ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-039/08; C-043/08

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-039/08; C-043/08
Název :Bild. T-Online.de a další
Oblast :Volný pohyb zboží (duševní vlastnictví)
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :02/12/2009
Dotčený předpis :31989L0104
Klíčová slova :Ochranné známky
 II.Informace o případu
Žalobkyně je majitelkou série ochranných známek, které se skládají vždy z kombinace slova „Volks“, tečky a údaje popisujícího zboží. Každá známka je zapsána kromě jiného i pro zboží a služby, které jsou přímo popsány věcným údajem připojeným za slovo „Volks“ (např. „Volks.Laminat“ zapsána pro „dlaždice, prkenné podlahy, dlaždice a dřevo jako obložení stěn a stropu z laminátu). Tři z těchto ochranných známek odmítl příslušný úřad zapsat z toho důvodu, že jsou nezpůsobilé ochrany, neboť jsou popisné a bez rozlišovací způsobilosti. Podle názoru žalobkyně je rozhodnutí o odmítnutí zápisu v rozporu s dosavadní praxí úřadu. Žalobkyně rozhodnutí napadla s tím, že je v rozporu se zásadou rovného zacházení a narušuje hospodářskou soutěž (tzv. „svévolné rozhodnutí v rozporu se zásadou good government“).

Soudní dvůr rozhodl, že z čl. 3 směrnice 89/104/EHS, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, nevyplývá pro příslušný vnitrostátní orgán povinnost se, v rámci řízení, jímž je napadáno (ne)provedení zápisu ochranné známky, zabývat konkrétním upozorněním na nerovné zacházení narušující hospodářskou soutěž ani zahrnout přitom do soudního přezkumu dřívější rozhodnutí příslušného orgánu ve stejných případech.

 III.Odkaz na plný text
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77726&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1140956">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti