Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost

DATA URČENÁ PRO VEŘEJNOST


Obecně k členství v EU

Cesta do Evropské unie – databáze obsahuje studie a statě zabývající se tematikou vstupu do EU, otázkami sbližování práva a ostatní problematikou s tím související, včetně odpovídající dokumentace.
Smlouva o přistoupení – obsahuje anglické a české znění smlouvy, jejímž podpisem se Česká republika stala členskou zemí EU

Legislativní závazky

Directory – databáze obsahuje formuláře ke všem předpisům EU vyhlášeným v Úředním věstníku EU v řadě L spolu s odkazem na jejich text a určením konečného gestora za implementaci
Přehled směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky – veřejně přístupný seznam směrnic EU, jež nebyly v řádném termínu zapracovány do právního řádu České republiky

Řízení před Soudním dvorem EU

Vybraná judikatura Soudního dvora EU – databáze obsahuje informace o vybraných zajímavých rozsudcích nebo závěrech generálních advokátů, případně doplňující informace o uzavřených případech, relevantních pro Českou republiku; řízení byla vybrána vládním zmocněncem na základě jím provedené analýzy

Překladatelská činnost

Revidované překlady právních předpisů ES - do databáze jsou průběžně zařazovány české překlady, které byly zrevidovány v Koordinačním a revizním centru a jejichž znění bylo následně schváleno příslušným rezortem
Přehled závazných termínů – databáze je určena pro překlady předpisů EU do českého jazyka; obsahuje závazné české ekvivalenty termínů vyskytujících se v předpisech EU
Pokyny pro překlad právních předpisů EU do českého jazyka – závazné metodické pokyny pro překlad, které obsahují ustálené formulace, terminologii a jsou určeny všem subjektům podílejícím se na pořizování překladů práva EU

2008-2020 Úřad vlády ČR | O přístupnosti