ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > D. Informační systém O HARMONIZACI TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ - HARMONI

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :5.INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRÁVA EU A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA S PRÁVEM EU V PŮSOBNOSTI MMR
Část :I. INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Kapitola :D. Informační systém O HARMONIZACI TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ - HARMONI

Text:1. Úvod

Sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy ES je základním článkem v procesu technické harmonizace. Východiskem pro komplexní řešení této problematiky je Evropská dohoda (Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé), která stanovuje v čl. 75 spolupráci obou stran s cílem dosáhnout plné shody s technickými předpisy ES, evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody. Sbližování právních předpisů ČR s právními předpisy ES, obecně upravené čl. 69-71 Evropské dohody, vyžaduje tudíž v oblasti technických předpisů velmi přesné a transparentní postupy, které dosažení plné shody zajistí a umožní i její průkaz. K zabezpečení cíle stanoveného čl. 75 Evropské dohody v oblasti technických předpisů zpracoval Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) program technické harmonizace k plnění Evropské dohody (dále Program TH), vydaný v rámci své řídící a koordinační úlohy v procesu sbližování technických předpisů ve smyslu usnesení vlády ČR č. 97/1993 a č. 631/1994 ministrem hospodářství.

Program TH vytváří informační systém o harmonizaci technických předpisů ČR s EU. V jeho metodické části jsou vyjádřeny pokyny pro zajištění

a) účinného využití dostupných pracovních překladů,
b) metodiky přípravy projednaných překladů jako báze pro zavedení technických předpisů ES (TP ES) v ČR,
c) jednotné analýzy současného stavu a vyhodnocení dopadů zavedení TP ES,
d) meziresortní spolupráce při přípravě zavedení TP ES,
e) přesné a transparentní evidence v procesu zavádění TP ES a dosažené slučitelnosti.

Další část Programu TH tvoří soubor technických předpisů ES k harmonizaci v ČR (STP) s uvedením dostupnosti překladu, gesce, popř. spolupracujících resortů, předpokládaného termínu zavedení, zařazení předpisu v Bílé knize a dalších údajů. Průběžné doplňování TP ES a aktualizaci údajů zajišťuje ÚNMZ.

Program TH byl připraven pro oblast technických předpisů s respektováním informačního systému pro aproximaci práva (ISAP), budovaného při tehdejším Úřadu pro legislativu a veřejnou správu. Zejména části týkající se evidence zapracování TP ES do právního řádu ČR však v obou systémech mají jinou strukturu z důvodu specifických potřeb oblasti technické harmonizace. Tato specifičnost TH vyplývá z potřeby zcela jednoznačného postupu na základě analýz legislativy ES. Z důvodu rozdílného přístupu má proto struktura evidenčních listů v rámci Programu TH jiný charakter než ISAP. Systém evidence TP je ovšem budován tak, aby vložená data byla využitelná i v rámci ISAP. Resorty proto nebudou pro oblast TP zadávat duplicitně informace do dvou systémů, nýbrž pouze do systému evidence TP, odkud je vhodnými softwarovými prostředky řešen přenos do ISAP. Principy i konkrétní etapy a kroky Programu TH byly konzultovány v rámci meziresortní Komise pro sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy ES (dále Komise) a program byl meziresortně projednán.

Metodika a organizace postupů a nástrojů k realizaci Programu TH jsou založeny na modelu vypracovaném pro země, které uzavřely asociační dohody s EU, v rámci multinárodního programu PHARE PRAQ. Základní model vychází z metodiky, která byla zpracována a aplikována členskými státy ESVO v procesu implementace technických předpisů ES při přípravě států ESVO na uzavření dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Model pro asociované země byl připraven experty ESVO, kteří se na procesu implementace v jednotlivých státech podílejí, s podporou sekretariátu ESVO v Bruselu a byl účastnickým zemím PRAQ předán po projednání s EFTA Surveillance Authority a Evropskou komisí (DGI a DGIII). Tento model byl upraven pro podmínky České republiky s ohledem na již existující mechanizmy a institucionální zabezpečení procesu a s experty ESVO byl průběžně konzultován.

Program TH byl v plném znění publikován v této edici MH ČR (Cesta do Evropské unie), svazek 3 - Technická harmonizace, principy. Zde se zaměřím na komentování konkrétních částí týkajících se informačního systému o průběhu harmonizace, resp. specifických systémů, kterými se v této oblasti program naplňuje a realizuje. Cílem tohoto příspěvku je ve stručnosti přiblížit systém evidence zapracování technických předpisů ES do legislativy ČR a dále informační systém zahrnující plnotextovou databázi překladů TP ES (WinSTeP).

2. Evidence průběhu harmonizace

Základními prvky informačního systému evidence harmonizace TP je Soubor technických předpisů ES k harmonizaci a dále sytém evidenčních listů zahrnujících části identifikační a analytickou a část vyhodnocující dosaženou slučitelnost. Tento informační systém je budován pod pracovním názvem HARMONI.

2.1. Soubor TP ES k harmonizaci

Technické předpisy tvoří součást legislativy ES, zařazení aktů ES do této kategorie je obecně určeno definicí technického předpisu směrnicí 83/189/EHS. Seznam technických přepisů ES dle Přílohy II k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (příloha II/EHP), jejichž zavedení do národního právního řádu bylo podmínkou pro státy ESVO při uzavírání této dohody ve vztahu k zajištění volného oběhu zboží, byl použit jako základní materiál i k vymezení rozsahu TP ES ve smyslu čl. 75 Evropské dohody. Soubor technických předpisů ES k harmonizaci (STP) byl na tomto principu sestaven v roce 1994 a zachoval si strukturu (členění) inspiračního zdroje. STP zahrnuje též předpisy zařazené do Bílé knihy (Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie, dále též BK). STP v současnosti obsahuje přes 400 základních technických předpisů (z toho asi 70 aktů doporučujícího, nikoli obligatorního charakteru) a přes 500 změnových dokumentů. BK předkládá v oblasti technických předpisů cca 190 základních předpisů a 300 předpisů změnových. Předpisům zahrnutým do BK bude věnována v implementačním procesu zvláštní pozornost a priorita. Cílem již vytvořeného a používaného nástroje bylo zajištění komplexního souboru TP ES, jenž dosud nebyl vymezen ani pro interní potřeby ES ani vzhledem k asociovaným zemím SVE. Později vytvořený přehled v Bílé knize sice udává určité priority, není však úplný. STP je nástrojem, umožňujícím orientaci jednotlivých resortů při řešení věcné příslušnosti k jednotlivým TP ES a podává komplexní informaci o zajištění jednotlivých TP ES z hlediska implementačního procesu.

U každého předpisu zahrnutého v STP je uveden odkaz na zdroj, podle něhož byl TP ES do STP zařazen (příloha II/EHP, Bílá kniha). Na základě požadavku gestora je možné do STP zařadit i předpis, který není zařazen v příloze/EHP či BK, pokud resort prokáže technický obsah předpisu a potřebu jeho implementace. STP se průběžně aktualizuje podle změn a doplňků publikovaných v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European Communities, OJ EC). V souboru je vedena k jednotlivým TP ES evidence o gestorech (výlučná či společná působnost) a spolupracujících resortech, předpokládaný harmonogram zavedení a další údaje, vše na základě písemných vyjádření resortů.

2.2. Systém evidence zapracování technických předpisů ES do legislativy ČR

Evidence zapracování TP ES do legislativy ČR je zajišťována pomocí evidenčních listů, do nichž jsou vkládána nezbytná data týkající se identifikace relevantního TP ES, situační analýzy a postupu harmonizace a průkazu dosažené slučitelnosti. Evidence se vede pro TP ES v rozsahu Souboru TP ES k harmonizaci. Za data vložená do systému zodpovídá gestor, rovněž specifikovaný v STP. ÚNMZ zajišťuje elektronické zpracování evidenčních listů včetně předávání dat do systému ISAP a výhledového přechodu na on-line propojení s resorty. V současnosti jsou převáděny do ISAP data z Identifikačních listů a postupně jsou naplňovány informace do ELSA, popř. ELIS. Technickou stránku (příprava software, počítačové zpracování dat atp.) zabezpečuje speciální pracoviště - Středisko technických předpisů, jehož funkcí byl pověřen, na základě výběru ve veřejné soutěži, UTRIN, s.p.

Identifikace TP ES

Zpracování identifikace TP ES nevyžaduje podrobnější komentář. V Identifikačním listu jsou zahrnuta data specifikující relevantní TP ES, včetně kódu podle systému CELEX (příklad: 391L0165), pořadového čísla TP ES podle OJEC (91/165/EHS), uvedení druhu předpisu (Směrnice Rady, Rozhodnutí Komise aj.). Uvede se plný text v originálním anglickém znění a jeho překlad. Předpis se identifikuje i odkazem na publikaci příslušného TP a citací pozměňujících předpisů (v případě, že evidenční listy jsou zpracovávány pro základní technický předpis ES), resp. odkazem na předpis základní (jsou-li evidenční listy vyhotovovány pro pozměňující předpis); pro jednotlivé pozměňující předpisy se evidenční listy v zásadě rovněž vyhotovují. Dále je zahrnut odkaz na zařazení předpisu v rámci STP (číslo a název sektoru, pořadové číslo v systému STP) a v rámci Bílé knihy (číslo kapitoly, podkapitoly), gestor (dle STP), jeho působnost a spolupracující resorty; uvede se číselné označení skupiny expertů (kód přiděluje ÚNMZ), která zajišťovala nebo zajišťuje přípravu překladu k projednání. Dále se uvádí dostupnost překladu a na jaké úrovni je zpracován (pracovní, připravený k projednání, projednaný) a jeho zdroj (vlastní překlad, ISAP, meziresortní databáze - WinSTeP). Specifikuje se také projekt PHARE - číslo a název projektu, v jehož rámci jsou problematika příslušného TP ES a jeho zavedení do právního řádu ČR řešeny (např. GTAF III - AL III/26), popř. jiný zdroj technické pomoci EU/ESVO. V této části je také zahrnuta stručná charakteristika předpisu ES.

Evidenční list situační analýzy (ELSA)

Usnesení vlády ČR č. 396/1991 a č.97/1993 ukládají gestorům analyzovat věcný a právní obsah jednotlivých právních předpisů ES a zabezpečovat nejvýhodnější předpisovou nebo administrativní formu jejich převzetí do právního řádu ČR. K vytvoření jednotných analytických podkladů z hlediska legislativních i institucionálních podmínek v oblasti upravované relevantním TP ES, podchycení dopadů jeho zavedení v ČR, popř. dalších souvislostí slouží evidenční list situační analýzy (ELSA). Výchozím podkladem při zpracování ELSA je STP, resp. identifikační list (základní orientace v TP ES, přiřazení gesce a spolupráce). Již při provádění analýz je vhodné a potřebné využívat expertů EU/ESVO, neboť se tak vytvoří předpoklady správného pochopení předpisu ES a tedy dosažení slučitelnosti po jeho zavedení. Zpracování ELSA zajišťuje gestor se spolupracujícími resorty. Mimo jiné se specifikují:

1. Odpovídající platný právní předpis/y ČR upravující shodnou oblast jako TP ES, pokud existuje, včetně popisu rozdílů.
2. Návrh změn právních předpisů ČR, jež si dosažení slučitelnosti vyžaduje. Uvede se stručný popis těchto požadovaných změn, popř. zrušení předpisu/ů, který je s právní úpravou ES v rozporu.
3. Návrh nové právní úpravy v ČR, pokud jí je třeba.
4. Předpokládaný dopad zavedení TP ES, především z hlediska otevření se našeho trhu dovozu z EU a jeho ekonomických následků v ČR, popř. další důsledky podle současného stavu znalostí.
5. Skutečnosti, které v současné době brání zavedení TP ES v ČR (např. absence potřebné vyšší právní úpravy, nedostatečné zmocnění gestora apod.) a návrhy na řešení problémů, popř. zda již byla opatření zahájena a k jakému termínu bude problém vyřešen.
6. Zařazení do etapy v BK (I/II) a posouzení priority z hlediska ČR v případech, kdy zavedení předpisu je mimořádně důležité z ekonomického nebo obchodního hlediska, popř. jiných důvodů. Též se uvede harmonogram zapracování předpisu.
7. V “poznámkách” se uvedou jakákoliv další fakta důležitá pro zavedení TP ES, zejména potřebné institucionální změny v ČR souvisící se zavedením.

V rámci doplňujících údajů v ELSA se uvede spolupracující expert(i) EU/ESVO, s nímž byla analýza konzultována, pokud s gestorem spolupracuje na základě kontraktu. Předpokládá se přímý styk expertů (“expert to expert”).

Evidenční list slučitelnosti (ELIS)

Etapa vlastního zavedení TP ES do právního řádu ČR probíhá standardní legislativní cestou stanovenou pro jednotlivé úrovně právní síly implementujícího předpisu. Jakákoli odchylka od věcného obsahu TP ES při implementaci musí být posouzena a zdůvodněna, s uvedením termínu, ke kterému bude dosaženo plné shody, jako cílového stavu.

Příprava návrhů pouze gestorem by nezaručila potřebnou znalost jak předpisu, tak zajištění odpovídajících derogačních opatření. Pro zpracování návrhů se proto doporučuje zřizování meziresortních pracovních skupin, vedených gestorem; za vhodné se považuje účast člena skupiny expertů zajišťující překlad.

Pro etapu implementace budou používány projednané překlady TP ES. Jako podklady k meziresortnímu legislativnímu projednávání se přikládají evidenční list situační analýzy a v návrhu zpracovaný evidenční list slučitelnosti.

Podle usnesení vlády č. 396/1991 je každý zpracovatel (gestor) povinen přiložit k návrhu právního předpisu srovnání s právem ES, obsahující přehled právních dokumentů ES, které byly vzaty v úvahu s výslovným uvedením souladu. Usnesení vlády č.97/1993 stanovuje další upřesňující požadavky na zabezpečení slučitelnosti. Proces zavádění TP ES do našeho právního řádu vyžaduje zavedení přísné evidence a kontroly plné shody. K účelu vytvoření systému, který průběžně dokumentuje proces implementace a míru slučitelnosti pro účely interní (proces legislativního schvalování a projednání) i externě vůči EU, byl koncipován evidenční list slučitelnosti (ELIS).

ELIS se zpracovává ve stadiu návrhu českého předpisu, neboť je nezbytný pro posouzení slučitelnosti projednávaných návrhů nové a novelizované legislativy. Při vypracování ELIS je vhodné a potřebné využívat konzultací s experty EU/ESVO.

Zpracování ELIS zajišťuje gestor se spolupracujícími resorty a jsou v něm mj. specifikovány:

1. Relevantní technické předpisy ČR, včetně vyhodnocení jejich slučitelnosti vůči technickému předpisu ES.
2. Základní údaje sloužící k prokázání slučitelnosti. Je zde provedeno porovnání věcného obsahu - ke každému ustanovení příslušného TP ES se uvede přesný odkaz na právní předpis ČR a jeho ustanovení, resp. předpisy a jejich ustanovení, do nichž je příslušné ustanovení TP ES zapracováno. Dále se uvede vyhodnocení slučitelnosti (plná slučitelnost, neslučitelné, slučitelné s výjimkou), přičemž se v poznámce uvede důvod, proč není zapracování ve shodě (např. některé články TP ES nelze zapracovat v nečlenských zemích ES), předpokládaný termín dosažení slučitelnosti (v případě “krátkodobé” výjimky ze slučitelnosti) či předpoklad uplatnění výjimečného opatření pro ČR (v případě “trvalé” či “dlouhodobé” výjimky).
3. “Doplňující údaje” zahrnující obdobné položky jako relevantní oddíl ELSA.

V případech, kdy TP ES je zaváděn do více než jednoho právního předpisu ČR nebo proces není ukončen ke stejnému termínu, doplňuje se evidenční list slučitelnosti postupně po každé změně.

Evidenční list implementace (ELIM)

Na uvedený systém evidenčních listů bude bezprostředně navazovat vytvoření databáze o dosaženém stavu na základě tzv. evidenčních listů implementace (ELIM). Data převedená do ELIM budou sloužit jako průkaz slučitelnosti pro styk s EK. Každý ELIM bude obsahovat citaci TP ES a citaci právního předpisu/předpisů ČR, do kterých byl zaveden s údajem o nabytí účinnosti aj., přičemž jeho konečná forma a obsah budou dopracovány po dohodě s Evropskou Komisí.

3. Evidence překladů

Na základě projednání v Komisi a uzavřených smluvních vztahů s resorty (o spolupráci při tvorbě a provozování informačního systému pracovních překladů technických předpisů ES) byl vytvořen společný plnotextový soubor překladů, jenž se průběžně doplňuje překlady, kterými jednotlivé resorty do systému přispívají. Tato jednotná databáze (WinSTeP) je k dispozici všem zúčastněným resortům prostřednictvím členů Komise, u kterých je na jednotlivých resortech instalována. Cílem databáze je zpřístupnit všechny dostupné překlady, což umožní operativní posouzení věcné příslušnosti jednotlivých resortů ke gesci, spolupráci atp. V rámci integrace některých vymezených činností ve středisku technické harmonizace zahrnuje WinSTeP i projednané překlady.


3.1 Projednané překlady

Metodika Programu TH zahrnuje princip přípravy překladů, se zajištěním formální i věcné správnosti a jednotnosti překladů včetně terminologie a které by mohly být využity jako spolehlivé podklady při legislativních pracích. Součástí postupu je projednání překladu se všemi zúčastněnými resorty. Výsledkem takového postupu jsou "projednané" překlady. Podrobná metodika přípravy projednaných překladů (zahrnující mj. týmové expertní zpracování, včetně porovnání anglické verze s verzí francouzskou a německou, či přípravu čtyřjazyčného terminologického slovníku) je popsána v Programu TH. Uvedené zásady nejsou při přípravě pracovních překladů zabezpečeny a jejich využití při zpracování legislativních předloh s sebou přináší z toho vyplývající rizika nepřesného pochopení věcného obsahu evropského dokumentu.

3.2 WinSTeP - informace o překladech TP ES

Základní informace o systému

Informační systém o překladech technických předpisů ES je součástí etapy přípravných prací zahrnutých v Programu TH. Stěžejní datové položky v systému jsou uspořádány do dvou základních skupin - údaje o TP ES a údaje o jeho překladu. K dispozici jsou též doplňující informace, zahrnující adresář, kde jsou soustřeďovány důležité kontaktní informace na pověřené zástupce orgánů státní správy, případně jiné osoby či instituce, které s provozováním informačního systému souvisí.

Informační systém využívá běžně formy uvádění informačních a publikačních zdrojů TP ES, obdobně jako v Identifikačním listu evidence zapracování TP ES do legislativy ČR.

Informační systém umožňuje uživateli jednoduchým způsobem získat:

· informace o již provedených překladech a stadiu jejich zpracování
· pořízení jednorázových výstupů na obrazovku nebo na tiskárnu
· plný text překladu technického předpisu ES k informaci případně jeho dalšímu zpracování.

Pro uchovávání textů překladů technických předpisů ES byl zvolen jako bázový textový procesor MS WORD. Vlastní řídící program a doprovodné informace používají databázové prostředí FoxPro 2.5, s vazbami na MS OFFICE.

Informace o dokumentu

TP ES je identifikovaný kódovým číslem dle CELEX, pořadovým číslem a sektorem a pořadovým číslem dle Souboru technických předpisů k harmonizaci. Plný název dokumentu ES se uvádí zpravidla z anglické verze Úředního věstníku ES (Official Journal of the European Communities) nebo ze Seznamu platné legislativy ES (Directory of Community legislation in force and other acts of the Community institutions) a název český se upravuje podle nejvyššího stupně překladu, zařazeného do databáze.

Kromě dalších doplňujících údajů (druh dokumentu, údaj o orgánu, který dokument přijal - Rada, Komise, datum přijetí dokumentu) zahrnuje tato část databáze stručnou obsahovou charakteristiku TP ES, zpracovanou obvykle při přípravě překladu k projednání. Další informací je údaj o gestorovi, který je odpovědný nejen za zapracování příslušného technického předpisu ES do legislativy ČR, ale též za přípravu projednaného překladu.

V anotaci se uvádí stručná charakteristika dokumentu z hlediska jeho obsahu, určení, formy event. jiných aspektů. Anotace zpravidla obsahuje charakteristiky hlavního tématu, problému, objektu, účelu a/nebo výsledků. V anotaci je možné poukázat, co nového dokument přináší a jaké byly důvody jeho přijetí. Doporučený rozsah anotace je 500 tiskových znaků. Text anotace se vkládá do IS až po ukončení etapy přípravy překladu TP ES skupinou expertů.

Uvedené údaje lze doplnit poznámkou upřesňující, doplňující a vysvětlující údaje nad rámec údajů v jednotlivých položkách.

Klíčové slovo nebo skupina klíčových slov vybraných z názvu nebo z textu překladu dokumentu ES charakterizují jeho obsah a umožňují jeho vyhledání.

Informace o překladu

Systém nabízí informace, zda byl překlad zadaný (též v relevanci na ISAP) či je do systému uložen překlad pracovní, připravený skupinou expertů (tj. připravený k projednání) nebo projednaný překlad. Z hlediska správy dat se jedná o nejdůležitější údaje, proto po spuštění programu se implicitně nabízí tato varianta uživatelského okna.

Jednotlivé položky, které charakterizují stav překladu TP ES, resp. dílčí stadia vyjadřující stupeň zpracování a projednání překladu, jsou doplněny o:

· stavovou hodnotu vyjadřující skutečnost probíhajícího procesu
· datum (den, měsíc, rok) vyjadřující termín ukončení dílčího stadia (stupně) zpracování a projednání překladu dokumentu ES
· informace o účastnících systému, kteří se podílejí na zadání, zpracování, posouzení a projednání překladu dokumentu ES (gestor, skupina expertů, spolupracující orgány státní správy, ...).

Ke každému technickému předpisu lze přiřadit libovolné množství textových (nebo grafických) souborů, což lze využít zejména, je-li k dispozici více překladů. Okno “Připojené soubory” (soubory vztahující se k dokumentu) obsahuje informace o fyzických textových souborech, především jejich systémové jméno a plnou cestu. Nejdůležitěší funkcí databáze je ovšem vyvolání plného textu překladu pomocí editoru vlastní text (Prohlížení textu).

Užijeme-li tlačítko “Jdi na” otevřou se uživateli možnosti hledání záznamu podle kódového čísla, podle pořadového čísla, podle sektoru a pořadového čísla STP, podle výskytu výrazu (řetězce znaků) v českém názvu, podle výskytu řetězce znaků v anglickém názvu.

Organizační zajištění chodu IS

V oblasti působení informačního systému je koordinátorem ÚNMZ. Vkládání dat dodaných resorty zajišťuje UTRIN s.p.

4. Závěr

Popsaný informační systém o harmonizaci technických předpisů je budován pro státní orgány zapojené do procesu sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy ES. Jeho jednotlivé nástroje slouží jako přímé podklady pro přípravu legislativních návrhů na resortech a evidují průběh, resp. dosažený stav harmonizačních postupů. Základním principem tohoto systému je, že do něj jsou zahrnována data dodaná nebo ověřená a odsouhlasená gestorem, který je za implementaci relevantního TP ES zodpovědný, případně i konzultovaná se spolupracujícím resortem. Je to zásada, která byla specifikována jako nezbytná v modelu, připraveným experty ESVO/EHP, který byl použit jako východisko pro uvedený systém. Při navrhování naší modifikace informačního a evidenčního systému byl takový přístup v rámci Programu technické harmonizace chápán jako nutná podmínka, aby jednotlivé nástroje (zejména evidenční list situační analýzy a evidenční list slučitelnosti) mohly být využity ve schvalovacím procesu příslušné předlohy jako podkladový materiál prokazující míru slučitelnosti s právem EU i jako zdroje dat pro průkaz dosaženého stupně harmonizace vůči EU.

Přehled použitých zkratek

ZkratkaVysvětlení
BKBílá kniha pro přípravu přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění
do vnitřního trhu Unie
DGGenerální ředitelství v Evropské komisi, značeno římským číslováním
EHPEvropský hospodářský prostor (angl. EEA)
ELIMevidenční list implementace
ELISevidenční list slučitelnosti
ELSAevidenční list situační analýzy
ESEvropská společenství
ESVOEvropské sdružení volného obchodu (angl. EFTA)
OJ ECOfficial Journal of the EC, Úřední věstník Evropských společenství
STPSoubor technických předpisů ES k harmonizaci
SVE(země) střední a východní Evropy
THtechnická harmonizace
TPtechnický předpis
ÚNMZÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti