsednictvíprogramme (m) de la présidence sur 18 mois18-monatiges Programm der EU-Ratspräsidentschaft
220 V power socketelektrická síťová přípojka na 220 V / zásuvkaprise de courant 220 V
8th UN Forum on Forestsosmé zasedání Fóra OSN pro lesy (UNFF-8)huitième session du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF-8) (f)
A European Information Society for Growth and Employmentevropská informační společnost pro růst a zaměstnanost.société de l'information pour la croissance et l'emploi (f)
a foreign unit of undertaking in collective investmentPzahraniční osoba kolektivního investování
à l’orange na pomerančíchà l'orange
a public budget deficit in excess of 3 % of (its) GDPdeficit vládního rozpočtu přesáhne 3 % HDPle déficit du budget national dépasse 3 % du PIB
a trio of home-made sorbets with forest fruits marinated in Port wine and cognactrio domácích sorbetů s marinovanými lesními plody v portském víně a koňakutrio de sorbets maison accompagnés de fruits des bois marinés au porto et au cognac
A2 Pavilion Pavilon A2Pavillon A2
abaca/manilaZmanilské konopíchanvre de ManilleManilahanf
abandonment of the goods to the ExchequerZpřenechání zboží ve prospěch státuabandon d'une marchandise au profit du Trésor publicAufgabe einer Ware zugunsten der Staatskasse
ABI - Advanced Boundary Information messageZpředběžná informační zpráva o přeletu hranice FIRxVorabinformationen über die Grenzpassage (ABI)
abide by legal regulationsPdodržovat právní předpis
abolish dutiesPzrušit povinnosti (cla)supprimer les droits de douaneZölle abschaffen
abrazivesZabrazivaabrasifsx
abridged balance sheetPzkrácená rozvaha
abridged prospectusPužší prospekt
absenteeismZneomluvená nepřítomnost v zaměstnáníabsentéismeArbeitsversäumnis, Absentismus
absolute thresholdZabsolutní práhseuil absolutabsolute Schwelle
absorbed dose (D)Pabsorbovaná dávka (D)dose absorbée (D) fEnergiedosis (D) e
absorbent paperZabsorbční papírpapier absorbantx
abstract test suiteZsouhrnný soubor zkoušekxabstrakte Prüfreihen
acacia honeyPakátový medmiel d´acacia mAkazienhonig r
academicZakademický pracovník vysoké školyuniversitaireWissenschaftler
academyakademieacadémie (f)Akademie (f)
Academy of Sciences of the Czech RepublicAkademie věd ČR Académie des sciences de la République tchèque (f)Wissenschaftsakademie der Tschechischen Republik (f)
acariosisZroztočíková nákaza včelacariosegutartige Faulbrut
ACC - Area Control CentreZACC - oblastní středisko řízeníxBezirkskontrollstelle
accelerated deliveryZurychlené dodáníbeschleunigte Sendung
acceleratorPurychlovačaccélérateur mBeschleuniger r
acceptability limitZprahová mez přijatelnostilimit d´acceptabilitéGrenzwerte
acceptanceZakceptaceacceptationAkzept
acceptance for breeding purposes Zpřijetí do plemenitby (zařazení do p.)admission a la reproduction
acceptance of reinsurance or of retrocessionZpřevzetí zajištění nebo retroceseaccepter en réassurance ou en rétrocessionRückversicherung oder Retrozession übernehmen
acceptance of security for trade on the public marketPpřijetí cenného papíru k obchodování na veřejném trhu
acceptance of sharesPpřijetí akcie
acceptance percentagePsazba pro přijetícoefficient d´acceptationAnnahmesatz
acceptance testZakceptační testxAbnahmeprüfung
acceptance thresholdPpráh akceptaceseuil d'acceptationAkceptanzschwelle
accepting and transmitting instructionsPpřijímání a předávání pokynů
accepting controllerZpřebírající řídící (letového provozu)xübernehmende Lotse
accepting unitZpřebírající stanovištěxübernehmende Stelle
accessPpřístupaccesZugang
access deficitZdeficit přístupu déficit d'accesZugangsdefizit
access to an overbooked flightPnástup na překnihovaný letembarquement d'un vol surréservé
access to Caspian gaspřístup k zemnímu plynu z oblasti Kaspického mořeaccès au gaz caspien (m)
access to directory enquiry services in other Member States Ppřístup k informačním službám o telefonních číslech v jiných členských zemíchacces aux services de renseignements dans d’autres États membresZugang zu Auskunftsdiensten in anderen Mitgliedstaaten
access to financing and to programmespřístup k financování a k programůmaccès au financement et aux programmes (m)
access to fundingpřístup k financováníaccès (m) au financement
access to healthcarepřístup ke zdravotní péči accès (m) aux soins
access to intra-Community air routesZpřístup na letové tratě ve SpolečenstvíZugang zu Strecken des innergemeinschaftlichen Flugverkehrs
access to marketspřístup na trhyaccès aux marchés (m)
access to operator services in other Member States Ppřístup ke službám obsluhovatelky v jiných členských zemíchacces aux services par standardiste dans d’autres États membres Zugang zu vermittelten Diensten in anderen Mitgliedstaaten
access to rightspřístup k právůmaccès (m) aux droits
access to the lawpřístup k právuaccès (m) au droit
accessible, barrier-freeZbezbariérovýaccessibleerreichbar, zugänglich (für)
accessionZpřistoupeníadhésionBeitritt
accession compensatory amountZvyrovnávací částka přijetír Beitrittsausgleichsbetrag
Accession Compensatory Amount (ACA)Zpřístupová vyrovnávací částkamontant compensatoire d'adhésion (MCA)Beitrittsausgleichsbetrag (BAB)
accession negotiationspřístupová jednánínégociations d'adhésion (fpl)
Accession PartnershipZPřístupové partnerstvípartenariats pour l´adhésionBeitrittspartnerschaft
accident or an incidentZnehoda nebo mimořádná událost (v dopravě)accident ou incidentUnfall oder Zwischenfall
accident victimZpoškozenývictimeUnfallopfer
accidental doseZneplánovaná (havarijní) dávkadose accidentelle fzufällige Dosis e
accidental exposurePhavarijní ozářeníexposition accidentelle funfallbedingte Strahlenexposition e
accompanying document, transit accompanying documentZprůvodní doklad, tranzitní průvodní dokladdocument d´accompagnement, document d'accompagnement transitBegleitdokument, Versand-Begleitdokument
accompanying programmedoprovodný program / doprovodný společenský programprogramme parallèle
accompanying programme for spousesdoprovodný program pro partneryprogramme parallèle pour les conjoints
accompanying programme, fringe programmedoprovodný programprogramme parallèle (m)Begleitprogramm (n)
account income, incomeZpříjmyrevenuesEinkünfte
account ownerPmajitel účtu
account statementPvýpis z účtu
accountancy officeZúčetní střediskooffice comptableBuchstelle
AccountingPúčetnictvíx
Accounting Advisory ForumZPoradní fórum pro účetnictvíforum consultatif de la comptabilitéBeratendes Forum für Rechnungslegung
Accounting and Monetary Income Committee (AMICO)ZVýbor pro účetnictví a měnové příjmy (AMICO) Comité de la comptabilité et du revenu monétaire (AMICO)Ausschuss für Rechnungswesen und monetäre Einkünfte
Accounting basePúčetní koncept/východiskox
accounting documentsZúčetní podkladydocuments comptableRechnungsunterlagen
accounting estimateZúčetní odhadestimation comptablebuchmässige Schätzung
Accounting estimatePúčetní odhadx
accounting groupZúčetní skupinagroupe comptablerechnungslegende Einheit
Accounting income Púčetní zisk/výnos/příjem (dle kontextu)x
Accounting modelPúčetní modelx
accounting obligationsZpovinnost vedení účetnictvíobligations comptablesRechnungslegungspflichten
accounting periodPúčetní období
Accounting periodPúčetní obdobíx
accounting policyZúčetní pravidla, účetní politikaregle comptableRechnungslegungsgrundsatz
Accounting policyPúčetní pravidla/politikax
Accounting principlePúčetní zásady/principyx
accounting principleZúčetní zásadyprincipe comptableGrundsatz ordnungsmäßiger Buchführung
Accounting profitPúčetní ziskx
accounting recordZúčetní záznamrelevé comptablex
Accounting recordPúčetní záznamx
accounting recordsPúčetní evidence
accounting regulatory committeePRegulativní výbor pro účetnictvícomité de réglementation comptableRegelungsausschuss für Rechnugslegung
accounting standardsúčetní standardynormes comptables (fpl)
accounting statement/reportPúčetní výkaz
accounting technical committeePTechnický výbor pro účetnictvícomité technique comptableTechnisches Ausschuss für Rechnungslegung
accounting treatmentZúčetní řešenítraitement comptable
Accounting treatmentPúčetní řešeníx
accounting year, accounting period, financial yearZúčetní obdobíexercice comptable ,période de comptabilisationRechnungsjahr, Verbuchungszeitraum
Accounts receivablePpohledávkyx
accounts receivable, receivablesZpohledávkycomptes a recevoirAussenstände
accreditation badgeakreditační vstupní kartabadge d'accréditation
Accreditation Commissionakreditační komisecommission d'accréditation (f)Akkreditierungskommission (f)
accreditation deskakreditační pultcomptoir d'accréditation
accreditation of media representativesakreditace novinářůaccréditation des journalistes / professionnels des médias
accreditation pinakreditační odznakpin's
accrual basisZakruální bázeprincipe des droits constatésperiodengerechte Erfassung
Accrual basisPakruální bázex
accrual basis of accountingZakruální účetnictví, účetnictví na akruální bázicomptabilité d'exercicex
Accrual basis of accountingPakruální účetnictví, účetnictví na akruální bázix
accruals and deferred incomeZpříjmy a výdaje příštích obdobícomptes de régularisation: passifRechnungsabgrenzungsposten
accrued liabilitiesZakruální závazkypassif transitoiretransitorische Passiva
Accrued liabilitiesPakruální závazkyx
accumulated profit or lossZkumulované zisky nebo ztrátyrésultat cumulatifx
Accumulated profit or lossPkumulované zisky nebo ztrátyx
Accumulating compensated absencesPkumulované nároky na placené volnox
accused person / the accusedobviněnýmis en examen (m)
acetic acidZkyselina octováacide acétiqueEssigsäure; Acetsäure; Ethansäure
acetic anhydridePacetanhydridanhydride acétiqueEssigsäureanhydrid
acid buttermilkZkyselé podmáslíbabeurre acidesauer Buttermilch
acid caseinZkyselý kaseincaséine acideSäurekasein
acid depositionZdepozice kyselých látekdépot acide
acidification of winesZpřikyselení vínaacidification des vinsSäuerung von Wein
acidified creamZokyselená smetanacreme acidifieeRahm mit Säure versetzt (angesäuert)
acidified milkZokyselené mlékolait acidifiéSauermilch; Milch mit Säure versetzt
ACP - EC Committee on Industrial CooperationZVýbor pro průmyslovou spolupráci mezi AKT a ESComité de coopération industrielle: ACP - CEAusschuß für industrielle Zusammenarbeit: AKP - EG
ACP-EC Committee of AmbassadorsZVýbor velvyslanců AKT-ESComité des ambassadeurs ACP-CEAKP-EG Botschafterausschuß
ACP-EC Council of MinistersZRada ministrů AKT-ESConseil des ministres ACP-CEEKP-EG-Ministerrat
acquaint oneself / get acquainted with / familiarize oneself with (procedures, conclusions)seznámit se (s postupy, závěry …)prendre connaissance (des démarches, des conclusions…)sich vertraut / bekannt machen (mit Prozessen, Beschlüssen … )
acquire securitiesPnabýt cenné papíry
acquired for valuable consideration; acquired for remunerationZpořízeno za úplatuacquis a titre onéreuxentgeltlich erworben
acquireeZnabývaný, nabývaný podnikacquérantx
Acquiree Pnabývaný/nabývaný podnikx
acquirerZnabyvatel, nabývající podnikacquéreurwerber
Acquirer Pnabyvatel/nabývající podnikx
acquis communautaireacquis Společenství acquis (m) communautaire
acquisitionPnabytí
Acquisition Pakvizice/nabytí (podniku)x
acquisition and preservation of supplementary pension rightsnabývání a zachování doplňkových důchodových právacquisition et (la) préservation des droits à pension complémentaire (f,f)
acquisition of entitlement to benefitsZzískání nároku na dávkyacquisition du droit aux prestationsErwerb des Leistungsanspruchs
acquisition or alienation of the participation in the companyPnabytí nebo zcizení účasti na společnosti
acquisition or use of industrial property rightsZnabývání nebo užívání práv průmyslového vlastnictvíacquisition ou utilisation de droits de propriété industrielleErwerb oder Nutzung von gewerblichen Schutzrechten
actPúkon
actPzákon konkrétní
act in concertPjednat ve shodě
act in good faithPjednat v dobré víře
Act of AccessionZakt o přistoupeníacte de l'adhésionBeitrittsakte
act on behalf of the traderPjednat jménem obchodníka
act to the detriment of fair dealingsZzpůsobit narušení čestného a spravedlivého obchodováníentraver le fonctionnement normal du marchénormales Funktionieren des Marktes zu behindern
acting First Deputy Ministerzástupce 1. náměstka ministraadjoint (m) au premier adjoint au ministreVertreter des 1. Ministerstellvertreters (m)
actinobacillosisZaktinobacilózaactinobacilloseAktinobazillose
actinomycosisZaktinomykózaactinomycoseAktinomykose
actionžalobarecours (m) / requête (f)
action for damagesžaloba o náhradu škodyaction en dommages et intérêts (f)
action for damagesžaloba o náhradu škodyaction en dommages et intérêts (f)
action linesZsměry činnostilignes d'actionAktionsbereiche
action planakční plánplan (m) d’action
Action Plan for Logisticsakční plán pro logistikuplan d'action pour la logistique (m)
Action Plan for Urban Transportakční plán pro městskou dopravuplan d'action sur les transports urbains (m)
Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Tradeakční plán pro vymahatelnost lesního práva, státní správu a obchodplan d’action pour l’application des règlementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (m)
action plan on urban mobilityakční plán o městské mobilitěplan (m) d’action sur la mobilité urbaine 
action programme for the environmentZakční program pro oblast životního prostředíprogramme d'action pour l'environmentAktionsprogram für die Umwelt
activated carbonZaktivní uhlícharbon activéAktivkohle
activationPaktivaceactivation fAktivierung e
active ageingaktivní stárnutívieillissement actif (m)
active inclusionaktivní začleňování do společnostiinclusion (f) active
Active marketPaktivní trhx
active means of transportZaktivní dopravní prostředkymoyen de transport actifaktrive Beförderungsmittel
active substanceZúčinná látkasubstance activeWirkstoff
activities and scope of fundPčinnost a působnost fondu
activities on-lineZčinnosti on-lineactivités en ligneTätigkeiten on-line
activity (A)Paktivita (A)activité (A) fAktivität (A) e
activity of auxiliaries of the banking professionsZposkytování pomocných bankovních služebauxiliaires des professions bancairesHilfstätigkeiten des Bankwesens
activity unitZjednotka aktivityunité d´activité
activity: primary, secondary and ancillaryZčinnost: hlavní, vedlejší a pomocnáactivité principale, secondaire et auxiliaireTätigkeit: Haupt-, Neben- und Hilfstätigkeit
actual alcoholic strengthZskutečný obsah alkoholutitre alcoolique volumique acquisvorhandener Alkoholgehalt
actual axle load, actual axle weightZokamžité zatížení nápravycharge d‘essieu effectiveeffektive Achsenlast
actual premiums earnedZcelkové skutečně přijaté pojistnéprimes effectives acquisesverdiente tatsaechliche Praemien
Actuarial assumptionsPpředpoklady pojistné matematikyx
Actuarial gains and lossesPzisky nebo ztráty vyplývající z úprav pojistně-matematických odhadůx
Actuarial present value of promised retirement benefitsPpojistně-matematická současná hodnota přislíbených penzijních požitkůx
Actuarial valuationPpojistně-matematické oceněníx
Actuarial valuation methodPpojistně-matematická metoda oceněníx
AD F/M (adf) additional duty on flourZAD F/M (dcm) dodatečné clo na moukuAD F/M (daf) droit additionnel sur le farineAD F/M (Zme) Zollzuschlag auf Mehl
Ad hoc Committee on the regulation on the conditions governing imports of agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl nuclear power stationPDočasný výbor pro úpravu podmínek, jimiž se řídí dovoz zemědělských výrobků pocházejících ze třetích zemí a jež byly stanoveny v souvislosti s havárií jaderné elektrárny v ČernobyluComité ad hoc du rčglement relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers ŕ la suite de l'accident survenu ŕ la centrale nucléaire de TchernobylAd-hoc-Ausschuß für die Verordnung über die Einfuhrbedingungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern nach dem Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl
Ad hoc Committee on the STM (Supplementary Trade Mechanism)PDočasný výbor pro DOM (doplňkový obchodní mechanismus)Comité ad hoc MCE (mécanisme complémentaire aux échanges)Ad-hoc-Ausschuß für den ergänzenden Handelsmechanismus (EHM)
Ad Hoc Committee on Transitional Measures applicable in Germany with regard to certain Community provisions relating to the Protection of the EnvironmentPDočasný výbor pro přechodná opatření použitelná v Německu a vztahující se k určitým předpisům Společenství v oblasti ochrany životního prostředíComité ad hoc pour les mesures transitoires applicables en Allemagne concernant certaines dispositions communautaires en matičre de protection de l'environnementAd hoc-Ausschuß für die in Deutschland geltenden Übergangsmaßnahmen für bestimmte Gemeinschaftsvorschriften über den Umweltschutz
ad hoc moduleZmodul ad hocmodule ad hocad hoc Modul
ad personamPad personam (pro vlastní osobu, osobně)ad personamad personam
AD S/Z (ads) additional duty on sugarZAD S/Z (dcc) dodatečné clo na cukrAD S/Z (das) droit additionnel sur le sucreAD S/Z (ZZu) Zollzuschlag auf Zucker
ad valorem dutiesZvalorická cladroix ad valoremWertzölle
adaptabilityZadaptabilita; přizpůsobivostcapacité d'adaptationAnpassungsfähigkeit
adaptation aidZadaptační podporaaide d'adaptationAnpassungshilfe
Adaptation Committee - Conservation of Wild BirdsPVýbor pro přizpůsobení - zachování volně žijícího ptactva Comité adaptation-Conservation des oiseaux sauvagesAnpassungsausschuß-Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
Adaptation Committee - Monitoring of Environments concerned by Waste from the Titanium Dioxide IndustryPVýbor pro přizpůsobení - sledování prostředí zasaženého odpadem z výroby oxidu titaničitéhoComité adaptation-Contrôle des milieux concernes par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titaneAnpassungsausschuß-Kontrolle der durch die Ableitungen aus der Titandioxidproduktion betroffenen Umweltmedien
Adaptation Committee - Quality of bathing waterPVýbor pro přizpůsobení - jakost vody ke koupání Comité adaptation - Qualité des eaux de baignadeAnpassungsausschuß - Qualität der Badegewässer
Adaptation Committee - Surface Water intended for the Abstraction of Drinking WaterPVýbor pro přizpůsobení - povrchové vody určené k získávání pitné vody Comité adaptation-Eaux superficielles destinees a la production d'eau alimentaireAnpassungsausschuß-Oberflächenwasser für die Trinkwassergewinnung
Adaptation Committee - Toxic and Dangerous WastePVýbor pro přizpůsobení - jedovatý a nebezpečný odpad Comité adaptation-Dechets toxiques et dangereuxAnpassungsausschuß-Giftige und gefährliche Abfälle
Adaptation Committee-Air Quality Limit Values and Guide Values for Sulphur Dioxide and Suspended ParticularsPVýbor pro přizpůsobení - mezní a směrné hodnoty oxidu siřičitého a polétavého prachu při sledování kvality vzduchu Comité adaptation-Valeurs limites et valeurs guides de qualite atmospherique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspensionAnpassungsausschuß-Grenzwerte und Leitwerte der Luftqualität für Schwefeldioxid und Schwebestaub
Adaptation Committee-Air Quality Standards for Nitrogen DioxidePVýbor pro přizpůsobení - hodnoty oxidu dusičitého u norem kvality vzduchu Comité adaptation-Normes de qualite de l'air pour le dioxyde d'azoteAnpassungsausschuß-Luftqualitätsnormen für Stickstoffdioxid
Adaptation Committee-Construction Plant and EquipmentPVýbor pro přizpůsobení - stavební zařízení a stroje Comité adaptation-Materiels et engins de chantierAnpassungsausschuß - Baugeräte und Baumaschinen
Adaptation Committee-Cosmetic ProductsPVýbor pro přizpůsobení - kosmetické výrobkyComité adaptation-Produits cosmétiquesAnpassungsausschuß-Kosmetische Mittel
Adaptation Committee-Indication by Labelling of the Energy Consumption of Household AppliancesPVýbor pro přizpůsobení - informace o spotřebě energie přístroji pro domácnost na štítcích Comité adaptation-Information sur la consommation d'energie des appareils menagers par voie d'etiquetageAnpassungsausschuß-Unterrichtung über den Energieverbrauch von Haushaltsgeräten durch Etikettierung
Adaptation Committee-Limit Value for Lead in the AirPVýbor pro přizpůsobení - mezní hodnota olova v ovzdušíComité adaptation-Valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphereAnpassungsausschuß-Grenzwert für den Bleigehalt in der Luft Cf. FG RF
Adaptation Committee-Major Accident Hazards of Certain Industrial ActivitiesPVýbor pro přizpůsobení - rizika velkých nehod při určitých průmyslových činnostechComité adaptation-Risques d'accidents majeurs de certaines activites industriellesAnpassungsausschuß-Gefahren schwerer Unfälle bei bestimmten Industrietätigkeiten
Adaptation Committee-Quality of Fresh Waters Suitable to Support Fish LifePVýbor pro přizpůsobení - vhodnost sladkých vod k životu ryb Comité adaptation-Qualite des eaux douces pour etre aptes a la vie des poissonsAnpassungsausschuß-Qualität von für Fische geeignetem Süßwasser
Adaptation Committee-Quality of Water intended for Human ConsumptionZVýbor pro přizpůsobení - jakost vody k lidské spotřebě Comité adaptation-Qualite des eaux destinees a la consommation humaineAnpassungsausschuß-Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch
Adaptation Committee-Surface Fresh Water QualityPVýbor pro přizpůsobení - kvalita sladkých povrchových vod Comité adaptation-Qualite des eaux douces superficiellesAnpassungsausschuß-Qualität des Oberflächensüsswassers
adaptation periodZadaptační obdobístage d´adaptationAnpassungslehrgang
add (items to the agenda of the meeting..)rozšířit (program jednání o…)élargir (le programme des négociations…)erweitern (die Tagesordnung um ...)
add additional subdivisionZpřidat další tříděníajouter une subdivisionUnterteilung hinzufügen
added valueZpřidaná hodnota (netýká se jen daní, viz 396L0009)valeur ajoutéeMehrwert, Wertschöpfung
Additional considerationPdodatečná odměna/plněníx
additional dutyZdodatečné clodroit additionnelZusatzzoll
additional levyZdoplňková dávkacotisation complémentaireergänzende Abgabe
additional levy; super levyZdoplňková dávka;prélevement supplémentaire; prélevementZusatzabgabenregelung; Zusatzabgabe
additional memberZdoplňující členmembre supplémentairezusätzliches Mitglied
additional national premiumZdoplňková národní prémieprime nationale complémentairezusätzliche nationale Prämie
additional notesPdoplňkové poznámkynotes complémentaireszusätzliche Vorschriften
additional own fundsZdodatkový kapitálfonds propres complémentairesergänzende Eigenmittel
additional paymentsZdodatečné platbypaiements supplémentairesErgaenzungsbetraege
additional payments (national envelope)Zdoplňkové platby (národní obálka)paiements supplémentaires (enveloppe nationale)Ergänzungsbeträge (nationales Bezugsrahmen)
additional premiumZpřirážka k pojistnémusurprimezusätzliche Zahlung
additional products Pdoplňkové produktyproduits additionnels
additional resourceZdodatečný zdrojressource complémentairezusätzliche Einnahme
additional telephone setZvedlejší telefonní stanicecombiné téléphonique additionnelTelefonapparate für Nebenstellen
additiveZpřísadaadditif, produit d'additionZusatzstoff, Zusatz
additive in feeding-stuffsZdoplňková látka v krmivechadditif dans l´alimentation
additives in feedingstuffsZdoplňkové látky v krmivechadditifs dans l´alimentation des animaux
additivityZaditivitapropriété additive Additivität
address for serviceZadresa pro účely doručovánídomicile éluZustellungsanschrift
address, deal with, tackle (unforeseeable situations, key issues)řešit (nepředvídatelné situace, klíčové otázky)gérer (des situations imprévisibles, des questions-clé)lösen (unvorhersehbare Situationen, Schlüsselfragen)
address, respond to, look for solutions to řešit / vyřešitrégler ; gérer ; résoudre ; apporter une solution ; s'intéresser à
addresseesZurčenídestinatairesAdressaten
addressingZadresováníadressageAdressierung
adjudication of bankruptcyPsoudní rozhodnutí o bankrotu
adjusterPlikvidátor pojistné události
Adjusting event [after the balance sheet date]Pudálost upravující účetní závěrku [po rozvahovém dni]x
adjustment cavityPjustovací dutinacavité d´ajustage fBerichtigungskammer e
adjustment factor,adjustment coefficientZvyrovnávací koeficientcoefficient d'adaptationAnpassungskoeffizient
adjustments ensuring exhaustiveness of present GNP estimatesZúpravy zajišťující úplnost zachycení/vyjádření stávajících odhadů HNPajustements assurant l´exhaustivité des estimations actuelles du PNBAnpassungen zur Sicherstellung der Vollständigkeit der derzeitigen BSP-Angaben
administerPspravovat
administering medical exposurePprovádění lékařského ozářeníexposition des personnes ŕ des fins médicalesDurchführung medizinischer Exposition e
administrationZsprávní orgánadministrationVerwaltung
administrationsprávaadministration (f)Verwaltung (f)
administration activitiesZsprávní činnostiactivités administrativesVerwaltungstätigkeiten
administration costs, administrative costsZadministrativní nákladycouts administratifVerwaltungskosten
Administration Directorate for European AffairsZSprávní výbor pro evropské záležitosti
administration of an investment securityPspráva investičního cenného papíru
administration of estatesZspráva nemovitostígestion des patrimoinesVermögensverwaltung
Administration of State Material ReservesSpráva státních hmotných rezerv Administration des réserves matérielles nationales (f)Verwaltung von staatlichen Materialreserven (f)
administration of the arrangementZspráva režimugestion de régime
administrative areaZsprávní oblastcirconscription administrativeVerwaltungseinheit
administrative assistancePsprávní pomocassistence administrative
administrative assistantZpomocný administrativní pracovníkassistant adjointVerwaltungsinspektor
administrative bodiesZsprávní (statutární) orgányVerwaltungsorgane
administrative burdenadministrativní zátěžcontrainte administrative (f)Verwaltungslasten (fpl), Vewaltungsbelastung (fsg)
administrative centreprovozní střediskocentre opérationnel (m)Betriebszentralstelle (f)
Administrative Codesprávní zákoníkCode administratif (m)
Administrative Commission on social security for migrant workersPSprávní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníkůCommission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants; CASSTMVerwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer
administrative courtZsprávní soudtribunal administratifVerwaltungsgericht
Administrative Courtsprávní soudcour administrative (f)Verwaltungsgericht (n)
administrative courtsprávní soudtribunal administratif (m)
Administrative expensesPsprávní nákladyx
administrative feePsprávní poplatek
administrative fee payment receiptPdoklad o zaplacení správního poplatku
Administrative Fees ActPzákon o správních poplatcích
administrative infractionpřestupekinfraction (f)
Administrative Officerhospodářintendant (m)Betriebswirt (m)
administrative procedurePadministrativní postup
administrative proceedingsPsprávní řízení
administrative provisionsZsprávní předpisydispositions administrativesVerwaltungsvorschriften
administrative recordsZúřední záznamyarchives administrativesVerwaltungsdaten
administrative unitsprávní obvodarrondissement (m)
administrativní zdrojeZadministrativní zdrojesources administrativesVerwaltungsquellen
administratorZsprávceadministrateurVerwaltunsrat
administratorsprávceadministrateur (m)Verwalter (m)
admission (of securities) to official stock exchange quotationZpřijetí (cenných papírů) ke kotování na burze cenných papírůl´admission (de valeurs mobili`eres) `a la cote officielle d´une bourse de valeursZulassung (von Wertpapiere) zur amtlichen Notierung an eine Wertpapierbörse
Admission feesPvstupnéx
admission to tradingPpřijetí k obchodování
admit a security to trading on the public marketPpřijmout CP k obchodování na VT
admit to tradingPpřijmout k obchodování
adopt (conclusions, resolutions)přijmout (závěry, usnesení)adopter (des conclusions, décisions)fassen (Beschlüsse, Resolutionen)
adopt / take (attitude, active approach to / towards…)zaujmout (postoj, aktivní přístup k)adopter (une attitude, une approche active vis-à-vis de…)einnehmen, beziehen (Stellung, aktive Einstellung zu ...)
adoption and follow-up of a pactpřijetí paktu a následná opatřeníadoption (f) et suivi (m) d'un pacte
adoption of the europřijetí euraadoption de l'euro (f)
adressed signalling systemZadresný systém signalizacesysteme de signalisation communadressiertes Signallisierungssystem
adultZzletilá osobaadulteErwachsener
adult cattle, adult bovine animalZdospělý skotbovin adulte, gros bovinausgewachsenes Rind
adult learningvzdělávání dospělýchéducation et formation des adultes (f,f)
AdvancePzálohax
advance fixing certificateZosvědčení o stanovení náhrady předemcertificat de préfixationVorausfestsetzungsbescheinigung
advance fixing of export refundZstanovení vývozní náhrady předemfixation a l'avance de la restitution a l'exportationVorausfestsetzung des Ausfuhrerstattung
advance fixing of the refund for the product concernedZstanovení náhrady předem pro dotyčný produktfixation a l´avance de la restitution pour le produit en causeVorausfestsetzung der Erstattung für das betreffende Erzeugnis
advanced estimatorsZpokročilé prognostické odhadyestimateurs avancésfortschriftliche Schätzfunktionen
advanced television servicesZslužby zdokonalené televizeservices avancés de télévisionfortgeschrittener Fernsehdienste
advanced vocational trainingZdalší odborné vzděláváníperfectionnement professionnelberufliche Weiterbildung
adverse effectsZnepříznivé účinkyeffets négatifsnachteiligen Auswirkungen
Advisor Officekancelář poradcůbureau des conseillers (m)Beraterbüro (n)
advisor; Advisor to the Ministerporadceconseiller (m)Berater (m)
Advisory Committee called "Senior Officials Group on Standardization in the field of Information Technology"PPoradní výbor "Pracovní skupina vyšších úředníků pro stanovení norem v oblasti informačních technologií"Comité consultatif dénommé "Groupe de hauts fonctionnaires sur la normalisation dans le domaine des technologies de l'information"Beratender Ausschuß mit der Bezeichnung "Gruppe hoher Beamter für die Normung auf dem Gebiet der Informationstechnik"
Advisory Committee for cancer preventionPPoradní výbor pro otázky předcházení vzniku rakovinyComité consultatif pour la prévention du cancerBeratender Ausschuß zur Krebsprävention
Advisory Committee for coordination in the internal market fieldPPoradní výbor pro koordinaci v oblasti vnitřního trhuComité consultatif pour la coordination dans le domaine du marché intérieurBeratender Ausschuß für Koordinierung im Bereich des Binnenmarktes
Advisory Committee for Cultural GoodsPPoradní výbor pro kulturní statkycomité consultatif des biens culturelsBeratender Ausschuss für Kulturgüter
Advisory Committee for the coordination of fraud preventionPPoradní výbor pro koordinaci předcházení podvodůmComité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraudeBeratender Ausschuß für die Koordinierung der Betrugsbekämpfung
Advisory Committee for the management and coordination of data processing programmesPPoradní výbor pro řízení a koordinaci programů v oblasti zpracování údajůComité consultatif en matičre de gestion et de coordination des programmes en informatique; CCPIBeratender Ausschuß zur Durchführung und Koordinierung der Programme auf dem Gebiet der Datenverarbeitung
Advisory Committee for the System of Information on Accidents in which Consumer Products are involvedPPoradní výbor pro informační systém Společenství o nehodách způsobených spotřebním zbožímComité consultatif pour le systeme communautaire d'information sur les accidents dans lesquels sont impliques des produits de consommationBeratender Ausschuß für das gemeinschaftliche Informationssystem über Unfälle durch Konsumgüter
Advisory Committee on a Programme of Support for Technological Development in the Hydrocarbons SectorPPoradní výbor pro program na podporu technologického rozvoje v oblasti uhlovodíků Comité consultatif pour les projets de développement technologique dans le secteur des hydrocarburesBeratender Ausschuß für ein Programm zur Unterstützung der technologischen Entwicklung im Bereich der Kohlenwasserstoffe
Advisory Committee on Access for Community Air Carriers to Intra-Community Air RoutesPPoradní výbor pro přístup leteckých dopravců Společenství na vnitřní letecké linky SpolečenstvíComité consultatif en matičre d'accčs des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires; Comité consultatif "accčs au marché" (aviation)Beratender Ausschuß für von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft zu Strecken des innergemeinschaftliehen Flugverkehrs
Advisory Committee on agreements and dominant position in maritime transportPPoradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení v oblasti námořní dopravyComité consultatif en matičre d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimesBeratender Ausschuß für Kartell- und Monopolfragen auf dem Gebiet des Seeverkehrs
Advisory Committee on Agricultural Product Health and SafetyPPoradní výbor pro zdravotní nezávadnost a bezpečnost zemědělských výrobkůComité consultatif "qualité et santé de la production agricole"Beratender Ausschuß "Qualität und Gesundheit der landwirtschaftlichen Erzeugung"
Advisory Committee on Agriculture and the EnvironmentPPoradní výbor pro otázky zemědělství a životního prostředíComité consultatif "agriculture et environnement"Beratender Ausschuß "Landwirtschaft und Umwelt"
Advisory Committee on air carrier liability in case of accidentsPPoradní výbor pro otázky odpovědnosti leteckých dopravců za škodu vzniklou při leteckých haváriíchComité consultatif relatif ŕ la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accidentBeratender Ausschuß für die Haftung von Luftfahrtunternehmen bei Unfällen
Advisory Committee on Arable CropsZPoradní výbor pro plodiny na orné půděComité consultatif "grandes cultures arables"Beratender Ausschuß "Ackerkulturen"
Advisory Committee on common rules for exportsPPoradní výbor pro společný vývozní režimComité consultatif du régime commun applicable aux exportationsBeratender Ausschuß für die gemeinsame Ausfuhrregelung
Advisory Committee on common rules for imports from certain third countriesPPoradní výbor pro společná pravidla v oblasti dovozů z některých třetích zemíComité consultatif du régime commun applicable aux importations de certains pays tiersBeratender Ausschuß für die gemeinsame Regelung der Einfuhren aus bestimmten Drittländern
Advisory Committee on Community Action relating to the EnvironmentPPoradní výbor pro akce Společenství v oblasti životního prostředíComité consultatif des actions communautaires pour l'environnementBeratender Ausschuß für gemeinschaftliche Umweltaktionen
Advisory Committee on Community Actions for the ElderlyPPoradní výbor pro činnost Společenství na podporu starých lidíComité consultatif pour les actions communautaires en faveur des personnes âgéesBeratender Ausschuß für die gemeinschaftlichen Aktionen zugunsten älterer Menschen
Advisory Committee on Community policy regarding forestry and forestry-based industriesPPoradní výbor pro politiku Společenství v oblasti lesnictví a dřevařského a papírenského průmysluComité consultatif de la politique communautaire de la filičre boisBeratender Ausschuß für die Holzwirtschaftspolitik der Gemeinschaft
Advisory Committee on Community support for actions in favour of older peoplePPoradní výbor pro otázky podpory akcí Společenství konaných ve prospěch starých lidíComité consultatif pour le soutien communautaire ŕ des actions en faveur des personnes âgéesBeratender Ausschuß für die Unterstützung der Gemeinschaft für Aktionen zugunsten älterer Menschen
Advisory Committee on concentrationsZPoradní výbor pro kontrolu spojování podnikůComité consultatif en matiere de concentrations entre entreprisesBeratender Ausschuß für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen
Advisory Committee on Costing for Railway UndertakingsPPoradní výbor pro kalkulaci nákladů u železničních podnikůComité consultatif pour le calcul des couts des entreprises de chemin de ferBeratender Ausschuß für die Kostenrechnung der Eisenbahnunternehmen
Advisory Committee on Customs and Indirect TaxationZPoradní výbor pro cla a nepřímé daněComité consultatif en matiere douaniere et de fiscalité indirecteBeratender Ausschuß für Zoll und indirekte Steuern
Advisory Committee on Economic and Social Integration of the Economically and Socially Less Privileged Groups in SocietyPPoradní výbor pro hospodářské a sociální zapojení hospodářsky a sociálně slabých skupin do společnostiComité consultatif pour l'intégration économique et sociale des groupes de personnes économiquement et socialement moins favorisésBeratender Ausschuß für die wirtschaftliche und soziale Eingliederung der in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht benachteiligten Personengruppen
Advisory Committee on Education and Training in the field of ArchitecturePPoradní výbor pro vzdělání a přípravu v oboru architekturyComité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architectureBeratender Ausschuß für die Ausbildung auf dem Gebiet der Architektur
Advisory Committee on equal opportunities for women and menPPoradní výbor pro rovné příležitosti mužů a ženComité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommesBeratender Ausschuß für Chancengleichheit von Frauen und Männern
Advisory Committee on FisheriesPPoradní výbor pro rybolovComité consultatif de la pęcheBeratender Ausschuß für Fischereiwirtschaft
Advisory Committee on foodstuffsPPoradní výbor pro potravinyComité consultatif des denrées alimentairesBeratender Lebensmittelausschuß
Advisory Committee on Forestry and CorkPPoradní výbor pro otázky lesního hospodářství včetně zpracování korkuComité consultatif "foręts, y inclus ličge"Beratender Ausschuß "Forst- und Korkwirtschaft"
Advisory Committee on Fruit, Vegetables and FlowersPPoradní výbor pro otázky ovoce, zeleniny a květin Comité consultatif "fruits, légumes et fleurs"Beratender Ausschuß "Obst, Gemüse und Blumen"
Advisory Committee on humanitarian aidPPoradní výbor pro otázky humanitární pomociComité consultatif de l'aide humanitaireBeratender Ausschuß für die humanitäre Hilfe
Advisory Committee on Integrated Mediterranean Programmes (IMP)PPoradní výbor pro integrované programy pro Středomoří (IPS)Comité consultatif des programmes intégrés méditerranéens (PIM)Beratender Ausschuß für die integrierten Mittelmeerprogramme (IMP)
Advisory Committee on Livestock ProductsPPoradní výbor pro otázky živočišné výrobyComité consultatif "production animale"Beratender Ausschuß "Tierische Erzeugnisse"
Advisory Committee on Measures to be taken in the event of a Crisis in the Market in the Carriage of Goods by RoadPPoradní výbor pro opatření v případě krize na trhu silniční nákladní dopravyComité consultatif pour les mesures ŕ prendre en cas de crise dans le marché des transports de marchandises par routeBeratender Ausschuß für die Maßnahmen bei Krisen auf dem Güterkraftverkehrsmarkt
Advisory Committee on medical trainingPPoradní výbor pro lékařské vzdělávání Comité consultatif pour la formation des médecinsBeratender Ausschuß für die ärztliche Ausbildung
Advisory Committee on Non-Food and Textile CropsPPoradní výbor pro nepotravinářské a přadné rostlinyComité consultatif "cultures non-food et fibres"Beratender Ausschuß "Non-food Kulturen und Faserpflanzen"
Advisory Committee on Pharmaceutical TrainingPPoradní výbor pro vzdělávání v oblasti farmacieComité consultatif pour la formation des pharmaciensBeratender Ausschuß für die pharmazeutische Ausbildung
Advisory Committee on procurements and contracts (common to all the institutions) (CCAM)NPoradní komise pro nákupy a veřejné zakázky (společná všem orgánům) (CCAM)commission consultative des achats et des marchés (commune aux institutions) (CCAM)Vergabebeirat (organgemeinsamer Vergabebeirat) (CCAM)
Advisory Committee on programme management (ACPM) on the management and storage of radioactive wastePPoradní výbor pro otázky řídícího programu týkajícího se nakládání s radioaktivním odpadem a jeho skladováníComité consultatif en matičre de gestion de programmes de recherche "gestion et stockage des déchets radioactifs"Beratender Programmausschuß (BPA) "Bewirtschaftung und Lagerung radioaktiver Abfälle"
Advisory Committee on programme management (ACPM) on the operation and utilization of the HFR reactorPPoradní výbor pro otázky řídícího programu týkajícího se provozu a využití reaktorů HFRComité consultatif en matičre de gestion de programmes de recherche (CCMGP) "exploitation du réacteur HFR"Beratender Programmausschuß (BPA) "Betrieb des HFR-Reaktors"
Advisory Committee on protection against dumped imports from countries not members of the ECPPoradní výbor na ochranu před dumpingovými dovozy z nečlenských státůComité consultatif pour la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non-membres de la CEBeratender Ausschuß für den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur EG gehörenden Ländern
Advisory Committee on protection against injurious pricing of vesselsPPoradní výbor pro otázky ochrany před tvorbou cen v oblasti stavby lodí poškozující obchodní partneryComité consultatif pour la défense contre les pratiques préjudiciables en matičre de prix dans la construction navaleBeratender Ausschuß für den Schutz gegen schädigende Preisgestaltung im Schiffbau
Advisory Committee on protection against subsidized imports from countries not members of the ECPPoradní výbor na ochranu proti subvencovaným dovozům z nečlenských zemíComité consultatif pour la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non-membres de la CEBeratender Ausschuß für den Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur EG gehörenden Ländern
Advisory Committee on public contractsPPoradní výbor pro zadávání veřejných zakázekComité consultatif pour les marchés publicsBeratender Ausschuß für öffentliche Aufträge
Advisory Committee on rehabilitation and reconstruction operations in developing countriesPPoradní výbor pro akce obnovy a přestavby ve prospěch rozvojových zemíComité consultatif pour les actions de réhabilitation et de reconstruction en faveur des pays en développementBeratender Ausschuß für die Rehabilitations- und Wiederaufbauaktionen in den Entwicklungsländern
Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions in Air TransportZPoradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení v letecké dopravěComité consultatif en matičre d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériensBeratender Ausschuß für Kartell- und Monopolfragen auf dem Gebiet des Luftverkehrs
Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions/Advisory Committee on Restrictive Practices and MonopoliesZPoradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postaveníComité Consultatif en Matiere d´Ententes et de Positions DominantesBeratender Ausschuß für Kartell- und Monopolfragen
Advisory Committee on Rural DevelopmentPPoradní výbor pro otázky rozvoje venkovaComité consultatif "développement rural"Beratender Ausschuß "Ländliche Entwicklung"
Advisory Committee on safeguard measures - IcelandPPoradní výbor pro ochranná opatření - IslandComité consultatif pour les mesures de sauvegarde - IslandeBeratender Ausschuß für die Schutzmaßnahmen - Island
Advisory Committee on safeguard measures - NorwayPPoradní výbor pro ochranná opatření - NorskoComité consultatif pour les mesures de sauvegarde - NorvčgeBeratender Ausschuß für die Schutzmaßnahmen - Norwegen
Advisory Committee on safeguard measures - SwitzerlandPPoradní výbor pro ochranná opatření - ŠvýcarskoComité consultatif pour les mesures de sauvegarde - SuisseBeratender Ausschuß für die Schutzmaßnahmen - Schweiz
Advisory Committee on safeguard measures - TurkeyPPoradní výbor pro ochranná opatření - TureckoComité consultatif pour les mesures de sauvegarde - TurquieBeratender Ausschuß für die Schutzmaßnahmen - Türkei
Advisory Committee on safety, hygiene and health protection at workZPoradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práciComité consultatif pour la sécurité, l'hygiene et la protection de la santé sur le lieu de travailBeratender Ausschuß für Sicherheit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Advisory Committee on Scientific and Technical Training: ACSTTPPoradní výbor pro vědecko-technické vzděláváníComité consultatif pour la formation scientifique et technique: CCFSTBeratender Ausschuß für wissenschaftlich-technische Ausbildung: BAWTA
Advisory Committee on social security for migrant workersPPoradní výbor pro sociální zabezpečení migrujících pracovníkůComité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrantsBeratender Ausschuß für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer
Advisory Committee on special measures of Community interest in the field of employmentPPoradní výbor pro zvláštní opatření v zájmu Společenství v oblasti zaměstnanostiComité consultatif pour les mesures particuličres d'intéręt communautaire dans le domaine de l'emploiBeratender Ausschuß für die im Gemeinschaftsinteresse liegenden Sondermaßnahmen im Beschäftigungsbereich
Advisory Committee on special measures of Community interest relating to energy strategyPPoradní výbor pro zvláštní opatření v oblasti energetické strategie v zájmu SpolečenstvíComité consultatif pour les mesures particulieres d'interet communautaire relevant de la stratégie énergétiqueBeratender Ausschuß für die im Gemeinschaftsinteresse liegenden Sondermassnahmen auf dem Gebiet der Energiestrategie
Advisory Committee on Special Measures of Community Interest relating to Transport InfrastructurePPoradní výbor pro zvláštní opatření v zájmu Společenství v oblasti dopravní infrastrukturyComité consultatif pour les mesures particulieres d'interet communautaire en matičre d'infrastructures de transportBeratender Ausschuß für im Gemeinschaftsinteresse liegende Sondermassnahmen auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur
Advisory Committee on Specialist ProductsPPoradní výbor pro zvláštní výrobkyComité consultatif "productions spécialisées"Beratender Ausschuß "Erzeugnisse der Sonderkulturen"
Advisory Committee on State AidZPoradní výbor pro státní podporyComité consultatif en matičre d'aides d'ÉtatBeratender Ausschuß für staatliche Beihilfen
Advisory Committee on Telecommunications ProcurementZPoradní výbor pro zakázky v odvětví telekomunikacíComité consultatif des marchés des télécommunicationsBeratender Ausschuß für Aufträge im Telekommunikationssektor
Advisory Committee on the (Communities') Own Resources: ACORZPoradní výbor pro vlastní zdroje (Společenství); PVVZComité consultatif des ressources propres (des Communautés): CCRPBeratender Ausschuß für Eigenmittel (der Gemeinschaften)
Advisory Committee on the 1990-94 Action Plan in the context of the "Europe against Cancer" ProgrammePPoradní výbor pro akční plán na období 1990-1994 v souvislosti s programem "Evropa proti rakovině"Comité consultatif pour le plan d'action 1990-1994 dans le cadre du programme "L'Europe contre le cancer"Beratender Ausschuß für den Aktionsplan 1990-1994 im Rahmen des Programms "Europa gegen den Krebs"
Advisory Committee on the action in the field of satellite personal communications services in the European UnionPPoradní výbor pro činnost v oblasti služeb osobní družicové komunikace v Evropské uniiComité consultatif pour l'action communautaire dans le domaine des services de communications personnelles par satellite dans l'Union européenneBeratender Ausschuß für die Aktion für satellitengestützte persönliche Kommunikationsdienste in der Europäischen Union
Advisory Committee on the action plan for the introduction of advanced television services in EuropePPoradní výbor pro akční plán zavádění služeb zdokonalené televize v EvropěComité consultatif du plan d'action pour l'introduction de services de télévision avancés en EuropeBeratender Ausschuß für den Aktionsplan zur Einführung fortgeschrittener Fernsehdienste in Europa
Advisory Committee on the Action Programme "Youth for Europe" for the Promotion of Youth Exchanges in the CommunityPPoradní výbor pro akční program "Mládež pro Evropu" na podporu výměn mládeže v rámci SpolečenstvíComité consultatif pour le programme d'action "Jeunesse pour l'Europe" pour promouvoir les échanges de jeunes dans la CommunautéBeratender Ausschuß für das Aktionsprogramm "Jugend für Europa" zur Förderung des Jugendaustausches in der Gemeinschaft
Advisory Committee on the Action Programme for the Development of Continuing Vocational Training in the EC (FORCE)PPoradní výbor pro akční program rozvoje dalšího odborného vzdělávání v rámci ES (FORCE)Comité consultatif du programme d'action pour le développement de la formation professionnelle continue dans la CE (FORCE)Beratender Ausschuß für das Aktionsprogramm zur Förderung der beruflichen Weiterbildung in der EG (FORCE)
Advisory Committee on the Action Programme for the Vocational Training of Young People and their Preparation for Adult and Working Life (PETRA)PPoradní výbor pro akční program profesního vzdělávání mladých lidí a jejich přípravu na dospělost a profesní život (PETRA)Comité consultatif du programme d'action pour la formation professionnelle des jeunes et leur préparation ŕ la vie adulte et professionnelle (PETRA)Beratender Ausschuß für das Aktionsprogramm für die Berufsbildung Jugendlicher und zur Vorbereitung der Jugendlichen auf das Erwachsenen- und Erwerbsleben (PETRA)
Advisory Committee on the Action Programme to Promote the Development of the European Audiovisual Industry (MEDIA)PPoradní výbor pro akční plán na podporu evropského audiovizuálního průmyslu (MEDIA)Comité consultatif pour le programme d'action visant ŕ encourager le développement de l'industrie audiovisuelle européenne (MEDIA)Beratender Ausschuß für das Aktionsprogramm zur Förderung der Entwicklung der europäischen audiovisuellen Industrie (MEDIA)
Advisory Committee on the Common Agricultural PolicyPPoradní výbor pro společnou zemědělskou politikuComité consultatif "politique agricole commune"Beratender Ausschuß "Gemeinsame Agrarpolitik"
Advisory Committee on the common rules for importsPPoradní výbor pro společný dovozní režimComité consultatif du régime commun applicable aux importationsBeratender Ausschuß für die gemeinsame Einfuhrregelung
Advisory Committee on the Community Action Programme for Improving the Efficiency of Electricity UsePPoradní výbor pro akční plán Společenství s cílem zefektivnění využití elektrické energieComité consultatif pour le programme d'action communautaire visant ŕ améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'électricitéBeratender Ausschuß für das Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Erhöhung der Effizienz bei der Elektrizitätsverwendung
Advisory Committee on the Community action programme to promote equal opportunities for and the integration of disabled people (Helios II)PPoradní výbor pro akční program Společenství na podporu rovnosti příležitostí pro postižené a jejich zapojení do společnosti (HELIOS II)Comité consultatif pour le programme d'action communautaire concernant la promotion de l'égalité des chances et de l'intégration des personnes handicapées (Helios II)Beratender Ausschuß für das Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung der Chancengleichheit und der Eingliederung der Behinderten (HELIOS II)
Advisory Committee on the Community plan of action in the field of radioactive wastePPoradní výbor pro správu akčního plánu Společenství určeného pro oblast radioaktivního odpaduComité consultatif de gestion du plan d'action communautaire en matičre de déchets radioactifsBeratender Ausschuß zur Verwaltung des Aktionsplans der Gemeinschaft für radioaktive Abfälle
Advisory Committee on the Community Procedure to Improve the Transparency of Gas and Electricity Prices Charged to Industrial End-UsersZPoradní výbor pro postup Společenství k zajištění transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým spotřebitelům Comité consultatif pour la procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricitéBeratender Ausschuß für das gemeinschaftliche Verfahren zur Gewährleistung der Transparenz der vom industriellen Endverbraucher zu zahlenden Gas- und Strompreise
Advisory Committee on the Community Programme concerning the Exchange of Electronic Data (EDI) in Trade, Industry and Administration (TEDIS - Trade Electronic Data Interchange Systems)PPoradní výbor pro program Společenství v oblasti elektronické výměny dat (EDI) v obchodu, průmyslu a veřejné správě (TEDIS - systémy elektronické výměny obchodních dat)Comité consultatif pour le programme communautaire relatif ŕ l'échange de données informatisées dans le domaine du commerce, de l'industrie et de l'administration (TEDIS)Beratender Ausschuß für das Gemeinschaftsprogramm für den elektronischen Datentransfer in Handel, Industrie und Verwaltung (TEDIS)
Advisory Committee on the Community programme to improve safety, hygiene and health at work (SAFE - Safety Actions for Europe)PPoradní výbor pro otázky programu Společenství ke zvýšení bezpečnosti práce, pracovní hygieny a ochrany zdraví při práci /program SAFE-Bezpečnostní akce pro Evropu/Comité consultatif du programme communautaire visant ŕ améliorer la sécurité, l'hygične et la santé sur le lieu de travail (SAFE - Programme européen d'action pour la sécurité)Beratender Ausschuß für das Gemeinschaftsprogramm zur Verbesserung der Sicherheit, der Hygiene und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz (SAFE - Sicherheitsaktion für Europa)
Advisory Committee on the Community System for the rapid Exchange of Information on Dangers arising from the Use of Consumer ProductsPPoradní výbor pro systém Společenství pro rychlou výměnu informací o nebezpečích plynoucích z používání spotřebního zbožíComité consultatif pour le systeme communautaire d'echange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommationBeratender Ausschuß für das gemeinschaftliche System zum raschen Austausch von Informationen über die Gefahren bei der Verwendung von Konsumgütern
Advisory Committee on the conditions under which non-resident carriers may operate national road passenger transport services within a Member StatePPoradní výbor pro stanovení podmínek, na jejichž základě mohou cizozemští přepravci využívat k poskytování služeb osobní dopravy státní silnice některého z členských státůComité consultatif pour les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membreBeratender Ausschuß für die Bedingungen für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Personenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind
Advisory Committee on the control and reduction of pollution caused by oil and other harmful substances discharged at seaZPoradní výbor pro kontrolu a snížení znečištění moří způsobeného únikem ropy a jiných škodlivých látek Comité consultatif en matičre de contrôle et de réduction de la pollution causée par le déversement en mer d'hydrocarbures et d'autres substances dangereusesBeratender Ausschuß für die Überwachung und Verringerung der Meeresverschmutzung durch Öl und andere gefährliche Stoffe
Advisory Committee on the Demonstration Project with a view to introducing a Community System of Information on Accidents involving Consumer ProductsPPoradní výbor pro demonstrační projekt s ohledem na zavedení informačního systému Společenství o nehodách způsobených spotřebním zbožímComité consultatif pour le projet de démonstration en vue de l'institution d'un systčme communautaire d'information sur les accidents dans lesquels sont impliqués des produits de consommationBeratender Ausschuß für das Demonstrationsvorhaben im Hinblick auf die Errichtung eines gemeinschaftlichen Informationssystems über Unfälle durch Konsumgüter
Advisory Committee on the Development and Conversion of RegionsPPoradní výbor pro rozvoj a přeměnu regionůComité consultatif pour le développement et la reconversion des régionsBeratender Ausschuß für die Entwicklung und Umstellung der Regionen
Advisory Committee on the Development of the Community's RailwaysPPoradní výbor pro rozvoj železnice v rámci SpolečenstvíComité consultatif pour le développement des chemins de fer communautairesBeratender Ausschuß für die Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft
Advisory Committee on the Dissemination of Agricultural InformationPPoradní výbor pro šíření zemědělských informacíComité consultatif pour la diffusion des informations agricolesBeratender Ausschuß für die Verbreitung landwirtschaftlicher Informationen
Advisory Committee on the European Guarantee Fund to promote cinema and television productionPPoradní výbor pro Evropský záruční fond na podporu filmové a televizní tvorbyComité consultatif du Fonds européen de garantie pour encourager la production cinématographique et télévisuelleBeratender Ausschuß für das Europäische Garantiefonds zur förderung der Film- und Fernsehproduktion
Advisory Committee on the experimental community plan to support and facilitate access to large-scale scientific and technical facilities and installations of European interestPPoradní výbor pro experimentální program Společenství na podporu a usnadnění přístupu k rozsáhlým vědeckým a technickým zařízením a vybavením evropského významuComité consultatif du plan communautaire expérimental visant ŕ soutenir et ŕ faciliter l'accčs aux grands équipements et installations scientifiques et techniques d'intéręt communBeratender Ausschuß für den versuchsweise durchzuführenden Plan der Gemeinschaft zür Unterstützung und Erleichterung des Zugangs zu großen wissenschaftlichen und technischen Anlagen und Einrichtungen von europäischen Interesse
Advisory Committee on the free movement of workersPPoradní výbor pro volný pohyb pracovníkůComité consultatif pour la libre circulation des travailleursBeratender Ausschuß für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
Advisory Committee on the granting of aids for transport by rail, road and inland waterwayPPoradní výbor pro udělování subvencí v oblasti železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravyComité consultatif pour les aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable; Comité consultatif pour les aides aux transportsBeratender Ausschuß für Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr
Advisory Committee on the implementation by the Commission of activities relating to the Community market access strategyPPoradní výbor pro otázky uskutečňování opatření Komise týkajících se strategie přístupu na vnitřní trh SpolečenstvíComité consultatif pour la mise en oeuvre par la Commission d'actions relatives ŕ la stratégie communautaire d'accčs aux marchésBeratender Ausschuß für die Durchführung von Maßnahmen betreffend die Marktzugangsstrategie der Gemeinschaft durch die Kommission
Advisory Committee on the Implementation of Open Network ProvisionPPoradní výbor pro vytvoření nabídky otevřené telekomunikační sítě (Výbor ONP)Comité consultatif pour la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (Open Network Provision)Beratender Ausschuß für die Einführung eines Offenen Netzzugangs
Advisory Committee on the Implementation of Open Network Provision: ONP CommitteePPoradní výbor pro vytvoření nabídky otevřené telekomunikační sítě (Výbor ONP)Comité consultatif pour la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (Open Network Provision): Comité ONPBeratender Ausschuß für die Einführung eines Offenen Netzzugangs : ONP-Ausschuß
Advisory Committee on the List of Sensitive ProductsPPoradní výbor pro kontrolu seznamu cenově citlivých druhů zbožíComité consultatif pour la révision de la liste des produits sensiblesBeratender Ausschuß für Überprüfung des Verzeichnisses empfindlicher Waren
Advisory Committee on the measures necessary to achieve comparability between the accounting systems and annual accounts of railway undertakingsPPoradní výbor pro opatření nezbytná k dosažení srovnatelnosti mezi účetními systémy a ročními účetními závěrkami železničních podnikůComité consultatif pour les mesures nécessaires pour rendre comparables la comptabilité et les comptes annuels des entreprises de chemin de ferBeratender Ausschuß für die Maßnahmen zur Herstellung der Vergleichbarkeit der Rechnungsführung und der Jahresrechnung von Eisenbahnunternehmen
Advisory Committee on the medium-term Community action programme to combat social exclusion and promote solidarityPPoradní výbor pro otázky střednědobého akčního programu Společenství boje proti vyřazení ze společnosti a podpory solidarityComité consultatif pour le programme d'action communautaire ŕ moyen terme de lutte contre l'exclusion sociale et de promotion de la solidaritéBeratender Ausschuß für das mittelfristige Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Bekämpfung der Ausgrenzung und zur Förderung der Solidarität
Advisory Committee on the multi-annual Community programme to stimulate the development of a European multimedia content industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging information society (INFO 2000)ZPoradní výbor pro otázky víceletého programu Společenství na povzbuzení rozvoje evropského průmyslu multimediálních programových materiálů a podporu využívání multimediálních programových materiálů ve vznikající informační společnosti (INFO 2000)Comité consultatif pour le programme communautaire pluriannuel visant ŕ stimuler le développement d'une industrie européenne de contenu multimédia et ŕ encourager l'utilisation de ce contenu multimédia dans la nouvelle société de l'information (Info 2000)Beratender Ausschuß für das mehrjährige Gemeinschaftsprogramm zur Anregung der Entwicklung einer europäischen Industrie für Multimedia-Inhalte und zur Förderung der Benutzung von Multimedia-Inhalten in der entstehenden Informationsgesellschaft (INFO 2000)
Advisory Committee on the multiannual framework programme for actions in the energy sector (1998 to 2002)PPoradní výbor pro otázky víceletého rámcového programu činnosti v oblasti energetiky /1998-2002/Comité consultatif du programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002)Beratender Ausschuß für das Mehrjahres-Rahmenprogramm für Maßnahmen im Energiebereich (1998-2002)
Advisory Committee on the Opening-up of Public ProcurementPPoradní výbor pro zpřístupnění zadávání veřejných zakázekComité consultatif pour l'ouverture des marchés publicsBeratender Ausschuß für die Öffnung des öffentlichen Auftragswesens
Advisory Committee on the Organization of an Annual Labour Force Sample Survey in the CommunityZPoradní výbor pro organizaci výročního výběrového šetření o pracovních silách ve SpolečenstvíComité consultatif pour l'organisation d'une enquęte annuelle par sondage sur les forces de travail dans la CommunautéBeratender Ausschuß für die Durchführung einer jährlichen Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft
Advisory Committee on the Plan of Action in the framework of the 1991-93 "Europe against AIDS" ProgrammePPoradní výbor pro akční plán na období 1991-1993 v rámci programu "Evropa proti AIDS"Comité consultatif pour le plan d'action 1991-1993 dans le cadre du programme "l'Europe contre le sida"Beratender Ausschuß für den Aktionsplan (1991-1993) im Rahmen des Programms "Europa gegen Aids"
Advisory Committee on the Programme for an Information Services Market (IMPACT II)PPoradní výbor pro program tvorby trhu s informačními službami (IMPACT II)Comité consultatif du programme pour un marché des services de l'information (IMPACT II)Beratender Ausschuß für das Programm zur Schaffung eines Marktes für Informationsdienste (IMPACT II)
Advisory Committee on the Programme for Biotechnology-based Agro-Industrial Research and Technology Development (European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Research - (ECLAIR)PPoradní výbor pro program výzkumu a technologického vývoje na základě biotechnologií v oblasti zemědělství a průmyslu (ECLAIR)Comité consultatif pour le programme de recherche et de développement technologique dans le domaine agroindustriel, basés sur les biotechnologies (ECLAIR)Beratender Ausschuß für das Programm für auf Biotechnologie gestützte agroindustrielle Forschung und technologische Entwicklung (ECLAIR)
Advisory Committee on the Programme for Research and Development of Statistical Expert Systems (DOSES Programme)PPoradní výbor pro výzkumný a vývojový program v oblasti odborných statistických systémů (program DOSES)Comité consultatif pour le programme de recherche et de développement de systčmes experts en statistiques (Programme DOSES)Beratender Ausschuß für das Programm zur Forschung und Entwicklung von Expertensystemen für statistische Zwecke (DOSES-Programm)
Advisory Committee on the Programme in the field of Strategic Analysis, Forecasting and Evaluation in matters of Research and Technology (MONITOR)PPoradní výbor pro program strategické analýzy, prognóz a vyhodnocování v oblasti výzkumu a technologie (MONITOR)Comité consultatif pour le programme dans le domaine de l'analyse stratégique, des prévisions et de l'évaluation en matiere de recherche et de technologie (MONITOR)Beratender Ausschuß für das Programm auf dem Gebiet der strategischen Analyse, der Vorausschau und der Bewertung im Bereich von Forschung und Technologie (MONITOR)
Advisory Committee on the programme of Community action on injury prevention, within the framework for action in the field of public health (1999 to 2000)PPoradní výbor pro otázky akčního programu Společenství týkajícího se předcházení vzniku úrazů v rámci činnosti v oblasti zdravotnictví /1996-2000/Comité consultatif du programme d'action communautaire en matiere de prévention des blessures, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2000)Beratender Ausschuß für das Aktionsprogramm der Gemeinschaft für die Verhütung von Verletzungen, innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1999-2000)
Advisory Committee on the programme of Community action on pollution-related diseases, within the framework for action in the field of public health (1999 to 2000)PPoradní výbor pro otázky akčního programu Společenství týkajícího se nemocí způsobených znečištěním životního prostředí v rámci činnosti v oblasti zdravotnictví /1996-2000/Comité consultatif du programme d'action communautaire en matičre de maladies liées ŕ la pollution, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2000)Beratender Ausschuß für das Aktionsprogramm der Gemeinschaft betreffend durch Umweltverschmutzung bedingte Krankheiten, innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1999-2000)
Advisory Committee on the programme of Community action on rare diseases, within the framework for action in the field of public health (1999 to 2000)PPoradní výbor pro otázky akčního programu Společenství týkajícího se vzácně se vyskytujících nemocí v rámci činnosti v oblasti zdravotnictví /1996-2000/Comité consultatif du programme d'action communautaire en matičre de maladies rares, dans le cadre de l'action dans le domaine de la santé publique (1999-2000)Beratender Ausschuß für das Aktionsprogramm der Gemeinschaft betreffend seltene Krankheiten, innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der öffentlichen Gesundheit (1999-2000)
Advisory Committee on the Programme to promote the development and distribution of European audiovisual works (Media II - Development and Distribution)PPoradní výbor pro program na podporu rozvoje a distribuce evropských audiovizuálních programů /program MEDIA II- Rozvoj a distribuce/Comité consultatif pour le programme d'encouragement au développement et ŕ la distribution des oeuvres audiovisuelles européennes (Media II - Développement et distribution)Beratender Ausschuß für das Programm zur Förderung der Projektentwicklung und des Vertriebs europäischer audiovisueller Werke (MEDIA II - Projektenwicklung und Vertrieb
Advisory Committee on the Protection of Animals Used for Experimental and Other Scientific PurposesPPoradní výbor na ochranu zvířat používaných pro pokusy a jiné vědecké účelyComité consultatif pour la protection des animaux utilisés ŕ des fins expérimentales ou ŕ d'autres fins scientifiquesBeratender Ausschuß für den Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere
Advisory Committee on the Protection of the Environment in Areas under Serious ThreatPPoradní výbor na ochranu životního prostředí v obzvláště ohrožených oblastechComité consultatif en matičre de protection de l'environnement dans les zones particuličrement menacéesBeratender Ausschuß für den Umweltschutz in besonders gefährdeten Gebieten
Advisory Committee on the quality of petrol and diesel fuelsPPoradní výbor pro otázky kvality benzinu a nafty /pohonných hmot/Comité consultatif pour la qualité de l'essence et du carburant dieselBeratender Ausschuß für die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen
Advisory Committee on the research and technological development programme in the field of food science and technology (Food-Linked Agro-Industrial Research - FLAIR)PPoradní výbor pro program výzkumu a technologického vývoje v oblasti potravinářské vědy a technologie (FLAIR)Comité consultatif pour le programme de recherche et de développement technologique dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (FLAIR)Beratender Ausschuß für das Programm für Forschung und technologische Entwicklung auf dem Gebiet der Lebensmittelwissenschaft und -technologie (FLAIR)
Advisory Committee on the research and technological development programme in the field of marine science and technology (MAST)PPoradní výbor pro program výzkumu a technologického vývoje v oblasti oceánologie a příslušných technologiíComité consultatif pour le programme de recherche et de développement technologique en matičre de science et de technologie marines (MAST)Beratender Ausschuß für das Programm für Forschung und Entwicklung im Bereich der Meereswissenschaft und -technologie (MAST)
Advisory Committee on the safety assessment of third countries aircraft using Community airportsPPoradní výbor pro otázky posuzování bezpečnosti letadel třetích zemí využívajících letišť SpolečenstvíComité consultatif pour la procédure d'évaluation de la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautairesBeratender Ausschuß für die Sicherheitsuntersuchung von Flugzeugen aus Drittländern, die auf Flughäfen in der Gemeinschaft landen
Advisory Committee on the single financing and programming instrument for cultural cooperation (Culture 2000 Programme)PVýbor pro otázky jednotných nástrojů financování a plánování na podporu vzájemné spolupráce v oblasti kultury/program "Kultura 2000"/Comité consultatif pour l'instrument unique de financement et de programmation pour la coopération culturelle (Programme "Culture 2000")Beratender Ausschuß für das einheitliche Finanzierungs- und Planungsinstrument für die Förderung der kulturellen Zusammenarbeit (Programm "Kultur 2000")
Advisory Committee on the social and economic integration of disabled people (Community Action Programme for Disabled People - HELIOS)PPoradní výbor pro sociální a hospodářskou integraci zdravotně postižených osob (Akční program Společenství pro zdravotně postižené osoby - HELIOS)Comité consultatif pour l'intégration sociale et économique des handicapés (Programme d'action communautaire en faveur des personnes handicapées - HELIOS)Beratender Ausschuß für die soziale und wirtschaftliche Eingliederung der Behinderten (Aktionsprogramm der Gemeinschaft zugunsten der Behinderten - HELIOS)
Advisory Committee on the supervision and control of shipments of radioactive waste between Member States and into and out of the CommunityPPoradní výbor pro otázky dohledu a kontroly lodní přepravy radioaktivních odpadů v rámci členských států Společenství včetně jejich přepravy směřující do Společenství i mimo něComité consultatif de la surveillance et du contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'ŕ l'entrée et ŕ la sortie de la CommunautéBeratender Ausschuß für die Überwachung und Kontrolle der Verbringungen radioaktiver Abfälle von einem Mitgliedstaat in einen anderen, in die Gemeinschaft und aus der Gemeinschaft
Advisory Committee on the training of dental practitionersPPoradní výbor pro vzdělávání v oblasti zubního lékařstvíComité consultatif pour la formation des praticiens de l'art dentaireBeratender Ausschuß für die zahnärztliche Ausbildung
Advisory Committee on the training of midwivesPPoradní výbor pro vzdělávání porodních asistentekComité consultatif pour la formation des sages-femmesBeratender Ausschuß für die Ausbildung der Hebammen
Advisory Committee on the Transparency of Measures Regulating the Pricing of Medicinal Products for Human Use and their Inclusion in the Scope of National Health Insurance SystemsZPoradní výbor pro transparentnost tvorby cen léčiv humánní medicíny a jejich začlenění do vnitrostátních systémů nemocenského pojištěníComité consultatif pour la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments ŕ usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systčmes nationaux d'assurance-maladieBeratender Ausschuß für die Transparenz von Maßnahmen zur Regelung der Preisfestsetzung bei Arzneimitteln für den menschlichen Gebrauch und ihre Einbeziehung in die staatlichen Krankenversicherungssysteme
Advisory Committee on TourismPPoradní výbor pro cestovní ruchComité consultatif dans le domaine du tourismeBeratender Ausschuß für den Fremdenverkehr
Advisory Committee on training in nursingPPoradní výbor pro vzdělávání v ošetřovatelstvíComité consultatif pour la formation dans le domaine des soins infirmiers: CCFIBeratender Ausschuß für die Ausbildung in der Krankenpflege
Advisory Committee on TransportPPoradní výbor pro dopravuComité consultatif des transportsBeratender Verkehrsausschuß
Advisory Committee on Unfair Pricing Practices in Maritime TransportPPoradní výbor na ochranu proti nekalé soutěži v tvorbě cen námořní dopravyComité consultatif en matičre de pratiques tarifaires déloyales dans les transports maritimesBeratender Ausschuß für unlautere Preisbildungspraktiken in der Seeschiffahrt
Advisory Committee on veterinary trainingPPoradní výbor pro vzdělávání veterinárních lékařůComité consultatif pour la formation des vétérinairesBeratender Ausschuß für die Ausbildung der Tierärzte
Advisory Committee on vocational trainingPPoradní výbor pro odborné vzděláváníComité consultatif pour la formation professionnelleBeratender Ausschuß für die Berufsausbildung
Advisory Monetary CommitteeZPoradní měnový výborComité monétaire consultatifBeratender Währungsausschuß
Advocate General generální advokátavocat général
Advocate-GeneralZgenerální advokátavocat généralGeneralanwalt
aerated semi-sparkling wineZperlivé víno dosycené oxidem uhličitýmvin pétillant gazéifiéPerlwein mit zugesetzter Kohlensäure
aerated sparkling wineZšumivé víno dosycené oxidem uhličitýmvin mousseux gazéifiéSchaumwein mit zugesetzter Kohlensäure
aerationZprovzdušněníaérationBelüftung
aerobic - anaerobic treatmentZaerobní - anaerobní zpracovánítraitement aérobie - anaérobieaerobe - anaerobe Behandlung
Aerobic wastewater treatment Zaerobní čištění odpadních vodtraitement aerobiqueAerobe Abwasserreinigung
aerodromePletiště, které nemá status mezinárodního letištěaérodromeLandeplatz
Aeronautica Fixed Telecommunication Network (AFTN)Zletecká pevná telekomunikační síťxFeste Flugfernmeldenetz (AFTN)
aeroplanes on the registers of Member StatesPletouny zapsané v leteckém rejstříku členských státůavions sur le registre des États membres
aeroplanes withdrawn from serviceZletouny vyřazené z provozuFlugzeuge ausser Dienst gestellt
aesop shrimpZkrevetka růžovácrevette ésoperosa Garnele
affect (the position of Member States)ovlivnit (postoj členských států)influencer (la position des États membres)beeinflussen (Stellung der Mitgliedsstaaten)
affected rights Pdotčen ve svém právu
affiliated undertakingZpřidružený podnik, podnik ve skupiněentreprise liéeverbundenes Unternehmen
affirmation/statutory declarationPčestné prohlášení
affordable energyenergie za přijatelnou cenuénergie (f) abordable
affordable housing supportpodpora bydlenísoutien au logement (m)Wohnraumförderung (f)
afforestationzalesňováníboisement (m)
Afghanistan Compactdohoda s Afghánistánem (Afghanistan Compact)Pacte pour l'Afghanistan (Afghanistan Compact) (m)
African Development BankZAfrická rozvojová bankaBanque africaine de développementAfrikanische Entwicklungsbank
African horse sicknessZmor konípeste équinePferdepest
African Scientific and Technical Advisory CommitteePAfrický vědecký a technický poradenský výborcomité consultatif scientifique et technique africainAfrikanische wissenschaftliche und technische beratende Ausschuß
African swine feverZafrický mor prasatpeste porcine africaineSchweinepest
African, Caribbean and Pacific countries (ACP)Zafrické, karibské a tichomořské země (AKT)les pays d'Afrique, des Caraďbes et du Pacifique (ACP)die Länder Afrikas, des Karibischen Raumes und des Pazifischen Ozeans (AKP)
age bracketPvěková třídatranche d´ageAltersklasse
age class (of a vine variety)Zvěková třída (odrůdy révy)classe d'age (d'une variété de la vigne)Altersklasse (einer Rebsorte)
ageingPzránívieillissementReifung
ageing populationstárnutí obyvatelstvavieillissement démographique / vieillissement de la population (m)
agencies of general government, government body, government non-profit institutionZvládní instituce, orgány veřejné správyorganismes administratifs publicsöffentliche Körperschaften, Staatsorganisation
agencyPobchodní zastoupeníagenceAgentur
AgencyPtřetí strana/zprostředkovatelx
agencyagenturaagence (f)Agentur (f)
agency contract on the return of securitiesPsmlouva o zprostředkování vracení cenného papíru
Agency for Fundamental RightsAgentura pro základní právaAgence des droits fondamentaux (f)
Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech RepublicAgentura ochrany přírody a krajiny ČRAgence pour la protection de la nature et du paysage de la République tchèque (f)Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik (f)
Agency for Social Inclusion in Roma LocalitiesAgentura pro sociální začleňování v romských lokalitáchAgence pour l'inclusion sociale dans les zones d'habitat roms (f)Agentur für soziale Eingliederung in Roma-Lokalitäten
agency workersZpracovníci poskytnutí agenturouagences de travail temporaireLeiharbeitnehmer
agency; inspection agencyPzvláštní agentura; zvláštní kontrolní agenturaagence specifique; agences specifique de controlebesondere Dienststelle; besondere Kontrolldienststelle
agendaobsahové záležitostiprogramme
Agenda for a Competitive and Sustainable European Tourismagenda pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruchagenda pour un tourisme européen compétitif et durable (m)
agenda of working groupsprogram jednání pracovních skupinprogramme des réunions des groupes de travail (m)Tagesordnung der Arbeitsgruppen (f)
agglomerated alloysZslinuté (aglomerované) slitinyalliages agglomeérésagglomerierte Legierungen
AggregatePsouhrn/sloučeníx
aggregate large exposuresZúhrn velké úvěrové angažovanosticumul des grands risquesaggregierte Grosskrediten
Aggregate Measurement of Support (AMS)Zagregovaná míra podpormesure globale du soutienaggregiertes Stützungsmaß,
aggregate sampleZsouhrnný vzorekéchantillon global
aggregate, aggregationZagregace, souhrnný ukazatelagrégatAggregat, agregierte Grösse
AggregationPslučování/agregacex
aggregation of insurance periodsZsčítání dob pojištěnítotalisation des périodes d'assuranceZusammenrechnung der Versicherungszeiten
agistmentZustájení hospodářských zvířatpensions d´animauxPensionaufnahme von Tieren
Agreement establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)ZDohoda o zřízení Světové obchodní organizace (Dohoda o WTO)Accord instituant l´organisation mondiale du commerce (Accord sur OMC)Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Übereinkommen) s
agreement governed by private lawZsoukromoprávní dohodaaccord de droit privéprivatrechtliche Vereinbarung
Agreement on AgricultureZDohoda o zemědělství Übereinkommen über die Landwirtschaft
Agreement on Government Procurement (AGP)PDohoda o vládních zakázkách (DVZ)accord sur les marchés publics (AMP)Übereinkommen über das öffentliche Auftragswesen
Agreement on Illicit Traffic by Sea, implementing Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, Strasbourg 1995ZÚmluva o nedovoleném obchodu po moři, kterou se provádí článek 17 úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Štrasburk 1995)Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l´article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, Strasbourg 1995Übereinkommen über den unerlaubten Verkehr auf See zur Durchführung des Artikels 17 des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (Straßburg 1995)
Agreement on implementation of Article VI of the GATTZDohoda o provádění článku VI GATTaccord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATTÜbereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des GATT
Agreement on interpretation and application of Articles VI, XVI and XXIII of the General Agreement on tariffs and tradeZDohoda o výkladu a použití článků VI, XVI a XXIII Všeobecné dohody o clech a obchoduaccord sur l'interprétation et l'application des articles VI , XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerceÜbereinkommen zur Auslegung und Anwendung der Artikel VI , XVI und XXIII des Allgemeinen Zoll - und Handelsabkommens
Agreement on social policy ZDohoda o sociální politiceaccord sur la politique socialeAbkommen über die Sozialpolitik
Agreement on Subsidies and Countervailing MeasuresZDohoda o subvencích a kompenzačních opatřeníchaccord sur les subventions et les mesures compensatoiresÜbereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmassnahmen
Agreement on technical barriers to tradeZDohoda o technických překážkách obchoduAccord sur les obstacles techniques au commerceÜbereinkommen über technische Handelshemnisse
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary MeasuresZDohoda o používání hygienických a rostlinolékařských opatřeníaccord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitairesÜbereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen
Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage ('ATP')ZDohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux a utiliser pour ces transports (ATP), Übereinkommen über internationale Beförderungen leicht verderblicher Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, die für diese Beförderungen zu verwenden sind (ATP),
Agreement on Trade in Agricultural |Products between the European Community and the Swiss ConfederationPdohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produktyconclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesAbkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)ZDohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (Dohoda TRIPs)Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (Accord TRIPs)Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPs-Übereinkommen) s
agreement promising to grant creditZpříslib úvěrupromesse de créditKreditversprechen
agreement to lendZdohoda o půjčceengagement de pretVerpflichtung, Darlehen zu geben
agreement to purchase securitiesZdohoda o koupi cenných papírůengagement d'acheter des titresVerpflichtung, Wertpapiere zu Kaufen
agreements relating to know-how communicated in the context of franchising agreementsZdohody o poskytnutí marketingového know-how sděleného v souvislosti s franšízovými dohodamiaccords relatifs á la communication d´un savoir-faire commercial dans le cadre de contrats de franchiseVereinbarungen über die Mitteilung von Vermarktungsknow-how, die im Rahmen von Franchise-Verträgen abgeschlossen werden
agri-environmentZagro-environmentagroenvironnementLandwirtschaftliche Umweltmaßnahmen
agri-environmental indicatorsZagro-environmentální ukazateleindicateurs agri-environnementalesAgrarumweltindikatoren
Agricultural Agencyzemědělská agenturaAgence agricole (f)landwirtschaftliche Agentur (f)
agricultural and agri-foodstuff productszemědělské a potravinářské výrobkyproduits (m, pl) agricoles et agro-alimentaires
Agricultural CommitteeZemědělský výborcomité Agriculture (m)
agricultural contract workZzemědělské práce vykonávané ve smluvním vztahutravaux effectués par des entreprises de travaux agricolesArbeiten durchgeführte von landwirtschaftlichen Lohnunternehmen
agricultural conversion ratePzemědělský přepočítací koeficient taux de conversion agricolelandwirtschaftlicher Umrechnungskurs
agricultural departmentodbor zemědělstvídépartement Agriculture (m)
agricultural guidelinePzemědělská směrná hodnotaligne directrice agricoleAgrarleitlinie
Agricultural Land Registerevidence půdyregistre des terres (m)Bodenerfassung (f)
agricultural leviesZzemědělské dávkydroits agricoles
agricultural loan institutionZpodnik pro zemědělský úvěrentreprise de crédit agricoleAgrarkreditunternehmen
agricultural methodsPzemědělské metodypratiques agricolesAgrarmethoden/landwirtschaftliche Methoden
agricultural or forestry tractorZzemědělský nebo lesnický traktortracteur agricole ou forestierLand- und forstwirtschaftliche Zugmaschine
agricultural policyZzemědělská politikapolitique agricoleAgrarpolitik
agricultural production yearZzemědělský hospodářský rokcampagne agricoleLandwirtschaftsjahr
agricultural regionZzemědělský regionlandwirtschaftliche Region
agricultural rumPzemědělský rumrhum agricolelandwirtschaftlicher Rum
Agricultural Water Management AdministrationZemědělská vodohospodářská správa Administration agricole de la gestion des eaux (f)Landwirtschaftliche Wasserwirtschaftsverwaltung (f)
Agriculture Directorate-GeneralZgenerální ředitelství pro zemědělstvíDirection générale (de l’) agricultureGeneraldirektion Landwirtschaft
agrimonetary arrangements Zagromonetární úpravarégime agrimonétaireagrimonetäre Regelung
agro-economic trend coefficientZkoeficient agroekonomického vývojecoefficient d'évolution agro-économique
achieve (a result, compromise)dosáhnout (výsledku, kompromisu)atteindre / parvenir à / aboutir à (un résultat, un compromis)erreichen (ein Ergebnis, einen Kompromiss)
achieve the objectives set out in the programmesplnit cíle stanovené v programuatteindre les objectifs définis dans le programme
aidZpodporaaideBeihilfe
aid certificateZosvědčení o podpořecertificat d´aideBeihilfebescheinigung
aid cumulation ceilingZstrop kumulovaných podporplatfond de cumulKumulierungshöchstgrenze
aid direct/indirectZpodpora přímá/nepřímáaide directe/indirecte f.
aid intensityZvýše podporyintensité par rapportBeihilfeintensität
aid schemesZprogram podporyrégimes d'aides
aid system/scheme/arrangements, support system/schemesZrežim podporrégime d‘aide/de soutien mBeihilferegelung e
aim at / focus onzaměřit se na...viser / se concentrer sursich orientieren / fokussieren auf …
air agreementdohoda o letecké dopravěaccord sur le transport aérien (m)
Air Force Commandervelitel vzdušných silcommandant (m) de l'armée de l'airKommandant der Luftkräfte (m)
Air Forcesvzdušné sílyforces aériennes (fpl)Luftstreitkräfte (fpl)
air heaterZohřívač vzduchugénérateur d´air chaudHeisslufterzeuger
Air Navigation Services of the Czech RepublicŘízení letového provozu České republikyDirection nationale de la navigation aérienne (f)Flugverkehrssteuerung der Tschechischen Republik (f)
air operator´s certificate (AOC)Posvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC)certificat de transporteur aérien (AOC)Luftverkehrsbetrieberzeugnis (AOC)
air safetyletecká bezpečnost sécurité (f) aérienne
air spacePvzduchová bublinachambre a airLuftkammer
air traffic control (ATC)Přízení letového provozu (ŘLP)contrôle du trafic aérienFlugsicherung
air traffic flow management Zřízení toku letového provozuxVerkehrsflusssteuerung
air traffic management (ATM)Zuspořádání letového provozu (ULP)gestion du trafic aérienFlugverkehrsmanagement
Air Traffic Management CommitteeZVýbor pro řízení letového provozuComité pour la gestion du trafic aérienAusschuß für das Flugverkehrsmanagement
air traffic services (ATS) routeZtrať letových provozních služeb xATS-Strecke
air traffic services data exchange (ADEXP)Zvýměna dat letových provozních služeb On-Line-Datenaustausch (OLDI),
air transportletecká dopravatransport aérien (m)Luftverkehr (m)
air waybillZletecký přepravní listlettre de transport aérien (LTA)Luftfrachtbrief
aircraft operators (AO)Zprovozovatelé letadelxxLuftfahrzeughaltern
aircraft performance dataPvýkonové charakteristiky letadelxLeistungsfähigkeitdaten
aircraft repair worksletecké opravnyentreprise de réparation aéronautique (f)Flugzeugreparaturwerkstatt (f)
airport infrastructureinfrastruktura letišťinfrastructures aéroportuaires (fpl)Flughafeninfrastruktur (f)
Akabane virusZvirus akabanevirus akabaneAkabane-Virus
alarm systemZpoplachový systémsystčme d'alarmeAlarmanlage
alaska pollackZtreska pestrálieu de l´Alaska; lieu d'AlaskaAlaska-Pollack; pazifischer Pollack
alcohol destined for comestible useZalkohol pro potravinářské užitíalcool comestibleAlkohol für die Nahrungsmittel
alcohol hydrometersPhustoměry na líharéometres pour alcool
alcoholic strengthZobsah alkoholutitre alcoométriqueAlkoholgehalt
alcoholometresPlihoměryalcoolmetres
Aleppo pine resinZpryskyřice borovice Alepporésine de pin d'AlepAleppokiefernharz
Aleš South Bohemian GalleryAlšova jihočeská galerieGalerie Aleš de Bohême du Sud
Aleutian diseaseZaleutská chorobamaladie aleoutienneAleutenkrankheit
alewifeZplacka velkookágaspareauNordamerikanischer Flußhering
algaeZřasy (algae)alguesAlgen
alignment of rightsZvyrovnání nárokůl´alignement des droitsAngleichung der Anspruche
alkalinity of ashZzásaditost popelaalcalinité des cendresAlkalinität der Asche
allergiesZalergieallergiesAllergien
AllocationPpřiřazení/alokacex
allocationZrozvržení, umístění, přidělení, rozdělení (podle kontextu)répartitionZuweisung
allocation of competences between the European Union and its Member Statesrozdělení pravomocí mezi Evropskou unií a členskými státyrépartition (f) des compétences entre l’Union européenne et ses Etats membres (les)
allocation of current resourcesZpoužívání (přidělování) běžných zdrojůaffectation de ses ressources courantesVerwendung der Laufenden Mittel
allocation of slotsZpřidělování časových mezer (slotů) xZuweisung von Zeitnischen
allocation year
Zrok přidělení (prémie)année d´imputation
allopathicZalopatickýallopathique
allot (time for presentation)přidělit (čas určený k prezentaci…)assigner (un temps réservé à la présentation)zuteilen, zuweisen (für eine Präsentation bestimmte Zeit ...)
allotment rightZpřidělovací právodroit d'attributionZuteilungsrecht
allotment, subscription, renunciation and conversionZpřidělování, upisování, zřeknutí se a přeměnaattribution, souscription, rénonciation et conversionBezug, Zeichnung, Umtausch und Wandlung
allow an exceptionPpovolit výjimku
AllowancePsnížení/srážka/sleva/opravná položkax
allowance for early marketingZodškodnění za časné uvedení na trhindemnité de prompte commercialisationVergütung für frühe Aufnahme
allowance may be taken for drip losses and trimmings"Zztráty při odkapávání a úpravě masapertes a l´egouttage et au parage
Allowed alternative treatmentPpovolený alternativní přístup (řešení)x
alloyZslitinaalliageLegierung
alloy pig ironZlegované surové železofontes brutes alliéeslegiertes Roheisen
alloy steelZlegovaná ocelacier allié legierter Stahl
alloying elementsZlegovací prvkyéléments d'alliage Legierungselementen
alloys in pigs, - in the form of pigsZslitiny v houskáchalliages sous formes de gueuses, - de lingotsLegierungen in Masseln
Alpine and mountain breedsZalpská a horská plemena
alternate memberZnáhradníksuppléantstellvertretendes Mitglied
Alternate Membersnáhradní členové membres suppléants
alternative close-by destinationPnejbližší náhradní místo určenídestination de rechange toute proche
alternative leading indicatorZalternativní směrný ukazatelautre indicateur rapidealternativer Frühindikator
alternative substancesPnáhradní látkysubstances de remplacementalternative Stoffe
alternative technologiesPnáhradní technologietechnologie ou de remplacementalternative Technologie
aluminium-silicon alloysZslitiny hliníku a křemíkualliage d'aluminium au silicium Aluminium/Silizium-Mischungen
aluminium-zinc alloyZslitina hliníku a zinkualliage d´aluminium et zincAluminium-Zink-Legierung
Alzheimer’s diseaseAlzeimerova chorobamaladie (f) d’Alzheimer 
Ambassador-at-Large (Ministry of Foreign Affairs)velvyslanec se zvláštním posláním (MZV)ambassadeur (m) itinérant (ministère des Affaires étrangères)Sonderbotschafter (Auswärtiges Amt) (m)
ambassador, head of missionvelvyslanecambassadeur (m)Botschafter (m)
amber grainsZjantarově žlutá zrnagrains ambrésbernsteinfarbige Körner
ambient airZvnější ovzdušíair ambiantLuft
amend an agreement/contractPzměnit smlouvu
amendingZkterým (ou) se mění modifiantzur Änderung
amendment of an agreement/contractPzměna smlouvy
amendment statementPzměnový výpis
amendment to a proposal/ draftPdoplnění návrhu
American anglerZďas americkýbaudroie d'AmériqueAmerikanischer Seeteufel
American carnations with a split calyxZamerické karafiáty s prasklým kalichemoeillets américains a calice éclategeplatzte amerikanische Nelken
American congerZúhořovec americkýcongre d'AmériqueAmerikanischer Meeraal
American cupped oysterZústřice atlantickáhuître américaineAmerikanische Auster
American eelZúhoř americkýanguille américaineAmerikanischer Aal
American foulbroodZmor včelího ploduloque américainebösartige Faulbrut
American lobsterZhumr americkýhomard américainAmerikanischer Hummer
American plaice, long-rough dabZplatýs drsnýplie canadienneRauhe Scharbe
American shadZplacka chutnáalose savoureuseAmerikanischer Maifisch
American Standard Code for Information Interchange (ASCII) Zamerický normalizovaný kód pro výměnu informací (kód ASCII)caractere ASCIIASCII-Zeichen
ammonium bisulphiteZdisiřičitan amonnýbisulfite d'ammoniumAmmoniumbisulfit
ammonium nitrateZdusičnan amonnýnitrate d 'ammoniumAmmoniumnitrat
ammonium phosphateZfosforečnan amonnýphosphate d'ammoniumAmmoniumphosphate
ammonium salt of caseinZkaseinát amonnýcaséinate d´ammoniumAmmoniumkaseinat
ammonium sulphateZsíran amonnýsulfate d'ammoniumAmmoniumsulfat
ammonium sulphiteZsiřičitan amonnýsulfite d'ammoniumAmmoniumsulfit
ammunitionZstřelivomunitionMunition
ammunition with penetrating, explosive or incendiary projectilesZstřelivo s průbojnými, výbušnými nebo zápalnými střelamimunitions a balles perforantes, explosives ou incendiairespanzerbrechende, Sprengsatz- und Brandsatzmunition
AmortisationPodpis nehmotného aktiva (synonymum pro opotřebení v případě hmotného aktiva)x
Amortisation methodPodpisová metodax
Amortisation periodPdoba odepisováníx
Amortised cost of a financial asset or financial liabilityPzůstatková hodnota finančního aktiva nebo finančního závazkux
amount in respect of which insurance is compulsoryZčástky, do nichž je pojištění povinnémontants a concurrence desquels l´assurance est obligatoireSummen, bis zu denen Versicherungspflicht besteht
amount of debt dataPúdaj o výši pohledávky
amount of fee Pvýše úplaty
Amount of inventoriesPhodnota zásobx
amount of yieldPvýše výnosu
Amount recoverablePzpětně získatelná částkax
amount recoverableZzpětně získatelná částkavaleur récupérableerzielbare Betrag
amount withheld from production aidPčástka zadržená z podpory produkcemontant de la retenue sur l'aide a la productionBetrag, der von der Erzeugungsbeihilfe einbehalten ist
amounts of the premiums receivable without deduction of reinsuranceZvýše předepsaného pojistného nesníženého o zajistnémontant des primes émises, sans déduction de la réassurancegebuchten Prämienbeträge ohne Abzug der Rückversicherung
amounts owed by affiliated undertakingsZpohledávky za podniky ve skupiněcréances sur des entreprises liéesForderungen gegen verbundene Unternehmen
Amounts recognised [in the balance sheet and income statement]Pčástky vykázané/uznané [v rozvaze a výsledovce]x
anadromic fishZanadromní rybypoissons anadromesanadrome Fische
analyses and expert opinionsanalýzy a expertizyanalyses et expertises (fpl)Analysen und Gutachten (fpl, npl)
AnalysisPAnalýzax
analysisanalýzaanalyse (f)Analyse (f)
analysis certificatePosvědčení o rozborucertificat d'analyseAnalysebescheinigung
analysis departmentodbor analýzdépartement Analyses (m)
analytical and organoleptic testsZanalytické a organoleptické zkouškyexamens analytiques et organoleptiquesanalytische und organoleptische Prüfung
analytical detection limitZhranice analytické průkaznostilimite de détection analytiqueanalytische Nachweisbarkeitsgrenze
analytical detection limitZanalytický detekční limitlimite de détection analytiqueanalytische Nachweisbarkeitsgrenze
analytical unitsZanalytické jednotkyunités d'analyseAnalyseeinheiten
analyze (results)analyzovat (výsledky)analyser (des résultats)analysieren (Ergebnisse)
ancillaryPspojovací prvekproduit connexe mHolzverbindungsmittel s
ancillary activitiesZpomocné činnostiHilfstätigkeiten
ancillary banking services undertakingZpodnik pomocných bankovních služebentreprise de services bancaires auxiliairesUnternehmen mit bankbezogenen Hilfsdiensten
ancillary costs, ancillary chargesZvedlejší nákladyfrais accessoiresNebenkosten
ancillary riskZdoplňkové rizikorisque accessoirezusätzliches Risiko
AndréAndréAndré
anglerfishNďasovitíbaudroiesSeeteufel
anglerfish, monkZďas mořskýbaudroieSeeteufel
Angola Sanctions CommitteeNVýbor pro sankce proti Angolecomité des sanctions contre l´AngolaSanktionsausschuss Angola
angular position of the rudderZvyložení kormidlaposition angulaire du ou des gouvernails Ruderlage
angular roughsharkZžralok ostnatýcentrine communeGefleckte Meersau
anhydrous butterZbezvodé máslobeurre anhydrewasserfrei Butter
anhydrous milkfat (AMF)Pbezvodý mléčný tukmatiere grasse laitiere andydre (MGLA)wasserfreies Milchfett
anchor off a portZkotvit mimo přístav
anchor windlassZkotevní vrátekguindeauAnkerwinde
anchorages for the top platesPukotvení pro hlavové deskyancrages pour les plaques de tete m Verankerung für die Kopfplatten e
anchorsZkotvyancresSchiffsanker
anchovyZsardelAnchoisSardelle
animal accommodationZustajovací prostoryzone de logement des animaux
Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of AgricultureZodbor veterinární a rostlinolékařské kontroly (Animal and Plant Health Inspection Service) ministerstva zemědělství Spojených státůservice d'inspection de la santé animale et végétale du ministere de l'agriculture des États-Unis (Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture)Landwirtschaftsministerium der Vereingiten Staaten, Abteilung Tier- und Pflanzenschutzkontrolle (Animal and Plant Health Inspection Service
animal buildingZstájbâtiment réservé aux animauxStallung
animal casingsZživočišná střevaboyaux d'animalsTierdärme
animal casingsZzvířecí střevaboyaux animauxTierdärme
animal consumptionZvýživa zvířatalimentation animaleVerfütterung
animal for breedingZplemenné zvířeanimal d'élevageZuchttier
animal for productionZužitkové zvířeanimal de renteNutztier
animal healthzdraví zvířat santé (f) animale
animal health certificateZhygienické osvědčení / veterinární osvědčenícertificat sanitaireGesundheitsbescheinigung
Animal Health Code (of the Office international des épizooties)ZMezinárodní zákoník zdraví zvířat (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat)le code zoo-sanitaire de l´Office international des épizootiesAnimal Health Code des Internationalen Tierseuchenamte
animal health conditions, animal health requirements, animal health problemsZveterinární podmínky, požadavky, otázkypolice sanitaireTierseuchenrechtliche Bedingungen
animal health or public health hazardZnebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidírisque sanitaire ou de police sanitaire gesundheitliche oder tiergesundheitliche Gefährdung
animal health policypolitika v oblasti zdraví zvířatpolitique (f) de santé animale
animal health rules, animal health conditionsZveterinární předpisyregles de police sanitaire, conditions de police sanitaire, conditions sanitairestierseuchenrechtliche Vorschriften, Tiergesundheitsanforderungen
animal health statusZnákazový statusstatut sanitaireGesundheitsstatus
animal housing including isolation facilities Zprostory umožňující zajistit ustájení a izolaci zvířat / ustajovací a izolační prostor pro zvířatainstallations permettant d´assurer le logement et l´isolement des animaux
animal of susceptible speciesZzvíře vnímavého druhuanimal des especes sensiblesTier der empfänglichen Arten
animal or vegetable parasitesZživočišní a rostlinní škůdciparasites d‘origine animale ou végétaletierische und pflanzliche Schädlinge
animal passportPzvířecí paspasseportTierpaß
animal productZživočišný produktproduit animaltierisches Erzeugniss
animal productZživočišný produktproduit animauxtierische Erzeugnisse
animal protein (processed)Zživočišná bílkovina (zpracovaná)protéine animale (transforméetierisches Eiweiß (verarbeitetes)
animal secretsZsekrety živočišného původusécrétions animalestierische Sekrete
Hide details for animal welfareanimal welfareZdobré zacházení se zvířaty / dobré životní podmínky zvířatbien-etre des animauxWohlbefinden der Tiere / optimale Bedingungen für das Wohlbefinden der Tiere / angemessene Behandlung der Tiere / artgerechte Tierhaltung
[Replication or Save Conflict]
animal welfare (protection of animals) during transport Animal welfare Zochrana zvířat během přepravy protection des animaux en cours de transportTierschutz während des Transports
animals for slaughter; slaughter animalsZjatečná zvířataanimaux d´abattage, animals de boucherieSchlachttiere
animals kept for farming purposesZzvířata chovaná pro hospodářské účelyanimaux dans les élevagesTiere in landwirtschaftlichen Tierhaltungen
animals slaughtered as a result of emergency measuresZzvířata jdoucí na nucenou porážkuanimaux abattus d´urgence
animals with the lowest degree of neurophysiological sensitivityZzvířata co do smyslové fyziologie nejméně vyvinutáanimaux les moins sensibles du points de vue neurophysiologiquesinnesphysiologisch am wenigsten entwickelte Tiere
ANIMO systemZsystém "ANIMO"systeme ANIMOANIMO-System
annexZpřílohaannexeAnhang
announcement of the public bidZoznámení veřejného návrhu smlouvy o koupi akciípublication de l´offre d´achat ou d´échangeVeröffentlichung des Kauf- oder Tauschangebots
annual account Zroční účetní závěrkacompte annuelJahresabschluss
annual appropriationsZroční přidělovaná částkacrédits annuelsjährliche Mittel
annual budget procedureroční rozpočtový procesprocédure budgétaire annuelle (f)
annual contribution to fundProční příspěvek do fondu
annual financial statementProční účetní závěrka
Annual leaveProční dovolenáx
annual meadowgrassZlipnice ročnípaturin de préseinjähriges Rispengrass
annual percentage rate of changeZroční sazba v procentechtaux annuel effectif globaleffektiver Jahreszins
annual reportPvýroční zpráva
annual reportZvýroční zprávarapport annuelJahresbericht, jährliches Lagesbericht
annual work unitProční pracovní jednotkaunité de travail par an
annuityZanuitaannuitéRente
another jobZdalší zaměstnáníautre emploiandere Arbeit
Antarctic toothfishZledovkyléginesZahnfische
ante mortem health inspection/pre-slaughter health inspectionZveterinární prohlídka před porážkouinspection sanitaire ante mortem/inspection sanitaire avant abattageSchlachttieruntersuchung/Untersuchung vor der Schlachtung
anthelmintic medicinal productsZanthelmintika anthelmintiques (vermifuges)Anthelmintikum, Ant(i)helminthika, Wurmmittel
anthraxZsněť slezinnáfievre charbonneuseMilzbrand
anti-cakingZnepojivýanti-agglomérant
anti-caking agents Zprotispékavé látkyantimottantsFließhilfsstoffe, Fließhilfsstoff
Anti-Drugs Coordination CentreKoordinační středisko boje proti drogámCentre (m) de coordination de la lutte anti-drogue
anti-dumping dutyZantidumpingové clodroit antidumpingAntidumpingzoll
anti-glare screenPclona proti oslněníécran antiéblouissant mBlendschutzzaun r
anti-personnel landmineZprotipěchotní minamine terrestre antipersonnelAntipersonenmine
anti-smoking educationPvýchova proti kouřeníéducation anti-tabacErziehung zur Vermeidung von Tabakkonsum
anti-theft deviceZochranné zařízení proti krádežidispositif antivolDiebstahlschutzvorrichtung
anticipate and meet / address challengespředvídat a řešit výzvyanticiper et relever les défis
antique firearmZhistorická střelná zbraňarme a feu ancienneantike Feuerwaffe
aperitifaperitivapéritif (m)
apexZhrot srdcepointe du coeurHerzspitze
apicultureZchov včelBienenzucht
apiculture productZvčelařský produktproduit apicoleImkereierzeugniss
apiculture, beekeepingvčelařstvíapiculture (f)Bienenzucht (f) / Imkerei (f)
aplicant countriesZkandidátské zeměpays candidats a l'adhésion antragstellende Staaten
apparatus for heating pointsZzařízení na vytápění výhybek dispositifs pour le réchauffage des appareils de voieHeizeinlagen für Weichen
appeal courtZodvolací soudjuridiction d‘appelBerufungsgericht
appear (desirable)jevit se (jako žádoucí)se révéler (souhaitable; nécessaire; recommandé)erscheinen (als wünschenswert)
appearance of wine and of depositZvzhled vína a zákalůaspect du vin et du dépotAussehen des Weines und des Trubs
appelation of originoznačení původuappellation d'origine (f)Ursprungsbezeichnung (f)
appellate court / Court of Appealodvolací soudjuridiction d'appel (f)
appellate review / a review of an appealdovolánípourvoi en cassation (m)
AppendixPdodatekx
appetising substancesZzchutňující látkyapéritives
apple crumblejablečný drobenkový koláčcrumble aux pommes (m)
apple crumbles with its vanilla ice creamjablečný drobenkový koláč s vanilkovou zmrzlinoucrumble aux pommes avec glace à la vanille
apple strudel with ice cream and whipped creamjablečný závin se zmrzlinou a šlehačkouapfelstrudel, glace et chantilly
apple strudel with poached pear and hazelnut ice-cream on a raspberry coulisjablečný závin s pošírovanou hruškou, oříškovou zmrzlinou a malinovým přelivem apfelstrudel et poire pochée, glace à la noix et coulis de framboises
applicabilityPúčinnostapplicabilité
applicant authority (requesting authority)Zdožadující orgánautorité ruquéranteersuchende Behörde
application fileZpřiložená dokumentaceZulassungsunterlagen
application for a concessionPžádost o udělení koncese
application for a securities trading licencePžádost o udělení povolení k obchodování s cennými papíry
application for a securities trading licencePžádost o udělení povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry
application for a securities trading licence Pžádost o povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry
application for acceptance for tradingPžádost o přijetí k obchodování
application for paymentZžádost o platbuZahlungsantrag, r
application for the acceptance of a security for tradePžádost o přijetí cenného papíru k obchodování
application for the approval of a prospectusPžádost o schválení prospektu
application layerZaplikační vrstvaxAnwendungsschicht
application managementspráva aplikacíadministration (f) d'applicationsAnwendungsverwaltung (f)
application over time Zčasová působnostapplication dans le tempsAnwendbarkeit in zeitlicher Hinsicht
application program interface (API)Prozhraní pro aplikační programy (API)interface de programme d'application (API)Schnittstelle für Anwendungsprogramme (API)
application programming interface (API)Zrozhraní pro aplikační programy (API)interface de programme d'application (API)Schnittstelle für Anwendungsprogramme (API)
applied artZužité uměníart appliquéangewandte Kunst
apply (rules)aplikovat (pravidla)appliquer (des règles)anwenden (Regeln)
apply a weighting of 20% to asset itemsZuplatnit rizikovou váhu 20% na položky aktiv
appointing authorityPorgán oprávněný ke jmenováníautorité investie du pouvoir de nominationAnstellungsbehörde
appointment and termination of officeZjmenování a ukončení funkcínomination et cessation des fonctionsBestellung und Ausscheiden
apprenticePučeňapprenti mAuszubildender r
apprenticeshipZučňovské vzděláváníapprentissageLehrlingsausbildung
appropriate measurevhodné opatřenímesure adéquate (f)
appropriate sanctionsZvhodné sankcesanctions appropriéesgeignete Sanktionen
appropriate state authorityPpříslušný státní orgán
appropriation of profit or the treatment of lossZrozdělení zisku nebo vypořádání ztrátyVerwendung der Ergebnisse
approval of changes to market regulationsPschválení změn tržního řádu
Approvals Committee for Terminal Equipment: ACTE PVýbor pro schvalování telekomunikačních zařízení (terminálů)Comité d'approbation des équipements (terminaux) de télécommunicationsZulassungsausschuß für Telekommunikationsendeinrichtungen
approve / adopt (draft legislation)schválit (legislativní návrh)adopter (un projet législatif)verabschieden / billigen / annehmen (einen Gesetzesentwurf)
approved bodyPoprávněný subjektorganisme agréézugelassene Stelle
approved distillerZschválená palírnadistillateur agréézugelassene Brennerei
approved dosimetric servicePautorizovaná dozimetrická službaservice de dosimétrie agréé mzugelassene Dosismessstelle e
approved laboratoryPschválená laboratořlaboratoire agréézugelassenes Labor
approved medical practitionerPautorizovaný lékařmédecin agréé mermächtigter Arzt r
approved occupational health servicePautorizovaná služba pracovního lékařstvíservice agréé de médecine du travail mermächtigter arbeitsmezinischer Dienst r
approved saturation codeZkód schváleného využitíxbestätigte Sättigungs-Code
approved slaughterhouseZschválené jatkyabattoir agréézugelassene Schlachtbetriebe
approved zonePschválená zóna
approximationZsbližovánírapprochementVernäherung
approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and to the enforcement of the obligation to insure against such liabilityZsbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištěnírapprochement des législations des États membres relatives a l´assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au controle de l´obligation d´assurer cette responsabilitéAngleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten bezüglich der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und der Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht
APU (Auxiliary Power Unit)Zpomocná energetická jednotka"Auxiliary Power Unit""Auxiliary Power Unit" (Hilfsenergieaggregat)
aquacultureZakvakulturaaquacultureAquakultur
aquaculture animalsZživočichové pocházející z akvakulturyanimaux d'aquacultureTiere der Aquakultur
aquaculture productZprodukt akvakulturyproduit de l'aquacultureErzeugnis der Aquakultur
aquatic invertebratesZvodní bezobratlíinvertébrés aquatiqueswirbellose Wassertiere
aqueous solution of sucroseZvodný roztok sacharosysolution aqueuse de saccharosewässrige Saccharoselösung
aqueus wasteZvodné odpadydéchets aqueuxwässrigen Abfälle
aquifersZzvodnělé vrstvyaquiferesGrundwasserschichten
arable cropsZplodiny na orné půděcultures arableslandwirtschaftliche Kulturpflanzen; Ackerkulturen
arable landZorná půdaterre arableAckerland
arable land seeds and seedlingsZosivo a sadba pěstované na orné půděSämereien und Pflanzgut auf dem Ackerland
arachidic acidZkyselina arachidováacide arachidiqueArachinsäure
arbitrary discriminationZsvévolná diskriminacediscrimination arbitrairewillkürliche Diskrimination
arbitration awardProzhodčí nálezsentence arbitrale f
arbitration boardPsbor rozhodcůformation arbitrale f
arbitration committeeProzhodčí výborcomité d´arbitrage m
arbitratorProzhodcearbitre m
area aid applicationsZžádosti o podporu "na plochu"demandes d'aide "surfaces" Beihilfeanträge Flächen
area cultivatedPpěstební plochasuperficie cultivéeAnbaufläche
area declaredPohlášená plochasuperficie declaréegemeldete Anbauflaeche
area of freedom, security and justiceprostor svobody, bezpečnosti a právaespace de liberté, de sécurité et de justice (m)
area of stability and prosperityprostor stability a prosperityespace (f) de stabilité et de prospérité
area radar control serviceZslužba oblastního radarového řízeníxGebiet Radarkontrolldienste
area under vineZplocha vinicsuperficie viticoleRebfläche
area without internal frontiers Zprostor bez vnitřních hranicespace sans frontieres intérieuresRaum ohne Binnengrenzen
areas in full productionPplochy v plné produkcisuperficies en pleine productionVollertragsflaechen
areas with environemntal restrictionsZoblasti s ekologickými omezenímizones soumises a des contraintes environnementalesGebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen
argentineZstříbrnice zlatáargentineGlasauge
archivesarchivarchives (fpl)Archiv (n)
Archives Administration of the Ministry of the InteriorArchivní správa Ministerstva vnitra Administration des archives du ministère de l'Intérieur (f)Archivverwaltung des Innenministeriums (f)
Archiving Servicearchivní službaservice (m) des archivesArchivdienst (m)
Arm’s length transactionPtransakce za obvyklých podmínekx
armamentvyzbrojováníarmement (m)Rüstung (f)
armament control / arms controlkontrola zbrojenícontrôle de l'armement (m)Rüstungskontrolle (f)
Armed Forces of the Czech RepublicArmáda České republikyArmée de la République tchèque (f)Armee der Tschechischen Republik (f)
arms dealer Zpodnikatel v oboru zbraníarmurierWaffenhändler
army chaplainkaplan (MO)aumônier (ministère de la Défense)Kaplan (Verteidigungsministerium) (m)
aromatic and medicinal plants and culinary herbs; medicinal and aromatic plants and spicesZléčivé, aromatické a kořeninové rostlinyplantes médicinales, aromatiques et condimentairesHeil-, Duft- und Gewürzpflanzen
arrange for the destruction, disposal, burning or burial of the carcasesPzařídit likvidaci, neškodné odstranění, spálení nebo zakopání mrtvých tělfaire détruire, éliminer, incinérer ou enfouir les cadavresKörper vernichten, beseitigen, verbrennen oder vergraben lassen
arrangement of purchase or salePobstarání koupě nebo prodeje
arrangements for the management of crisesopatření pro řízení krizídispositif de gestion des crises (m)
arranging purchasePobstarání koupě
arranging salePobstarání prodeje
arranging transferPobstarání převodu
arrival of lambsPpříhon jehňatAuftrieb der Lämmer
arrowrootZmarantaarrow-rootPfeilwurz, Arrowroot
arthritisZartritidaarthriteGelenkentzündung
arthritisZartritidaarthriteArthritis
articleZčlánekarticleArtikel
Article 14 Committee (at the EIB)PVýbor k článku 14 (při EIB)Comité de l'article 14 (auprčs de la BEI)Ausschuß des Artikels 14 (bei der EIB)
Article 28 Committee (at the EIB)PVýbor pro otázky týkající se článku 28 /při EIB-Evropské investiční bance/Comité de l'article 28 (auprčs de la BEI)Ausschuß des Artikels 28 (bei der EIB)
articles of associationPspolečenská smlouva
articles of associationZzakladatelská smlouvaclauses statutairesSatzungsbestimmung
Articles of Association of a companyPstanovy společnosti
Articles of Association of a joint stock companyPstanovy akciové společnosti
articles used in the building industryZzboží pro stavební průmyslouvrages utilisés dans l´industrie du batimentBauartikel
articulated link chainZkloubové řetězychaines a maillons articulésGelenkketten
articulated steer dumperPkloubový damprtombereau avec avant-train mMuldenkipper mit Knieklenkung r
artificial hybridZumělý kříženechybride artificiel
artificial inseminationZinseminaceinsémination artificielle
artificial marketZumělý trhmarché artificielkünstliches Markt
artificial pollination, controlled pollinationZumělé opylenípollinisation artificielle, controléekontrollierter Bestäubung
artificial sourcePumělý zdroj zářenísource artificielle fkünstliche Strahlenquelle e
artificially propagatedZuměle vypěstovanýreproduit artificiellementkünstlich vermehrten
artichokes, globe artichokesZartyčokyartichautsArtischocken
artistic representationZumělecké ztvárněníreprésentation artistiquekünstlerische Darstellung
artsuměníart (m)Kunst (f)
as amendedPve znění pozdějších předpisů
as amended by later/subsequent provisions,
as amended by later/subsequent (legislative) acts and regulations
Pve znění pozdějších předpisů
as it stands at the time of adoptionZve znění platném ke dni přijetí
as of todayk dnešnímu datuà ce jour
as soon as possibleco nejdříveaussi tôt que possible / dès que possible
ASBL (Nonprofit organizations)ZASBL (neziskové organizace)ASBL (Associations sans but lucratif)ASBL (Organisation ohne Erwerbscharakter)
Asian Development BankZAsijská rozvojová bankaBanque asiatique de développementAsiatische Entwicklungsbank
Asking pricePnabídková cena prodávajícíhox
asparagusZchřestaspergeSpargel
asparagus carpaccio chřestové carpacciocarpaccio d’asperge (m)
asparagus terrinechřestová terinkaterrine d’asperge (f)
asparagus terrine with goat's cheese chřestová terinka s kozím sýremterrine d’asperge au fromage de chèvre
assZoselâneEsel
Assay OfficePuncovní úřadOffice de contrôle des métaux rares (m)Punzamt (n)
assembly centreZsvod zvířatcentre de rassemblementSammelstelle
AssessPstanovit/určit/posouditx
assess (preliminary opinions)posoudit (předběžná stanoviska)évaluer (les avis préliminaires) beurteilen (vorläufige Stellungnahmen)
assessment of securities structurePposouzení struktury cenných papírů
assessment of the genetic valueZstanovení genetické hodnotyappréciation de la valeur génétiqueFeststellung des Zuchtwertes
assessment proceduresZhodnotící postupprocédures d'évaluationBerechnungsverfahren
assetZaktivumactifAktivum
AssetPaktivumx
asset management agreementPobhospodařovatelská smlouva
asset sale and repurchase agreementsZdohody o prodeji a zpětném odkupu aktivmises en pension et autres cessions avec engagement de reprisePensionsgeschäfte
asset valuationoceňování majetkuévaluation du patrimoine (f)Vermögensbewertung (f)
assetsPmajetek
assets management departmentodbor majetkovýdépartement Gestion des biens (m)
assign (tasks)přidělit (úkoly)attribuer (des tâches)zuteilen, zuweisen (Aufgaben)
Assigned Rate of Climb/DescentZstanovená rychlost stoupání/klesáníxzugewiesene Steig-/Sinkgeschwindigkeit
assimilation thresholdZpráh asimilaceseuil d´assimilationAssimilationsschwelle
assistance activityZasistenční činnostactivité d´assistanceBeistandsleistungen
assistance contractZasistenční dohodacontrat d´assistanceBeistandsvertrag
assistance insurerZpojistitel asistenčních služebassureur de l´assistanceVersicherer eines Beistands
assistance on the occasion of an accident or breakdown involving a road vehicleZasistenční služby v případě nehody nebo poruchy silničního vozidlaassistance a l´occasion d´un accident ou d´une panne affectant un véhicule routierBeistandsleistungen anläßlich eines Unfalls oder einer Panne eines Kraftfahrzeugs
assistant administratorZpomocný správceadministrateur adjointVerwaltunsreferendar
Assistant RapporteurZpomocný zpravodajrapporteur adjointHilfsberichterstatter
assistant to the Minister of …, Section Director, Directorasistent, -ka ministra, vrchního ředitele, řediteleassistant, -e du ministre, du directeur de section, du directeur (m,f)Assistent, -in des Ministers, des Oberdirektors, des Direktors (m,f)
assisted farrowingZasistovaný porod (oprasení)mise bas assistéeüberwachtes Abferkeln
AssociateZpřidružený podnikentreprise associéeassoziirte Unternehmen
associated facilitiesPpřiřazená zařízeníressources associéeszugehörige Einrichtungen
associated servicesPdoplňkové službyservices associészugehörige Dienste
associated undertakingPpřidružená společnostentreprise associéeassoziierte Unternehmen
associates or members of the association of undertakings (pool) and subcontractorsZčlenové sdružení dopravců a subdodavatelé přepravních služebtransporteurs associés ou membres de l association d entreprise (pool) et des transporteurs sous-traitantsan der Unternehmensvereinigung beteiligte und als Unterauftragnehmer tätige Verkehrsunternehmer
associationZasociaceaccociationVereinigung
Association AgreementZDohoda o přidruženíaccord d'associationAssoziierungsabkommen
association agreements (with Mercosur)dohody o přidružení (s Mercosurem)accords (m, pl) d’association avec le Mercosur
Association CouncilZRada přidruženíConseil d'associationAssoziationsrat
association establishmentZnavázání spojeníxAssoziationsaufbau
Association of Police Colleges (AEPC)ZSdružení evropských policejních akademií (SEPA)Association des écoles de police européennes (AEPE)Vereinigung Europäischer Polizeiakademien (VEPA)
Association of Regions of the Czech RepublicAsociace krajů ČRAssociation des Régions de la République tchèque (f)Assoziation (f) der Regionen der Tschechischen Republik
assortment of filled chocolatesnabídka čokoládových pralineksélection de chocolats belges
assumption of a payment obligationZpřevzetí platební povinnostiprise en charge d'une obligation de paiementÜbernahme einer Zahlungsverpflichtung
assumption of office, to take officenástup do funkceprise de fonctions
astaxanthin-rich Phaffia rhodozymaZPhaffia rhodozyma bohatá na astaxantinPhaffia rhodozyma riche en astaxanthine
asthmaZastmaasthmeAsthma
asylum and immigrationazyl a přistěhovalectvíasile (m) et immigration (f)
asylum proceedingsazylové řízeníprocédure d'asile (f)Asylverfahren (n)
asymetric digital subscriber line (ADSL)Pasymetrické digitální účastnická přípojkaligne de raccordement numérique asymétrique (ADSL)asymmetrischer digitaler Teilnehmeranschluß (ADSL)
asymptomatic standard deviationZasymptomatická směrodatná odchylkaécart-type asymptomatiqueasymptomatische Standardabweichung
asynchronous transfer mode (ATM)Pasynchronní přenosový módmode transfert asynchrone (ATM) asynchroner Übertragungsmodus (ATM)
at Community levelZna úrovni Společenstvíau niveau communautaireauf Gemeinschaftsebene
at prederminated stopping placesZna předem určených zastávkácha des arrets préalablement fixésan vorher festgelegten Haltestellen
at the parking place or driver's baseZv místě zaparkování vozidla nebo v místě bydliště řidičedans ce lieu de stationnement du véhicule ou au point d'attache du conducteurim Aufenthaltsort des Fahrzeugs oder am Heimatort des Fahrers
Atlantic bonitoZpelamida obecnábonite ŕ dos rayéPelamide
Atlantic butterfishZpestroun zářivýstromatée ŕ fossettesAmerikanischer Butterfisch
Atlantic catfishZvlkouš obecnýloup atlantiqueGestreifter Katfisch
Atlantic croakerZsmuha kalifornskátambour du BrésilAtlantischer Umberfisch
Atlantic halibutZplatýs obecnýflétan de l'AtlantiqueHeilbutt
Atlantic horsemackerelZkranas obecnýsaurel, chinchardStöcker
Atlantic John DoryZpilobřich ostnitýSaint-PierreHeringskönig
Atlantic little tuna, little tunnyZtunec atlantickýthonine communeFalscher Bonito
Atlantic menhadenZmenhaden atlantskýmanhaden tyranNordwestatlantischer Menhaden
Atlantic pomfretZpražma obecnábrčme de merBrachsenmakrele
Atlantic salmonZlosos obecnýsaumon atlantiqueLachs
Atlantic sauryZrohoretka ještěříbalaou de l'AtlantiqueMakrelenhecht
Atlantic Spanish mackerelZmakrela španělskáthazard atlantiquegefleckte Königsmakrele
Atlantic thread herringZherink vláknoploutvýchardin filAtlantischer Fadenhering
Atlantic tomcodZtreska tomkodpoulamon atlantiqueAtlantischer Tomcod
ATR 1 certificatePprůvodní osvědčení ATR 1certificat de circulation des marchandises ATR 1Warenverkehrsbescheinigung ATR 1
attachment requirementsZpožadavky na připojení (připojovací požadavky)Anschaltebedingungen
attendance feeZtantiémajeton de présenceTeilnehmergebühr
attestation from the registerZosvědčení rejstříkuattestation du registreBescheinigung aus Register
attestation on scope of licencePosvědčení o rozsahu povolení
attitude towards the environmentZchování v oblasti ochrany životního prostředíapproche des questions d'environnement
Attorney's General OfficeNejvyšší státní zastupitelstvíparquet général (m) ; bureau du procureur général (m)
attorney-at-law (US) ; barrister (UK) ; solicitor (UK) advokátavocat (m)
Attribute Ppřiřadit/přiřazovat/přisuzovat, také příznak, symbolx
aubergine, egg-plant, quito naranjilloZlilekaubergineAubergine, Eierfrucht
auctionPdražba
auctionPaukční prodej
auction decreePdražební vyhláška
auction regulationsPdražební řád
auctioneerPvydražitel
audio tape, magnetophone tape, audio casetteZmagnetofonová páskacassette audioAudiokassette
audiovisual technology / devicesaudio-vizuální technikamatériel audio-visuel (m)Audio-Video-Technik (f)
audiovisual workZaudiovizuální dílooeuvre audiovisuelleaudiovisuelles Werk
auditauditaudit (m)Rechnungsprüfung, Prüfung (f)
audit (carry out)Zověřit účty, přezkoušet účty, provést audit (úč.)contrôle des comptes (effectuer)Prüfung, Rechnungsprüfung (wahrnehmen)
Audit Board attached to the Administrative Commission on social security for migrant workersPÚčetní komise při Správní komisi pro sociální zabezpečení migrujících pracovníkůCommission des Comptes prčs de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrantsRechnungsausschuß bei der Verwaltungskommission für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer
audit trailZpomůcka pro audit se zaměřením na finanční tokypiste d´auditPrüfpfad
auditorPauditor
auditorauditorauditeur (m)Rechnungsprüfer (m)
auditor companyPauditorská společnost
auditor's reportPauditorská zpráva
auditor's statementPvyjádření auditora
Aujeszky´s disease (AD)ZAujeszkyho chorobamaladie d´AujeszkyAujeszky-Krankheit
AureliusAureliusAurelius
auricleZpředsíň srdečníoreilletteHerzohren
Austria-Communities Research CommitteePVýzkumný výbor Rakouska a SpolečenstvíComité recherche Autriche-CommunautésForschungsausschuß Österreich-Gemeinschaften
author of the dialogueZautor dialoguauteur du dialogueUrheber der Dialoge
author of the screenplayZautor scénářeauteur du scénarioUrheber des Drehbuchs
authorisationPpovolení autorisation fGenehmigung e
authorisationPzplnomocnění, oprávnění
authorisation to decide on the conferral of a licencePprávní moc rozhodnutí o udělení povolení
authorisation to performPoprávnění vykonávat
Authorise [financial statements for issue]Pschválení [účetní závěrky ke zveřejnění]x
authorised consignorsZschválení odesílateléexpéditeurs agréészugelassene Versender
authorised level Zpovolený obsah
authorised oenological practices and processesZpovolené enologické postupy a ošetřenípratiques et traitements oenologiques autorisészugelassene önologische Verfahren und Behandlungen
authorised personPoprávněná osoba
authorised representativeZzplnomocněný zástupcemandataireBeauftragter
authorities of a Member StateZorgány členského státuautorités d'un État membreBehörden des Mitgliedstaates
authorities of the Member Statesorgány členských státůautorités (f, pl) des États membres