ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :17. Zásady regionální politiky vlády České republiky
Část :II.ČÁST
Kapitola :Podporované regiony

Text:4. Podporované regiony v rámci systému regionální politiky státu

4.1 V podmínkách ČR mohou být podporovány:

      a) regiony se soustředěnou podporou státu (bod 3.1 zásad), a to:
· strukturálně postižené regiony (průmyslové oblasti s útlumem tradičních odvětví a vysokou mírou nezaměstnanosti),
· hospodářsky slabé regiony (s nižší hospodářskou a životní úrovní, převážně jde o venkovské oblasti);
      b) další regiony, pokud o tom rozhodne vláda.

      (např. pohraniční oblasti, podporované v rámci programu Phare, venkovské oblasti v rámci programu obnovy venkova, bývalé vojenské prostory Ralsko a Mladá, některé mikroregiony s vysokou mírou nezaměstnanosti aj.).

4.2 Po vstupu ČR do EU bude mezi vládou a Evropskou komisí dohodnuta podpora vybraných regionů ze strukturálních fondů, realizovaná na bázi buď regionálních operačních programů rozvoje nebo tzv. jednotných programových dokumentů.

5. Vymezení regionů se soustředěnou podporou rozvoje ze strany státu:

5.1 Východiskem pro vymezení podporovaných regionů (zejména v úrovni okresů) je analytické zhodnocení situace v ČR jako celku včetně zkušeností zemí EU s obdobnou problematikou.

5.2 Strukturálně postižené regiony - k vymezení se používají ukazatele: míra nezaměstnanosti včetně relace počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo, rozsah a váha útlumu průmyslových odvětví na zaměstnanosti a rozvoj podnikání.

5.3 Hospodářsky slabé regiony - k vymezení se používají ukazatele: míra nezaměstnanosti, relace počtu uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo, výše mzdových příjmů a příjmů ze zemědělství, úroveň daňových příjmů místních rozpočtů, podíl a rozsah útlumu primárních odvětví (zemědělství, lesnictví) na struktuře zaměstnanosti a hustota osídlení.

5.4 Podrobný popis metody vymezení regionů se soustředěnou podporou státu včetně stanovení hranice problémovosti je uveden v příloze č. 4 zásad.

6. Vymezení regionů pro účely regionální politiky EU (podpora ze strukturálních fondů)

6.1 V rámci jednání o vstupu ČR do EU, které začne v roce 1998, bude nutno dohodnout vymezení základních územních jednotek NUTS (systém územních statistických jednotek EU), které vedle zajišťování regionální statistiky a analýz slouží i pro hodnocení, zda příslušný region splňuje podmínky pro zařazení do některého z Cílů strukturální politiky EU.

6.2 Z hlediska regionální politiky v ČR půjde zejména o územní jednotky NUTS II a NUTS III v jejichž úrovni se posuzuje, zda území spadá pod tzv. Cíle 1 a 2 strukturální politiky EU; tyto regiony by přitom měly odrážet míru regionální diferenciace ČR a být základem pro provádění regionální politiky po vstupu ČR do EU. Jednotky NUTS III budou vymezeny v úrovni vyšších územních samosprávných celků (14 celků), jednotky NUTS II pak v úrovni skupin. vyšších územních samosprávných celků (cca 6 - 8 celků).** Usnesení vlády ČR ze dne 17. června 1998 č. 417,k zabezpečování institucionálního rámce účasti České republiky na programech strukturálních fondů EU

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti