ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část : I. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR S PRÁVNÍMI AKTY ES
Kapitola : Úvodní část

Text:I. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY O SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR S PRÁVNÍMI AKTY ES

    První dokumenty upravující sbližování (harmonizaci) práva našeho státu (tehdy ještě bývalé České a Slovenské Federativní Republiky) byly připravovány, projednávány a posléze schváleny již v roce 1991, tedy ještě za existence ČSFR. Během tohoto roku byla především připravována a v jeho závěru, dne 16.12.1991, i uzavřena Evropská dohoda s ČSFR. V důsledku rozdělení ČSFR tato dohoda nikdy nevstoupila v platnost. Současně s přípravou této dohody byla připravována usnesení tehdejších tří vlád o zajištění slučitelnosti našeho právního řádu s právem ES. Vláda České republiky schválila usnesení tohoto obsahu v říjnu 1991 pod č. 396/1991. Toto usnesení je prvním významným vládním dokumentem o sbližování práva ČR s právem ES, zejména po metodické stránce, a je stále aktuální.

    Po rozdělení ČSFR a vzniku samostatné ČR byla v říjnu 1993 uzavřena Evropská dohoda o přidružení mezi Evropskými společenstvími, jejich členskými státy a Českou republikou. Dohoda nabyla platnosti v letošním roce. Podrobně o ní dále pojednává oddíl A. Rovněž vláda ČR se v letech 1993 - 1995 několikrát zabývala zajištěním slučitelnosti práva ČR a právem ES a přijala několik usnesení, jež jsou dále uvedena v oddílu B.

    Pokud jde o aktivitu Společenství je posledním významným dokumentem o sbližování právních předpisů přidružených států (tedy i České republiky) Bílá kniha o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie. Bílá kniha byla vypracována na základě závěrů Evropské rady na ostrově Korfu v červnu 1994 a v Essenu v prosinci 1994. Evropská rada ji schválila na svém zasedání v Cannes v červnu 1995. O Bílé knize pojednává podrobněji oddíl C.

    Uvedené dokumenty vlády ČR a Společenství, v rozsahu o kterém bude následně pojednáno v oddílech A,B,C tvoří nejen právní rámec sbližování práva ČR s právem ES, ale současně obsahují i důležité směrnice a důležitá doporučení metodické a věcné povahy a navzájem se doplňují. Jako celek tvoří základ pro sbližování práva ČR s právem ES, což je významné pro praktickou činnost nejen interních útvarů MH ČR, ale i všech legislativních pracovišť v České republice.

    Základní fakta o Evropských společenstvích a Evropské unii uvádí příloha č. 1.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti