ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Příloha
Část :11. PŘÍKLAD ZÁVĚRU SMĚRNICE


Text:Pro způsob psaní poznámek pod čarou je závazná připojená verze v MS Word.

závěr.doc

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article 1

Directive 78/170/EEC is hereby amended as follows :

1. The words ” economically justifiable” shall be inserted before the words :minimum performance requirements” in the first subparagraph of Article 1 (1);

2. The fourth subparagraph of Article 1 (1) shall be replaced by the following:

"Electric heat generators with resistances, heat pumps and connections to a remote heating network shall be excluded. ";

3. The last subparagraph of Article 1 (1) shall be deleted;

4. The following paragraphs shall be inserted in Article 1:

" 3A. Heat generators subject to inspection at the time of installation which do not comply with minimum performance requiremenst shall be the subject of a decision by the competent administrative authority, which may even order that a generator be taken out of service; compliance with these requirements shall be certified bz means of a data plate giving at least the details provided for in paragraph 3, with the exception of the last indent regarding the consumption of the generator when working to rated capacity.

Indication of the maximum temperature of the heating fluid provided for in the fifth indent may be omitted if the temperature is specified in another document
The inspection body shall be required to provide the user with an inspection report in a form laid down by the Member State; this report must state, in particular, the details which must be given on the data plate provided for in the first subparagraph; it may replace the plate.

When an inspection report states that a heat generator fails to comply with the minimum performance requirements, the inspecting body shall forward a copy of the report to the competent administrative authority. In the case of any heat generator coming from another Member State the competent authority of the place where the inspection is carried out shall, with the owner's consent, provide the supplier, at the latter's request, with a copy of the inspection report.

3b The inspection of heat generators at the time of installation shall be carried out in compliance with the code of practice annexed to this Directive. The provisions of the code shall constitue a minimum common basis for the inspection procedure troughout the Community. They may be supplemented, but not cancelled or contradicted, by provisions decided upon by the Member States. The provisions of the code shall not apply to solid/fuel fired heat generators or to condensing boilers.";

5. Article 1 (4) shall be replaced by the following:

"4. In the case of heat generators subject to inspection at the time of installation, Member States may fix, instead of minimum performance requirements, maximum levels of energy loss in accordance with point 3.1 of the code of practice.

In such case, the provisions of paragraphs 3a and 3b shall apply".

Article 2

The Annex to this Directive shall be added to Directive 78/170/EEC.
Article 3

Member States shall adopt the measures relating to the testing of heat generators at the time of installation within 18 months of notification of this Directive.
Article 4

This Directive is adressed to the Member States.Done at Brussels, 10 December 1982.

For the Council
The President
G. FENGER MOELLERPŘIJALA TUTO SMĚRNICI:


Článek 1

Směrnice 78/170/EHS se mění tímto způsobem:

1. V čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci se před slova “minimální požadavky na výkon” vkládají slova hospodářsky oprávněné”;

2. Ustanovení čl. 1 odst. 1 čtvrtého pododstavce se nahrazuje tímto:

  “Toto se nevztahuje na elektrická tepelné generátory s odpory, tepelná čerpadla a přípojky k dálkovému vytápění. ”

3. Poslední pododstavec čl. 1 odst. 1 se vypouští.

4. Do článku 1 se vkládají tyto odstavce:
  3a. Tepelné generátory, které podléhají při instalaci kontrole a která nesplňují minimální požadavky na výkon, jsou předmětem rozhodnutí příslušných správních orgánů, které mohou nařídit i vyřazení generátoru z provozu; splnění těchto požadavků se vyznačí na generátoru štítkem s uvedením alespoň těch údajů, které jsou předepsány v odstavci 3, s výjimkou poslední odrážky ohledně spotřeby generátoru, když pracuje při stanovené kapacitě.
  Údaj o maximální teplotě nosiče tepla podle páté odrážky není nutno uvádět, je-li teplota specifikována v jiném dokumentu.
  Od kontrolního orgánu se požaduje, aby uživateli poskytl kontrolní zprávu podle požadavků stanovených členským státem; tato zpráva musí především obsahovat údaje, které jsou uvedeny na štítku podle prvního odstavce. Zpráva může štítek nahradit.
  Pokud kontrolní zpráva uvede, že tepelný generátor nesplňuje minimální požadavky na výkon, postoupí kontrolní orgán kopii zprávy příslušným správním orgánům. V případě tepelných generátorů z jiného členského státu poskytne správní orgán v místě, kde je prováděna kontrola, dodavateli jeho žádost kopii kontrolní zprávy.
  3b. Kontrola tepelných zařízení při instalaci se provede v souladu s pokyny v příloze k této směrnici. Ustanovení těchto pokynů tvoří nejmenší společnou základnu pro kontrolu v celém Společenství. Mohou se doplnit předpisy, které přijmou členské státy, ale není možné je zrušit či jim odporovat. Tyto předpisy se nevztahují na tepelná generátory na pevná paliva nebo na kondenzační kotle.”

5. Ustanovení čl. 1 odst. 4 se nahrazuje tímto:
  4. Pro tepelné generátory podléhající kontrole při instalaci mohou členské státy místo minimálních požadavků na výkon stanovit maximální úroveň energetických ztrát podle bodu 3.1 vuvedených pokynech.
  V takovém případě jsou použitelné odstavce 3a a 3b.”

Článek 2

Příloha této směrnice se připojuje ke směrnici 78/170/EHS.

Článek 3

Členské státy přijmou do 18 měsíců od oznámení této směrnice opatření pro přezkušování tepelných generátorů při instalaci .

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.


V Bruselu dne 10. prosince 1982.


Za Radu
předseda
G. FENGER MOELLER


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti