ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > A. Závazky vyplývající pro MH ČR z článků Evropské dohody, které jsou v přímé působnosti MH ČR a kde je MH ČR gestorem

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část :III. KONKRÉTNÍ ZÁVAZKY A INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VYPLÝVAJÍCÍ PRO MH ČR
Kapitola :A. Závazky vyplývající pro MH ČR z článků Evropské dohody, které jsou v přímé působnosti MH ČR a kde je MH ČR gestorem

Text:A. Závazky vyplývající pro MH ČR z článků Evropské dohody, které jsou v přímé působnosti MH ČR a kde je MH ČR gestorem

  Na základě institucionálního rámce přijatého vládou a následně Výborem vlády jsou v přímé působnosti Ministerstva hospodářství jsou následují oblasti Evropské dohody. Uvádíme text příslušných článků Evropské dohody. Dále uvádíme spolupracující orgány státní správy a zkratky odpovědných útvarů na MH. Podtrženy jsou zkratky útvarů, které mají gesci za dané články. Názvy příslušných orgánů odpovídající zde uvedeným zkratkám jsou v příloze č. 3. Spolupracující orgány jsou upřesňovány v souladu se zaddanými úkoly přípravy ČR na její členství v EU.

  Články 45 - 55

  (Hlava IV, pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb,

  oddíl II, podnikání)

  spolupracující orgány státní správy: MPO, MPSV, ÚLVS, MF, ČNB, MV

  odpovědné útvary MH: , OPP

  Čl. 45

  1. ČR usnadní na svém území během přechodného období uvedeného v článku 7, společnostem a státním občanům Společenství zahajování činnosti. Za tím účelem bude:

  (i) poskytovat, od vstupu této dohody v platnost, pro podnikání společností a státních občanů Společenství zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním státním občanům a společnostem, kromě odvětví a oblastí uvedených v přílohách XVIa a XVIb, kde takové zacházení bude poskytováno nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7;

  (ii) poskytovat od vstupu této dohody v platnost, při činnosti společností a státních občanů Společenství podnikajících v ČR zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům;

  (iii) nehledě na ustanovení písmen (i) a (ii) se bude národní zacházení uvedené v pododstavcích (i) a (ii) vztahovat na státní občany Společenství, kteří podnikají v ČR jako individuální podnikatelé, až od počátku šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.

  2. ČR nepřijme, během přechodných období uvedených v odstavci 1, žádné nové předpisy ani opatření, která zavádějí diskriminaci podnikání společností a státních občanů Společenství na jejím území ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

  3. Každý členský stát poskytne od vstupu této dohody v platnost pro podnikání společností a státních občanů ČR zacházení ne méně příznivé než je poskytováno jeho vlastním společnostem a státním občanům a poskytne pro činnost společností a státních občanů ČR podnikajících na jeho území zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno vlastním společnostem a státním občanům.

  4. Pro účely této dohody

  a) "podnikání" znamená

  (i) pokud jde o státní občany, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost jako individuální podnikatelé a zřizovat a provozovat podnikatelské jednotky, zvláště společnosti, které účinným způsobem kontrolují. Individuální podnikání a provozování podnikatelských jednotek státními občany nebude zahrnovat hledání nebo přijímání zaměstnání na trhu pracovních sil druhé strany. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na ty, kdo nejsou výlučně individuálními podnikateli.

  (ii) pokud jde o společnosti, právo zahajovat a provádět výdělečnou činnost formou zřizování a provozování podřízených jednotek, odboček a zastoupení.

  b) "podřízená jednotka" společnosti znamená společnost, která je účinně kontrolována první společností.

  c) "výdělečná činnost" zahrnuje zejména činnost průmyslové povahy, činnost obchodní povahy, činnost řemeslnou a profese.

  5. Rada přidružení bude během přechodných období, uvedených v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii), pravidelně posuzovat možnost uspíšení poskytování národního zacházení v odvětvích uvedených v přílohách XVIa a XVIb a možnost zahrnutí oblastí nebo věcí uvedených v příloze XVIc do rámce provádění ustanovení odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku. Změny těchto příloh mohou být provedeny na základě rozhodnutí Rady přidružení.

  Po uplynutí přechodného období uvedeného v odstavci 1 (i) a odstavci 1 (iii) Rada přidružení může výjimečně na žádost ČR a vznikne-li taková potřeba rozhodnout, že prodlouží trvání vyloučení určitých oblastí nebo věcí uvedených v přílohách XVIa a XVIb na časově omezené období.

  6. Ustanovení týkající se podnikání a činnosti společností a státních občanů ČR a Společenství, obsažená v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku, se nepoužijí na oblasti nebo věci uvedené v příloze XVIc.

  7. Nehledě na ustanovení tohoto článku společnosti Společenství podnikající na území ČR nabudou, vstupem této dohody v platnost, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, právo nabývat, užívat, pronajímat a prodávat nemovitosti a, pokud jde o přírodní zdroje, zemědělskou půdu a lesy, právo pachtu.

  ČR poskytne odbočkám a zastoupením společností Společenství, podnikajících v ČR tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou založeny, nejpozději ke konci šestého roku, který následuje po vstupu této dohody v platnost.

  ČR poskytne státním občanům Společenství podnikajícím v ČR jako individuální podnikatelé tato práva, kde to bude nezbytné pro provádění výdělečných činností, pro něž jsou zavedeni, nejpozději ke konci přechodného období uvedeného v článku 7.

  Čl. 46

  1. Podle ustanovení článku 45, s výjimkou finančních služeb uvedených v příloze XVIa, může každá strana upravovat podnikání a činnost společností a státních občanů na svém území do té míry, pokud tato úprava nediskriminuje společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

  2. Pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa, tato dohoda se nedotýká práva stran přijímat opatření nezbytná pro provádění jejich měnové politiky nebo opatření, která jsou z důvodu opatrnosti přijímána za účelem zajistit ochranu investorů, vkladatelů, pojištěnců nebo osob, které jsou oprávněny ze svěřenectví, nebo opatření k zabezpečení integrity a stability finanční soustavy. Tato opatření nebudou na základě státního občanství diskriminovat společnosti a státní občany druhé strany ve srovnání s vlastními společnostmi a státními občany.

  Čl. 47

  Za účelem usnadnit státním občanům ČR a Společenství zahájení a provádění regulovaných odborných činností ve Společenství nebo ČR Rada přidružení posoudí, které kroky bude nutné učinit pro vzájemné uznávání odborností. Za tím účelem může přijmout všechna nezbytná opatření.

  Čl. 48

  Ustanovení článku 46 nevylučují, aby smluvní strana použila zvláštních pravidel o podnikání a činnosti na jejím území odboček a zastoupení společností druhé strany nezavedených na území první strany, která jsou odůvodněna právními nebo technickými rozdíly mezi těmito odbočkami a zastoupeními ve srovnání s odbočkami a zastoupeními společností zavedených na jejím území nebo, pokud jde o finanční služby, zřeteli opatrnosti. Rozdíl zacházení nebude přesahovat rámec toho, co je naprosto nezbytné v důsledku takových právních anebo technických rozdílů nebo, pokud jde o finanční služby, uvedené v příloze XVIa, ze zřetelů opatrnosti.

  Čl. 49

  1. "Společnost ČR a "společnost ze Společenství" znamená pro účely této Smlouvy společnost nebo firmu, která je zřízena buď v souladu se zákony ČR anebo členského státu a která má své registrované sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozní místo na území ČR nebo Společenství. Nicméně, jestliže společnost nebo firma, zřízená v souladu se zákony ČR nebo členského státu, má na území ČR nebo Společenství pouze své registrované sídlo, její činnost musí mít skutečný a nepřetržitý vztah k ekonomice ČR nebo jednoho z členských států.

  2. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy se budou také vztahovat na státní občany a loďařské společnosti ČR nebo členských států, kteří podnikají mimo ČR nebo Společenství a jsou kontrolováni státními občany ČR nebo některého členského státu, jestliže jejich plavidla jsou registrována v ČR nebo v tomto členském státě v souladu s jejich právními předpisy.

  3. Státní občan ČR nebo Společenství pro účely této dohody znamená fyzickou osobu, která je státním občanem ČR respektive jednoho ze členských států Společenství. 4. Ustanovení této dohody nebrání tomu, aby každá strana použila jakéhokoliv nezbytného opatření, kterým se zabraňuje obcházení, pomocí ustanovení této dohody, těch opatření, která se týkají přístupu třetí země na její trh.

  Čl. 50

  Pro účely této dohody "finanční služby" znamenají činnost uvedenou v příloze XVIa. Rada přidružení může rozšířit nebo změnit rozsah přílohy XVIa.

  Čl. 52

  1. Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí na služby v letecké dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a námořní kabotáži.

  2. Rada přidružení může dávat doporučení ke zlepšování podnikání a činnosti v oblastech uvedených v odstavci 1.

  Čl. 53

  1. Nehledě na ustanovení oddílu 1 této hlavy nositelé podnikatelských práv, poskytovaných ČR nebo Společenstvím, budou oprávněni zaměstnávat nebo mít zaměstnané v jedné ze svých podřízených jednotek v souladu s platnými právními předpisy hostitelské země podniku, na území ČR nebo Společenství, pracovníky, kteří jsou státními občany ČR nebo členských států Společenství, pokud jsou tito zaměstnanci kmenovým personálem ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a jsou zaměstnáváni výlučně těmito nositeli nebo jejich podřízenými jednotkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení těchto pracovníků se budou vztahovat pouze na období tohoto zaměstnání.

  2. Kmenový personál nositelů podnikatelských práv, zde uváděných jako "organizace", znamená:

  a) výše postavené zaměstnance organizace, kteří přímo řídí chod organizace, jsou obecně kontrolováni a řízeni především ředitelskou radou nebo podílníky, včetně toho, že:

  - řídí organizaci, oddělení nebo nižší článek organizace;

  - dohlížejí na práci a kontrolují práci jiného kontrolního, odborného nebo řídícího pracovníka;

  - jsou vybaveni pravomocí přijímat do zaměstnání a propouštět nebo doporučovat k přijetí do zaměstnání a k propouštění nebo pravomocí k jiným personálním otázkám.

  b) Osoby zaměstnávané organizací a mající vysokou nebo neobvyklou:

  - odbornost pro daný druh práce nebo obchodu vyžadující zvláštní technické znalosti;

  - znalosti nezbytné pro služby poskytované organizací, pro její výzkumné vybavení, technickou činnost nebo provozování.

  Toto může zahrnovat pracovníky akreditovaných profesí, ale není na ně omezeno.

  Každý takový pracovník musel už být zaměstnán příslušnou organizací po dobu nejméně jednoho roku předcházejícího jeho přeložení touto organizací.

  Čl. 54

  1. Ustanovení tohoto oddílu se použijí s přihlédnutím k omezením odůvodněným na základě veřejného zájmu, bezpečnosti nebo zdraví.

  2. Nepoužijí se na činnost, která je na území každé strany spojena, byť i příležitostně, s výkonem úřední moci.

  Čl. 55

  Na společnosti, které jsou řízeny společnostmi nebo státními občany ČR a společnostmi nebo státními občany Společenství a těmito jsou výlučně společně vlastněny, se rovněž budou vztahovat ustanovení tohoto oddílu a oddílu III této hlavy.

  Články 56 - 58

  (Hlava IV, pohyb pracovníků, podnikání, poskytování služeb, oddíl III, poskytování služeb)

  spolupracující orgány státní správy: MPO, MPSV, MD, ČNB, MS, MV, MHS, MF

  odpovědné útvary MH: OPP,

  Čl. 56

  1. Strany se zavazují, v souladu s ustanoveními tohoto oddílu, podniknout nutné kroky k postupnému umožňování poskytování služeb společnostmi a státními občany ČR nebo Společenství, kteří podnikají v jiné straně než je ta, pro jejíž osobu jsou služby určeny, se zřetelem na rozvoj sektorů služeb stran.

  2. Shodně s liberalizačním procesem, zmíněným v odstavci 1, a podle ustanovení článku 59, odstavec 1, strany umožní dočasný pohyb fyzických osob, které poskytují služby, nebo které jsou zaměstnávány poskytovatelem služeb jako kmenový personál, jak je vymezený v článku 53, odstavec 2, včetně fyzických osob, které jsou zástupci společnosti nebo státního občana ČR nebo Společenství a usilují o dočasný vstup za účelem jednání o prodeji služeb nebo sjednání dohody o prodeji služeb pro tohoto poskytovatele služeb, kde tito zástupci nebudou sami zapojeni do přímého prodeje veřejnosti nebo do poskytování služeb.

  3. Rada přidružení podnikne opatření nezbytná k postupnému provádění ustanovení odstavce 1 tohoto článku.

  Čl. 57

  Pokud jde o poskytování dopravních služeb mezi ČR a Společenstvím, jsou ustanovení článků 56 tohoto oddílu nahrazena následovně:

  1. Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, strany se zavazují účinně uplatňovat zásadu neomezeného přístupu k trhu a dopravě na komerčním základě.

  a) Výše uvedené ustanovení se nedotýká práv a závazků podle Úmluvy o kodexu jednání námořních liniových konferencí OSN tak, jak je aplikován druhou smluvní stranou této dohody. Plavidla mimo režim konferencí mohou být provozována v soutěži s plavidly konferencí, pokud se budou řídit zásadou poctivé soutěže na komerčním základě.

  b) Strany potvrzují svou oddanost duchu volné soutěže, jako základního rysu obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady.

  2. Při uplatnění zásady uvedené v odstavci 1 strany:

  a) nebudou zavádět do budoucích dvoustranných dohod se třetími zeměmi klauzule o rozdělení karga, kromě těch výjimečných případů, kdy liniové přepravní společnosti z jedné nebo druhé strany této dohody by neměly jinak účinnou možnost provozovat pravidelné obchodní linky do příslušné třetí země a z ní;

  b) zakáží ujednání o rozdělení karga v budoucích dvoustranných dohodách o obchodu s pevnými a tekutými lodními náklady;

  c) se vstupem této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technická a jiné překážky, které by mohly mít restriktivní nebo diskriminační účinky na volné poskytování služeb v mezinárodní námořní dopravě.

  3. S cílem zajišťovat koordinovaný rozvoj a postupnou liberalizaci dopravy mezi stranami přizpůsobené jejich vzájemným komerčním potřebám, podmínky vzájemného přístupu na trhy v letecké a vnitrozemské dopravě budou řešeny zvláštními dohodami o dopravě, které budou sjednány mezi stranami po vstupu této dohody v platnost.

  4. Dříve, než budou uzavřeny dohody zmíněné v odstavci 3, strany nepodniknou žádná opatření nebo kroky, které jsou více restriktivní nebo diskriminační ve srovnání se stavem ke dni předcházejícímu dni vstupu této dohody v platnost.

  5. Během přechodného období bude ČR postupně přizpůsobovat své právní předpisy, včetně administrativních, technických a ostatních pravidel, právním předpisům Společenství právě platným v oblasti letecké a vnitrozemské dopravy, nakolik to slouží cílům liberalizace a vzájemnému přístupu na trhy stran a usnadňuje to pohyb cestujících a zboží.

  6. Shodně se společným pokrokem při dosahování cílů tohoto oddílu Rada přidružení posoudí způsoby vytváření podmínek nezbytných pro zlepšování svobody poskytování leteckých a vnitrozemských dopravních služeb.

  Čl. 58

  Ustanovení článku 54 se použijí na otázky upravené v tomto oddílu.

  Článek 72

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  spolupracující orgány státní správy: ostatní příslušné ústřední orgány

  odpovědné útvary MH: OHSP, ORPR, OCR, OSGS, OÚP

  Čl. 72

  1. ČR a Společenství založí hospodářskou spolupráci zaměřenou na přispívání k rozvoji a nárůstu potenciálu ČR. Tato spolupráce bude posilovat stávající hospodářské vazby na nejširším možném základě ku prospěchu obou stran.

  2. Přístupy a další opatření budou pojata tak, aby vedla k hospodářskému a sociálnímu rozvoji ČR, a budou se řídit zásadou trvale únosného rozvoje. Tyto přístupy by měly zajistit, aby hlediska ochrany životního prostředí byla rovněž od počátku brána plně do úvahy a aby byla spojována s požadavky harmonického sociálního rozvoje.

  3. Za tím účelem by se spolupráce měla zaměřit především na přístupy a další opatření vztahující se k průmyslu včetně těžařského sektoru, investic, zemědělství, energetiky, dopravy, regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

  4. Zvláštní pozornost bude věnována opatřením způsobilým napomáhat spolupráci mezi zeměmi střední a východní Evropy s cílem harmonického rozvoje regionu.

  Článek 75, Průmyslové normy a posuzování shody

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  spolupracující orgány státní správy: ostatní příslušné ústřední orgány

  odpovědný orgán: ÚNMZ

  Čl. 75

  Průmyslové normy a posuzování shody

  1. Strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy Společenství, s Evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody.

  2. Za tím účelem bude spolupráce usilovat:

  - o podporu používání technických předpisů Společenství, Evropských norem a postupů pro posuzování shody;

  - kde je to na místě, o dosažení uzavření dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech;

  - o podporu aktivní a pravidelné účasti ČR v práci specializovaných organizací (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

  3. Společenství poskytne ČR technickou pomoc, kde to bude na místě.

  Článek 83, Telekomunikace

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  spolupracující orgány státní správy: MV

  odpovědné útvary MH: ČTÚ, OTP

  Čl. 83

  Telekomunikace

  1. Strany budou rozšiřovat a upevňovat spolupráci v této oblasti a budou za tímto účelem iniciovat zejména následující činnost:

  - výměnu informací o telekomunikační politice;

  - výměnu technických a jiných informací a organizování seminářů, pracovních setkání a konferencí pro experty obou stran;

  - provádění odborné přípravy a poradenské činnosti;

  - uskutečňování převodu technologie;

  - realizaci společných projektů za účasti příslušných orgánů obou stran;

  - rozvoj evropských norem, systémů ověřování a regulačních přístupů;

  - rozvoj nových komunikací, služeb a zařízení, zvláště těch s komerčním uplatněním.

  2. Tyto činnosti budou zaměřeny na následující prioritní oblasti:

  - modernizaci telekomunikační sítě v ČR a její zapojení do evropské a světové sítě;

  - spolupráci uvnitř struktur evropské standardizace;

  - integraci transevropských systémů; právní a regulační aspekty telekomunikací;

  - řízení telekomunikací v nových ekonomických podmínkách organizační struktury strategie a plánování, zásady nákupu;

  - územní plánování, včetně stavebního a urbanistického plánování.

  Článek 87, Regionální rozvoj

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  spolupracující orgány státní správy: MV, MK, MZV, MF, MPSV, MZe

  odpovědné útvary MH: OÚP, OREP, OHSP, OCR, OÚIS

  Čl. 87

  Regionální rozvoj

  1. Strany budou posilovat vzájemnou spolupráci v regionálním rozvoji a využívání území.

  2. Za tímto účelem mohou být podniknuta jakákoliv následující opatření:

  - výměna informací mezi státními, regionálními nebo místními orgány o regionální politice a o politice územního plánování;

  - poskytování pomoci ČR při formování takové politiky;

  - společné akce regionálních a místních orgánů v oblasti hospodářského rozvoje;

  - studium koordinovaných přístupů k rozvoji pohraničních oblastí mezi ČR a Společenstvím a ostatních oblastí v ČR se závažnými regionálními rozdíly;

  - výměna návštěv ke zkoumání možností pro spolupráci a pomoc;

  - výměna zaměstnanců státní správy nebo odborníků;

  - poskytování technické pomoci;

  - vytváření programů k výměně informací a zkušeností různými metodami včetně seminářů.

  Článek 89, Cestovní ruch

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  spolupracující orgány státní správy: MV, MPO, (MPSV)

  odpovědné útvary MH: OCR, OREP, OÚP

  Čl. 89

  Cestovní ruch

  Strany budou zvyšovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci, která bude zahrnovat:

  - usnadňování obchodu v oblasti cestovního ruchu;

  - zvyšování toků informací mezinárodními sítěmi, databankami, atd.;

  - převod know-how prostřednictvím odborné přípravy, výměn, seminářů;

  - realizaci regionálních turistických projektů jako jsou transhraniční projekty, družební města atd.;

  - výměnu názorů a poskytování příslušné výměny informací o důležitých otázkách společného zájmu týkajících se oblasti cestovního ruchu;

  - podporu rozvoje infrastruktury, jež vede k investování do oblasti cestovního ruchu.

  Článek 90, Malé a střední podniky

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  spolupracující orgány státní správy: (MPSV), ČNB

  odpovědné útvary MH: OPP, OŽ

  Čl. 90

  Malé a střední podniky

  1. Strany budou usilovat o rozvoj a upevňování malých a středních podniků v soukromém sektoru a spolupráce mezi malými a středními podniky v ČR a ve Společenství.

  2. Budou podporovat výměnu informací a know-how v následujících oblastech:

  - zavádění právních, administrativních, technických, daňových a finančních podmínek, potřebných pro zakládání a rozšiřování malých a středních podniků a pro spolupráci přesahující hranice;

  - poskytování specializovaných služeb, požadovaných malými a středními podniky (odborná příprava v oblasti řízení, účetnictví, marketing a kontrola kvality atd.) a posilování zastoupení, poskytujících takové služby;

  - vytváření vhodných propojení s provozovateli Společenství s cílem zlepšovat informační tok do malých a středních podniků a podporovat spolupráci přesahující hranice (např. Síť obchodní spolupráce (BC-NET), Euro-Info Centra, konference atd.).

  3. Spolupráce bude zahrnovat poskytování technické pomoci zvláště pro vytváření příslušné institucionální podpory malým a středním podnikům na státní a regionální úrovni, a to pokud jde o finanční, školící, poradenské, technologické a komerční služby.

  Článek 91, Informace a komunikace

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  gestor: MH, ČSÚ

  odpovědné útvary MH: OSIS, OAP, OÚIS

  Čl. 91

  Informace a komunikace

  Pokud jde o informace a komunikace, ČR a Společenství podniknou příslušné kroky k povzbuzení účinné vzájemné výměny informací. Přednost bude dána programům zaměřeným na poskytování základních informací o Společenství veřejnosti a určitým kruhům v ČR odbornějších informací, včetně přístupu k databázím Společenství, kde to bude možné.

  Článek 95, Ekonomika

  (Hlava VI, Hospodářská spolupráce)

  spolupracující orgány státní správy: MF, ČNB, MPO, MPSV, MŠMT, MZ, MF-GŘC, ČSÚ

  odpovědné útvary MH: OHSP, OAP, ORPR, OÚP, OZEV

  Čl. 95

  Ekonomika

  1. ČR a Společenství budou usnadňovat proces ekonomických reforem a integrace cestou spolupráce za účelem lepšího pochopení podstaty svých ekonomik a cestou provádění hospodářské politiky v tržních hospodářstvích.

  2. Za tímto účelem budou ČR a Společenství:

  - provádět výměnu informací o makroekonomických výkonech a výhledech a o strategii rozvoje, kde to bude na místě;

  - analyzovat společně ekonomické otázky společného zájmu včetně vytváření rámce ekonomické politiky a nástrojů k jejímu uskutečňování;

  - podporovat, zvláště prostřednictvím programu Akce pro spolupráci v ekonomice, extenzivní spolupráci mezi ekonomy a manažery v ČR a ve Společenství s cílem urychlovat předávání know-how pro účely koncipování hospodářské politiky a umožňovat širokou distribuci výsledků výzkumu vztahujícího se k této politice.

  Článek 99, odst. 1

  (Hlava VIII, Finanční spolupráce)

  odpovědné útvary MH: CZP, OZEV, OHSP

  Čl. 99

  Tato finanční pomoc bude pokrývána:

  - opatřeními operace PHARE podle nařízení Rady EHS č. 3906/89 ve znění dodatků po celou dobu jejich platnosti; poté budou granty poskytovány Společenstvím buď v rámci Operace PHARE na víceletém základě, nebo jako součást nového finančního víceletého rámce vytvořeného Společenstvím po konzultacích s ČR a se zřetelem k důvodům zakotveným v článcích 102 a 103.

  Článek 100

  (Hlava VIII, Finanční spolupráce)

  odpovědné útvary MH: CZP, OZEV, OHSP

  Čl. 100

  Cíle a oblasti finanční pomoci Společenství budou zakotveny v indikativním programu, který bude dohodnut mezi oběma stranami. Strany budou informovat Radu přidružení.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti