ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Dosavadní praxe v České republice

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : IV . PRÁVNÍ POVAHA ODKAZŮ NA TECHNICKÉ NORMY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH ČESKÉ REPUBLIKY
Kapitola :C. Dosavadní praxe v České republice

Text:C. Dosavadní praxe v České republice

   Při tvorbě právních předpisů byla v řadě případů využívána ustanovení technických norem a to rozličnými způsoby. Jako příklady lze uvést:

   1. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích stanoví např. v § 8 odst. 4:

   Při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

   Při uplatnění tohoto ustanovení v praxi mohou vzniknout dva případy:

   ) pokud jsou obě citované ČSN závazné, má uvedená poznámka význam upozornění pro aplikační praxi,
   ) pokud tyto ČSN nejsou závazné, je právní význam této poznámky neurčitý a matoucí, a tyto ČSN se nestanou závaznými z právní moci předpisu, který na ně odkazuje.

   2. Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o státní energetické inspekci např. v § 23 upravuje specifické povinnosti v souvislosti s technickými normami. (Problematika je zvláštní v tom, že výraz technické normy není již od 15.5.1991 v právním řádu České republiky definován. Lze však dovodit, že ČSN jsou technickými normami.)

   Z uvedeného ustanovení mimo jiné vyplývá, že dodavatel je povinen zajistit dodávku plynu každému odběrateli, který má zřízenu plynovodní přípojku a odběrné plynové zařízení v souladu s technickými normami a naopak, že nepřipojí plynovou přípojku či odběrné plynové zařízení, které neodpovídají technickým normám.

   Uvedená právní úprava tedy stanoví dodavateli plynu přímé povinnosti, tj. reguluje jeho chování podle toho, zda jiný subjekt (odběratel) má příslušné zařízení v souladu s technickými normami. Tato úprava se podstatně liší od vymezení závaznosti technických norem, protože nikomu nepřikazuje řídit se technickými normami.

   Uvedený zákon dále stanoví povinnost držitele autorizace (tj. tomu, kdo je oprávněn podnikat v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství) zvláštní povinnost, a to zajistit, aby technická zařízení používaná k výkonu autorizované činnosti splňovala požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené mimo jiné též technickými normami. Zde tedy není povinnost řídit se všemi ustanoveními příslušné ČSN, ale pouze těmi, které se týkají bezpečnosti nebo spolehlivosti (ta však nejsou v textu normy označena).

   Úloha technických norem a povinností je dodržovat je upravena obdobně pro dodávky elektřiny (§ 15) a pro dodávky tepla (§ 30).

   Zákon č. 222/1994 Sb., obsahuje též zvláštní úpravu povinností odběratelům elektřiny, kterým ukládá povinnost udržovat odběrné elektrické zařízení ve stavu, který odpovídá technickým normám. Zde jde o obecnou povinnost pečovat o uvedená zařízení po celou dobu, po kterou jsou používána tak, aby byla v souladu se stavem odpovídajícím příslušným ČSN.

   Taková úprava je problematická

   ) Zákonodárce stanovil povinnost (dodržovat příslušné ČSN, jejichž obsah může být bez jeho vědomí měněn, k čemuž v praxi dochází často).
   ) Takto vymezená právní povinnost je zcela nepřehledná, protože její konkretizaci je nutno nalézat v souboru více než 18 000 ČSN, v nichž je opět nutno subjektivně dospět k názoru, zda jde o požadavek bezpečnosti a spolehlivosti nebo o jiný požadavek.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti