ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > D. Financování regionální politiky z programu PHARE

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :7. ZÁKLADNÍ DOKUMENTY EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY
Část :III. DOKUMENTY ČESKÉ REPUBLIKY
Kapitola :D. Financování regionální politiky z programu PHARE

Text:(Stručná informace o programu PHARE pro přeshraniční spolupráci)

A. Úvod

V závěru roku 1993 rozhodla Evropská unie vytvořit v rámci programu PHARE nový program, určený k financování projektů přeshraniční spolupráce v zemích přijímajících pomoc PHARE a které zároveň mají společnou hranici s některou zemí Evropské unie (PHARE CBC, PHARE Cross Border Co-operation Programme). V rámci rozpočtu PHARE se přitom dnes jedná o největší program. V letech 1995 - 1996 měla být na tento program vyčleněna částka 155 mil. ECU (zhruba 5,3 mld Kč), z toho na projekty v rámci česko-německé spolupráce 125 mil. ECU (cca 4,3 mld Kč) a na česko-rakouské projekty 30 mil. ECU (přes 1 mld Kč). Pro rok 1997 se počítá s orientačními částkami 25 mil. ECU pro česko-německé projekty a 6 mil. ECU pro česko-rakouské projekty (v druhém případě uvažuje Evropská komise o zvýšení částky na cca 9 mil. ECU).

B. Zaměření programu

Zaměřené programu PHARE CBC je dáno nařízením Komise (ES) č. 1628/94 z 4. července 1994. Z tohoto dokumentu je nejdůležitější to, že:
· podporovány mohou být pouze akce v pohraničním regionu, který vymezí dotyčná země v dohodě s Evropskou komisí,
· program musí být harmonizován s programem Evropské unie INTERREG II, který řeší podporu příhraničních oblastí v rámci EU,
· z věcného hlediska může být podporováno široké spektrum projektů (viz článek č. 5 nařízení Komise (ES) č. 1628/94), ať už investičních či neinvestičních; přednost by měly mít tzv. společné projekty a dále projekty obcí,
· projekty musí mít pozitivní dopad na území sousedního státu a usnadňovat spolupráci příhraničních regionů,
· příspěvek EU je poskytován zpravidla ve formě dotace a je vyžadována spoluúčast české strany na financování (v rozsahu minimálně 25 % nákladů),
· k realizaci programu je nutno ustanovit s orgány sousední země tzv. Společný programový a monitorovací výbor, který posuzuje soulad programu PHARE CBC s programem INTERREG II, odsouhlasuje výběr projektů a sleduje i realizaci programu.

C. Výchozí dokumenty programu PHARE CBC

Vedle nařízení Komise (ES) č. 1628/94 jsou výchozími dokumenty programu přeshraniční spolupráce v České republice:
a) Prohlášení o záměrech přeshraniční spolupráce v rámci programu PHARE CBC a operačního programu INTERREG II. (Declaration of Intent), připravené zvlášť pro česko-německé a česko-rakouské pohraniční území;
b) Víceleté indikativní programy PHARE CBC 1995-1999, zpracované jednak pro česko-německé, jednak pro česko-rakouské příhraničí (MIP, Multiannual Indicative Programme);
c) Roční program PHARE CBC, zpracovávaný v podobě tzv. Finančního návrhu a Finančního memoranda.

Prohlášení o záměrech dokladuje Evropské komisi společný přístup obou stran při zpracování programu PHARE CBC na jedné straně a programu INTERREG II na straně druhé. Úkolem dokumentu je následující:
· stanovit cíle pro Víceletý indikativní program 1995-1999,
· definovat priority rozvoje a identifikovat příslušná opatření v rámci každé priority,
· definovat finanční rámec Víceletého indikativního programu,
· specifikovat vytvoření tzv. Společného programového a monitorovacího výboru.

Dokument byl s německou stranou podepsán 3.5.1995, s rakouskou pak 20.9.1995.

Víceletý indikativní program obecně představuje koncepční a strategický dokument, který vymezuje hraniční region a na základě analýzy současného stavu a definování slabých a silných stránek vymezeného regionu formuluje cíle dlouhodobého rozvoje příhraničního regionu a stanoví priority a opatření, které mají být podporovány. Součástí programu je i kvantifikace finančních prostředků programu v členění podle priorit, opatření a let. Konečně program formuluje i způsob realizace, kontroly a hodnocení programu. Víceletý indikativní program pro příhraničí ČR - SRN byl projednán a schválen Řídícím výborem EK v Bruselu dne 4.7.1995, obdobný dokument pro příhraničí ČR - Rakousko pak dne 16.11.1995. Roční program PHARE CBC je schvalován prostřednictvím tzv. Finančního memoranda (Financing Memorandum), které se vypracovává na základě předložení tzv. Finančního návrhu (Financing Proposal).

Finanční memorandum (včetně případného Memoranda o porozumění) představuje smluvní závazek Evropské unie a vlády ČR využít prostředky ročního programu za podmínek a na projekty, specifikované v memorandu. Poskytnuté finanční prostředky je možno čerpat zhruba v tříletém finančním období. Součástí dokumentu je i podrobný popis realizační fáze programu (vedení účetnictví, podmínky pro výběrové řízení a pro uzavírání smluv, způsob sledování, kontroly a hodnocení programu).

Finanční návrh především prezentuje výběr projektů pro daný rok. Jeho text pak vychází z Víceletého indikativního programu a z Prohlášení o záměrech (cíle programu, vymezení pohraniční oblasti, vymezení priorit a opatření aj.) a obsahuje podrobný popis programu (v členění podle opatření a projektů), rozdělení finančních prostředků a základní rámec pro realizační fázi programu. Přílohou Finančního návrhu jsou pak popisy jednotlivých projektů.

Finanční návrh včetně definitivního potvrzení vybraných projektů schvaluje Řídící výbor PHARE Evropské komise (tvoří jej zástupci všech členských zemí EU), který vyžaduje pro své rozhodování precizní úroveň podkladů. Nároky Řídícího výboru PHARE na úroveň popisů projektů, jejich obsahovou a logickou úplnost přitom rok od roku stoupají. Evropská komise k zabezpečení těchto zvýšených nároků organizuje od roku 1995 prověrky úrovně zpracování popisů vybraných projektů a vyžaduje v řadě případů jejich dopracování.

Z tohoto důvodu je nutno věnovat přípravě programu PHARE CBC 1997, konkrétně pak popisům projektů, ze strany investorů značnou pozornost.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti