Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32019L1258
Název předpisu:Směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července 2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku příloha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice základních jednotek SI
Publikace:L 196 strana: 0006-0009
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
13.05.2020
Gestor aproximace:ÚNMZ
Citace:(EU) 2019/1258
Datum vydání:07/24/2019
Datum potvrzení gestora:08/08/2019
Stav notifikace:žádná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti