ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-471/07; C-472/07

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-471/07; C-472/07
Název :Association générale de l’industrie du médicament
Oblast :Volný pohyb zboží (duševní vlastnictví)
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :01/14/2010
Dotčený předpis :31989L0105
Klíčová slova :Přímý účinek - Zmrazení cen
 II.Informace o případu
Předmětem sporů v původních řízeních jsou žaloby na zrušení ustanovení ministerské vyhlášky o cenách hrazených léčivých přípravků, které zavádí na určité období zmražení cen některých léčivých přípravků. Žalobci tvrdí, že napadená ministerská vyhláška porušuje přímo použitelný čl. 4 odst. 1 směrnice 89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění, když nově (opětovně) stanoví fixní období zmražení cen, aniž by předtím došlo k ověření, zda makroekonomické podmínky odůvodňují zachování zmražení či nikoli.

Soudní dvůr došel k závěru, že čl. 4 odst. 1 směrnice 89/105/EHS není z pohledu svého obsahu dostatečně přesný k tomu, aby jej jednotlivec mohl uplatňovat u vnitrostátního soudu vůči členskému státu, tj. nemá přímý účinek. Dále toto ustanovení vyložil tak, že umožňuje členskému státu, aby po ukončení platnosti jednoho období zmražení cen léčivých přípravků zavedl nové takové období, aniž by provedl přezkoumání makroekonomických podmínek stanovených v tomto ustanovení.

 III.Odkaz na plný text

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75517&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=25909">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti