Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Titulní strana

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO APROXIMACI PRÁVA!


Informační systém pro aproximaci práva (ISAP) je:
  • databázový systém, který pomáhá při sledování všech aktivit ministerstev, dalších ústředních orgánů státní správy i Parlamentu ČR, souvisejících s plněním legislativních závazků, jež na sebe Česká republika převzala vstupem do Evropské unie;
  • komunikační nástroj užívaný mezi vládou ČR, oběma komorami Parlamentu ČR a resorty, které jsou primárně odpovědné za projednávání a formování nového práva EU a za její následné zapracování do právního řádu České republiky.

Databáze ISAP jsou využívány ke sledování a výměně informací o právu EU od jejího vzniku na úrovni EU až po ukončení procesu jeho implementace v ČR. Databáze obsahují návrhy všech předpisů EU v podobě dokumentů Evropské komise a Rady EU a s nimi související vnitrostátní stanoviska, a dále všechny předpisy EU, které byly vyhlášeny v Úředním věstníku EU řady L, a informace o vnitrostátním legislativním procesu spojené s implementací předpisů EU.

Prostřednictvím databází ISAP se také průběžně provádí přidělování a potvrzování gescí k navrhovaným a k vyhlášeným předpisům EU, čímž se určuje, který orgán ústřední státní správy bude odpovědný za vyjednávání návrhu EU v institucích EU a následně za zapracování konkrétního předpisu EU do právního řádu ČR. V průběhu legislativního procesu EU jsou v ISAP sledovány údaje o pravděpodobných legislativních dopadech návrhů předpisů EU, což má zajistit informovanost a připravenost budoucích předkladatelů implementačních právních předpisů v České republice. Po publikaci předpisu EU v Úředním věstníku EU jimi probíhá v databázích monitoring způsobu implementace a sledování slučitelnosti předpisu s platným a navrhovaným právem ČR. V rámci databází ISAP jsou rovněž sledovány fáze vnitrostátního legislativního procesu do publikace nového předpisu ve Sbírce zákonů ČR, a to především z hlediska vazeb legislativních návrhů na právo Evropské unie. V neposlední řadě ISAP eviduje i informace k řízení o porušení Smlouvy o fungování EU a k předběžným otázkám předkládaným Soudnímu dvoru EU.

Součástí systému jsou i databáze s revidovanými a finalizovanými překlady práva EU, se slovníky, závaznými termíny a dalšími podpůrnými prostředky pro překladatelskou a revizní činnost.

Datovou základnu systému primárně spravuje Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR. Na aktualizaci dat a údajů se podílejí všechny ústřední orgány státní správy. V rámci systému je také umístěno několik databází, které odbor kompatibility vytvořil, nicméně správu dat zajišťují jiné subjekty. To se týká zejména databází spojených s vedením řízení před Soudním dvorem EU, které aktualizuje tým vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU působící při odboru komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí.

V procesu implementace práva EU do českého práva je zpracováván velký objem různých informací, z nichž některé jsou vnitřními pracovními podklady analytické a komparativní povahy, které jsou využívány pro rozhodování resortů, případně jsou k dispozici ostatním spolupracujícím subjektům. Některé údaje jsou pro podporu implementačního procesu poskytovány Evropskou komisí a jsou rovněž určeny výhradně pro interní potřeby ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. Vzhledem k tomu je přístup k databázím ISAP umožněn na těchto úrovních:

  • přístup pro veřejnost (volný, rozsah informací omezený)
  • přístup pro resorty na bázi čtenářských práv (nutné uživatelské jméno a heslo, plný přístup k informacím)
  • přístup pro resorty na bázi editorských práv (nutné uživatelské jméno a heslo, plný přístup k informacím + možnost aktualizace údajů)

O přístup do neveřejných databází informačního systému ISAP, určených výhradně pro ústřední orgány státní správy, je možné požádat v odboru kompatibility Úřadu vlády Mgr. Ing.Tomáše Přenosila (tomas.prenosil@vlada.gov.cz).

Všechny databáze jsou průběžně naplňovány a aktualizovány v závislosti na průběhu legislativního procesu v EU, implementačního procesu v ČR, přírůstcích v právu EU i právu ČR, produkci překladů, terminologie a dalších operativních potřebách.

Jakékoliv další využití dat obsažených v ISAP musí být projednáno s odborem kompatibility, který neručí za škody vzniklé použitím dat mimo okruh činností spojených s procesem vytváření práva EU a jeho implementace do práva ČR.

Věříme, že informace obsažené v databázích ISAP pomohou všem, kteří se o tuto problematiku zajímají, a uvítáme veškeré připomínky, které nám pomohou při zkvalitnění a rozšíření nabídky informací.

2008-2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti