ISAP-Vybraná judikatura Soudního dvora EU
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Zastupování před soudním dvorem EU > Vybraná judikatura Soudního dvora EU - C-379/08; C-380/08

Databáze Vybraná judikatura Soudního dvora EU

Detail


Vládní zmocněnec pro ESD OKP MZV
Databáze
Vybraná judikatura Soudního dvora EU
 I.Základní údaje
Případ č. :C-379/08; C-380/08
Název :ERG a další
Oblast :Životní prostředí
Druh řízení :řízení o předběžné otázce
Datum rozsudku :03/09/2010
Dotčený předpis :32004L0035
Klíčová slova :Prevence a náprava škod
 II.Informace o případu
Předmětem tohoto řízení byly další aspekty sanace znečištěné sicilské zátoky Rada di Augusta, která byla předmětem řízení ve věci C-378/08.

I v těchto věcech se Soudní dvůr zabýval v první řadě časovou působností směrnice a dospěl ke stejným závěrům jako ve věci C-378/08. S výhradou použitelnosti směrnice ratione temporis poskytl Soudní dvůr následující výklad směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod v životním prostředí. (1) Čl. 7 a čl. 11 odst. 4 směrnice, ve spojení s přílohou II této směrnice, musí být vykládány v tom smyslu, že příslušný orgán je oprávněn podstatně změnit opatření k nápravě škod na životním prostředí, o nichž bylo rozhodnuto v kontradiktorním řízení vedeném ve spolupráci s dotyčnými provozovateli a která již byla vykonána nebo jejichž výkon již započal; nicméně za účelem přijetí takového rozhodnutí (a) je tento orgán povinen vyslechnout provozovatele, kterým se taková opatření ukládají, s výjimkou případu, kdy si naléhavost stavu životního prostředí vyžaduje okamžitý zásah ze strany příslušného orgánu, (b) je výše uvedený orgán rovněž povinen vyzvat zejména osoby, na jejichž pozemku se mají tato opatření provádět, aby předložily svá vyjádření, a tato vyjádření zohlední a (c) tento orgán musí přihlédnout ke kritériím uvedeným v bodě 1.3.1 přílohy II směrnice a uvést ve svém rozhodnutí důvody, na nichž se jeho volba zakládá, a případně důvody, které mohou ospravedlnit to, že nemusel nebo nemohl být proveden důkladný přezkum zohledňující výše uvedená kritéria, například z důvodu naléhavosti stavu životního prostředí; (2) za takových okolností, jako jsou okolnosti věcí v původním řízení nebrání směrnice 2004/35 vnitrostátní právní úpravě, která příslušnému orgánu dovoluje, aby provozovatelům, kterých se týkají opatření k nápravě škod na životním prostředí, výkon práva užívat jejich pozemky podmínil tím, že provedou práce vyžadované těmito opatřeními, a to i tehdy, když uvedené pozemky nejsou dotčeny těmito opatřeními z důvodu, že již byly předmětem dřívějších „sanačních“ opatření, nebo že nikdy nebyly znečištěny; takové opatření však musí být odůvodněno cílem zabránit zhoršení stavu životního prostředí v místech, kde jsou výše uvedená opatření prováděna, nebo podle zásady obezřetnosti cílem předejít vzniku nebo opětovnému výskytu dalších škod na životním prostředí na výše uvedených pozemcích provozovatelů přilehlých k celému mořskému břehu, který je předmětem výše uvedených nápravných opatření.

 III.Odkaz na plný text

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79749&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=453707">2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti