ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-261/08; C-348/08

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-261/08; C-348/08
Název :Zurita García; Choque Cabrera
Oblast :Volný pohyb osob
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :10/22/2009
Dotčený předpis :32006R0562
Klíčová slova :Vyhoštění, povinnost
 II.Informace o případu
Bolivijská státní příslušnice M. J. Zurita García byla kvůli závažnému přestupku (neoprávněnému pobytu) vyhoštěna ze Španělska a zároveň jí byl uložen zákaz vstupu do Schengenského prostoru po dobu pěti let. S popsaným jednáním je podle španělského práva spojena peněžitá sankce, kterou je možno za stanovených podmínek nahradit vyhoštěním. Otázkou bylo, zda z předpisů práva Společenství (zejm. z nařízení č. 562/2006 Schengenský kodex) vyplývá povinnost vyhostit státního příslušníka třetí země, který neoprávněně pobývá na území Společenství.

Soudní dvůr konstatoval, že nařízení č. 562/2006 neupravuje situaci státních příslušníků třetích států, kteří se na území členského státu nacházeli již od neurčitého data, než byl vydán příkaz k jejich vyhoštění, toto nařízení upravuje pouze podmínky vstupu či odepření vstupu na území členských států. Danou věc je tedy třeba posoudit s ohledem na Úmluvu k provedení Schengenské dohody, jejíž článek 6b však stanoví jen možnost, nikoliv přímo povinnost vyhostit. Členský stát tedy není povinen vyhostit státního příslušníka třetího státu, který nesplňuje nebo přestane splňovat podmínky délky pobytu platné v tomto členském státě.

 III.Odkaz na plný text
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76391&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1155937">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti