ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Základní nástroje technické harmonizace v EU

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část : II . BEZPROSTŘEDNÍ POUŽITELNOST USTANOVENÍ EVROPSKÉ DOHODY TÝKAJÍCÍCH SE VOLNÉHO POHYBU ZBOŽÍ A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ. VÝKLAD ČL. 75 EVROPSKÉ DOHODY
Kapitola :B. Základní nástroje technické harmonizace v EU

Text:B. Základní nástroje technické harmonizace v EU

   Rozdílné technické normy představují jednu z největších překážek vývozu a dovozu, neboť výrobek, který nevyhovuje normám jiného státu, nemůže být prakticky uveden na jeho trh nebo jen s největšími obtížemi.

   Konkrétně se normy mohou stát technickými překážkami obchodu tehdy, pokud stanoví určité požadavky, jejichž dodržování je povinné de iure nebo de facto v případě dodávání na trh nebo používání v určitém členském státě ES. Takové předpisy se označují jako technické předpisy (srov. terminologii tzv. informační směrnice Rady 83/189/EHS). V oblasti, která není harmonizována, nemusí být potřebná úroveň ochrany zajišťována nutně tím, že jsou dodržovány určité normy. Jak již bylo uvedeno, členské státy totiž nesmějí bránit uvedení na trh i takových výrobků, které odpovídají jiným technickým normám, pokud tyto normy ve svém výsledku zaručují stejnou úroveň ochrany (srov. rozhodnutí SD 188/84 ve věci dřevoobráběcí stroje).

   Harmonizace norem je ovšem v řadě oblastí považována za potřebnou, mj. z toho důvodu, že rovnocennost existujících norem často není možno zjistit vůbec nebo jen se značnými obtížemi, nebo z důvodu, že v členských státech ES existují různé úrovně ochrany. Harmonizace se uskutečňuje dvěma způsoby:

   · stanovením jednotných pravidel v právních aktech EU, nebo
   · odkazem na evropské normy vydané evropským normalizačním orgánem, a to zejména v rámci tzv. nového přístupu.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti