ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-175/08; C-176/08; C-178/08; C-179/08

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-175/08; C-176/08; C-178/08; C-179/08
Název :Abdulla a další
Oblast :Volný pohyb osob
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :03/02/2010
Dotčený předpis :32004L0083
Klíčová slova :Uprchlíci; Neoprávněná obava z pronásledování
 II.Informace o případu
Žalobci jsou státní příslušníci Iráku, kteří požádali v SRN v letech 1997 až 2002 o azyl. Ten jim nebyl udělen, ovšem bylo jim přiznáno postavení uprchlíka. Mezi zářím 2004 a říjnem 2005 jim byla přiznání odejmuta s odkazem na změnu poměrů v Iráku. V následném soudní řízení argumentují, že změna režimu neznamená dostatečnou jistotu, že nebudou pronásledováni. Německo naopak tvrdí, že žalobcům již v Iráku s velkou pravděpodobností nehrozí pronásledování a že pro otázky azylu je bez významu, zda nově vytvořený útvar je schopen zachování mírového uspořádání. Vnitrostátní soudce k vyřešení případu položil několik otázek, které se týkají okamžiku skončení postavení uprchlíka a výkladu podmínek, které musí být za tímto účelem splněny.

Soudní dvůr uvedl, že okolnosti prokazující schopnost nebo neschopnost země původu zajistit ochranu před pronásledováním (tedy existence alespoň jednoho z pěti důvodů uvedených ve směrnici 2004/83/ES o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany, či v Ženevské úmluvě o postavení uprchlíků) představují rozhodující skutečnost při posuzování prováděném při přiznávání nebo případně při odnímání postavení uprchlíka. Aby mohly příslušné orgány dojít k závěru, že obavy uprchlíka z pronásledování nejsou oprávněné, musí v individuální situaci ověřit, že poskytovatelé ochrany v dané třetí zemi učinili přiměřené kroky k zabránění pronásledování. Změna okolností přitom musí mít natolik významnou a trvalou povahu, aby již nebylo možné považovat obavy z pronásledování za odůvodněné. Soudní dvůr dále konstatoval, že při posuzování hrozby pro účely odnětí postavení uprchlíka je používáno stejné kritérium pravděpodobnosti, jako při přiznávání postavení uprchlíka.

 III.Odkaz na plný text
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75296&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=672492">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti