ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-005/06; C-023/06 až C-036/06; C-175/07 až C-184/07; C-200/06

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-005/06; C-023/06 až C-036/06; C-175/07 až C-184/07; C-200/06
Název :Zuckerfabrik Jűlich; Saint Louis Sucre SNC a další
Oblast :Zemědělství
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :05/08/2008
Dotčený předpis :32001R1260
Klíčová slova :Dávky z výroby
 II.Informace o případu
Uvedená řízení o předběžné otázce, za kterými stály vnitrostátní (FR, DE) spory o vrácení části dávek z produkce cukru z důvodu jejich špatného výpočtu, se týkala určení platnosti několika nařízení Komise o poplatcích v sektoru cukru (nařízení č. 1762/2003 ze dne 7. října 2003, kterým se pro hospodářský rok 2002/03 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru, nařízení č. 1775/2004 ze dne 14. října, nařízení č. 1686/2005 ze dne 14. října 2004, kterým se pro hospodářský rok 2003/04 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru, nařízení č. 1686/2005, zde dne 14. října 2005, kterým se pro hospodářský rok 2004/05 stanoví dávky z výroby v odvětví cukru).

Soudní dvůr uvedená nařízení zrušil. Důvodem zrušení nařízení byl rozpor metody výpočtu průměrné ztráty na tunu cukru uplatněné Komisí s čl. 15 nařízení č. 1260/2001. Podle čl. 15 odst. 1 písm. c) je pro účely výpočtu exportovatelného přebytku třeba od spotřeby odečíst všechny objemy vyvážených produktů podle tohoto článku bez ohledu na to, zda byly skutečně zaplaceny náhrady. Komise vzala podle čl. 6 odst. 5 nařízení č. 314/2002 pro účely výpočtu průměrné ztráty na tunu cukru v úvahu pouze vývozy, ke kterým byly poskytnuty náhrady (tento způsob výpočtu byl používán od roku 2003). Naopak, pokud jde o hospodářský rok 2001/02, na který odkazuje nařízení č. 1837/2002, vypočítala Komise za účelem stanovení dávky z výroby průměrnou ztrátu tak, že vycházela ze všech objemů cukru vyvezených ve formě zpracovaných produktů bez ohledu na to, zda k nim skutečně byly poskytnuty náhrady. Následující rok Komise provedla opravu výpočtu průměrné ztráty, když vzala v úvahu pouze objemy vyvážených produktů, ke kterým byly skutečně zaplaceny náhrady. Toto způsobilo zvýšení zmíněné průměrné ztráty, jejíž výše se promítla do celkové ztráty za hospodářský rok 2002/03. Soudní dvůr došel k závěru, že článek 15 odst. 1 písm. d) zmíněného nařízení je třeba vykládat tak, že pro účely určení jak exportovatelného přebytku, tak průměrné ztráty na tunu produktu je třeba zohlednit všechny objemy vyvážených produktů bez ohledu na to, zda byly skutečně zaplaceny náhrady.

 III.Odkaz na plný text

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67015&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=540451

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67016&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=540533

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67682&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=540592

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67692&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=540642">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti