ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :AD S/Z (dcc) dodatečné clo na cukr
Anglicky :AD S/Z (ads) additional duty on sugar
Francouzsky :AD S/Z (das) droit additionnel sur le sucre
Německy :AD S/Z (ZZu) Zollzuschlag auf Zucker

Výklad :jednotná evropská zkratka pro dodatečné clo na některé formy cukru (v závorce je uvedena zkratka, kterou jednotlivé členské státy používaly v dřívějších předpisech)
Poznámka :
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31977R2560 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Břicháčková Věra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti