ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-310/08; C-480/08

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-310/08; C-480/08
Název :Ibrahim; Teixeira
Oblast :Volný pohyb osob
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :02/23/2010
Dotčený předpis :31968R1612
Klíčová slova :Právo pobytu; přístup ke vzdělání
 II.Informace o případu
Paní Ibrahim (státní příslušnice třetího státu) a paní Teixeira (portugalská státní příslušnice) pobývají ve Velké Británii se svými dětmi. Původně jim svědčilo právo pobytu, které však mezitím podle názoru britských úřadů pozbyly, jelikož nyní nejsou ekonomicky soběstačné a jsou zcela závislé na sociálních dávkách, tudíž nesplňují podmínky směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Děti těchto osob mezitím započaly ve Velké Británii školní docházku a stále v ní pokračují. Otázkou bylo, zda mají děti za takové situace právo pobytu podle čl. 12 nařízení č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství, od něhož je odvozeno rovněž právo pobytu jejich matek jakožto osob, které o děti pečují.

Podle Soudního dvora umožňuje čl. 12 nařízení č. 1612/68 přiznat dítěti v souvislosti s jeho právem na přístup ke vzdělání autonomní právo pobytu, které nepodléhá žádným dalším podmínkám, tedy ani podmínce práva pobytu jeho rodičů v daném členském státě (je pouze třeba, aby alespoň jeden z rodičů pobýval v tomto členském státě v postavení pracovníka v době nástupu dítěte do školy) ani podmínkám směrnice 2004/38. Nelze tedy uplatnit ani podmínku dostatečných prostředků či uzavřeného zdravotního pojištění. Právo pobytu má navíc přímo na základě čl. 12 nařízení č. 1612/68 a bez splnění dalších podmínek i rodič, který o dané děti pečuje.

 III.Odkaz na plný text
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75432&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=535996

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73524&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=536060">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti