Informační systém pro aproximaci práva

Přehled směrnic

Detail


Odbor kompatibility
s právem ES Úřad vlády ČR
Přehled směrnic
Číslo :32018L1581
Název předpisu:Prováděcí směrnice Komise (EU) 2018/1581 ze dne 19. října 2018, kterou se mění směrnice Rady 2009/119/ES, pokud jde o metody výpočtu povinností udržovat zásoby
Publikace:L 263 strana: 0057-0060
Termín pro provedení transpozice:
(Lhůta)
19.10.2019
Gestor aproximace:SSHR
Citace:(EU) 2018/1581
Datum vydání:10/22/2018
Datum potvrzení gestora:11/06/2018
Stav notifikace:žádná

2011 Úřad vlády ČR | O přístupnosti