ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Dokumenty, u kterých Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracuje na aproximaci

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :11. LEGISLATIVNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ UNIE V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Část :II. PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ LEGISLATIVY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Kapitola :B. Dokumenty, u kterých Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracuje na aproximaci

Text:1. 368L0367

Směrnice Rady z 15. října 1968 týkající se zajištění svobodného zakládání podniků a svobodného poskytování služeb, pokud jde o činnost samostatně výdělečně činných osob v sektoru osobních služeb (ISIC v hlavní skupině 852);
1. Restaurace, kavárny, hostince a jiná zařízení podávající nápoje a jídla (ISIC skupina 852)
2. Hotely, penzióny, kempy a jiná ubytovací zařízení (ISIC skupina 853) (68/367/EHS)

Council Directive of 15 October 1968 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self employed persons in the personal services sector (ISIC group ex major group 852)
1. Restaurants, cafes, taverns and other drinking and eating places (ISIC group 852),
2. Hotels, rooming houses, camps and other lodging places (ISIC group 853) (68/367/EEC)

OJ L260, 22/10/1968, s.16, LEGBASE: čl. 54, 63, Smlouvy o ES, 361X1202

   Pozn.:
   “Článek 3: Členské státy zejména odstraní omezení:
   (a) která zabraňují příslušným oprávněným osobám začít podnikat nebo poskytovat služby v hostitelské zemi za stejných podmínek a se stejnými právy jako státní příslušníci této země;
   (b) která existují z důvodu administrativní praxe, jejímž důsledkem je postup uplatňovaný vůči příslušným osobám, který je diskriminační ve srovnání s postupem uplatňovaným vůči vlastním státním příslušníkům.”

2. 368L0368
Směrnice Rady z 15. října 1968 o podrobných ustanovení týkajících se přechodných opatřeních, pokud jde o činnost samostatně výdělečně činných osob v sektoru osobních služeb (ISIC v hlavní skupině 85);
1.Restaurace, kavárny, hostince a jiná zařízení podávající nápoje a jídla (ISIC skupina 852)
2. Hotely, penzióny, kempy a jiná ubytovací zařízení (ISIC skupina 853) (68/368/EHS)

Council Directive of 15 October 1968 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in the personal services sector (ISIC ex Major Group 85)
1. Restaurants, cafes, taverns and other drinking and eating places (ISIC Group 852)
2. Hotels, rooming houses, camps and other lodging places (ISIC Group 853) (68/368/EEC)

OJ L260, 22/10/1968 s. 19, LEGBASE: čl. 54, 57, 63, 66 Smlouvy o ES, 361X1202


3. 384L0641

Směrnice Rady z 10. prosince 1984 novelizující, zejména pokud jde o turistickou pomoc, první směrnici (73/239/EHS) o koordinaci zákonů, nařízení a administrativních opatření týkajících se zahájení a provozování obchodní činnosti přímého pojištění jiného než pojištění životní (84/641/EHS)
Council Directive of 10 December 1984 amending, particularly as regards tourist assistance, the First Directive (73/239/EEC) on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance (84/641/EEC)

OJ L339, 27/12/1984 s. 21, LEGBASE: čl. 99 Smlouvy o ES, 369L0169
modifikuje: 373L0239, OJ L228, 16/08/1973, s. 0003, LEGBASE: čl. 57 Smlouvy o ES
4. 391R0295

Nařízení Rady (EHS) č. 295/91, kterým se vytvářejí společná pravidla pro systém kompenzací v případě odepření vstupu na palubu letadla v pravidelné letecké přepravě

Council Regulation (EEC) No 295/91 of 4 February 1991 establishing common rules for a denied-boarding compensation system in scheduled air transport

OJ L036, 08/02/1991, s. 5, LEGBASE: čl. 84 Smlouvy o ES

   Pozn.:
   Nařízení ukládá povinnosti zejm. leteckým přepravcům
   “Článek 1: Toto nařízení vytváří společná minimální pravidla, která se budou aplikovat v těch případech, kdy bude cestujícím odepřen přístup k “přerezervovanému” pravidelnému letu, na který mají platnou letenku a potvrzenou rezervaci, přičemž odlet se koná z letiště, které se nachází na území členského státu, na nějž se vztahuje Smlouva bez ohledu na to, jaká je země registrace leteckého přepravce, státní příslušnost cestujícího a cílové místo jeho letenky.”
   “Článek 5: 1. V případě odepření vstupu u letu, který byl prodán jakožto součást turistického zájezdu, je letecký přepravce povinen provést kompenzaci provozovateli takového zájezdu, který uzavřel smlouvu s cestujícím a který mu ručí za řádné plnění smlouvy v rámci daného zájezdu na základě směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cestování, pobyty a zájezdy
   Bez ohledu na práva a povinnosti vznikající na základě směrnice 90/314/EEC bude provozovatel takového zájezdu povinen předat cestujícímu částky vybrané v rámci odstavce 1.”

5. 392R0684

Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 o obecných pravidlech pro mezinárodní dopravu pasažerů autokary a autobusy

Council Regulation (EEC) No 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and busOJ L 074, 20/03/1992 s. 1, LEGBASE: čl. 75 Smlouvy o ES
6. 395L0057

Směrnice Rady z 23. listopadu 1995 o sběru statistických informací v oblasti cestovního ruchu (95/57/ES)

Council Directive of 23 November 1995 on the collection of statistical information in the field of tourism (95/57/EC)

OJ L291, 06/12/1995, s. 32, LEGBASE: čl. 213 Smlouvy o ES

   Pozn.:
   “Článek 1: Cíl směrnice: Aby bylo možno vytvořit informační systém o statistikách na úrovni Společenství, budou členské státy provádět sběr, sledování, zpracování a přenos harmonizovaných statistických informací Společenství o nabídce a poptávce v cestovním ruchu.”
   “ Článek 13: Realizace směrnice: Členské státy uvedou v platnost zákony, nařízení a administrativní opatření, které jsou nezbytné pro splnění této směrnice, a to do 23. 11. 1996.”
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti