ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-402/07; C-432/07

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-402/07; C-432/07
Název :Sturgeon a další
Oblast :Dopravní politika
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :11/19/2009
Dotčený předpis :32004R0261
Klíčová slova :Nárok na náhradu škody v případě zpoždění
 II.Informace o případu
Věc se týkala rozlišení mezi zpožděním a zrušením letu dle nařízení č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, neboť takové odlišení je podstatné pro účely souvisejícího nároku na náhradu škody.

Soudní dvůr uvedl, že ke zpoždění letu dojde, pokud je uskutečněn v souladu s původně stanoveným plánem a skutečný čas odletu je oproti plánovanému zpožděn, tedy pokud zůstaly nezměněny ostatní prvky ovlivňující let, a to bez ohledu na to, jak významná je celková doba zpoždění. O zrušený let se tedy jedná pouze tehdy, pokud letecký dopravce zajistí přepravu cestujících jiným letem, jehož původní plán se liší od původního plánu původního letu. Soudní dvůr však dále konstatoval, že ačkoliv v nařízení není obsaženo výslovné přiznání práva na náhradu škody v případě zpoždění letu, mohou být cestující letů „zpožděných“ ve srovnatelně nepohodlné situaci, jako cestující letů „zrušených“, tudíž s nimi dle zásady rovného zacházení nemůže být zacházeno rozdílně. Proto mají nárok na náhradu škody cestující i v případě letu, který je zpožděn o více než tři hodiny. Soudní dvůr rovněž připomněl, že technická závada na letadle nespadá pod pojem „mimořádné okolnosti“, které představují liberační důvod z odpovědnosti za škodu způsobenou zpožděním či zrušením letu, ledaže byla závada způsobena událostmi, které svou povahou či původem nejsou vlastní běžnému výkonu činnosti leteckého dopravce a vymykají se jeho účinné kontrole.

 III.Odkaz na plný text

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=73703&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=567368">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti