ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :celoevropská soustava veřejného rádiového pagingu
Anglicky :pan-European land-based public radio paging
Francouzsky :systeme panéuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale
Německy :europaweiten terrestrischen öffentlichen Funkrufsystems

Výklad :
Poznámka :Závazný termín
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :390L0544 Rezort :MDS-ČTÚ
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti