ISAP-Pokyny pro překladatele
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Pokyny pro překladatele

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 3C
Pokyny pro překladatele
 Pokyny pro překladatele
Kapitola :Vlastní text dokumentu
Část :Část VI. – Výčty a definice


Text:A. Výčty

1) Interpunkce v uvozovacím textu

a) Je-li výčet uveden shrnujícím výrazem, následuje za tímto odkazovacím výrazem dvojtečka.

   Z používání tohoto opatření může členská země po konzultaci s Komisí vyjmout některé formy úvěru, které splňují tyto podmínky:”

   Od daně se osvobozuje toto zboží:”

b) Váže-li se výčet k uvozovací větě přímo, bez odkazovacího výrazu, nemusí být dvojtečka použita.

Orgán odpovědný za kontrolu

- získá na požádání přístup (…),
- může požádat (…),
- může vybrat zkušební vzorek (…).

2) Interpunkce v položkách výčtu

První položka výčtu může začínat velkým písmenem

- pokud byla uvozovací věta zakončena tečkou a
- pokud výčet obsahuje alespoň jeden větný celek.

Položky výčtu jsou zakončeny

- čárkou, jsou-li položkami výčtu pouze nevětné celky;
- středníkem či čárkou, jsou-li alespoň některými položkami výčtu větné celky nebo zahrnují-li alespoň některé položky výčtu větné celky.

Skládá-li se položka výčtu z více vět, lze při oddělování jednotlivých vět v položce použít středník nebo tečku.

Jestliže je výčet uveden na konci větného celku, je poslední položka výčtu zakončena tečkou.

Např.:

   Normy jakosti se stanoví pro
- řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, číslo 06.03 A společného celního sazebníku,
- listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, čerstvé, číslo 06.04 A II společného celního sazebníku.

   1. Nestanoví-li právní předpisy Společenství jinak, vztahují se na provádění kabotážních jízd právní a správní předpisy platné v hostitelském členském státě pro následující oblasti:

   a) sazby a podmínky, jimiž se řídí smlouvy o přepravě;

   b) hmotnosti a rozměry silničních vozidel;

   c) požadavky pro přepravu určitých kategorií zboží, zejména nebezpečného zboží, potravin podléhajících rychlé zkáze, živých zvířat atd.;

   d) doby řízení a odpočinku;

   e) daň z přidané hodnoty na dopravní služby. V této oblasti se na služby uvedené v příloze 1 tohoto nařízení vztahuje čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 77/388/EHS.

   3) Výčty na začátku odstavce

Následuje-li po výčtu dokončení odstavce věty, je třeba (lze-li tak učinit bez výrazných obtíží) převést toto dokončení do uvozovacího odstavce, např.:
Where

(a) …

(b) …

(c) …

the consumer shall have the right to pursue remedies against the grantor of credit.

Le consommateur a le droit d’exercer un recours ŕ l’encontre du pręteur lorsque

a) …

b) …

c) …

(2) Wenn

a) …

b) …

c) …

ist der Verbraucher berechtigt, Rechte gegen den Kreditgeber geltend zu machen.

Spotřebitel má právo uplatňovat náhradu škody na poskytovateli úvěru (věřiteli) v případě, že:

a) …
b) …
c) …


B. Definice

Definice jsou často psány formou výčtu a platí pro ně výše uvedená pravidla. Definované výrazy se vždy píší ve dvojitých uvozovkách (na začátku dole, na konci nahoře) a nepíší se s velkým písmenem na počátku slova. To znamená, že odstavec, na rozdíl od pokynů v odstavci předcházejícím, může být uvozen malým písmenem. Tento způsob psaní je nutný, aby bylo možné odlišit případy, kdy je třeba psát definovaný výraz s velkým písmenem, např. Ericssonova metoda.

Standardními uvozovacími formulacemi jsou

a) “Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- “vozidlem” jakékoli vozidlo poháněné vznětovým motorem a určené pro silniční provoz, s karoserií nebo bez ní, mající nejméně čtyři kola a nejvyšší konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h;
- “typem vznětového motoru” vznětový motor, kterému může být ve smyslu směrnice 70/156/EHS článku 9a udělena homologace samostatného technického celku.

b) “Pro účely této směrnice se:

- “finančními nástroji” rozumějí nástroje uvedené v oddílu B přílohy směrnice 93/22/ES;
- “obchodní portfolio” instituce skládá z:

    a) …,

    b) ….

U nesklonných výrazů nebo výrazů, jejichž tvar v 7. pádu by mohl působit potíže nebo by z něj jednoznačně nebyl zřetelný tvar v 1. pádu, je žádoucí uvést formulaci slovem “výraz” (“Pro účely této směrnice se výrazem “gianduja” rozumí…”).


2013 Úřad vlády ČR | O přístupnosti