ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > Část C - Přechodná a závěrečná ustanovení

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :16. Program obnovy venkova
Část :III. ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ OBCÍM Z ROZPOČTOVÉ KAPITOLY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ V RÁMCI PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
Kapitola :Část C - Přechodná a závěrečná ustanovení

Text:1. Zrušují se Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly MMR v rámci Programu obnovy venkova pro rok 1997 (č.j. 2564/97 ze dne 25. března 1997).

2. Podle těchto Zásad se postupuje ode dne jejich podpisu.


V Praze dne 5. října 1998

Ing. Václav K u p k a v. r.

1. náměstek ministra pro místní rozvoj


Poznámka redakce:
Předkládané znění Zásad je ve vztahu k usnesení vlády č. 730/98 o Programu obnovy venkova a k zákonu č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v novelizovaném znění, překonáno v těchto bodech:
1. složení meziresortní řídící komise Programu (bod A1.3 Zásad) je rozšířeno o zástupce resortů MPSV, MŠMT, MV, MZd;
2. termínem “územní plán sídelního útvaru” (bod B2 Zásad a následující) je třeba rozumět v souladu se stavebním zákonem “územní plán obce”;
3. termínem “místní program obnovy vesnice” (bod B1 Zásad a následující) je třeba v souladu s usnesením vlády 730/98 rozumět “program obnovy vesnice”.
2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti