Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Odkazy

ODKAZY NA INTERNETOVÉ STRÁNKY SOUVISEJÍCÍ S PROBLEMATIKOU TVORBY A IMPLEMENTACE PRÁVA EU

Obecně o EU

EUROSKOP - aktuality a dokumenty k integraci ČR do EU

Informace o právu EU

EUROPA - portál EU tvoří internetové stránky s aktuálními informacemi o činnostech EU. Uživatelé mohou nahlížet do veškerých platných právních předpisů (včetně těch, které se teprve připravují), mají přístup na internetové stránky všech institucí EU a mohou získat informace o politikách, které Evropská unie provádí v rámci pravomocí, jež jí podle Smluv připadají.

EUR-Lex - poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpisům EU a jiným dokumentům, které se považují za veřejné. Stránky jsou k dispozici ve 23 úředních jazycích

PRE-Lex - PreLex je databáze interinstitucionálních postupů, která sleduje hlavní fáze rozhodovacích procesů mezi Evropskou komisí a ostatními orgány a institucemi EU. Databáze zachycuje všechny úřední dokumenty (návrhy, doporučení, sdělení), které Evropská komise předává legislativním orgánům (Radě a Parlamentu) a ostatním institucím a orgánům.

OEIL - legislativní observatoř Evropského parlamentu

CURIA - databáze textů a informací souvisejících s činností Soudního dvora EU, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu

Informace o právu ČR

http://www.mvcr.cz - obsahuje právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů ČR a ve Sbírce mezinárodních smluv http://www.epravo.cz - informační systém o právu ČR http://www.sagit.cz - informační systém o právu ČR

Terminologické databáze

http://iate.europa.eu/ - inter-institucionální terminologická databáze
http://www.leo.org/ - slovník německo-anglický, francouzský, španělský, italský, ruský a čínský
Závazné termíny -databáze obsahuje české ekvivalenty anglických, francouzských a německých termínů vyskytujících se v předpisech EU, které jsou pro překlady dané problematiky závazné

Překlady práva EU

CCVista - znění předpisů EU v jazycích kandidátských zemí, aktualizována přibližně jednou měsíčně

2008-2020 Úřad vlády ČR | O přístupnosti