ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Dokumenty EU ke strukturální politice na období 1994 - 1999

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Část :II. DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE
Kapitola :B. Dokumenty EU ke strukturální politice na období 1994 - 1999

Text:Pro období 1994 - 1999 bylo stanoveno 6 cílů strukturální politiky EU, a sice:

1) Rozvoj a strukturální přeměna zaostávajících regionů.

2) Konverze regionů vážně postižených hospodářským úpadkem.

3) Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 12 měsíců) a pracovní integrace mladých lidí (do 25 let).

4) Adaptace pracovní síly na průmyslové změny a změny ve výrobě.

5a) Strukturální přeměna zemědělství.

5b) Rozvoj a strukturální adaptace agrárních regionů.

6) Rozvoj řídce zalidněných regionů

Regionální politiky se týkají cíle 1, 2, 5b a 6. Opatření strukturální politiky se uskutečňují prostřednictvím tzv. strukturálních fondů. Z dokumentů sekundárního práva ES se strukturální politiky EU týkají dokumenty EU uvedené dále. Uvádíme rovněž informace o specializovaném programu rozvoje přeshraniční spolupráce INTERREG.


1.
Nařízení Rady (EHS) č. 2052/88 z 24. června 1988 o úkolech strukturálních fondů a jejich efektivnosti a o koordinaci jejich činností navzájem, jakož i činností Evropské investiční banky a dalších existujících finančních nástrojů.
Council Regulation (EEC) no 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks of the structural funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments.
388R2052 / OJ L 185 15/07/88 p. 0009
modifikováno: 393R2081, 394R3193
implementováno: 394D0169

2.
Nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 z 19. prosince 1988 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o koordinaci činností různých strukturálních fondů navzájem, jakož i činností Evropské investiční banky a dalších existujících finančních nástrojů
Council Regulation (EEC) no 4253/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards coordination of the activities of the different structural funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments.
388R4253 / OJ L 374 31/12/88 p. 0001
modifikováno: 393R2082, 394R3193

3.
Nařízení Rady (EHS) č. 4254/88 z 19. prosince 1988 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský regionální rozvojový fond
Council Regulation (EEC) no 4254/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Regional Development Fund.
388R4254 / OJ L 374 31/12/88 p. 0015
modifikováno: 393R2083

4.
Nařízení Rady (EHS) č. 4255/88 z 19. prosince 1988 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský sociální fond
Council Regulation (EEC) no 4255/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Social Fund.
388R4255 / OJ L 374 31/12/88 p. 0021
modifikováno: 393R2084

5.
Nařízení Rady (EHS) č. 4256/88 z 19. prosince 1988 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond
Council Regulation (EEC) no 4256/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the EAGGF guidance section.
388R4256/ OJ L 374 31/12/88 p. 0025
modifikováno: 393R2085

6.
Nařízení Rady (EHS) č. 2081/93 z 20. července 1993 doplňující nařízení (EHS) č. 2052/88 o úkolech strukturálních fondů a jejich efektivnosti a o koordinaci jejich činností navzájem, jakož i činností Evropské investiční banky a dalších existujících finančních nástrojů.
Council Regulation (EEC) no 2081/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 2052/88 on the tasks of the structural funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments.393R2081 / OJ L 193 31/07/93 p. 0005

7.
Nařízení Rady (EHS) č. 2082/93 z 20. července 1993 doplňující nařízení (EHS) č. 4253/88 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o koordinaci činností různých strukturálních fondů navzájem, jakož i činností Evropské investiční banky a dalších existujících finančních nástrojů.
Council Regulation (EEC) no 2082/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 4253/88 laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards coordination of the activities of the different structural funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments.
393R2082 / OJ L 193 31/07/93 p. 0020

8.
Nařízení Rady (EHS) č. 2083/93 z 20. července 1993 doplňující nařízení (EHS) č. 4254/88 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský regionální rozvojový fond.
Council Regulation (EEC) no 2083/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 4254/88 laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Regional Development Fund.
393R2083 / OJ L 193 31/07/93 p. 0034

9.
Nařízení Rady (EHS) č. 2084/93 z 20. července 1993 doplňující nařízení (EHS) č. 4255/88 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský sociální fond
Council Regulation (EEC) no 2084/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 4255/88 laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Social Fund.393R2084 / OJ L 193 31/07/93 p. 0039

10.
Nařízení Rady (EHS) č. 2085/93 z 20. července 1993 doplňující nařízení (EHS) č. 4256/88 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond
Council Regulation (EEC) no 2085/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 4256/88 laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) guidance section.
393R2085 / OJ L 193 31/07/93 p. 0044

11.
Nařízení Rady (ES) č. 3193/94 z 19. prosince 1994 doplňující nařízení (EHS) č. 2052/88 o úkolech strukturálních fondů a jejich efektivnosti a o koordinaci jejich činností navzájem, jakož i činností Evropské investiční banky a dalšch existujících finančních nástrojů.
Council Regulation (EC) no 3193/94 of 19 December 1994 amending regulation (EEC) no 2052/88 on the tasks of the structural funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments, and regulation (EEC) no 4253/88 implementing regulation (EEC) no 2052/88.
394R3193 / OJ L 337 24/12/94 p. 0011

12.
Rozhodnutí Komise č. 94/169/ES z 20. ledna 1994 ustavující počáteční seznam zaostávajících průmyslových oblastí, kterých se týká cíl 2 definovaný nařízením Rady (EHS) č. 2052/88
94/169/EC: Commission Decision of 20 January 1994 establishing an initial list of declining industrial areas concerned by objective 2 as defined by Council Regulation (EEC) no 2052/88.
394D0169 / OJ L 081 24/03/94 p. 0001
modifikováno: 395D0047, 395D0189, 396D0472

13.
Oznámení členským státům, kterým se stanoví hlavní linie pro operační programy vyzývající členské státy k vytvoření rámce pro iniciativu Společenství týkající se pohraničního rozvoje, přeshraniční spolupráce a vybraných energetických sítí (INTERREG II) (94/C 180/13)
Notice to the Member States laying down guidelines for operational programmes which Member States are invited to establish in the framework of a Community initiatives concerning border development, crossborder cooperation and selected energy network - INTERREG II (94/C180/13).
OJ C 180 01/07/94 p. 0060

Vzhledem k významu tohoto dokumentu uvádíme dále jeho plný text.


Oznámení členským státům, kterým se stanoví hlavní linie pro operační programy vyzývající členské státy k vytvoření rámce pro iniciativu Společenství týkající se pohraničního rozvoje, přeshraniční spolupráce a vybraných energetických sítí - INTERREG II (94/C 180/13)

Notice to the Member States laying down guidelines for operational programmes which Member States are invited to establish in the framework of a Community initiative concerning border development, crossborder cooperation and selected energy networks (94/C 180/1)3
OJ C180, 01/07/94 p.0060

1. Na svém zasedání 15. června 1994 Komise Evropských společenství rozhodla vytvořit iniciativu Společenství týkající se přeshraniční spolupráce a vybraných energetických sítí (v dalším textu nazývanou “INTERREG II”) ve smyslu ustanovení článku 11 nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 doplněném nařízením Rady (EHS) č. 2082/93 **) OJ č. L 193, 31.7. 1993, str. 24) a článku 3 (2) nařízení Rady (EHS) č. 4254/88 doplněném nařízením Rady (EHS) 2083/93 ***) OJ č. L 193, 31.7. 1993, str. 36*).

2. V souvislosti s INTERREG II, bude zpřístupněna pomoc Společenství ve formě půjček a grantů a technické podpory pro opatření a v oblastech, které budou odpovídat hlavním liniím uvedeným v tomto oznámení a které jsou zahrnuty v operačních programech a projektech předložených členskými státy a schválených Komisí Evropských společenství.

I. CÍLE ROZVOJE

3. Cíle této iniciativy jsou:

podporovat vnitřní i vnější pohraniční oblasti Evropské unie v překonávání speciálních problémů rozvoje, které vznikají z relativní izolace těchto oblastí v rámci národních ekonomik a v rámci Unie jako celku, v zájmu místních obyvatel a způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí;

podporovat vytváření a rozvoj sítí spolupráce přes vnitřní hranice a tam, kde je to závažné podporovat napojení těchto sítí na širší sítě Společenství v souvislosti se završením jednotného trhu v roce 1992;

napomáhat při přizpůsobování vnějších hraničních oblastí na jejich novou roli spočívající v tom, že se stanou hraničními oblastmi jednotného integrovaného trhu;

reagovat na nové příležitosti pro spolupráci s třetími zeměmi ve vnějších hraničních oblastech Evropské unie;

dobudovat vybrané energetické sítě (již definované v iniciativě “Regen” pro období 1989 až 1993) ****) OJ č. C 327, 28.12. 1990, str. 7**) a napojit je na širší evropské sítě.

Tato iniciativa bude realizována pomocí dvou různých tematických celků:

přeshraniční spolupráce;

dobudování energetických sítí.

A. Přeshraniční spolupráce

4. Předcházející zkušenosti získané v rámci úsilí o podporu přeshraniční spolupráce v Evropské unii naznačují, že obecně je možno rozlišit tři typy akcí:
a) společné plánování a realizace přeshraničních programů;
b) zavádení opatření pro zlepšení toku informací přes hranice a mezi pohraničními regiony, mezi veřejnými agenturami, soukromými organizacemi a dobrovolnými orgány;
c) vytváření sdílených institucionálních a administrativních struktur pro udržení a podporu spolupráce.

5. V přípravě operačních programů pro předložení v rámci iniciativy INTERREG byly členské státy a regionální a místní orgány vyzvány, aby předložily dohodnuté návrhy na přeshraniční spolupráci, pokud možno co nejvíce pro uvedené tři typy akcí (viz odstavec 4 výše), a aby v souladu s tím rozvinuly své strategie pro takovou spolupráci.

6. Při poskytování pomoci Společenství pohraničním oblastem v rámci této iniciativy bude Komise dávat přednost těm návrhům, které jsou uskutečněny ve spolupráci s regionálními a místními orgány v pohraničních oblastech, a ve vnitřních hraničních oblastech těm návrhům, které zahrnují vytváření nebo rozvíjení sdílených institucionálních nebo administrativních struktur se záměrem rozšiřovat a prohlubovat přeshraniční spolupráci mezi veřejnými agenturami, soukromými organizacemi a dobrovolnými orgány. Kde to bude možné, měly by tyto sdílené institucionální nebo administrativní struktury mít kompetence realizovat společně stanovené projekty.

7. Opatření podporována v rámci této iniciativy, by měla být navrhována tak, aby měla hlavní vývojový dopad pro obyvatelstvo pohraničních oblastí, na něž je tato iniciativa směrována. Zvláštní pozornost by měla být věnována vytváření alternativních pracovních příležitostí v oblastech, kde v důsledku změn cel může docházet ke ztrátám pracovních příležitostí, a dalším pohraničním aktivitám, jako jsou celní úřady.

II. DEFINICE OBLASTÍ přicházejících v úvahu

8. Pro účely programů přeshraniční spolupráce podporovaných touto iniciativou budou oblastmi přicházejícími v úvahu:

všechny oblasti podél vnitřních a vnějších pozemských hranic Společenství vytyčených na administrativní úrovni III nomenklatury teritoriálních statistických jednotek NUTS III, (Nomenclature of Territorial Statistical Units) tak, jak je to uvedeno v příloze 1 tohoto oznámení;

určité přímořské regiony vytyčené na administrativní úrovni III nomenklatury teritoriálních statistických jednotek (NUTS III) tak, jak je to uvedeno v příloze 1 tohoto oznámení.

9. Ve speciálních případech a v kontextu s programy přeshraniční spolupráce bude možné poskytnout pomoc Společenství v oblastech mimo NUTS III, které však sousedí s oblastmi na úrovni NUTS III, ve smyslu odstavce 8 za předpokladu, že jsou zapojeny do vysokého stupně přeshraniční spolupráce a že jako obecné pravidlo nebudou představovat více než 20 % celkových výdajů příslušných operačních programů.

10. Infrastrukturální investice by měly být co nejpraktičtěji soustředěny do menších administrativních oblastí, než je úroveň NUTS III, bezprostředně přiléhajících k hranicím. Avšak v těch případech, kde v rámci již neobydlených regionů bude zřejmé, že hospodářský rozvoj je brzděn nepřítomností silniční infrastruktury, mohou být tyto infrastrukturální investice výjimečně brány v úvahu v rámci této iniciativy i v oblasti jdoucí za striktně definovanou úroveň NUTS III do té míry, do které hlavní cíl těchto infrastruktur souvisí s rozvojem příslušných regionů, spíše než pouhé usnadnění tranzitu přes tyto regiony.

III. OPATŘENÍ přicházející v úvahu

11. V tomto oddíle daného oznámení je níže uveden seznam opatření, jež přicházejí v úvahu pro podporu v rámci iniciativy INTERREG II. Při předkládání operačních programů se od členských států očekává, že si z tohoto seznamu vyberou omezenější, ale vyrovnanější skupinu opatření, na které by se měla soustředit podpora Společenství. Tento výběr by měl brát zřetel na priority popsané v odstavcích 6 a 7 výše a na zajištění souladu s opatřeními ve prospěch oblastí přicházejících v úvahu v rámci INTERREG II, které jsou podporovány v souvislosti s Rámcem podpory ze strany Společenství (CSF, Community Support Framework), ve vztahu k němuž je INTERREG II doplňkovou akcí. Pomoc Společenství v rámci iniciativy INTERREG II může být poskytnuta pouze oblastem v Evropské unii.

12. Pokud jde o opatření na podporu spolupráce mezi vnitřními pohraničními oblastmi Unie, je možno podporovat příslušné programy za předpokladu, že lze očekávat důsledek na rozvoj na obou stranách hranice, a že jejich plánování, popř. i realizace, budou probíhat na přeshraniční bázi. Zvláštní pozornost by měla být věnována vytváření alternativních pracovních příležitostí v těch pohraničních oblastech, kde může docházet k významným ztrátám pracovních příležitostí v důsledku vytvoření jednotného trhu.

13. Pokud jde o opatření pro vnější hranice, měla by podporovat rozvoj těchto oblastí tak, aby se tyto oblasti mohly přizpůsobit novým situacím, a podporovat spolupráci mezi vnějšími hraničními oblastmi Evropské unie a hraničními oblastmi sousedních zemí, které nejsou ve Společenství. Kde to bude přicházet v úvahu, měly by jejich plánování a realizace probíhat na přeshraniční bázi ve spojení s přeshraničními programy podporovanými v sousedních nečlenských zemích v rámci ostatních programů Společenství, zejména PHARE (v současné době rozpočtová položka B7-612).

14. V obou případech je možno podporovat následující operace:
a) studie týkající se plánů rozvoje hraničních oblastí, jakožto integrované geografické jednotky;
b) pomoc při investování a zabezpečování služeb a vybavení pro podporu a rozvoj malých a středních podniků a řemesel, zejména pokud jde o transfer technologií a marketingové služby; měl by být kladen důraz na rozvoj přeshraničních sítí obchodních kontaktů malých a středních podniků;
c) rozvoj cestovního ruchu (včetně “farmářské” turistiky) a rozvoj a správa národních parků, přes které prochází hranice, z hlediska cestovního ruchu;
d) poskytování místních dodávek vody, plynu a elektřiny a místních telekomunikačních služeb a rozvoj obnovitelných energetických zdrojů; společný rozvoj a využívání vodních zdrojů a infrastruktury; úprava odpadních vod;
e) prevence znečištění a jeho kontrola, racionální využívání energie, zpracování odpadů a programy na ochranu životního prostředí a sledování norem ochrany životního prostředí u nových průmyslových podniků v pohraničních oblastech.
f) programy rozvoje venkova pro větší rozmanitost příjmů na zemědělských usedlostech a pro podporu lesnictví, rybářství a likvidace zemědělského odpadu;
g) genetická zlepšování a opatření v oblasti zdraví zvířat a rostlin zaměřená na zvýšení zemědělské produktivity a usnadňování přeshraničního obchodu;
h) opatření pro vylepšení zemědělských produktů a procesů, pro podporu větší rozmanitosti produktů, pro rozvoj značek jakosti a ochranných známek; opatření na zlepšení marketingové struktury a na podporu marketingových strategií založených na spolupráci, zejména tam, kde tyto strategie usnadní přeshraniční obchod;
i) vytváření nebo rozvoj obchodních organizací, profesních sdružení a plánovacích a poradenských skupin, jako jsou přeshraniční rozvojová sdružení nebo jiné veřejné, soukromé nebo dobrovolné orgány zaměřené na usnadnění přeshraničních kontaktů v ekonomické a sociální oblasti a zabezpečování výuky jazyků pořádané za tímto účelem;
j) v oblastech, které trpí nedostatky v infrastruktuře, vylepšování dopravních a jiných komunikačních systémů (včetně mediálních služeb) v rámci hraničních oblastí a mezi nimi prostřednictvím vytváření nebo modernizace infrastruktury za předpokladu, že takové operace budou mít svůj hlavní rozvojový dopad na příslušné oblasti na obou stranách hranice nebo budou reakcí na problémy přímo spojené s existencí hranic;
k) opatření na podporu spolupráce v oblasti vzdělávání a kultury, včetně společného využívání zdrojů a nástrojů na přeshraniční bázi, včetně spolupráce na úrovni vyššího vzdělávání, spolupráce mezi výzkumnými centry, univerzitami a v oblasti přípravy na povolání;
l) opatření v oblasti školení a zaměstnanosti, zejména pro nezaměstnané a pro ženy a osoby přímo nebo nepřímo ovlivněné změnami v činnostech souvisejícími s danou hranicí, kteréžto změny vznikají jako důsledek vytvoření jednotného trhu a týkají se opatření popsaných v odstavci (a) až (k);
m) opatření na podporu spolupráce v oblasti zdraví, zejména sdílení zdrojů a nástrojů na přeshraniční bázi;
n) opatření v oblasti energie, telekomunikací a dopravy zaměřená na doplňování rozvoje transevropských sítí;
o) zvláštní opatření na uvolňování problémů plynoucích z existence různých jazyků, administrativních procedur a právních systémů na každé straně národní hranice;
p) opatření na podporu přípravy a realizace přeshraničního územního plánování a na rozvoj městských systémů pohraničních oblastí;
q) opatření, která usnadňují prevenci nezákonného obchodu přes vnější hranice.

15. V rámci technické podpory bude Komise:

poskytovat pomoc členským státům, regionálním a místním orgánům a dalším zainteresovaným stranám, zejména v regionech, které patří pod cíl 1, v přípravě a realizaci programů přeshraniční spolupráce**) pozn. překladatele: rozumí se cíl 1 (objective 1) z cílů strukturální politiky uvedených na straně 54);

podporovat a usnadňovat výměnu informací a zkušeností mezi hraničními regiony Evropské unie a výměnu pracovníků mezi různými hraničními regiony;

organizovat bilaterální nebo vícestranná setkání mezi členskými státy, zaměřená na usnadňování spolupráce.

B. Dobudování energetických sítí

16. Příslušné cíle jsou:

zrychlit vytváření infrastruktury pro přebírání a zavedení zemního plynu do okrajových oblastí, kde v současné době tato zařízení neexistují;

urychlit vytvoření sítí pro přenos a rozvod plynu a výjimečně i elektřiny na úrovni celého Společenství, aby byla zajištěna náležitá propojení mezi okrajovými regiony Společenství a zbytkem Společenství.

17. Tyto projekty by měly napomáhat ke zlepšení konkurenceschopnosti výrobních činností a zejména průmyslu v příslušných regionech a měly by těmto regionům umožňovat, aby co nejlépe využívaly vytvoření jednotného trhu v energetice. Rovněž by měly přispívat k vytváření nezbytných podmínek pro účinnější hospodaření s energií a větší zajištění dodávek ve Společenství. Kromě uvedeného by měly rovněž přispívat k tomu, aby dané regiony získávaly dodávky zemního plynu především pro snížení exhalací spojených s energetickou spotřebou.

IV. PROJEKTY přicházející v úvahu

18. V rámci této iniciativy byly pro získání podpory Společenství vybrány následující projekty v závislosti na jejich stupni pokroku a na odhadovaných výdajích během období 1994 až 1999:

dobudování zařízení pro přijímání zemního plynu a pro rozvodné sítě a zavádění zemního plynu do určitých oblastí Portugalska a Řecka;

dobudování vzájemného propojení mezi elektrizačními soustavami Itálie a Řecka;

vytvoření propojení mezi plynárenskými přepravními systémy Portugalska a Španělska.

V. PŘÍSPĚVEK SPOLEČENSTVÍ K FINANCOVÁNÍ INTERREG II

19. Operační programy a projekty INTERREG II budou předmětem společného financování ze strany členských států a Společenství. Celkový příspěvek strukturálních fondů Evropského společenství pro INTERREG II během období 1994 - 1999 je odhadován na 2900 milionů ECU. Zdroje Společenství se budou soustřeďovat zejména na regiony patřící pod cíl 1 v souladu s prioritami stanovenými v nařízeních, kterými se řídí strukturální fondy**) pozn. překladatele: tato nařízení jsou uvedena na straně 54 - 56) .

Půjčky pocházející ze zdrojů EIB a ECSC mohou být rovněž dány k dispozici. Pro regiony zemí východní a střední Evropy, které sousedí s vnějšími hranicemi Unie, mohou být přeshraniční činnosti podporovány projektem PHARE. V rámci celkové sumy 2900 milionů ECU bude přibližně 2400 milionů ECU přiděleno projektům první řady přeshraniční spolupráce a řádově 500 milionů ECU bude přiděleno projektům souvisejícím s dobudováním energetických sítí.

Výdaje Společenství v rámci projektů pokrývajících přeshraniční spolupráci v regionech, které nejsou klasifikovány jako přicházející v úvahu podle cílů 1, 2 a 5(b), by měly být omezenou částí celkového příspěvku Společenství dosahujícího 2400 milionů ECU; 75 % dostupných zdrojů bude věnováno regionům patřícím pod cíl 1.

20. Pokud jde o skupinu projektů pokrývajících přeshraniční spolupráci, budou rozhodnutí Komise o výši příspěvku z rozpočtu Společenství pro jednotlivé operační programy odrážet stav populace a úroveň rozvoje příslušných hraničních oblastí a kvalitu předložených programů. O procentuální výši pomoci se bude rozhodovat v souladu s ustanoveními nařízení, kterými se řídí strukturální fondy, a budou brát zřetel na finanční schopnost příslušných národních a regionálních orgánů. Při vyhodnocování kvality těchto programů bude Komise brát zřetel zejména na následující prvky:

přítomnost koherentní regionální strategie pro příslušné pohraniční oblasti nazírané jako jednolité geografické jednotky s přiměřenou kombinací strukturálních opatření a opatření na podporu lidských zdrojů a s jasným vyjádřením cílů rozvoje, v případě potřeby kvantifikovaných, do nichž byly řádně zabudovány cíle operačních programů;

pravděpodobný dopad navrhovaných opatření na rozvoj v oblastech přicházejících v úvahu pro tuto iniciativu, se zřetelem na nedostupnost infrastruktury a služeb a důsledky vyvolané odstraněním vnitřních hranic na zaměstnanost;

pro vnitřní hraniční oblasti v rámci Společenství příspěvek, který navržená opatření učiní pro podporu přeshraniční spolupráce v co nejširším spektru oborů a tím přispějí k dobudování vnitřního trhu;

pro vnější hranice příspěvek, který navržená opatření učiní pro podporu přeshraniční spolupráce v co nejširším spektru oborů se sousedními nečlenskými zeměmi;

charakter zdrojů požadovaných od Společenství jakožto doplněk k těm, které budou dány národními a regionálními orgány k dispozici pro operační program;

pravděpodobná účinnost mechanismů implementace, sledování a vyhodnocování; a stupeň zapojení regionálních a místních orgánů v realizaci takových programů; v případě hraničních oblastí v rámci Unie by měly být podporovány společné mechanismy.

21. Pokud jde o dobudování energetických sítí, měly by žádosti předložené v rámci této iniciativy jasně určit veškeré požadavky na doplňující investice všude tam, kde je to pro přenosové a rozvodné energetické sítě Společenství nezbytné pro řádný chod projektů, jejichž realizace se plánuje na období let 1994 - 1999. Pomoc Společenství v rámci této iniciativy bude podmíněná a bude realizována na základě závazků odpovědných orgánů, kterými se zaváží realizovat tyto doplňkové investice v příslušné době.

22. Příspěvek Společenství bude zejména brát zřetel na:

odhad provedený Komisí za konzultací s Evropskou investiční bankou a týkající se práce, kterou je pravděpodobně třeba vykonat v letech 1994 - 1999, a z toho plynoucí požadavky na platební příděly Společenství, kde přicházejí v úvahu, vedle těch, které jsou již poskytovány podle Rámce podpory ze strany Společenství;

vyhodnocení finančních plánů pro tyto projekty za účelem zajištění příslušné rovnováhy mezi grantovými a úvěrovými financemi. Komise si může vyžádat nezávislý odhad nákladů a posouzení navrženého finančního plánu.

23. Analýza přínosu z hlediska nákladů předložená v souvislosti s navrhovanými projekty by měla zahrnovat:

ospravedlnění pro výběr trasy a kapacity systému;

očekávanou vnitřní návratnost investic;

další přínosy, např. z hlediska nákladů na energii pro uživatele v daných regionech a lepší řízení a větší zabezpečení energetických dodávek pro příslušné regiony a pro Společenství jako celek;

dopad projektů na životní prostředí.

24. Komise zpřístupní technickou pomoc podle požadavků na návrh, financování a realizaci projektů v rámci této iniciativy.

VI. REALIZACE

25. Členské státy, které si přejí mít prospěch z INTERREG II, se vyzývají k předložení podrobných návrhů na operační programy nebo k doplňkům ke stávajícímu nebo navrženému operačnímu programu nebo projektům Rámce podpory ze strany Společenství, do čtyř měsíců od data publikace tohoto oznámení v Úředním věstníku Evropských společenství. Návrhy, které budou obdrženy po tomto datu, nemusí Komise brát v úvahu. Dvě tematické oblasti projektu INTERREG budou zpracovávány zvlášť.

26. Pokud jde o přeshraniční spolupráci, měly by být návrhy zaměřené na vnitřní hraniční oblasti v Evropské unii předloženy ve formě jednoho operačního programu dvěma nebo třemi zúčastněnými členskými státy. Struktury a procedury pro realizaci tohoto programu na přeshraniční bázi by měly být uvedeny všude tam, kde se jich bude používat. Kde to bude přicházet v úvahu, tak výdaje týkající se oblastí, které nepatří pod cíle 1, 2 nebo 5(b), bude třeba uvést samostatně.

Návrhy týkající se každé vnější hranice v Evropské unii by měl příslušný členský stát předložit ve formě jednoho operačního programu pokrývajícího tam, kde to bude možné a praktické, opatření na obou stranách hranice a s uvedením opatření nebo částí opatření, pro která se požaduje pomoc podle nařízení o strukturálních fondech.

Sousední země by měly předložit své požadavky na přeshraniční projekty nebo programy, pro které se vyhledává pomoc v rámci dalších programů Společenství, zejména PHARE, na základě příslušných procedur. Aby došlo k usnadnění realizace přeshraničních projektů a opatření, měly by být vytvořeny mezi členskými státy a příslušnými nečlenskými zeměmi odpovídající koordinační procedury za účasti Komise.

Návrhy musí obsahovat vyhodnocení dané situace s uvedením cílů, které se mají dosáhnout, a měly by rovněž obsahovat časový harmonogram, kritéria a postupy pro realizaci sledování a vyhodnocování. Během období plánování a na jeho konci bude Komise vyhodnocovat ve spojení s členskými státy výsledky předložených programů. Evropský parlament, Řídící výbor pro iniciativy Společenství a monitorovací výbory budou informovány o výsledcích takových hodnocení o akci podnikané v reakci na tyto údaje.

27. Pokud jde o dobudování energetických sítí, tak pro projekty, kde již Komise financovala nebo byla zapojena do realizace nezbytných studií proveditelnosti a kde tyto studie již byly uspokojivě uzavřeny, měly by členské státy předložit co nejdříve podrobné návrhy, které budou brát zřetel na výše uvedené požadavky.

Pro projekty, kde ještě nebyly realizovány studie o proveditelnosti, by členské státy měly předložit návrhy na podporu ze strany Společenství pro další požadované studie rovněž co nejdříve. Až budou všechny takové přípravné studie dokončeny a za předpokladu, že výsledky těchto studií budou ospravedlňovat rozhodnutí pro realizaci daných projektů, měly by členské státy předložit příslušné podrobné projektové návrhy, které budou brát zřetel na výše uvedené požadavky.

Kde je navrhováno nadnárodní plynárenské nebo elektrické propojení, měl by být příslušnými členskými státy předložen jeden návrh.

28. Veškerá korespondence týkající se tohoto oznámení bude adresována na:


Pan E. Landaburu,
Generální ředitel
Generální ředitelství pro regionální politiku
Komise Evropských společenství
Rue de la Loi, 200
B-1049 Brussels

Příloha, která obsahuje seznam hraničních regionů (NUT III) přicházejících v úvahu pro projekt INTERREG, klasifikováno podle cílů 1, 2, 5b, není zařazena do této publikace.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti