ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-447/08; C-448/08

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-447/08; C-448/08
Název :Sjöberg a další
Oblast :Volný pohyb služeb a svoboda usazování
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :07/08/2010
Dotčený předpis :12008E049
Klíčová slova :Sázky a hry, Loterie
 II.Informace o případu
Odvolatelé v původním řízení byli obžalováni z toho, že jako šéfredaktoři dvou švédských deníků byli odpovědní za protiprávní propagaci účasti na loteriích organizovaných v zahraničí, a sice v rámci své obchodní činnosti a za účelem dosažení zisku a v mezinárodním měřítku. Činu se měli dopustit tím, že umožnili ve svých denících otištění inzerátů zadaných zahraničními loterijními společnostmi, které byly zaměřeny na účast švédského obyvatelstva v loterii. Odvolatelé se domnívají, že švédská úprava je v rozsahu, v němž činí jejich jednání trestným, v rozporu s právem EU.

SDEU v tomto rozsudku navázal na svou předchozí judikaturu, zejména rozsudky ve věci C-42/07 Liga Portugesa a C-338/04 Placanica, a dospěl k závěru, že čl. 49 ES nebrání takové právní úpravě členského státu, jakou je právní úprava dotčená v původním řízení, která zakazuje reklamu určenou osobám s bydlištěm v tomto státu na hazardní hry pořádané soukromými hospodářskými subjekty v jiných členských státech za účelem zisku. Omezení základních svobod v oblasti loterií jsou dle SDEU přípustná zejména z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany zdraví, resp. z některých naléhavých důvodů veřejného zájmu, za předpokladu, že jsou způsobilá zaručit uskutečnění legitimního cíle, kterého se Švédsko dovolává a nepřekračují meze toho, co je nezbytné (viz body 40 a násl.). Důvodem omezení mohou být také zvláštnosti kulturní, morální nebo náboženské povahy (viz zejména bod 43: “Úvahy kulturní, morální nebo náboženské povahy totiž mohou odůvodnit omezení volného pohybu služeb ze strany provozovatelů hazardních her, zejména v rozsahu, v němž by mohlo být považováno za nepřijatelné umožnit, aby bylo dosahováno soukromých zisků využíváním sociální pohromy nebo slabosti a neštěstí hráčů. Každý z členských států tak může podle svého vlastního žebříčku hodnot a vzhledem k posuzovací pravomoci, kterou má, omezit provozování hazardních her tím, že ho svěří veřejnoprávním nebo charitativním organizacím.“. SDEU shledal, že z hlediska účelu dotčeného ustanovení, které způsobuje, že se švédští spotřebitelé mohou oddávat hazardním hrám pouze v rámci povoleného vnitrostátního systému, je zajistit vyloučení soukromých ziskových zájmů z loterií. Stanovené omezení je z hlediska tohoto účelu nezbytné a přiměřené.

Čl. 49 ES však naopak brání právní úpravě členského státu podřizující peněžní hry režimu výhradních práv, a podle které tomu, kdo propaguje tyto hry pořádané v jiném členském státě, hrozí přísnější sankce než tomu, kdo propaguje takové hry pořádané v tuzemsku bez povolení. Uvedené platí přestože trestněprávní předpisy jsou v pravomoci členských států, jejich výkon totiž musí být v souladu se základními svobodami vnitřního trhu a musí být nediskriminační (viz body 49 a 50). Předkládajícímu soudu přísluší zkoumat, zda tomu tak je v případě vnitrostátní právní úpravy dotčené v původních řízeních.

 III.Odkaz na plný text
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83128&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=449729">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti