ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 1. Základní fakta o Evropských společenstvích a Evropské unii

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :VII. Přílohy
Kapitola :1. Základní fakta o Evropských společenstvích a Evropské unii

Text:Příloha č. 1

  Základní fakta o Evropských společenstvích a Evropské unii

  1. Evropská společenství vznikla v letech 1952 a 1958. Jsou to tato tři Společenství:

  - Evropské společenství uhlí a oceli (European Coal and Steel Community), často též označovaná jako Montánní unie; používané zkratky: v češtině ESUO, v angličtině ECSC,

  - Evropské společenství atomové energie (European Atomic Energy Community), často též označované jako EURATOM; používané zkratky: v češtině ESAE, v angličtině EAEC,

  - Evropské společenství (European Community), původně bylo smlouvou z r. 1957 založeno jako Evropské hospodářské společenství - EHS (European Economic Community - EEC), podle Smlouvy o Evropské unii byl jeho název změněn na Evropské společenství; používané zkratky: v češtině ES, v angličtině EC.

  Tato tři společenství vznikla na základě tří samostatně, odděleně uzavřených smluv. Jsou to tři odděleně existující útvary. Každé z těchto společenství má právní subjektivitu.

  2. Prvního listopadu 1993 vznikla na základě smlouvy uzavřené v Maastrichtu 7. února 1992 Evropská unie (European union - EU). Základy ("pilíře" Evropské unie tvoří:

  - Evropská společenství a spolupráce jimi zajišťovaná,

  - společná zahraniční a bezpečnostní politika,

  - spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí.

  O právní subjektivitě Evropské unie, zda je či není útvarem s právní subjektivitou, jsou vyslovována rozdílné názory. Smlouva o Evropské unii tuto otázku výslovně neupravuje.

  3. Smlouvy o založení Evropských společenství uzavřelo původně těchto šest států: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí a Spolková republika Německo.

  Členskými státy Evropských společenství se postupně staly na základě dohod o přístupu dále tyto státy:

  - od 1. ledna 1973: Dánsko, Irsko a Velká Británie,

  - od 1. ledna 1981: Řecko,

  - od 1. ledna 1986: Portugalsko a Španělsko

  - od 1. ledna 1995: Finsko, Rakousko a Švédsko.

  O členství zažádala další evropské státy. Předpokládá se, že tuto žádost v krátké době předloží i Česká republika. S projednáním žádosti o členství má být započato po mezivládní konferenci členských států Evropské unie, která se má uskutečnit v r. 1996.

  4. Činnost Evropských společenství a Evropské unie zajišťují orgány, které tvoří jednotný institucionální systém. Tvoří jej především orgány, které vznikly na základě smluv o založení Evropských společenství. Hlavní orgány, které uskutečňují úkoly Společenství jsou jediné a společné pro všechna tři Společenství. Jsou to:

  - Evropský Parlament (626 poslanců)

  - Rada (po založení Evropské unie: Rada Evropské unie; 15 členů)

  - Komise (po založení EU: Evropská komise; 20 členů)

  - Soudní dvůr (16 soudců)

  - Účetní dvůr (15 členů).

  Tyto orgány plní též úkoly podle Smlouvy o založení Evropské unie.

  Významné místo náleží v institucionálním systému Evropské radě, kterou tvoří hlavy států a předsedové vlád členských států a předseda Komise. Evropská rada stanoví všeobecné politické směry pro činnost Evropské unie.

  Vedle těchto hlavních orgánů působí další orgány zřízené na základě zakladatelských smluv, dalších dohod mezi členskými státy a rozhodnutí orgánů Evropských společenství a Evropské unie.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti