ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > AA. Primární právní prameny

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :13. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE V ARCHITEKTUŘE A STAVITELSTVÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A EVROPSKOU UNIÍ
Část :III. Právní východiska v rámci Evropské unie
Kapitola :AA. Primární právní prameny

Text:Základním primárním komunitárním právním pramenem je výše citovaná Smlouva o založení Evropského společenství, především půjde o čl. 49 Čl.49 Smlouvy o ES : Po vstupu této smlouvy v platnost Rada vydá postupem podle čl. 189b a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem směrnice nebo nařízení vymezující opatření k postupnému zavedení volného pohybu pracovníků tak, jak je definován v předchozím článku, a to zejména za c) “ postupným a systematickým odstraňováním všech lhůt a jiných omezení stanovených vnitrostátními předpisy nebo dohodami dříve uzavřenými mezi členskými státy, které vytvářejí pro příslušníky jiných členských států jiné podmínky svobodné volby pracovního místa než pro příslušníky vlastní”.,52 Čl. 52 Smlouvy ES : “V rámci níže uvedených ustanovení budou omezení svobody podnikání pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého v průběhu přechodného období postupně zrušena”., 53 Čl. 53 Smlouvy ES: “Členské státy nezavedou nová omezení práva podnikání příslušníků jiných členských států na svém území, pokud tato smlouva nestanoví jinak”. , 57 Čl. 57 odst. l Smlouvy o ES: “ l. Za účelem usnadnění zahajování a provozování činností samostatně výdělečných osob vydá Rada postupem podle čl. 189b směrnice upravující vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci”. Čl. 57 odst.2: “Za stejným účelem vydá Rada před uplynutím přechodného období směrnice koordinující ustanovení zákonů a jiných předpisů členských států, jež se týkají zahajování a provozování činností samostatně výdělečných osob. Jednomyslnosti je třeba u směrnic, k jejichž provedení je zapotřebí alespoň v jednom členském státě změny stávajících zásad obsažených v zákonech, které upravují kvalifikační a jiné podmínky přístupu fyzických osob k určitým povoláním a jejich výkonu. V ostatních případech se Rada usnáší postupem podle článku 189b”. a 66 Čl. 66 Smlouvy o ES : “Ustanovení čl. 55 - 58 se použijí pro otázky upravené touto kapitolou, tj. kapitolou 3“ Služby”., které zejména:

- zmocňují Radu k vydání(postupem podle čl. 189b a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem) směrnic nebo nařízení vymezující opatření k postupnému zavedení volného pohybu pracovníků ,
- požadují postupné zrušení omezení svobody podnikání pro příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého, a to v průběhu přechodného období,
- požadují od členských států, aby nezaváděly nová omezení práva podnikání příslušníků jiných členských států na svém území ,
- zmocňují Radu k vydání, postupem podle čl. 189b, směrnice upravující vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti