ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 4. Organizační zabezpečení Programu

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :II. PROGRAM OBNOVY VENKOVA
Kapitola :4. Organizační zabezpečení Programu

Text:4.1. Obce. Nositelem Programu je vždy obec, a to i v případě, že se k němu hlásí jen některá její část. Obec předkládá přihlášku k Programu okresnímu úřadu, podílí se na zpracování programu obnovy vesnice, který schvaluje obecní zastupitelstvo, spolupracuje s místní pracovní skupinou pro obnovu vesnice, zaštiťuje realizaci programu obnovy vesnice, spolupracuje s příslušným referátem OkÚ, předkládá žádosti o dotace z Programu okresnímu úřadu.

4.2. Venkovské mikroregiony. Venkovský mikroregion či sdružení obcí zastupuje v mezích svěřených kompetencí sdružením obcí zvolená obec.

4.3. Neziskové organizace a ostatní subjekty se mohou Programu účastnit prostřednictvím obcí.

4.4. Okresní úřady. Příslušný referát OkÚ, zpravidla referát regionálního rozvoje, přijímá a eviduje přihlášky obcí k Programu, vede a průběžně aktualizuje informace o obcích a venkovských mikroregionech do Programu zapojených, spolupracuje a napomáhá obcím při přípravě a realizaci programů obnovy vesnic a integrovaných projektů venkovských mikroregionů, zajišťuje tok informací a podkladů mezi obcemi a Ministerstvem pro místní rozvoj.

4.5. Ministerstvo pro místní rozvoj. Garantem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen “MMR”), které koordinuje spolupráci příslušných resortů a dalších partnerů ve věcech Programu. Za tím účelem zřizuje a řídí Meziresortní řídící komisi Programu obnovy venkova (dále jen “komise”), složenou ze zástupců ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, financí, vnitra, zástupců výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, zemědělského a rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova. Komise v souladu se svým statutem projednává důležité otázky Programu, zejména Zásady pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova (dále jen “Zásady”), návrhy na jejich alokaci a postup zúčastněných resortů a dalších členů komise při realizaci Programu. MMR zpracovává návrh a schvaluje Zásady, které upřesňují Zásady a podmínky účasti v Programu (kap. 3.) a Financování Programu (kap. 5.) v závislosti na konkrétních podmínkách, vydává statut komise, zpracovává žádosti a návrhy na poskytnutí dotací z rozpočtové kapitoly MMR a rozhoduje o poskytnutí dotací. MMR vede k Programu příslušnou evidenci, zejména evidenci obcí do Programu zapojených, žádostech o přidělení dotace a poskytnutých dotacích.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti