ISAP-Závazné termíny
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Závazné termíny

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 4A
Závazné termíny
 Závazné termíny
Česky :akciová společnost, veřejně obchodovaná akciová společnosti (a. s.)
Anglicky :company limited by share capital, public limited liability company with share capital (Ltd.)
Francouzsky :société anonyme, société anonyme par actions (SA)
Německy :Aktiengesellschaft (AG)

Výklad :různé jazykové verze používají nepravidelně krátkou i delší variantu
Poznámka :Delší varianta českého termínu byla potvrzena z MF a je používána také v ASPI, např. nejnověji ve Sdělení Komise pro cenné papíry č. CP01/2001 platném od 1. 3. 2001. ( Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (5. konečná verze, únor 2001) ... Principy OECD měly napomáhat vládám v jejich úsilí vyhodnotit a zdokonalit právní, institucionální a regulační rámec správ a řízení společností v jejich zemích. Měly též poskytnout vodítko a podnět burzám, investorům, společnostem a ostatním stranám, které mají nějakou roli v procesu rozvoje dobré správy a řízení společností. Primárně se zaměřují na veřejně obchodované společnosti, avšak mohly by být též užitečným nástrojem zdokonalení správy a řízení společností, které nejsou obchodovány, tj. jsou v soukromé držbě, a státních podniků...)
Oblast použití-skupina :
Podskupina :

Zdroj(celexová čísla) :31983L0349,31998Y0328(01) Rezort :MF
Druh termínu :Závazný termínKoordinátor :Ing. Kulhánková Renáta

Celexová čísla pište ve správném tvaru a oddělujte je čárkou bez mezery (32000L0012,31998R0152)

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti