ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Evropská dohoda a český právní řád

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EVROPSKÉ DOHODĚ
Kapitola :C. Evropská dohoda a český právní řád

Text:C. EVROPSKÁ DOHODA A ČESKÝ PRÁVNÍ ŘÁD

  1. Evropská dohoda je mezinárodní smlouvou

  Evropská dohoda je z hlediska českého práva mezinárodní smlouvou, která je pro ČR závazná a byla publikována ve Sbírce zákonů. Ustanovení ED mají proto přednost před zákonem, a to v rozsahu předmětu jeho úpravy. Vždy je potřebné se opřít o příslušné zákonné ustanovení o přednostní aplikaci mezinárodních smluv (např. § 756 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, § 73 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, § 31 devizového zákona č. 219/1995 Sb., aj.).

  2. Bezprostřední účinek Evropské dohody

  Pokud jde o závazky, které vyplývají z Evropské dohody pro smluvní strany, tzn. pro ES, členské státy ES a ČR, je potřebné si uvědomit, že záleží i na adresátech, kterým je konkrétní norma Evropské dohody určena.

  Z tohoto hlediska je třeba upozornit na otázku bezprostředního účinku evropských dohod. Podle práva ES mají bezprostřední účinek ta jeho ustanovení, kterých se mohou dovolávat jednotlivci (ať již osoby fyzické či právnické) členského státu ES před národními úřady a soudy svého státu. Evropský soudní dvůr přiznává tento účinek pouze některým ustanovením, a to takovým, která jsou, jak soud výslovně uvádí, jasná, jejichž aplikace nebo účinnost nezávisejí na žádných dalších opatřeních ES nebo členských států, jsou úplná a právně bezvadná.

  Evropský soud přiznává bezprostřední účinek i některým ustanovením asociačních dohod. Rovněž české právo obecně zná výjimečné případy, kdy se jednotlivci přímo mohou dovolávat ustanovení, obsažených v mezinárodních veřejnoprávních dohodách. Proto i při aplikaci naší Evropské dohody je třeba počítat s tím, že jednotlivci, ať již z ČR nebo z členských států ES, se budou přímo dovolávat některých ustanovení ED, např. čl. 26 a 27 ED (volný pohyb zboží) aj.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti