ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Informační systém MPO ČR v oblasti harmonizace právního řádu ČR s právem ES - LEGUAN

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Část :I. INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Kapitola :C. Informační systém MPO ČR v oblasti harmonizace právního řádu ČR s právem ES - LEGUAN

Text:Informační systém vychází především ze zásad sbližování právních předpisů s technickým obsahem s technickými předpisy ES, které vláda svým Usnesením č. 97 ze dne 3. března 1993 schválila a současně uložila ministrům a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy podle těchto zásad postupovat.

Návazně byla přijata organizační opatření na MPO ČR k zabezpečení transformace projednaná a schválená poradou vedení, která mimo jiné zahrnují vybudování Informačního systému MPO ČR, který umožní uspořádání výsledků provedených úkolů, umožní evidenci informací o právních předpisech ES v působnosti MPO ČR, vyhledávání informací, vazeb a efektivní aktualizaci uložených informací s ohledem na jejich platnost a účinnost.

Správu informačního systému - LEGUAN zajišťuje odbor technické asistence ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V roce 1993 byla ustavena pracovní skupina jejímiž členy jsou specialisté externích pracovišť se zaměřením na jednotlivé oblasti a obory působnosti MPO ČR. Působnost a počet externích pracovišť je každoročně zpřesňován v závislosti na konkrétních potřebách a úkolech MPO ČR. Funkci koordinačního pracoviště skupiny byl vykonává UTRIN, s.p. Praha.

Na základě analýz obsahu legislativních aktů ES a věcné a právní analýzy současné normativní úpravy v ČR byla řešená oblast rozvedena do problémových okruhů transformace podle členění analytické struktury předpisů ES, z oblasti výrobkové je to zejména část 13 - Průmyslová politika a vnitřní trh a pak další problémové okruhy dotýkající se působnosti MPO ČR, tj. ochrana spotřebitele, energetika, ekologie v průmyslu a další.

V průběhu roku 1995 byla na základě závěrů přijatých poradou vedení MPO ČR zpracována a přijata Procedurální pravidla, která mimo jiné metodicky upracují činnost pracovní skupiny a zpracování bibliografických, analytických a plnotextových informací v informačním systému, včetně možností a forem poskytování služeb veřejnosti.

Vzhledem k množství zpracovávaných informací a k vyšším databázovým potřebám z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany již zpracovaných dat včetně zajištění možnosti trvalého vývoje systému byl LEGUAN v roce 1995 převeden z prostředí FoxPro do vývojového prostředí MAGIC.

V témže roce byl IS LEGUAN úspěšně prezentován na 37. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde vzbudil zájem široké technické veřejnosti, jako významná pomoc při uvádění českých výrobků na trh ES.

Popis vlastního systému

LEGUAN

využívá všech dostupných informací a nových možností, technických prostředků, technologií a procedur k zabezpečení široké informovanosti jak sféry orgánů státní správy, tak sféry podnikatelské a ostatních subjektů

je orientován zejména do oblastí působnosti MPO ČR - strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, chemie, léčiv, životního prostředí, energetiky, spotřebního průmyslu, ochrany spotřebitele, informačních technologií a průmyslu železa a oceli

nabízí
· bibliografické informace o právních předpisech ES a ostatních předpisech ES (dále jen o dokumentech ES)
· analytické informace o věcném a právním obsahu dokumentů ES a ČR
· plnotextové informace o dokumentech ES
· číselníky a doplňkové informace

vychází z tradičních informačních zdrojů a publikačních zdrojů EU, používá obdobné třídění, kódování a označování dokumentů, systémů, orgánů a organizací platné pro členské členské státy EU

umožňuje navázání kontaktů se zpracovateli informací a získání dalších potřebných informací, materiálů a využití informačních služeb.

Struktura a obsah informací o dokumentech ES

Bibliografické informace

pokrývají působnost MPO ČR. Zahrnují zejména platné právní předpisy orgánů Společenství z oblasti sekundárního práva.

Analytické informace

zahrnují charakteristiky dokumentů ES, které se vztahují k jednomu nebo skupině výrobků nebo ostatním oblastem průřezového charakteru, a srovnání jejich obsahu s právními předpisy ČR, které předmět dokumentů ES v ČR upravují. Informace jsou strukturovány v rámci jednotné osnovy, která je vyplněna vždy přiměřeně druhu, vlastnímu obsahu dokumentu ES a vymezení analyzovaného problému.

Plnotextové informace

čerpají především z anglické verze Úředního věstníku ES (Official Journal of the European Communities). Zahrnují pracovní překlady dokumentů ES včetně jejich změn a doplňků. Ve vybraných případech jsou zpracovávána úplná znění překladů dokumentů ES, která tvoří základ ediční řady pracovních textů MPO ČR.

Číselníky a doplňkové informace

zahrnují údaje o účastnících systému, členění příloh a sektorů Dohody o EHP, obsah přílohy k Bílé knize o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie, technických normách souvisejících s dokumenty ES registrovanými v systému, předmětovém členění předpisů ES v rámci jejich analytické struktury.

Nabídka služeb

IS LEGUAN je koncipován jako interní informační systém MPO ČR. Jeho významnou předností je však i možnost čerpání informací a poskytování služeb veřejnosti prostřednictvím zúčastněných odborných pracovišť. Nabízené služby jsou zejména:

Bibliografické

zpřístupnění aktuálních informací z bibliografických souborů, pořízení jednorázových výstupů z informačního systému zpracovaných podle zadaných kriterií;

Konzultační

konzultační, poradenské a metodické služby v tematicky orientovaných oblastech působnosti MPO ČR;

Referenční

základní konzultace, zodpovídání dotazů, zprostředkování kontaktů;

Reprografické

pořizování kopií zdrojových textů a pracovních překladů;

Informačně publikační

zpřístupnění pracovních překladů dokumentů ES v rámci ediční řady “Pracovní texty MPO ČR”, informace o aktivitách MPO ČR v oblasti harmonizace práva ČR s právem ES prostřednictvím Věstníku MPO ČR, ostatní související informace zpracovávané a publikované v dohodě s MPO ČR v této oblasti;

Odborné semináře, pracovní setkání

tematicky orientované odborné semináře a pracovní setkání k aktuálním otázkám postupu harmonizace právního řádu ČR s právem ES v oblastech působnosti MPO ČR.

Programové a technické prostředky

Informační systém LEGUAN je vytvořen vývojovém prostředí MAGIC. To bylo zvoleno pro snadnou modifikovatelnost užitých algoritmů, přenositelnost do libovolných operačních systémů (MS DOS, WINDOWS, UNIX, VMS, ...) a možnost on-line komunikace s jinými databázovými platformami (FoxPro, ORACLE, INFORMIX, ADABAS, ...) než BTRIVE, který je mateřskou databází. Systém je síťový a splňuje požadavky standardů SIS ČR.

Celý systém je koncipovaný jako otevřený a v současné době je těžiště kladeno do informací o dokumentech ES. Odděleně jsou shromažďovány informace o technických normách - evropských, mezinárodních a ČSN, která se používají v souvislosti se zpracováním postupů posuzování shody vlastností výrobků s požadavky předpisů ES.

Vzhledem k ochraně dat a odpovědnosti z jednotlivých zpracovatelů za uváděné informace byl systém vybaven trojím blokováním přístupu uživatelů. Instalace MAGIC vyžaduje samostatný klíč, samostatné připojení k systému je umožněno jedině předem nadefinovaným uživatelům a u jednotlivých záznamů je umožněna modifikace či rušení pouze svými administrátory či zpracovateli, ostatní uživatelé mají přístup pouze ke čtení.

Pro další vývoj systému LEGUAN je stanoveným cílem vzájemné propojení dílčích aplikací informačního systému a nalezení optimálního způsobu řešení propojení se systémem plnotextových informací tak, aby koncovému uživateli bylo umožněno velmi jednoduchým způsobem rychle vyhledat prakticky v libovolném objemu textů a dat informaci, kterou v daný moment ke své práci potřebuje.


Příloha: Seznam členů pracovní skupiny pro vytváření a provozování Informačního systému MPO ČR v oblasti harmonizace právního řádu s právním řádem ES - část DOKUMENTY ES


Organizace (firma) Odpovědný Telefon/fax Účast Působnost2)
adresa zástupce v ISH 1)

Min. průmyslu Ing. Zd. Nacházel t: 02/24852550 Správce
a obchodu ČR Ing. Martin Štícha t: 02/24852157 ISH
odbor technické Ing. Josef Stříž t: 02/24853567
asistence f: 02/24853536
Na Františku 32
15 Praha 1

UTRIN s.p. Ing. Květa Včelová t: 02/534359 KP, K, 89/392/EHS Strojní zařízení

U Sovových A
mlýnů 9 Ing. Jar. Koubíková t: 02/533183 K, A 87/404/EHS Jednoduché tlakové nádoby
118 00 Praha 1 f: 02/24510426 A 90/384/EHS Neautomatická vážicí zařízení
90/396/EHS Spotřebiče spalující plynná
paliva
92/42/EHS Horkovodní kotle
94/25/ES Rekreační plavidla
95/16/ES Výtahy

07.20* Vnitrozemská doprava
07.30 Lodní doprava
07.40 Letecká doprava
08 Politika hospodářské
soutěže (část)
13.10, 13.20 Průmyslová politika (část)
13.30.10* Motorová vozidla
13.30.11* Zemědělské a lesnické traktory
13.30.12 Metrologie (část)
13.30.99 Sbližování právních předpisů
v ostatních odvětvích (část)
15.10.20.40 Ochrana před hlukem
15.20.30 Bezpečnost a ochrana zdraví
(část)

Elektrotechnický Ing. Jiří Drahorád t: 02/66104356 K, A 89/336/EHS Elektromagnetická kompatibilita
zkušební ústav Ing. Jana Olšanská t: 02/66104326 A 89/686/EHS Osobní ochranné prostředky
SZ 201 f: 02/6880037 90/385/EHS* Aktivní implantovatelné
Pod lisem 129 02/6880070 prostředky zdravot. techniky
02 Praha 8 - Trója 91/263/EHS Telekomunikační koncová
zařízení
73/23EHS El. zařízení používaná
v určitých mezích napětí
93/42/EHS* Prostředky zdravotnické techniky
94/9/ES Ochranné systémy ve výbušném
prostředí
08.50 Aplikace pravidel hospodářské
soutěže (část)
13.10 Průmyslová politika (část)
13.20.60 Informační technologie, teleko-
munikace, zpracování dat (část)
13.30.12 Metrologie (část)
13.30.13 Elektrotechnika
13.30.99 Sbližování právních předpisů

SCIENCE Ing. Otmar t: 02/361000 K, A 12 Energie
SYSTEMS Hrazdil, CSc. 02/361001 12.10 Všeobecné principy aprogramy
(CR), a.s. f: 02/361934 12.20 Uhlí
Evropská 61 12.30 Elektrická energie
160 00 Praha Dejvice 12.40 Jaderná energie
12.50 Ropa a zemní plyn (část)
15.10.20.10 Jaderná bezpečnost a radioak-
tivní odpad

Ing. Miloslava Ing. Miloslava t: 02/269593 K, A 89/106/EHS* Stavební výrobky
Mužíková Mužíková f: 02/420002
Dlouhá 9 13.20 Průmyslová politika (část)
110 00 Praha 1 13.30.99 Sbližování právních předpisů
v ostatních odvětvích (část)
15.10 Životní prostředí (část)
15.20 Ochrana spotřebitele

Ing. Václav Verner Ing. Václav Verner t: 02/7952042 K, A 15 Ochrana životního prostředí, ...
Samohelova 2050 f: 15.10.20 Znečištění ovzduší a škodliviny
149 00 Praha 4 15.10.20.20 Ochrana vod a vodní
hospodářství
15.10.20.30 Monitorování znečištění
ovzduší
15.10.20.50 Chemikálie, rizika v průmyslu,
biotechnologie (část)
15.10.30.30 Odpadové hospodářství a
maloodpadové technologie
15.20.40 Ochrana hospodářských zájmů
(část)

Verner, s.r.o. RNDr. Božena t: 02/7881473 K, A 93/15/EHS Dohled nad výbušninami pro
Plačická 628 Vernerová, CSc. f: civilní využití
190 14 Praha 9 - Klánovice 03.50.20 Zdravotní stav rostlin
13.30.14 Potraviny (materiály a předmě-
ty určené pro styk s poživatina-
mi, analytické metody, ...)
13.30.15* Léčiva
13.30.16 Kosmetika
13.30.18 Nebezpečné látky
13.30.19 Průmyslová hnojiva
13.30.99 Sbližování právních předpisů
v ostatních odvětvích (část)
15.10.20.50 Chemikálie, rizika v průmyslu,
biotechnologie (část)

SUPROCERT s.r.o. Ing. Ota Tománek t: 02/720141-3 K, A 88/378/EHS* Bezpečnost hraček
s.r.o. f: 13.30.12 Metrologie (část)
P etrohradská 13 13.30.14 Potraviny (keramické
101 00 Praha 10 předměty pro styk s potravinami
13.30.17 Textilie
13.30.99 Sbližování právních předpisův
ostatních odvětvích

INOVAČNÍ Ing. Eva Bendíková t: 02/6857041-5 K, A 13.10.30 Výzkum a vývoj technologií
TECHNOLOGIC- 02/6857807 13.20.10* Průmysl železa a oceli
KÉ CENTRUM f: 02/6858230 13.20.60 Informační technologie, teleko-
- VÚK, a.s. munikace a zpracování dat (část)
Panenské Břežany 13.30.99* Sbližování právních předpisů v
250 70 Odolená Voda ostatních odvětvích (část)
16.10 Věda
16.10.10 Všeobecné zásady
16.10.20 Oblasti výzkumu
16.20 Šíření informací
16.30 Výchova a vzdělávání (část)

ÚVMV, s.r.o. Ing. Boh. Kovanda t: 02/824132 A 07.20 Vnitrozemská doprava (část)
Lihovarská 12 Ing. Pavel Dolejš t: 02/66310620 13.30.10 Motorová vozidla
180 68 Praha 9 f: 02/827077

ONS - Oborové Ing. Vladimír Svozil t: 02/767365 A 13.30.11 Zemědělské a lesnické traktory
normalizační Ing. Petr Jaroš t: 02/20141605
a informační středisko f:
Choceradská 2948
141 00 Praha 4

MUDr. Věra MUDr. Věra VÚFB: A 13.30.15 Léčiva
Bucharová Bucharová t: 02/67310936,
Střešovická 41 l. 432, 443
162 00 Praha 6 domů: t: 02/366065

AVP Metal, s.r.o. Ing. Dušan Premus t: 069/284215 A 13.20.10 Průmysl železa a oceli
702 00 Ostrava 1 f: 069/50463 13.30.99 Sbližování právních předpisů
v ostatních odvětvích (část)

ŘÍČNÝ - BRNO Ing. Leopold Říčný t: 05/523159 A 90/385/EHS Aktivní implantovatelné
Jurkovičova 9 f: prostředky zdravotnické
638 00 Brno techniky
93/42/EHS Prostředky zdravotnické
techniky
13.30.13 Elektrotechnika (část)

Institut Ing. Marie t: 067/601523 A Správce aplikace "Údržba norem"
pro testování Pražáková f: 067/601739
a certifikaci, a.s.
tř. Tomáše Bati 299
764 21 Zlín - Louky

Ing. Bohumír Ing. Bohumír t: 040/516660 D SW IS LEGUAN - aplikace ADRESÁŘ
Toušek Toušek f: 040/516660 DOKUMENTY ES
Sakařova 383/3 PRŮKAZY
530 03 Pardubice ** do r. 1995 SHODY**
------------
* koordinace

1) P o u ž i t é z k r a t k y
Správce ISH správce Informačního systému MPO ČR v oblasti harmonizace právního řádu ČR s právem ES
KP koordinační pracoviště
K koordinátor
A administrátor
D SW dodavatel SW

2) Působnost členů pracovní skupiny je vymezena číselnými kódy analytické struktury předpisů ES
a jejich názvy. Směrnice zpracované podle nového přístupu k technické harmonizaci a normám jsou
uvedeny pořadovým číslem a zkráceným názvem.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti