ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 1. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů - základní dokumenty

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :18. Aktuální otázky sbližování práva ČR s právem ES(v rozsahu působnosti MMR)
Část :1. PŘÍLOHA
Kapitola :1. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů - základní dokumenty

Text:388R2052

(pozměněno: 393R2081, 394R3193, implementováno: 394D0169, od 31.12.1999 zrušeno a nahrazeno 399R1260)

Council Regulation (EEC) No 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments

Nařízení Rady (EHS) č. 2052/88 ze dne 24. června 1988 o úkolech strukturálních fondů a jejich efektivnosti a o koordinaci jejich činnosti vzájemně a s operacemi Evropské investiční banky a ostatními stávajícími finančními nástroji

388R4253

(pozměněno: 393R2082, 394R3193 od 31.12.1999 zrušeno a nahrazeno 399R1260)

Council Regulation (EEC) No 4253/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) No 2052/88 as regards coordination of the activities of the different Structural Funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments

Nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 ze dne 19. prosince 1988 o opatřeních k provádění nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o koordinaci činnosti různých strukturálních fondů na jedné straně mezi nimi vzájemně a na druhé straně s operacemi Evropské investiční banky a ostatními stávajícími finančními nástroji

388R4254

(pozměněno: 393R2083 od 31.12.1999 zrušeno a nahrazeno 399R1784)

Council Regulation (EEC) No 4254/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) No 2052/88 as regards the European Regional Development Fund

Nařízení Rady (EHS) č. 4254/88 ze dne 19. prosince 1988 o opatřeních k provádění nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský fond pro regionální rozvoj

394D0169

(pozměněno: 395D0047, 395D0189, 396D0472, 396D0634, 397D0349, 397D0352, platí do 31.12.1999)

94/169/EC: Commission Decision of 20 January 1994 establishing an initial list of declining industrial areas concerned by Objective 2 as defined by Council Regulation (EEC) No 2052/88

94/169/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. ledna 1994 vytvářející základní seznam zaostávajících průmyslových oblastí spadajících pod cíl 2 ve smyslu definice v nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

394D0197

(platí do 31.12.1999)

94/197/EC: Commission Decision of 26 January 1994 establishing, for the period 1994 to 1999, the list of rural areas under Objective 5b as defined by Council Regulation (EEC) No 2052/88

94/197/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. ledna 1994 vytvářející na období 1994-1999 seznam venkovských oblastí spadajících pod cíl 5b ve smyslu definice v nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

394R1164

(pozměněno 399R1264, 399R1265)

Council Regulation (EC) No 1164/94 of 16 May 1994 establishing a Cohesion Fund

Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o založení Fondu soudržnosti

394D0342

94/342/EC: Commission Decision of 31 May 1994 concerning information and publicity measures to be carried out by the Member States concerning assistance from the Structural Funds and the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)

94/342/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 31. května 1994 o informačních a publikačních opatřeních, která mají být prováděny členskými státy pokud jde o pomoc ze strukturálních fondů a Finančního nástroje pro podporu rybolovu (FNPR)

394Y0820(01)

Council Resolution of 22 June 1994 on the promotion of equal opportunities for men and women through action by the European Structural FundsUsnesení Rady ze dne 22. června 1994 o podpoře stejných příležitostí pro muže a ženy v akcích evropských strukturálních fondů

396D0455

96/455/EC: Commission Decision of 25 June 1996 concerning information and publicity measures to be carried out by the Member States and the Commission concerning the activities of the Cohesion Fund under Council Regulation (EC) No 1164/94

96/455/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 1996 o informačních a publikačních opatřeních, která mají být prováděny členskými státy a Komisí pokud jde o činnosti Fondu soudržnosti podle nařízení Rady (ES) č. 1164/94

396Y1220(01)

Council Resolution of 2 December 1996 on mainstreaming equal opportunities for men and women into the European Structural FundsUsnesení Rady ze dne 2. prosince 1996 o tradičně stejných příležitostech pro muže a ženy v evropských strukturálních fondech

398Y0310(01)

Communication from the Commission - Guidelines on national regional aid (98/C74/06)

Sdělení Komise - návody k regionální podpoře poskytované státy

398R2760

Commission Regulation (EC) No 2760/98 of 18 December 1998 concerning the implementation of a programme for cross-border cooperation in the framework of the PHARE programme

Nařízení Komise (ES) č. 2760/98 ze dne 18. prosince 1998 o provádění programu přeshraniční spolupráce v rámci PHARE

399R1257

Council Regulation (EC) No 1257/1999 of 17 May 1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and amending and repealing certain Regulations

Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova ze Zemědělského podpůrného a záručního fondu a měnící a zrušující některá nařízení

399R1260

Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Funds

Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, které stanoví obecná ustanovení o strukturálních fondech

399R1261

Regulation (EC) No 1261/1999 of the European Parliament and of the Council of 21 June 1999 on the European Regional Development Fund

Nařízení (ES) č. 1261/1999 Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. června 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

399R1264

Council Regulation (EC) No 1264/1999 of 21 June 1999 amending Regulation (EC) No 1164/94 establishing a Cohesion Fund

Nařízení Rady (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999 měnící nařízení (ES) č. 1164/94 o založení Fondu soudržnosti

399R1265

Council Regulation (EC) No 1265/1999 of 21 June 1999 amending Annex II to Regulation (EC) No 1164/94 establishing a Cohesion Fund

Nařízení Rady (ES) č. 1265/1999 ze dne 21. června 1999 měnící přílohu II k nařízení (ES) č. 1164/94 o založení Fondu soudržnosti

399R1266

Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21 June 1999 on coordinating aid to the applicant countries in the framework of the pre-accession strategy and amending Regulation (EEC) No 3906/89

Nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 ze dne 21. června 1999 o koordinaci pomoci žadatelským státům v rámci předvstupní strategie a měnící nařízení (EHS) č. 3906/89

399R1267

Council Regulation (EC) No 1267/1999 of 21 June 1999 establishing an Instrument for Structural Policies for Pre-accession

Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21. června 1999 vytvářející nástroj pro strukturální politiku pro předvstupní fázi

399R1268

Council Regulation (EC) No 1268/1999 of 21 June 1999 on Community support for pre-accession measures for agriculture and rural development in the applicant countries of central and eastern Europe in the pre-accession period

Nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova v žadatelských státech střední a východní Evropy v předvstupním období

399D0500

Commission Decision of 1 July 1999 fixing an indicative allocation by Member State of the commitment appropriations under the financial instrument for fisheries guidance (FIFG) outside the Objective 1 regions of the Structural Funds for the period 2000 to 2006 (1999/500/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1999 vytvářející indikativní rozdělování přídělů členským státům ze strukturálních fondů kromě regionů patřících pod cíl 1 v rámci finančního nástroje pro směrování rybolovu pro období 2000 - 2006

399D0501

Commission Decision of 1 July 1999 fixing an indicative allocation by Member State of the commitment appropriations for Objective 1 of the Structural Funds for the period 2000 to 2006 (1999/501/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1999 vytvářející indikativní rozdělování přídělů členským státům pro cíl 1 strukturálních fondů pro období 2000 - 2006

399D0502

Commission Decision of 1 July 1999 drawing up the list of regions covered by Objective 1 of the Structural Funds for the period 2000 to 2006 (1999/502/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1999 vytvářející seznam regionů patřících pod cíl 1 strukturálních fondů pro období 2000 - 2006

399D0503

Commission Decision of 1 July 1999 establishing a population ceiling for each Member State under Objective 2 of the Structural Funds for the period 2000 to 2006 (1999/503/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1999 vytvářející pro každý členský stát limit populace patřící pod cíl 2 strukturálních fondů pro období 2000 - 2006

399D0504

Commission Decision of 1 July 1999 fixing an indicative allocation by Member State of the commitment appropriations for Objective 2 of the Structural Funds for the period 2000 to 2006 (1999/504/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1999 vytvářející indikativní rozdělování přídělů členským státům pro cíl 2 strukturálních fondů pro období 2000 - 2006

399D0505

Commission Decision of 1 July 1999 fixing an indicative allocation by Member State of the commitment appropriations for Objective 3 of the Structural Funds for the period 2000 to 2006 (1999/505/EC)

Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 1999 vytvářející indikativní rozdělování přídělů členským státům pro cíl 3 strukturálních fondů pro období 2000 - 2006

399R1783

Regulation (EC) No 1783/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 on the European Regional Development Fund

Nařízení (ES) č. 1783/1999 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

399R1784

Regulation (EC) No 1784/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 on the European Social Fund

Nařízení (ES) č. 1784/1999 Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu

399D0595

Commission Decision of 20 July 1999 on the indicative allocation of the annual Community financial contribution to pre-accession measures for agriculture and rural development

Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 1999 o indikativní alokaci ročního příspěvku Společenství na předvstupní opatření pro rozvoj zemědělství a venkova

399R1750

Commission Regulation (EC) No 1750/1999 of 23 July 1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)

Nařízení Komise (ES) č. 1750/1999 ze dne 23. července 1999, které stanoví podrobná pravidla pro aplikaci nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova z Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu, (EZPZF)

399X0570

Council Recommendation of 12 July 1999 on the broad guidelines of the economic policies of the Member States and of the Community (1999/570/EC)

Doporučení Rady ze dne 12. července 1999 o širších záměrech hospodářské politiky členských států a Společenství

Commission Communication concerning the Structural Funds and their coordination with the Cohesion Fund — Guidelines for programmes in the period 2000 to 2006 (1999/C 267/02)

Sdělení Komise týkající strukturálních fondů a jejich koordinace s fondem soudržnosti - pokyny pro programy v období 2000 - 2006

Regionální politika - související právní předpisy ES

388R4255

(pozměněno: 393R2084, od 31.12.1999 zrušeno a nahrazeno 399R1783)

Council Regulation (EEC) No 4255/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards the European Social Fund

Nařízení Rady (EHS) č. 4255/88 ze dne 19. prosince 1988 o opatřeních k provádění nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský sociální fond

388R4256

(pozměněno: 393R2085, od 2.7.1999 zrušeno a nahrazeno 399R1257)

Council Regulation (EEC) No 4256/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards the EAGGF Guidance Section

Nařízení Rady (EHS) č. 4256/88 ze dne 19. prosince 1988 o opatřeních k provádění nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (podpůrnou sekci)

390R1865

Commission Regulation (EEC) No 1865/90 of 2 July 1990 concerning interest on account of late payment to be charged in the event of late repayment of assistance from the Structural Funds

Nařízení Komise (EHS) č. 1865/90 ze dne 2. července 1990 týkající se úroků z účtu za opožděné platby, které mají být účtovány v případě opožděné refundace pomoci ze strukturálních fondů

390R1866

(pozměněno: 394R0402, 394R2745)

Commission Regulation (EEC) No 1866/90 of 2 July 1990 on arrangements for using the ecu for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds

Nařízení Komise (EHS) č. 1866/90 ze dne 2. července 1990 Nařízení Komise (EHS) č. 1866/90 z 2. července 1990 o mechanismu využívání ECU pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů

397R2064

(pozměněno: 398R2406)

Commission Regulation (EC) No 2064/97 of 15 October 1997 establishing detailed arrangements for the implementation of Council Regulation (EEC) No 4253/88 as regards the financial control by Member States of operations co-financed by the Structural Funds

Nařízení Komise (EHS) č. 2064/97 ze dne 15. října 1997 stanovující podrobná opatření pro implementaci nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 pokud jde o členskými státy prováděnou finanční kontrolu operací spolufinancovaných ze strukturálních fondů

399R1258

Council Regulation (EC) No 1258/1999 of 17 May 1999 on the financing of the common agricultural policy

Nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské politiky

399R1259

Council Regulation (EC) No 1259/1999 of 17 May 1999 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy

Nařízení Rady (ES) č. 1259/1999 ze dne 17. května 1999 vytvářející společná pravidla pro přímou podporu v rámci společné zemědělské politiky

399R1262

Regulation (EC) No 1262/1999 of the European Parliament and of the Council of 21 June 1999 on the European Social Fund

Nařízení (ES) č. 1262/1999 ze dne 21. června 1999 o Evropském sociálním fondu

399R1263

Council Regulation (EC) No 1263/1999 of 21 June 1999 on the Financial Instrument for Fisheries Guidance

Nařízení Rady (ES) č. 1263/1999 ze dne 21. června 1999 o Finančním nástroji pro podporu rybolovu

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti