ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Přístup legislativy ministerstva k plnění mezinárodního závazku

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Část :III. ZABEZPEČENÍ SLUČITELNOSTI PRÁVA ČR S PRÁVEM ES V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola :B. Přístup legislativy ministerstva k plnění mezinárodního závazku

Text:Závazek sbližovat právo ČR s právem ES, vyplývající pro ČR z mezinárodního práva (ne z práva komunitárního), znamená v běžné praxi legislativních pracovníků, že:

· sbližování se týká jak předpisů existujících, tak nově vydávaných;
· slučitelnost bude zabezpečována postupně, a to v souladu s hospodářskými a sociálními skutečnostmi;
· sbližování práva se bude orientovat na prioritní oblasti, přičemž Bílá kniha Komise ES z roku 1995 poskytuje určitou nezávaznou orientaci ohledně minima slučitelnosti potřebného pro vstup do procesu přípravy na budoucí členství - nejprve však na začlenění ČR do vnitřního trhu Unie.

Sbližování práva má vést v našem státě k vytvoření obdobného právního klimatu. Některé oblasti komunitárním právem upraveny nejsou, např. bydlení, živnosti. Přesto však bude třeba, aby se i v této oblasti právní úpravy přibližovaly úpravám používaným ve státech EU.

Otázce sbližování práva našeho státu s právem ES byla dána pozornost již před přijetím Evropské dohody. Jednak jde o usnesení vlády ČSFR a jednak o usnesení vlády České republiky (např. č. 396/1991, 432/1992). Po rozdělení státu jde např. o vládní usnesení č. 97/1993, 522/1993, 580/1993, 237/1994, 631/1994 a 151/1995.

Podrobnosti o sbližování práva našeho státu s právem ES jsou pak z hlediska legislativního a institucionálního podrobně uvedeny v publikaci MH ČR Cesta do Evropské unie, svazek č. 1, Praha 1995 - “Sbližování právních předpisů ČR a ES v působnosti MH ČR (základní informace)”, svazek č. 2, Praha 1996 “Institucionální zabezpečení integrace České republiky do Evropské unie”.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti