ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Vlastní text dokumentu
Část :Část V. – Odkazy


Text:(Při překladu odkazů je třeba přihlédnout ke kapitolám o názvu dokumentu a o členění textu.)

A. Odkazy na akt Společenství

Plné názvy zakládajících smluv Společenství a Unie se píší s velkými písmeny v prvním slově názvu. Krátké označení the Treaty / le traité / der Vertrag, které se objevuje v souvislém textu v odkazech k příslušné smlouvě, se do češtiny překládá jako Smlouva s velkým písmenem na počátku slova, avšak ve spojení se zájmenem nebo přídavným jménem (tato smlouva, výše uvedená smlouva) se píše malé s.

Při odkazu v textu právního předpisu na jiný právní předpis se používají malá písmena. (např. v článku 9 směrnice Rady XXX naposledy pozměněné rozhodnutím Komise XXX...)

Při odkazech na úmluvy, dohody, akty o přistoupení apod. se používají velká písmena pouze v případě, kdy je citován celý název dokumentu, např. v Aktu o přistoupení Řecké republiky k Evropským společenstvím, ale v aktu o přistoupení z roku 1979, v tomto aktu, v aktu o přistoupení Řecka apod.

1.Directive A as amended/modified by Directive Bdirective A modifiée par la directive BRichtlinie A geändert durch die Richtlinie B / in der Fassung der Richtlinie Bsměrnice A ve znění směrnice B
2.Directive A as last amended/modified by Directive Bdirective A modifiée en dernier lieu par la directive BRichtlinie A zuletzt geändert durch die Richtlinie Bsměrnice A naposledy pozměněná směrnicí B
3.Directive X as amended/modified
Directive X as from time to time amended/modified
directive X, telle que modifiée par la suiteRichtlinie X in seiner jeweiligen Fassungsměrnice X ve znění pozdějších předpisů
4.Directive X and subsequent amendments (thereof / thereto / to it)
Directive X and subsequent provisions amending it
directive X ainsi que ses modifications ultérieures
directive X ainsi que les dispositions ultérieures la modifiant directive X et des modifications qui lui ont été apportées ultérieurement
Richtlinie X sowie spätere Änderungen dieser Richtlinie
Richtlinie X sowie dessen spätere Änderungen
Richtlinie X und die anschließenden Änderungen
směrnice X ve znění pozdějších předpisů
5.Directive X as repealed (and replaced) by Directive Ydirective X abrogé (et remplacé) par la directive YRichtlinie X aufgehoben (und ersetzt) durch die Richtlinie Ysměrnice X zrušená (a nahrazená) směrnicí Y
Je-li citován celý název předpisu, je z důvodu přehlednosti vhodné oddělit čárkou název předpisu od výrazu “ve znění” nebo “naposledy pozměněný”.

B. Odkazy na části aktů Společenství a jednotlivá ustanovení

Na název a preambuli aktu se obvykle odkazuje pomocí slov:

1.titletitrenázev
2.title of Directive XXXtitre de la directive XXXnázev směrnice XXX
3.citationvisaprávní východisko
4.first and second citationspremičre et deuxičme visaprvní a druhé právní východisko
5.recitalconsidérantErwägungsgrund / Randnummerbod odůvodnění
6.twenty-fifth recitalvingt-cinquičme considérantfünfundzwanzigster Erwägungsgrund / Randnummerdvacátý pátý bod odůvodnění
7.recitals 11 and 12considérants 11 et 12Randnummern / Erwägungsgründe 11 und 1211. a 12. bod odůvodnění
8.recitals 9 to 13considérants 9 ŕ 13Randnummern / Erwägungsgründe 9 bis 13 9. až 13. bod odůvodnění
9.the recitals / the statement of the reasons of the regulation XXXles considérants / la motivation du rčglement XXXdie Erwägungsgründe / die Erwägungder Verordnung XXXodůvodnění směrnice XXX


Pro odkazy na jednotlivá ustanovení platí následující pravidla:

   i) Odkazuje-li se na jedinou úroveň dělení textu, názvy dělení se nezkracují (“v odstavci 4”).
   ii) Odkazuje-li se na více úrovní dělení textu, zkracují se “článek” na “čl.”, “odstavec” na “odst.” a “písmeno” na “písm.” (“v odst. 4 písm. a)”). Ostatní názvy se nezkracují.
   iii) Pravidla i) a ii) nelze kombinovat, tzn. píše se např. “článek 1 a čl. 2 odst. 1”, nikoli “články 1 a 2 odst. 1” nebo “čl. 1 a 2 odst. 1”.

iv) Úrovně dělení se uvádějí v sestupném pořadí.
   Je-li tomu tak v originále, lze nicméně odkaz na odrážku, větu a úvodní část rovněž předsadit, tj. použít formulaci typu “v první větě čl. 3 odst. 2 druhého pododstavce”, “ve třetí odrážce čl. 4 písm. b)”. V takovém případě se k představenému výrazu nepřihlíží pro účely pravidla ii), totiž píše se “v písm. a) druhé odrážce”, ale “ve druhé odrážce písmene a)”.
   Toto pravidlo se však nevztahuje na pododstavec, a to ani tehdy, je li předsazení použito v originále (závazné je tedy vždy: “v čl. 3 odst. 2 prvním pododstavci”).
   v) Všechny výrazy v odkazu se skloňují (“v čl. 3 odst. 1 první odrážce druhém pododstavci”).

Původní texty, zejména starší, uvozují odkazy často slovem “ustanovení” (provisions dispositionsBestimmungen). To je mnohdy nadbytečné a doporučuje se je vynechat, pokud nejsou jinak blíže určena, např.

“ustanovení nařízení X týkající se …”,

“odpovídající/příslušná ustanovení článku X” (tj. jen ta část článku X, která je pro daný účel relevantní)

“ustanovení uvedená v článku X” (tj. ustanovení nikoli obsažená v článku X, ale na která článek X dále odkazuje),

“ustanovení podle článku X” (tj. ustanovení vydaná na základě článku X)

Slovo “ustanovení” se rovněž použije tehdy, pokud stojí odkaz na začátku věty a věta by proto začínala zkratkou, např.:

“Ustanovení čl. 1 odst. 3 se vztahují i na osoby uvedené v hlavě II uvedeného nařízení.”

avšak např.:

“Z čl. 3 písm. b) směrnice 92/144/EHS vyplývá, že příjemcem pomoci smí být pouze fyzická osoba.”


1.article 2article 2Artikel 2článek 2
2.article 2 (1)article 2 paragraphe 1Artikel 2 Absatz 1čl. 2 odst. 1
3.article 2 (a)article 2 point a) (sous a))Artikel 2 Buchstabe a)čl. 2 písm. a)
4.article 2 (1) (a)article 2 paragraphe 1 point a) (sous a))Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a)čl. 2 odst. 1 písm. a)
5.article 2 (1) (a) (i)article 2 paragraphe 1 point a) i)Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a)čl. 2 odst. 1 písm. a) bod i)
6.article 2aarticle 2 bisArtikel 2ačlánek 2a (Označení vsunutého článku mezi články 2 a 3.)
7.article 2 (2) and (3)article 2 paragraphe 2 et 3Artikel 2 Absatz 2 und 3čl. 2 odst. 2 a 3
8.articles 2 (2) and 3article 2 paragraphe 2 et article 3Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3čl. 2 odst. 2 a článek 3
9.articles 2 and 4articles 2 et 4Artikel 2 und 4články 2 a 4
10.articles 2 to 5articles 2 ŕ 5Artikel 2 bis 5články 2 až 4

11.paragraphs 1, 2, 3, 4 and 6paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6Absätze 1, 2, 3, 4 und 6odstavce 1, 2, 3, 4 a 6
12.in cases falling under subparagraphs (b), (c) or (d)dans les cas relevant des points b), c) ou d)in der Fällen der Buchstabe b), c) und d)v případech podle písmen b), c) nebo d)
13.the first and second indents of the first subparagraph of Article 5 (1) of Regulation (EEC) No 1837/80l’article 5 paragraphe 1 premier alinéa premier et deuxičme tirets du rčglement (CEE) no 1837/80Artikel 5 Absatz 1 erster Unterabsatz, erster und zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1837/80první a druhá odrážka čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 1837/80 anebo čl. 5 odst. 1 první pododstavec první a druhá odrážka nařízení (EHS) č. 1837/80
14.the second subparagraph of article 43 (2) (f) of Directive 86/635/EECl’article 43 paragraphe 2 point f) deuxičme alinéa de la directive 86/635/CEEArtikel 45 Absatz 2 Buchstabe f) zweiter Unterabsatz der Richtlinie 86/635/EWGčl. 43 odst. 2 písm. f) druhý pododstavec směrnice 86/635/EHS
15.in the third subparagraph of Article 2 (1)ŕ l’article 2 paragraphe 1 troisičme alinéaim Artikel 2 Absatz 1 dritter Unterabsatzv čl. 2 odst. 1 třetím pododstavci
16.in the first and second sentences of the first subparagraph of Article 7 (1)ŕ l’article 7 paragraphe 1 premier alinéa premičre et deuxičme phrasesim Artikel 7 Absatz 1 erster Unterabsatz Sätze 1 und 2v čl. 7 odst. 1 prvním pododstavci první a druhé větě anebo v první a druhé větě čl. 7 odst. 1 prvního pododstavce


Odkazuje-li se na ustanovení určitého právního předpisu nebo jeho samostatné části (přílohy, protokolu), připojí se název tohoto předpisu nebo jeho části za odkaz na konkrétní ustanovení (bez ohledu na pořadí v originále), a to ve druhém pádě bez předložky.

1.Article 189b of the Treatyarticle 189B du TraitéArtikel 189b des Vertragsčlánek 189b Smlouvy
2.the second subparagraph of article 43 (2) (f) of Directive 86/635/EECl’article 43 paragraphe 2 point f) deuxičme alinéa de la directive 86/635/CEEArtikel 43 Absatz 2 Buchstabe f) zweiter Unterabsatz der Richtlinie 86/635/EWGčl. 43 odst. 2 písm. f) druhý pododstavec směrnice 86/635/EHS
3.Annex I point 21.1point 21.1 d’annexe IAnhang I Nummer 21.1bod 21.1 přílohy I
4.Chapter 1 of Directive X Annex Bchapitre 1 de l’annexe B de la directive XKapitel 1 der Richtlinie X Anhang Bkapitola 1 přílohy B směrnice X

Pokud se však odkazuje na určité ustanovení přílohy předpisu, lze ze stylistických důvodů odkaz začít i poukazem na přílohu:

... as referred to in Annex I, Chapter V (4) to this Regulation… conformément aux conditions fixés au point 4 du chapitre V de l’annexe I de ce rčglement…nach Maßgabe des Anhangs I Kapitel V Nummer 4 dieser Verordnung... jak je uvedeno v příloze I kapitole V bodu 4 tohoto nařízení
… podle přílohy I kapitoly V bodu 4 tohoto nařízení
  nebo

  ... jak je uvedeno v kapitole V bodu 4 přílohy I tohoto nařízení
  … podle kapitoly V bodu 4 přílohy I tohoto nařízení


  C. Odkazy pomocí slov “tento (článek, nařízení…)” a “uvedený”

  Odkazy na tentýž text nebo část textu (článek, odstavec, příloha, nařízení, směrnice…), ve kterém se odkaz nalézá, obvykle v podobě “this Directive”, “cette / la présente directive”, “diese / vorliegende Richtlinie” apod. je nezbytné překládat jen tehdy, pokud by mohlo dojít k záměně; použije se odkazovací zájmeno “tento” (“tato směrnice” apod.).

  Odkazy na jiný text nebo část textu, než ve kterém se odkaz nalézá, obvykle v podobě “that / the said / the above mentioned Directive”, “ladite directive”, “genannte / vorgenannte Richtlinie”, se překládají pomocí slova “uvedený” nebo “zmíněný”, případně “daný” (“uvedená směrnice”, “zmíněná směrnice” apod.).


  D. Odkazy v poznámkách pod čarou

  1.OJ No L 300, 19.11.1994, p. 86.JO No L 300 du 19.11.1994, p. 86.ABl. L 300 vom 19.11.1994, S. 86. Úř. věst. č. L 300, 19. 11. 1994, s. 86.
  2.OJ No 35, 19.4.1964, p. 753/64.JO No 35 du 19.4.1964, p. 753/64.ABl. 35 vom 19.4.1964, S. 753/64.Úř. věst. č. 35, 19. 4. 1964, s. 753/64.
  3.OJ No C 139, 5.6.1989, pp. 23 and 31.JO n° C 139 du 5.6.1989, pp. 23 et 31.ABl. Nr. C 139 vom 5.6.1989, S. 23 und 31.Úř. věst. č. C 139, 5. 6. 1989, s. 23 a 31.
  4.See page 23 in this Official Journal.Voir page 23 du présent Journal officiel.Siehe Seite 23 dieses Amtblatts.Viz strana 23 v tomto čísle Úředního věstníku.

  5.OJ No C 84, 28.3.1991, p. 9 and amendment forwarded on 13 December 1991.JO No C 84 du 28.3.1991, p. 9 et modification transmise le 13 décembre 1991.ABl. C 84 vom 28.3.1991, S. 9, und Änderung übermittelt am 13. Dezember 1991.Úř. věst. č. C 84, 28. 3. 1991, s. 9 a změny předložené dne 13. prosince 1991.
  6.OJ No C 284, 12.11.1990, p. 80, and Decision of 12.2.1992 (not yet published in the Official Journal).JO No C 284 du 12.11.1990, p. 80 et décision du 12.2.1992 (non encore parue au Journal officiel).ABl. C 284 vom 12.11.1990, S. 80, und Entscheidung vom 12.2.1992 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).Úř. věst. č. C 284, 12. 11. 1990, s. 80 a rozhodnutí ze dne 12. 2. 1992 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
  7.Opinion submitted/delivered on 12 December 1975 (not yet published in the Official Journal).Avis rendu le 12 décembre 1975 (non encore paru au Journal officiel).Stellungnahme vom 12. Dezember 1975 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).Stanovisko ze dne 12. prosince 1975 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
  8.Assent of 28/29.1.1998.Avis conforme des 28/29.1.1998.Zustimmung von den 28/29.1.1998.Souhlas ze dne 28/29. 1. 1998.
  9.Opinion of the European Parliament of 18 December 1997 (OJ C 14, 19.1.1998), Council Common Position of 9 March 1998 (OJ C 135, 30.4.1998, p. 7) and Decision of the European Parliament of 30 April 1998 (OJ C 152, 18.5.1998). Council Decision of 19 May 1998.Avis du Parlement européen du 18 décembre 1997 (JO C 14 du 19.1.1998), position commune du Conseil du 9 mars 1998 (JO C 135 du 30.4.1998, p. 7) et décision du Parlement européen du 30 avril 1998 (JO C 152 du 18.5.1998). Décision du Conseil du 19 mai 1998.Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 18. Dezember 1997 (ABl. C 14 vom 19.1.1998), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 9. März 1998 (ABl. C 135 vom 30.4.1998, S. 7) und Beschluss des Europäischen Parlaments vom 30. April 1998 (ABl. C 152 vom 18.5.1998). Beschluss des Rates vom 19. Mai 1998.Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 1997 (Úř. věst. č. C 14, 19. 1. 1998), společný postoj Rady ze dne 9. března 1998 (Úř. věst. č. C 135, 30. 4. 1998, s. 7) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 30. dubna 1998 (Úř. věst. č. C 152, 18. 5. 1998). Rozhodnutí Rady ze dne 19. května 1998.
  10.OJ No L 281, 1.11.1975, p. 1. Regulation last amended by Regulation (EEC) No 3653/90 (OJ No L 362, 27.12.1990, p. 28).JO No L 281 du 1.11.1975, p. 1. Rčglement modifié en dernier lieu par le rčglement (CEE) no 3653/90 (JO No L 362 du 27.12.1990, p. 28).ABl. L 281 vom 1.11.1975, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3653/90
  (ABl. L 362 vom 27.12.1990, S. 28).
  Úř. věst. č. L 281, 1. 11. 1975, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3653/90 (Úř. věst. č. L 362, 27. 12. 1990, s. 28).

  11.OJ No L 316, 31.10.1992, p. 19. Directive as amended by Directive 94/74/EC (OJ No L 365, 31.12.1994, p. 46).JO No L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE (JO No L 365 du 31.12.1994, p. 46).ABl. L 316, 31.10.1992, S. 19. Richtlinie geändert durch die Richtlinie 94/74/EG
  (ABl. L 365 vom 31.12.1994, S. 46).
  Úř. věst. č. L 316, 31. 10. 1992, s. 19. Směrnice ve znění směrnice 94/74/ES (Úř. věst. č. L 365, 31. 12. 1994, s. 46).
  12.OJ No L 181, 4.7.1986, p. 16, as subsequently amended.JO n° L 181 du 4.7.1986, p. 16 (telle que modifiée ultérieurement).ABl. Nr. L 181 vom 4.7.1986, S. 16, in den folgenden Änderungsfassungen.Úř. věst. č. L 181, 4. 7. 1986, s. 16, ve znění pozdějších předpisů.


  2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti