ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :4. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - TECHNICKÁ HARMONIZACE - EXPERTNÍ STUDIE - PROGRAM PHARE
Část :X . PŘÍLOHA: PŘEVOD SMĚRNIC NOVÉHO PŘÍSTUPU DO NĚMECKÉHO PRÁVA
Kapitola :A. Přehled

Text:X. Příloha: Převod směrnic nového přístupu do německého práva

   (zpracoval Dr. Dirk Langner, Regierungsdirektor, Spolkové ministerstvo hospodářství, SRN)

   A. Přehled

   Převod směrnic ES podle nového přístupu do německého práva se neprovádí jednotným způsobem, ale s ohledem na specifické podmínky jednotlivých odvětví. Velká část směrnic byla převedena zapracováním do stávajících německých právních předpisů. Jde zejména o směrnici 73/23/EHS o elektrických zařízeních OJ L077 z 26.3.1973, s.29, modifikována směrnicí 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1; v Německu převedeno prvním nařízením k zákonu o bezpečnosti přístrojů z 11.6.1979, BGBl. I, s. 629, 87/404/EHS o jednoduchých tlakových nádobách OJ L220 z 8.8.1987, s.48, modifikována směrnicí 90/488/EHS z 17.9.1990, OJ L270 z 2.10.1990, s.25 a směrnicí 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1; v Německu převedeno šestým nařízením k zákonu o bezpečnosti přístrojů - nařízení o uvádění do oběhu jednoduchých tlakových nádob z 25.6.1992, BGBl. I, s. 1171, 88/378/EHS o bezpečnosti hraček OJ L187 z 16.7.1988, s.1, modifikována směrnicí 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1; v Německu převedeno nařízením o bezpečnosti hraček z 21.12.1989, BGBl. I, s. 2541, 89/392/EHS o strojních zařízeních OJ L183 z 29.6.1989, s.9, modifikována směrnicemi 91/368/EHS z 20.6.1991, OJ L198, z 22.7.1991, s. 16, 93/44/EHS z 14.6.1993, OJ L175 z 19.7.1993, s. 12 a 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1; v Německu převedeno druhým zákonem o změně zákona o bezpečnosti přístrojů - z 26.8.1992, BGBl. I, s. 1564 a devátým nařízením k zákonu o bezpečnosti přístrojů - z 12.5.1993, BGBl. I, s 704, 89/686/EHS o osobních ochranných pomůckách OJ L399 z 30.12.1989, s. 18, modifikována směrnicí 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1 a 93/95/EHS z 29.10.1993, OJ L276 z 9.11.1993; v Německu převedeno osmým nařízením k zákonu o bezpečnosti přístrojů - nařízení o uvádění osobních ochranných pomůcek do oběhu z 10.6.1992, BGBl. I, s. 1019 z 12.5.1993, BGBl. I, s 704a 90/396/EHS o zařízeních spalujících plynná paliva OJ L196 z 26.7.1990, s.15, modifikována směrnicí 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1 , v Německu převedeno sedmým nařízením k zákonu o bezpečnosti přístrojů - nařízení o spotřebitelských plynových zařízeních z 26.1.1993, BGBl. I, s. 133, které byly převedeny v rámci zákona o technických pracovních prostředcích Zdroj: viz výše pozn. 22, zkráceně zákona o bezpečnosti přístrojů (Gerätesicherheitsgesetz, GSG). Zákon o bezpečnosti přístrojů byl proto v určitém rozsahu upraven. Tímto způsobem dochází v zákonu o bezpečnosti přístrojů k současné úpravě práva převedeného ze směrnic ES a národních požadavků na bezpečnost pro různé výrobky.

   V případě směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích OJ L40 z 11.2.1989, s.12, modifikována směrnicí 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1 je jejím převodem nový německý zákon - zákon o stavebních výrobcích Zákon o stavebních výrobcích z 10.8.1992, BGBL. I, s.1495. Požadavky na stavební výrobky se v Německu nacházejí především ve stavebních řádech spolkových zemí. Tyto předpisy většinou upravují použití stavebních výrobků. Tyto úpravy používání zůstávají platnými i po vstupu zákona o stavebních výrobcích v platnost. Zákon o stavebních výrobcích přebírá požadavky směrnice na volný oběh zboží a uvádění stavebních výrobků do oběhu. Na základě specifické systematiky směrnice o stavebních výrobcích, přichází zákon o stavebních výrobcích teprve s vydáním harmonizovaných norem pro tuto oblast k praktickému použití. Pro stavební výrobky se proto také ještě po delší čas budou používat národní předpisy. Také v této oblasti lze pozorovat současný výskyt národních předpisů a práva obsaženého ve směrnicích.

   Směrnice 89/336/EHS o elektromagnetické kompatibilitě OJ L139 z 23.5.1989, s.19, modifikována směrnicemi 91/263/EHS z 29.4.1991, OJ L128 z 23.5.1991, s.1, 92/31/EHS z 28.4.1992, OJ L126 z 12.5.1992, s.11, 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1 a 93/97/EHS z 29.10.1993, OJ L290 z 24.11.1993 je v Německu převedena zákonem o elektromagnetické kompatibilitě přístrojů (používaná zkratka EMVG) Zákon o elektromagnetické kompatibilitě přístrojů (EMVG) z 9.11.1992, BGBL. I, s. 1864, novelizován prvním zákonem o změně zákona o elektromagnetické kompatibilitě přístrojů (EMVGÄndG z 30.8.1995, BGBl. I, s.1114. Zákon o elektromagnetické kompatibilitě přístrojů staví dřívější předpisy v oblasti elektromagnetického rušení na nový základ. V tomto případě se s převodem směrnice nově uspořádalo na základě směrnice celé právo v dané oblasti.

   Směrnici 90/384/EHS o neautomatických vahách OJ L189 z 20.7.1990, s.1, modifikována směrnicí 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1 převedlo v Německu nařízení o změně cejchovního řádu z 24.9.1992 BGBl. I, s. 1653. Také v tomto případě bylo převedení provedeno integrací do stávajícího právního nástroje.

   Převod směrnic 90/385/EHS o aktivních lékařských implantovatelných prostředcích OJ L189 z 20.7.1990, s.17, modifikována směrnicemi 93/42/EHS z 14.6.1993, OJ L196 z 14.6.1993, OJ L196 z 12.7.1993 a 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1 a 93/42/EHS o lékařských výrobcích Zdroj: viz pozn. 32 vedl k úplně nové právní úpravě pro lékařské výrobky. Za tímto účelem byl vydán zákon o lékařských výrobcích Zákon o lékařských výrobcích (Medizinproduktegesetze, MPG) z 2.8.1994, BGBl. I, s. 1963 Lékařské technické prostředky, dosud upravované podle zákona o bezpečnosti přístrojů jsou nyní zahrnuty pod tento právní nástroj, který nyní také podchycuje výrobky podléhající zákonu o léčivech. Systematika zákona o lékařských výrobcích se orientuje na systematiku evropského práva a řídí se také praktickými úvahami zákonodárců. Vzhledem k tomu, že oblast lékařských výrobků je harmonizována pomocí více směrnic Směrnice o laboratorní diagnostice nebyla dosud zpracována, upravuje zákon o lékařských výrobcích zejména průřezová ustanovení, avšak právě platné konkrétní požadavky - základní požadavky a certifikační postupy - přenechává regulaci pomocí nařízení. Poněvadž tato nařízení nejsou ještě vydána, je převod dosud nedostatečný. Tímto způsobem má však být další převod umožněn bez změn zákonů.

   Tabulka uvedená dále ukazuje směrnice a jejich převod do německého práva jakož i předpokládaný termín jejich použitelnosti.

   Směrnice jsou z větší části jsou zahrnovány do stávajícího německého práva. Pouze v částečném rozsahu došlo k nějaké ze základu nové právní úpravě. Nějaký všeobecný zákon, který by snad upravoval průřezové otázky směrnic nového přístupu - definice obecně použitelných právních termínů, odkaz na normy, certifikace a akreditace - nebyl vytvořen. Zákon o bezpečnosti přístrojů sice tuto funkci pro velkou část směrnic přebírá, byly však vytvořeny také specifické odvětvově zaměřené zákony, které opět pokrývají celkový rozsah včetně všech průřezových otázek. Horizontální přizpůsobení, jak lze charakterizovat novelizující směrnici o značce CE Směrnice 93/68/EHS z 22.7.1993, OJ L220 z 30.8.1993, s. 1, se proto musí uskutečnit změnami existujících platných zákonů. Současně má spolková vláda tendenci vytvářet v zákonech zmocnění k vydávání nařízení, která jednoduchým způsobem umožňují budoucí převody práva ES do německého práva. V zákonu se upravují průřezové otázky, tj. oblast působnosti, definice, jmenování certifikačních míst, úřední opatření a předpisy o peněžitých pokutách, zatímco nařízení upravují zejména základní požadavky a certifikační postupy.

   Těžkosti působí také převod směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků Směrnice 92/59/EHS, OJ L228 z 11.8.1992, s.24. Směrnice nestanovuje žádné specifické požadavky na výrobky a potud ustupuje od směrnic nového přístupu. Požaduje však specifické zásahy proti nebezpečným výrobkům. Potud je směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků specifičtější než směrnice nového přístupu, které zavazují členský stát jen k přiměřeným nebo potřebným opatřením. Doporučuje se proto přebírat zásahy provedené podle směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků, také ve stávajících zákonných základech pro převod směrnic nového přístupu. Toto je např. v působnosti zákona o bezpečnosti přístrojů provedeno přijetím příslušných odvolávek v souboru opatření Směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků však přesto musí být v Německu převedena ještě pomocí zákona o všeobecné bezpečnosti výrobků..


   Tabulka
   Převod směrnic ES nového přístupu do německého práva

   název směrnice
   (zkrácený)
   číslopřevod do něm. právapoužitel-
   ný od
   účinný od
   elektrická zařízení určená pro využití ve vybraných napěťových rozsazích73/23/EHSzákon o bezpečnosti přístrojů/ 1. nařízení k zákonu o bezpečnosti přístrojů GSG/1.GSG-Verordnung(1.1.1975) 1.1.19951.1.1997
   jednoduché tlakové nádoby87/404/EHS 90/488/EHSzákon o bezpečnosti přístrojů/ 6. nařízení k zákonu o bezpečnosti přístrojů GSG/6.GSG-Verordnung1.7.19901.7.1992
   bezpečnost hraček88/378/EHSzákon o bezpečnosti přístrojů/ 2. nařízení k zákonu o bezpečnosti přístrojů GSG/2. GSG-Verordnung1.1.1990(1.1.1991)
   stavební výrobky89/106/EHSZákon o stavebních výrobcíchs platností .....EN
   elektromagnetická kompatibilita89/336/EHS 92/31/EHSZákon o elektromagnetické kompatibilitě
   EMVG
   1.1.19921.1.1996
   stroje 89/392/EHS 91/368/EHS zákon o bezpečnosti přístrojů/ 9. nařízení k zákonu o bezpečnosti přístrojů GSG/9. GSG-Verordnung1.1.19921.1.1995
   (zvedací zařízení)93/44/EHS1.1.19951.1.1997
   osobní ochranné pomůcky89/686/EHS
   93/95/EHS
   zákon o bezpečnosti přístrojů/ 8. nařízení k zákonu o bezpečnosti přístrojů GSG/8. GSG-Verordnung1.7.19921.7.1995
   neautomatické váhy90/384/EHScejchovní řád1.1.19931.1.2003
   aktivní implantovatelné lékařské přístroje90/385/EHSzákon o lékařských výrobcích1.1.19931.1.1995
   spotřebitelská plynová zařízení90/396/EHSzákon o bezpečnosti přístrojů/ 7. nařízení k zákonu o bezpečnosti přístrojů GSG/7. GSG-Verordnung1.1.19921.1.1996
   telekomunikační terminály91/263/EHSFAG6.11.1992
   satelitní zařízení93/97/EHS1.5.1995
   účinnost horkovodních kotlů92/42/EHSnařízení o zařízeních pro ohřev1.1.19941.1.1998
   výbušniny pro civilní účely93/15/EHSzákon o trhavinách1.1.19951.1.2003
   lékařské výrobky93/42/EHSzákon o lékařských výrobcích1.1.199514.6.1998
   zařízení a ochranné systémy pro použití v potenciálně explozivních prostředích94/9/ESdosud otevřeno (nařízení k zákonu o bezpečnosti přístrojů?)1.3.19961.7.2003
   sportovní čluny94/25/ESdosud otevřeno16.6.199616.6.1998
   výtahy95/16/ESdosud otevřeno1.7.19971.7.1991

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti