ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > C. Základní prvky nového přístupu v převodu směrnic ES v Německu

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část :X . PŘÍLOHA: PŘEVOD SMĚRNIC NOVÉHO PŘÍSTUPU DO NĚMECKÉHO PRÁVA
Kapitola :C. Základní prvky nového přístupu v převodu směrnic ES v Německu

Text:C. Základní prvky nového přístupu v převodu směrnic ES v Německu

   Převod směrnic může nastat - jak bylo uvedeno výše - zahrnutím obsahu směrnic do stávajících právních předpisů. Výhodou tohoto způsobu převodu je, že vybudované struktury zůstávají zachovány. Jiný způsob převodu je pomocí nějakého národního právního aktu, který v podstatě odpovídá směrnici. Tento způsob převodu umožňuje jednodušší převzetí nejen obsahu zákona, ale také výklad na evropské úrovni k tomu vytvořený Komisí a členskými státy nebo Evropským soudním dvorem. Na základě některých příkladů mají být dále na vlastních prvcích nového přístupu vysvětleny potíže způsobů převodu.

   . Rozsah působnosti

   Rozsah působnosti německých právních předpisů je většinou odvozen ze směrnic ES. Zákon o bezpečnosti přístrojů pokrývá v § 2 pracovní zařízení hotová k použití. Jedná se při tom především o stroje, zvedací a dopravní zařízení. K nim patří ochranná vybavení, zařízení k osvětlování, vytápění, chlazení, jakož i větrání a odvětrávání, spotřebiče pro domácnost, sport, volný čas a kutilství, jakož i hračky. Kromě toho spadají zařízení do rozsahu platnosti zákona. Pokryty tímto způsobem jsou jak výrobky pro které jsou stanoveny evropské právní předpisy, tak též výrobky, které podléhají pouze německému právu. V tomto případě se používá zákon (rozdělení na dvě části), zatímco směrnice se převádí právě pomocí nařízení. Technické pracovní prostředky, pro které nebylo vydáno žádné nařízení na základě zákona, smějí být uváděny na trh jen tehdy, když jsou vytvořeny podle obecně uznávaných pravidel techniky, jakož i předpisů pro bezpečnost práce a ochranu proti úrazům tak, že uživatel nebo třetí strana jsou chráněni při náležitém používání ke stanovenému účelu před ohrožením všeho druhu života nebo zdraví, jak způsob stanoveného používání dovoluje. Od obecně uznávaných pravidel techniky jakož i předpisů pro bezpečnost práce a ochranu proti úrazům smí být upuštěno pouze tehdy, je-li zaručena stejná bezpečnost jiným způsobem. Také pro předpisy v neharmonizované oblasti dochází k odkazu na technické regulační nástroje. Zákon o bezpečnosti přístrojů pokrývá také jen část směrnic nového přístupu, na druhé straně však zahrnuje další oblasti výrobků, pro které nebyly vydány žádné harmonizační směrnice. Z toho vyplývá různý režim podle tohoto zákona např. pokud jde o postupy posuzování shody, a připojování značek. Jen k části výrobků spadajících podle tento zákon se připojuje značka CE.

   Většina národních předpisů rozšiřuje rozsah působnosti dále než harmonizační směrnice a zahrnuje do nich též provoz výrobku. To platí snad pro zákon o lékařských výrobcích, který ze spektra výrobků přebírá rozsah působnosti směrnice, ale také pokrývá provoz lékařských přístrojů. To je možné proto, že tato směrnice ES upravuje pouze uvádění na trh a první uvedení do provozu. Pro provoz a pro používání přístrojů mohou členské státy vydávat předpisy. Tyto předpisy nesmějí však mít žádné zpětné důsledky na konstrukční požadavky na přístroje. Zahrnutí předpisů pro používání do rozsahu působnosti takového výrobkově specifického zákona je vhodné, neboť tímto způsobem bude možno se vyvarovat rozličných interpretací. Narušování volného oběhu zboží předpisy pro používání by mělo být tímto způsobem vyloučeno.

   . Definice

   Aby se umožnila jednotná evropská interpretace, měly být definice pro neurčité právní termíny pokud možno vybrány ze směrnic nebo na základě zajištěné tvorby názorů ve stávajících grémiích na evropské úrovni přebírány do národního právního řádu. Praxe v převodu v Německu je alespoň v některých dílčích oblastech jiná. Důležité klíčové termíny, jako snad uvedení do oběhu byly již v německém právu definovány. Zákon o bezpečnosti přístrojů popisuje v §2, odst. 3 uvedení do oběhu jako každé postoupení technického pracovního prostředku jinému. Zákon o lékařských výrobcích tento příklad následoval v § 3 č. 12. Na úrovni Společenství je definováno uvedení do oběhu obvykle jako první uvedení do oběhu. Potom co výrobek přímou sféru vlivu výrobce opustil, je výrobek v oběhu spotřebován. Podle německé definice na každém stupni obchodní výměny dochází k obnovenému uvedení do oběhu. Německá definice je konformní s právem ES, neboť ona pouze dodržování požadavků směrnice (směrnic) až k prodeji konečnému spotřebiteli nepřetržitě opakuje. Plynou z toho však rozdíly pokud jde o čas použití. Podle německých předpisů by nesměl být nějaký na trhu se nacházející výrobek, který se před okamžikem platnosti směrnice dostal od výrobce na trh, po termínu pro použití dále prodáván konečnému spotřebiteli. Interpretace termínu na úrovni Společenství v tomto případě dochází k tomu, že výrobek před termínem pro použití byl na trhu spotřebován. Protože většina členských států následuje interpretaci Komise, nastalo také v Německu v této oblasti určité uvolnění výkonné praxe s účelem vyvarovat se v Německu nestejného zacházení na trhu. V zákonu o elektromagnetické kompatibilitě přístrojů bylo od interpretace termínu záměrně upuštěno.

   . Základní požadavky

   Základní požadavky směrnic musí být převedeny plně a beze změn. Zde pro členský stát v postatě neexistuje žádný herní prostor při převodu. V Německu tento převod v oblasti působnosti zákona o bezpečnosti přístrojů nastává pomocí odkazu na směrnici. Tímto způsobem bylo vyvarováno zbytečných opakování. Je to však pro toho, kdo zákonu podléhá, starost navíc. On se musí vždy dodatečně ještě informovat o příslušné směrnici (směrnicích). Tato metoda odkazu není ve všech aktech, které jsou převodem komunitárního práva, provedena jednotně. Převažuje však.

   . Odkaz na normy

   Zákon o bezpečnosti přístrojů se obejde bez opakování domněnky o důkazu při konstrukci podle harmonizovaných norem, neboť to stejně odpovídá regulačnímu charakteru zákona. Dodržování požadavků je předpokládáno pokud jsou příslušná technická pravidla dodržena. K těm je třeba počítat harmonizované normy. V dalších zákonech bylo převzato, že dochází k domněnce. V zákonu o lékařských výrobcích je tomu v § 6, v zákonu o stavebních výrobcích v § 5, odst. 2.

   . Klausule o volném oběhu

   Klausule o volném oběhu nepotřebuje obvykle převedení do národního práva, neboť volný oběh zboží vyplývá ze správného převodu a aplikace práva obsaženého ve směrnicích.

   . Klausule o ochranném řízení

   Klausule o ochranných postupech se zpravidla vydává na základě povinnosti ohlašování v převádějícím zákonu (např. § 6, odst. 3 zákona o bezpečnosti přístrojů, § 27 zákona o lékařských výrobcích).

   . Certifikační postupy

   Certifikační postupy byly v podstatě popsány téměř ve všech zákonech jen podle druhu účelu článků směrnice. Potom dochází k odkazu na odpovídající přílohy směrnic. Se zřetelem na pohodlnost pro uživatele zde platí totéž jako u základních požadavků.

   . Připojování značek

   Předpisy pro připojování značek, zejména značky CE, jsou přebírány většinou doslovně ze směrnic ES. V zákonech s odchylným rozsahem působnosti je ovšem možná současná existence s národními značkami. Protože připojování značky CE připouští další dobrovolné připojování značek, je také možná současná existence připojování značky povinně ze zákona i značky dobrovolné, pokud jsou odborná posuzování, která jsou zahrnuta do zákona úpravou připojování značek, různé povahy.

   . Požadavky na notifikované orgány

   Směrnice stanovují pouze minimální předpoklady pro notifikaci certifikačních míst. Německé zákony, které jsou jejich převodem požadují zpravidla nějakou akreditaci a jdou s ní (přípustný způsob) dále než směrnice. Akreditace náleží v Německu do příslušnosti spolkových zemí. Země zpravidla přenesly akreditační úkoly na nějaký centrální zemský orgán (státní smlouva).

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti