ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-278/07; C-279/07; C-280/07

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-278/07; C-279/07; C-280/07
Název :Josef Vosding Schlacht-, Kühl-, und Zerlegebetrieb
Oblast :Zemědělství
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :01/29/2009
Dotčený předpis :31995R2988
Klíčová slova :Promlčení, Vnitrostátní úprava
 II.Informace o případu
Případ se týkal počítání promlčecích lhůt v případě navrácení neoprávněně vyplacených vývozních náhrad. Společnost Josef Vosding vyvezla v r. 1993 zemědělské produkty a získala za ně náhradu, kterou však získat neměla. V Německu pro zpětné vymáhání tehdy platila 30-letá promlčecí lhůta. V roce 1995 vstoupilo v platnost nařízení o ochraně finančních zájmů Společenství, podle kterého činí promlčecí lhůta v případě navrácení neoprávněně vyplacených prostředků 4 roky s tím, že členské státy mají možnost ponechat si delší vnitrostátní lhůtu. V roce 1998 se Německo rozhodlo náhrady vymáhat zpět s tím, že uplatňuje svoji 30-letou lhůtu, která platila v době, kdy k nesrovnalosti došlo. Naopak společnost Josef Vosding se bránila tím, že se na případ použije uvedené nařízení, podle kterého je již nárok Německa promlčen a že Německo nemůže uplatňovat svoji lhůtu proto, že ji neupravilo po přijetí nařízení nebo že výslovně nestanovilo, že využívá možnosti nařízení si ji ponechat.

Soudní dvůr konstatoval, že promlčecí doba dle nařízení se použije také na nesrovnalosti vzniklé před vstupem tohoto nařízení v platnost, avšak počítá se již od data vzniku dotčených nesrovnalostí. Tato promlčecí doba se rovněž vztahuje také na taková správní opatření, jakým je vrácení vývozcem neoprávněné získané vývozní náhrady z důvodu nesrovnalostí jím způsobených. Konečně pak Soudní dvůr uznal, že delší promlčecí doby, které mohou členské státy uplatňovat, mohou vyplývat z obecných předpisů, které existovaly před datem přijetí tohoto nařízení.

 III.Odkaz na plný text

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73618&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1154775">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti