ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-430/08; C-431/08

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-430/08; C-431/08
Název :Terex Equipment
Oblast :Celní unie
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :01/14/2010
Dotčený předpis :31992R2913
Klíčová slova :Zboží; Prominutí cla
 II.Informace o případu
Předmětem řízení byla situace, kdy na trh Společenství řádné vstoupilo zboží v režimu aktivního zušlechťovacího styku (AZS), tj. v režimu podmíněného osvobození od cla, a následně bylo znovu vyvezeno ze Společenství. Protože v prohlášeních učiněných při zpětném vývozu zboží ze Společenství navrhovatelky chybně použily nesprávný kód celního režimu (KCR), odpůrce tvrdil, že došlo ke vzniku celního dluhu. Uvedením chybného KCR bylo totiž zboží dovezené v režimu AZS v podmíněném systému, propuštěno do celního režimu „trvalý vývoz“ namísto, aby mu bylo přiděleno celně schválené určení „zpětný vývoz“. Otázkou bylo, zda za této situace vznikl celní dluh, pokud ano, podle jakých ustanovení celního kodexu a zda lze vzniklý celní dluh „zhojit“.

Soudní dvůr odpověděl na položené otázky tak, že v předmětném případě zboží na základě prohlášení neoprávněně nabylo status zboží Společenství, který mu nepřísluší, čímž bylo odňato celnímu dohledu, a proto došlo ke vzniku celního dluhu na základě čl. 203 celního kodexu (nařízení č. 2913/92) ve spojení s čl. 865 prováděcího nařízení k celnímu kodexu č. 2454/93. Pokud jde o možnost změny celního prohlášení podle čl. 78 odst. 3 celního kodexu Soudní dvůr uvedl, že pokud celní orgány provedou přezkum celního prohlášení a zjistí, že došlo k nezákonnému uložení cla, je jediným možným opatřením k nápravě prominutí cla. I za těchto okolností však musí být splněny podmínky pro prominutí cla stanovené čl. 236 celního kodexu, zejména neexistence úmyslného jednání deklaranta a dodržení tříleté promlčecí lhůty pro podání žádosti o prominutí.

 III.Odkaz na plný text
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72661&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=450600">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti