ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :členský stát určení, region určení
Anglicky :Member State of destination, Member State of consignment, region of destination
Francouzsky :État membre de destination, région de destination
Německy :Bestimmungsmitgliedstaat, Bestimmungsregion

Výklad :poslední členský stát/region, o kterých se v době odeslání ví, že do nich má být zboží zasláno; členský stát/region členského státu přijetí, ve kterém se má zboží spotřebovat nebo instalovat, smontovat, zpracovat, opravit nebo udržovat
Poznámka :Anglická verze jako jediná použila v průběhu let pro určení nejprve "destination", v posledním předpisu 32000R1901 použila "consignment"; je nutno přihlédnout k německé a francouzské verzi, které jsou konsistentnější a skýtají tak lepší vodítko. Pro dokreslení situace je možné uvést ještě příklad předpisu 31994R1125, kdy anglická verze použila "Member State of consignment" naopak pro "stát odeslání" (něm. verze "Versendungsmitgliedstaat", franc. verze "État membre de provenance")
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :391L0477,31991R3330,31992R3046,32000R1901 Rezort :MF-GŘC
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Břicháčková Věra

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti