ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > 4. Zásady sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem (dále "technické předpisy") s technickými předpisy Evropských společenství (usnesení vlády č. 97/1993)

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :VII. Přílohy
Kapitola :4. Zásady sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem (dále "technické předpisy") s technickými předpisy Evropských společenství (usnesení vlády č. 97/1993)

Text:Příloha č. 4

  Zásady sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem (dále "technické předpisy") s technickými předpisy Evropských společenství (usnesení vlády č. 97/1993)

  Příloha k usnesení vlády ČR ze dne 3. března 1993 č. 97

  1. Ministerstva a ústřední orgány státní správy (dále jen "gestoři") jsou odpovědny za postupné sbližování technických předpisů s technickými předpisy ES v oboru své působnosti.

  2. Ministerstvo hospodářství odpovídá za přizpůsobování českých technických norem soustavě technických norem ES.

  3. Gestoři vedou dokumentaci technických předpisů ES v oboru své působnosti.

  4. Gestoři sledují vývoj technických předpisů ES, včetně významných technických předpisů členských států ES, a stanovují priority pro sbližování technických předpisů s technickými předpisy ES.

  5. Gestoři analyzují věcný a právní obsah jednotlivých technických předpisů ES zařazených mezi priority a zabezpečují nejvýhodnější předpisovou nebo administrativní formu jejich převzetí do právního řádu České republiky nebo souboru administrativních opatření, a to vždy na základě věcného, ekonomického a právního rozboru a s plným respektováním čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

  6. Zjistí-li gestoři nedostatek vlastní věcné působnosti nebo pravomoci pro sbližování technických předpisů nebo vzniknou-li kompetenční spory, projednávají gestoři tuto skutečnost s ministerstvem hospodářství, které v případě potřeby předloží po projednání s Úřadem pro legislativu a veřejnou správu České republiky návrh na přijetí příslušných opatření.

  7. Gestoři uplatňují u ministerstva hospodářství požadavky na transformaci evropských technických norem konkretizujících příslušnou směrnici ES do soustavy českých technických norem v termínu předpokládaného nabytí účinnosti technického předpisu České republiky přejímajícího příslušnou směrnici ES.

  8. Gestoři pravidelně, nejméně jednou za rok, informují ministerstvo hospodářství o stavu sbližování technických předpisů České republiky a technickými předpisy ES. Informace musí mimo jiné obsahovat údaje o rozsahu technických předpisů ES, které lze zařadit do kompetence gestora, o rozsahu převzatých technických předpisů ES (mimo údajů o technických normách) a další navrhovaná opatření.

  9. Ministerstvo hospodářství předkládá vládě České republiky roční souhrnnou informaci o stavu sbližování technických předpisů České republiky a ES, včetně priorit sbližování technických předpisů.

  Pozn.:

  Technickými předpisy v souladu se směrnicí 83/189/EHS Rady ze dne 28. března 1983 stanovící postup pro zabezpečování informací v oblasti technických norem a předpisů jsou "technické specifikace, včetně příslušných administrativních opatření, jejichž dodržování je povinné, de jure nebo de facto", přičemž technická specifikace je "specifikace je specifikace obsažená v dokumentu, který upravuje požadované charakteristiky výrobku, jako např. stupeň jakosti, provedení, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků aplikovatelných na výrobek pokud jde o terminologii, symboly, zkušební metody, balení nebo označování".

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti