ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :II. PROGRAM OBNOVY VENKOVA
Kapitola :5. Financování Programu

Text:5.1. Program předpokládá vícezdrojové financování, zásadně je však požadována finanční spoluúčast obcí.

5.2. Podmínky státní finanční podpory Programu z rozpočtové kapitoly MMR stanoví MMR po projednání v komisi a s Ministerstvem financí v Zásadách, v závislosti na aktuálních podmínkách. Zde budou také vymezeny jednotlivé dotační tituly (typy akcí, které je možné z těchto prostředků dotovat, a minimální finanční spoluúčast obcí) a další podmínky určující přidělení příslušné dotace a nakládání s ní.

5.3. Program nevylučuje financování akcí programů obnovy vesnic a integrovaných projektů venkovských mikroregionů z jiných státních fondů či ministerstev, pokud žádost o dotaci bude splňovat kritéria příslušného fondu resp. ministerstva.

5.4. Program umožňuje také spolufinancování některých akcí ze zahraničních fondů (např. Phare - CBC, Sapard, strukturální fondy EU atd.), zejména spolufinancování integrovaných projektů venkovských mikroregionů a akcí v příhraničních oblastech, po splnění podmínek uvedených v Zásadách a v dalších příslušných předpisech.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti