ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-538/08; C-33/09

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-538/08; C-33/09
Název :X-Holding
Oblast :Daně a finanční trh
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :04/15/2010
Dotčený předpis :31977L0388
Klíčová slova :DPH - Odpočet daně - Soukromé účely
 II.Informace o případu
Společnost X-Holding zakoupila 34 osobních automobilů a odpočetla si účtovanou DPH. Tato auta si vždy ponechala určitou dobu a poté je prodala, přičemž zaúčtovala DPH, kterou při přihlašování odvedla. Vzhledem k tomu, že auta byla využívána pro podnikatelské účely i pro soukromé účely zaměstnanců, odpočet DPH byl omezený v souladu s vnitrostátním nařízením o vyloučení odpočtu DPH, s čímž společnost nesouhlasila. Ve spojené věci společnost Oracle poskytla za úplatu jídlo a pití svým zaměstnancům. Krom toho využila služeb diskžokeje pro večírek zaměstnanců a pověřila makléře nalezením bytu pro jednoho ze svých zaměstnanců. Dále nabídla třetím osobám jako reklamní dárek předplatné na golf a některým svým zaměstnancům dala k dispozici vozidla, která buď byla jejím majetkem, nebo byla předmětem leasingu, jehož byla držitelem, částečně za náhradu. V daňovém přiznání pak společnost uplatnila odpočet DPH z těchto služeb a zboží, který finanční orgány neuznaly. V následujících soudních řízeních před nizozemskými soudy v obou věcech vyvstala otázka, zda je nizozemská vnitrostátní úprava v souladu s právem EU.

Soudní dvůr shledal nizozemskou právní úpravu v souladu s právem EU. musí být podle něj vykládány v tom smyslu, že nebrání daňové úpravě, která vylučuje odpočet DPH pro kategorie výdajů, pokud stát splní podmínku dostatečného vymezení kategorie určitých předmětů a služeb. Dále Soudní dvůr uvedl, že čl. 17 odst. 6 šesté směrnice nebrání vnitrostátní právní úpravě, která byla přijata před vstupem této směrnice v platnost a podle níž osoba povinná k dani může při pořízení určitého zboží a využití určitých služeb, které jsou využívány zčásti pro obchodní účely a zčásti pro soukromé účely, odečíst DPH pouze v poměru k užívání pro obchodní účely. Tento článek také nebrání tomu, aby členský stát po vstupu uvedené směrnice v platnost provedl změnu vyloučení nároku na odpočet, jež má v zásadě omezit rozsah vynětí, přitom ale není možné vyloučit, že rozsah omezení odpočtu bude v jednotlivém případě a v určitém daňovém roce rozšířen z důvodu paušální povahy pozměněné úpravy.

 III.Odkaz na plný text
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81362&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1150797">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti