ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-171/07; C-172/07

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-171/07; C-172/07
Název :Apothekerkammer des Saarlandes
Oblast :Volný pohyb služeb a svoboda usazování
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :05/19/2009
Dotčený předpis :12010E048
Klíčová slova :Omezení svobody usazování - Veřejné zdraví
 II.Informace o případu
Německé správní orgány udělily povolení k provozování lékárny zahraniční akciové společnosti, čímž neaplikovaly ustanovení německého právního předpisu, který s ohledem na zásadu osobního vedení lékárny zakazuje cizí vlastnictví lékárny. Tento svůj postup odůvodnily správní orgány tím, že dle jejich přesvědčení vycházejícího z rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-140/03, je zákaz činnosti pro lékárny, které jsou provozovány v jiném členském státě EU formou kapitálové společnosti neslučitelný se svobodou usazování kapitálových společností dle čl. 43 a 48 SES.

Soudní dvůr došel k závěru, že vnitrostátní právní úprava, která nedovoluje, aby lékárnu vlastnily nebo provozovaly osoby, které nejsou lékárníky, je v souladu s čl. 43 a 48 SES. Omezení svobody usazování, které je touto úpravou způsobeno, je odůvodněné legitimním zájmem na ochraně veřejného zdraví, je přiměřené a nezbytné. Vyšel přitom ze zvláštní povahy léčiv a trhu s nimi a prostoru, který má členský stát pro uvážení při rozhodování o úrovni, na které zamýšlí zajistit ochranu veřejného zdraví a způsobu, jímž má být této úrovně dosaženo. Soudní dvůr dokonce výslovně uvedl, že členský stát může mít v rámci svého uvážení za to, že provozování lékárny osobou, která není lékárníkem, může na rozdíl od lékárny provozované lékárníkem představovat riziko pro veřejné zdraví.

 III.Odkaz na plný text
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=78515&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1136584">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti