ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > D. Společné orgány EU a ČR

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :1. INTEGRACE ČR DO EVROPSKÝCH STRUKTUR
Část : II. ZÁKLADNÍ CÍLE A ZÁVAZKY EVROPSKÉ DOHODY A JEJÍ INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Kapitola :D. Společné orgány EU a ČR

Text:D. Společné orgány mezi ČR a EU

  K zajištění plnění Evropské dohody byly zřízeny společné orgány EU - ČR:

  Rada přidružení

  Výbor přidružení

  Parlamentní výbor přidružení

  podvýbory

  1. Rada přidružení

  Radu přidružení tvoří členové jmenovaní vládou České republiky na straně jedné a členové Rady Evropské unie a Evropské komise na straně druhé. Rada přidružení může přijímat, stanoví-li tak Evropská dohoda, rozhodnutí, jež jsou závazná pro obě strany, nebo doporučení, jež nemají závaznou povahu; rozhodnutí a doporučení přijímá Rada přidružení se souhlasem obou stran,

  Podrobnosti o Radě přidružení upravuje Evropská dohoda v článcích 104 - 107:

  (HLAVA IX, institucionální, všeobecná a závěrečná ustanovení)

  Čl. 104

  Tímto se zřizuje Rada přidružení, která bude dohlížet na provádění této dohody. Bude se scházet na ministerské úrovni jednou do roka a tehdy, když si to vyžádají okolnosti. Bude posuzovat jakékoliv významné otázky vyplývající z rámce této dohody a jakékoliv jiné dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu.

  Čl. 105

  1. Rada přidružení bude složena ze členů jmenovaných vládou ČR na jedné straně a ze členů Rady Evropských společenství a ze členů Komise Evropských společenství na straně druhé.

  2. Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek, které budou zakotveny v jejím jednacím řádu.

  3. Rada přidružení stanoví svůj jednací řád.

  4. V předsednictví Rady přidružení se budou střídat člen Rady Evropských společenství a člen vlády ČR v souladu s ustanoveními zakotvenými v jejím jednacím řádu.

  5. Tam, kde je to na místě, Evropská investiční banka se účastní na práci Rady přidružení jako pozorovatel.

  Čl. 106

  Rada přidružení bude pro účely dosahování cílů této dohody nadána pravomocí přijímat rozhodnutí v případech v ní stanovených. Přijatá rozhodnutí budou závazná pro obě strany, které podniknou opatření nezbytná k realizaci přijatých rozhodnutí. Rada přidružení může také činit příslušná doporučení.

  Svá rozhodnutí a doporučení bude formulovat po dohodě stran.

  Čl. 107

  1. Každá ze stran může předložit Radě přidružení jakýkoliv spor vztahující se k použití nebo výkladu této dohody.

  2. Rada přidružení může vyřešit spor rozhodnutím.

  3. Každá strana bude vázána podniknout opatření k provedení rozhodnutí uvedeného v odstavci 2.

  4. V případě, že nebude možné vyřešit spor v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, kterákoliv strana může notifikovat druhé straně jmenování rozhodce; druhá strana musí pak jmenovat druhého rozhodce do dvou měsíců. Pro účely této procedury budou Společenství a členské státy pokládány za jednu stranu sporu.

  Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.

  Rozhodnutí rozhodců budou přijímána většinou hlasů.

  Každá strana sporu musí podniknout kroky, jež si žádá provedení rozhodnutí rozhodců.

  První jednání Rady přidružení mezi ČR a EU se konalo 10. dubna 1995. Rada přijala svůj jednací řád a projednala otázky přípravy ČR na její členství v EU a vzájemné vztahy ČR k jejím sousedům.

  2. Výbor přidružení

  Výbor přidružení je složený z představitelů vlády ČR a představitelů Rady Evropské unie a členů Evropské komise, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků.

  Podrobnosti o Výboru přidružení upravuje Evropská dohoda v článcích 108 - 109:

  Čl. 108

  1. Radě přidružení bude při výkonu jejích povinností nápomocen Výbor přidružení, složený z představitelů vlády ČR na jedné straně a z představitelů Rady Evropských společenství a členů Komise Evropských společenství na straně druhé, obvykle na úrovni vyšších státních úředníků.

  Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení povinnosti Výboru přidružení, které budou zahrnovat přípravu zasedání Rady přidružení a způsob činnosti Výboru.

  2. Rada přidružení může delegovat na Výbor přidružení kteroukoliv ze svých pravomocí. V takovém případě bude Výbor přidružení přijímat svá rozhodnutí v souladu s podmínkami uvedenými v článku 106.

  Čl. 109

  Rada přidružení může rozhodnout o vytvoření jakéhokoliv jiného zvláštního výboru nebo orgánu, který jí může pomáhat při plnění jejích povinností.

  Ve svém jednacím řádu určí Rada přidružení složení a povinnosti takových výborů nebo orgánů a způsob jejich činnosti.

  Na prvním jednání Výboru přidružení dne 14.-15. září 1995 byl přijat jednací řád Výboru přidružení a bylo dohodnuto, že budou v co nejkratší době ustaveny podvýbory mezi ČR a EU, které budou řešit úkoly uložené Výborem přidružení a úkoly vyplývající z provádění ED.

  3. Podvýbory:

  Do doby ustavení těchto nových institucí budou pracovat dosavadní podvýbory ustavené na základě Prozatímní dohody o otázkách obchodu a s obchodem souvisejícími platné od 1.3.1992.

  Jedná se o následující společné podvýbory mezi ČR a EU:

  název gestor

  1. Hospodářská soutěž a státní pomoc

  - hospodářská soutěž MHS

  - státní pomoc MF

  2. Zemědělství MZe

  3. Doprava MD

  4. Vědeckotechnická spolupráce MŠTM

  5. Ekonomická, finanční politika MF

  6. Průmyslové normy a posuzování shody MH

  7. Sbližování práva ÚLVS

  8. Celní spolupráce MF - GŘC

  4. Parlamentní výbor přidružení

  Parlamentní výbor přidružení je složený z poslanců Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu; Parlamentní výbor přidružení může dávat doporučení Radě přidružení.

  Podrobnosti upravuje Evropská dohoda v článcích 110 - 112:

  Čl. 110

  Tímto se vytváří Parlamentní výbor přidružení. Bude fórem pro členy Parlamentu ČR a členy Evropského parlamentu ke schůzkám a výměně názorů. Bude se scházet v intervalech, které si sám stanoví.

  Čl. 111

  1. Parlamentní výbor přidružení bude sestávat ze členů Parlamentu ČR na jedné straně a členů Evropského parlamentu na straně druhé.

  2. Parlamentní výbor přidružení si stanoví jednací řád.

  3. V předsednictví Parlamentního výboru přidružení se bude střídat Parlament ČR a Evropský parlament v souladu s ustanoveními zakotvenými v jeho jednacím řádu.

  Čl. 112

  Parlamentní výbor přidružení může požadovat příslušné informace o provádění této dohody od Rady přidružení, která pak Výboru tyto požadované informace poskytne.

  Parlamentní výbor přidružení bude informován o rozhodnutích Rady přidružení.

  Parlamentní výbor přidružení může podávat doporučení Radě přidružení.

  Jednací řád Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky.

  Pravidlo 1

  Parlamentní výbor přidružení EU a ČR (dále uváděný jako "Smíšený parlamentní výbor") se ustavuje na základě rezoluce Evropského parlamentu ze dne 24.7.1995 a rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 24.5.1995 a na základě Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou a Evropskou unií.

  Pravidlo 2

  Úlohou Smíšeného parlamentního výboru EU a ČR je posuzovat všechny náležitosti vztahů mezi EU a ČR, zejména uplatňování Evropské dohody, žádost ČR o členství v EU a postup jednání mezi EU a ČR.

  Pravidlo 3

  Smíšený parlamentní výbor EU a ČR se skládá ze stejného počtu poslanců delegovaných Evropským parlamentem a Parlamentem ČR.

  Funkční období členů delegací je v souladu s pravidly a zvyklostmi Evropského parlamentu a Parlamentu ČR.

  Pravidlo 4

  Předsednictvo Smíšeného parlamentního výboru EU a ČR se skládá z předsedy delegace Evropského parlamentu, předsedy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a dvou místopředsedů každé delegace.

  Předsednictví střídavě vykonávají předseda delegace Evropského parlamentu a předseda delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

  Úřadující předseda je v případě potřeby nahrazen prvním, nebo druhým místopředsedou své delegace.

  Pravidlo 5

  Na návrh předsednictva Smíšeného parlamentního výboru lze předpokládat doporučení Evropskému parlamentu a Parlamentu ČR.

  Doporučení jsou považována za přijatá, jestliže je podpoří většina členů delegace Evropského parlamentu a delegace Parlamentu ČR.

  Pravidlo 6

  Smíšený parlamentní výbor EU a ČR se schází dvakrát ročně v jednom ze sídel Evropského parlamentu a v České republice.

  Návrh programu jednání, který připraví předsednictvo, se zpravidla rozesílá členům dva týdny před zasedáním.

  Zasedání nejsou veřejná, pokud Smíšený parlamentní výbor nerozhodne jinak.

  Pravidlo 7

  Členové Rady přidružení, Rady ministrů Evropské unie, členové Evropské komise a další osoby se mohou na základě rozhodnutí předsednictva účastnit zasedání a vystupovat na nich.

  Pravidlo 8

  Sekretariát Smíšeného parlamentního výboru EU a ČR je zajišťován sekretariátem Evropského parlamentu, ve spolupráci s úředníky pověřenými Parlamentem ČR.

  Z každého zasedání Smíšeného parlamentního výboru EU a ČR je pořízen zápis a předložen ke schválení při zahájení následujícího zasedání.

  Pravidlo 9

  Členové mohou na zesedáních Smíšeného parlamentního výboru používat jakýkoli oficiální jazyk Evropské unie nebo České republiky. Tlumočení a překlad jsou zajišťovány na základě rozhodnutí předsednictva Smíšeného parlamentního výboru a v souladu s vnitřními pravidly Evropského parlamentu.

  Pravidlo 10

  Cestovní výlohy a stravné členů a pracovníků výboru jsou hrazeny příslušným parlamentem.

  Jiné výlohy vzniklé v souvislosti s konáním zasedání a činností výboru se dělí mezi Evropský parlament a Parlament České republiky.

  Pravidlo 11

  Změny tohoto jednacího řádu navržené Smíšeným parlamentním výborem se předkládají předsednictvu Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti