ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva
Portál ISAP > Data pro veřejnost > Cesta do Evropské unie > B. Sekundární právo ES v rozsahu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj - obecně a v jednotlivých konkrétních oblastech jeho působnosti

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :9. SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY S PRÁVEM ES (v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj)
Část :II. PRÁVO ES V ROZSAHU PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Kapitola :B. Sekundární právo ES v rozsahu působnosti Ministerstva pro místní rozvoj - obecně a v jednotlivých konkrétních oblastech jeho působnosti

Text:Sekundární právo ES je souhrn právních aktů vydaných orgány Evropských Společenství. Jsou to právní akty orgánů Evropských společenství, které tyto orgány schvalují na základě primárních pramenů práva ES, tj. na základě zřizovacích smluv. Patří sem nařízení, směrnice, rozhodnutí a jiné akty orgánů ES. K problematice sekundárních pramenů práva ES bylo pojednáno ve svazku č. 1 Cesty do EU, dnes již rozebraném, takto:

O sekundárních pramenech komunitárního práva pojednává čl. 189 Smlouvy o ES, čl. 161 Smlouvy o ESAE a čl. 14 Smlouvy o ESUO. Zatímco názvy sekundárních komunitárních aktů podle smluv o ES a ESAE jsou totožné, používá Smlouva o ESUO odlišnou terminologii. Protože však sekundární akty podle všech tří zřizovacích smluv jsou navzájem srovnatelné, je možné je charakterizovat souhrnně.

Sekundární prameny komunitárního práva tvoří:

a) Nařízení (ES, ESAE), všeobecné rozhodnutí (ESUO)

regulation (EC, Euratom), general decision (ECSC))

Nařízení (všeobecné rozhodnutí) má obecnou platnost. Není tedy adresováno určitému orgánu nebo osobě. Touto obecnou platností se nařízení odlišuje od rozhodnutí (všeobecné rozhodnutí od rozhodnutí individuálního), jež je závazné pouze pro adresáta, kterému je určené.

Nařízení je závazné ve všech svých částech. Tím se odlišuje jednak od nezávazných právních aktů, od doporučení a posudků, jednak od směrnic, jež jsou závazné jen, pokud jde o výsledek, kterého má být dosaženo.

Nařízení platí přímo v každém členském státu, je tedy ve všech členských státech přímo aplikovatelné. To znamená, že k jeho účinnosti v členských státech není potřebný žádný transformační akt, žádný projev zákonodárného nebo jiného orgánu členského státu. Členské státy však musí často upravit po vydání nařízení ES své národní právní předpisy, aby odstranily pojmové a jiné rozdíly mezi nařízením ES a dřívějšími národními předpisy. V takovém případě nejde o transformaci, ale o sladění právních aktů dvou různých právních systémů.

Nařízení platí přímo v členských státech pro všechny státní orgány a pro právnické a fyzické osoby. Tím se odlišuje od směrnic, jež jsou adresovány pouze státům.

b) Směrnice (ES, ESAE), doporučení (ESUO)

directive (EC, EEC), recommendation (ECSC)

Směrnice jsou závazné pouze pro členské státy, navíc jen pro ty, jímž jsou určeny. Avšak značný počet směrnic (např. směrnice vydané ke sblížení, harmonizaci právních předpisů členských států podle čl. 100 nebo čl. 100a Smlouvy o ES) je určen všem členským státům.

Směrnice není závazná jako celek, ale pouze co do výsledku, který má být dosažen. Přitom o formě a prostředcích transformace směrnice do národního právního řádu rozhodují národní orgány. Avšak záměr vytvořit ze směrnic pružný nástroj prosazování komunitárních záměrů při současném respektování národních zvláštností ve značné míře maří praxe komunitárních orgánů při přípravě a vydání směrnic. Směrnice jsou totiž často formulovány natolik detailně a konkrétně, že nezbývá prostor pro jejich diferencované začlenění do národních právních řádů členských států.

Směrnice nejsou zásadně přímo aplikovatelné v členských státech. jejich uplatnění v těchto státech předpokládá vydání transformačních aktů (zákonů, jiných normativních aktů) členskými státy. Avšak Soudní dvůr přiznává v určitých případech příslušníkům členských států právo dovolat se směrnice i před její transformací. Tím se zčásti stírá rozdíl mezi nařízením a směrnicí.

c) Rozhodnutí (ES, ESAE), individuální rozhodnutí (ESUO)

decision (EC, Euratom), individual decision (ECSC)

Rozhodnutí je závazné jen pro adresáta, kterému je určeno. Nemá tedy (na rozdíl od nařízení, popř. od všeobecného rozhodnutí ESUO) obecnou platnost a závaznost.

Rozhodnutí je závazné ve všech svých částech (tím se odlišuje od směrnice).

Adresátem rozhodnutí může být členský stát, právnická nebo fyzická osoba.

d) Doporučení, posudek (ES, ESAE), posudek (ESUO)

recommendation, opinion (EC, Euratom), opinion (ECSC)

Tyto akty nemají závaznou povahu.

Následující přehled rozsahu práva ES je členěn podle jednotlivých oblastí působnosti Ministerstva pro místní rozvoj, které odpovídají působnostem upraveným kompetenčním zákonem (viz kapitola II). Komunitární právo je fragmentárního charakteru a některé oblasti působnosti Ministerstva pro místní rozvoj nepokrývá vůbec, např. oblast bytové politiky je upravena jen národními právními řády členských států. Dále je třeba rozlišovat zda se jedná o právní akt, kde je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem za aproximaci daného předpisu ES (nebo jen jeho určité části), nebo, zda na aproximaci daného předpisu spolupracuje. Uvádíme rovněž dokumenty, které s působností Ministerstva pro místní rozvoj pouze souvisejí, nebo nejsou určeny k transposici do národních legislativ. Tzn. je třeba o nich vědět, protože mají význam zejména při stanovení koncepcí v daném oboru.

1. Stavební řád

Oblast stavebního řádu není předpisy ES výslovně upravena.Existuje však řada předpisů ES z oblasti stavebních výrobků, racionálního využití energie ap., které s danou oblastí působnosti souvisejí, i když gestorství za jejich sbližování mají jiné resorty (zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu). Ministerstvo pro místní rozvoj je pak orgánem, který s gestorem spolupracuje.

V oblasti stavebního řádu je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem za sbližování s právem ES pouze pokud jde o požadavky na stavby (článek 3 směrnice 89/106/EHS) a o otázky uznávání kvalifikace v architektuře. Vyplývá to z kompetenčního zákona a ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Rozhodně je však třeba, aby pracovníci ministerstva věděli o dalších předpisech, které s oblastí stavebního řádu i stavebnictví souvisejí, u kterých může být ministerstvo spolupracujícím orgánem, nebo u kterých ani nemusí jít o úkol předmětem sbližování s právem ES.

V tomto smyslu je zpracována následující tabulka, která je přehledem komunitární legislativy v oblasti stavebního řádu a stavebnictví.

Tab.: Přehled komunitární legislativy v oblasti stavebního řádu a stavebnictví

MMR je gestorem za aproximaci daného předpisu EU MMR spolupracuje na aproximaci daného předpisuDokumenty, které souvisejí s gescí MMR
389L0106

modifikace: 393L0068

(stav. výrobky, pouze část směrnice: čl. 3 )

394D0611

(implementace čl. 20 směrnice 89/106/EHS)

383L0189

(notifikace předpisů)

385L0384

(kvalifikace architektů)

395D0204

(implementace čl. 20 (2) směrnice 89/106/EHS)

385L0374

(odpovědnost za výrobky)

395D0467 (implementace čl. 20 (2) směrnice 89/106/EHS)392L0059

(všeobecná bezpečnost výrobků)

396D0603

(provedení rozhodnutí 394D0611)

385Y0604(01)

(rezoluce o novém přístupu k tech. harmonizaci a normám)

(94/C62/01)

(sdělení o interpretačních dokumentech ke směrnici 89/106/EHS)

390Y01116(01)

(rezoluce o globálním přístupu k posuz. shody)

396D0577

(postup posuz. shody -

pevné protipožární systémy)

393D0465

(moduly posuz, shody a značka CE)

396D0578

(postup posuz. shody - sanitární zařízení)

385L0337

(vliv projektů na ŽP)

396D0579

(postup posuz. shody - silniční instalace)

384L0532

(společná opatření pro stavební zařízení, vč. dalších modifikujících směrnic)

396D0580

(postup posuz. shody - závěsové stěny)

387L0217

(znečistění ŽP azbestem)

396D0581

(postup posuz. shody - geotextilie)

376X0492

(doporučení - tepelná izolace budov)

396D0582

(postup posuz. shody - těsnění, kotvy do betonu)

376X0493

(doporučení - racionalizace spotř. energie ve vytápění budov)

394D0023

(Evropské technické schvalování)

377X 712

(doporučení - rac. energie ve vytápění a přípravě TUV)

397D0161

(postupu posuz. shody - kovové kotvy pro použití v betonu pro upevnění lehkých systémů)

385Y0326(01)

(rezoluce o spotř. energie ve stavebnictví)

378L0170

modifikace 382L0885

(energetika v budovách)

392L0042

(účinnost horkovod. kotlů)

396L0396

(plynová zařízení)

396L0016

(výtahy)

392L0057(bezpečnost na staveništích)


Dále uvádíme předpisy z výše uvedené tabulky, které jsou srovnány chronologicky. Uvádíme rovněž legislativní základ (LEGBASE), podle kterého byl daný předpis přijat. Odkazuje se na něj v preambuli. Obvykle je jím článek ze Smlouvy o založení ES, popř. jiný právní předpis ES.

1. 376X0492

Doporučení Rady 76/492/EHS ze 4. května 1976 o racionálním využití energie podporováním tepelné izolace budov

76/492/EEC: Council Recommendation of 4 May 1976 on the rational use of energy by promoting the thermal insulation of buildingsOJ L 140, 28/05/1976 s. 11, LEGBASE: Smlouva o ES


2. 376X0493 Doporučení Rady 76/492/EHS ze 4. května 1976 o racionálním využití energie v systémech vytápění stávajících budov

76/493/EEC: Council Recommendation of 4 May 1976 on the rational use of energy in the heating systems of existing buildingsOJ L 140, 28/05/1976 s. 12, LEGBASE: Smlouva o ES


3. 377X0712

Doporučení Rady 77/712/EHS z 25. října 1977 o regulování vytápění, zásobování teplou vodou a měření tepla v nových budovách

77/712/EEC: Council Recommendation of 25 October 1977 on the regulating of space heating, the production of domestic hot water and the metering of heat in new buildingsOJ L 295, 18/11/1977 s. 1, LEGBASE: Smlouva o ES


4. 378L0170

Směrnice Rady 78/170/EHS z 13. února 1978 o provedení generátorů tepla pro vytápění, zásobování teplou vodou v nových nebo existujících neprůmyslových budovách a o izolaci rozvodů tepla a horké vody v nových neprůmyslových budovách

78/170/EEC: Council Directive of 13 February 1978 on the performance of heat generators for space heating and the production of hot water in new or existing non- industrial buildings and on the insulation of heat and domestic hot-water distribution in new non-industrial buildingsOJ L 052, 23/02/1978 s. 32, LEGBASE: čl.103 Smlouvy o ES

modifikováno: 382L0885, OJ L 378, 31/12/1982, s. 19, LEGBASE: čl.103 Smlouvy o ES
5. 383L0189

83/189/EHS: Směrnice Rady EHS z 28.3.1983 o postupu pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů

83/189/EEC: Council Directive of 28.3.1983 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations

OJ L 109 26/04/83 s. 8, LEGBASE: čl.100, 213 Smlouvy o ES

modifikováno:

388L0182 OJ L 081 26/03/1988 s. 75, LEGBASE: čl.100, 213, 43 Smlouvy o ES

394L0010 OJ L 100 19/04/1994 s. 30, LEGBASE: čl.100, 213, 43 Smlouvy o ES


6. 384L053284/532/EHS: Směrnice Rady EHS z 17.9.1984 o sbližování zákonů členských států o obecných opatřeních pro stavební stroje a zařízení

84/532/EEC: Council Directive of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to common provisions for construction plant and equipmentOJ L 300, 19/11/1984 s. 111, LEGBASE: čl.100 Smlouvy o ES modifikováno:

384L0533 OJ L 300, 19/11/1984 s. 123, LEGBASE: čl.100 Smlouvy o ES

384L0534 OJ L 300, 19/11/1984 s. 130, LEGBASE: čl.100 Smlouvy o ES

384L0535 OJ L 300, 19/11/1984 s. 142, LEGBASE: čl.100 Smlouvy o ES

384L0536 OJ L 300, 19/11/1984 s. 149, LEGBASE: čl.100 Smlouvy o ES

384L0537 OJ L 300, 19/11/1984 s. 156, LEGBASE: čl.100 Smlouvy o ES

384L0538 OJ L 300, 19/11/1984 s. 171, LEGBASE: čl.100 Smlouvy o ES

388L0665 OJ L 382, 31/12/1988 s. 42, LEGBASE: čl.100 Smlouvy o ES


7. 385L0337

Směrnice Rady z 27. června 1985 o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí

85/337/EEC: Council Directive of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environmentOJ L 175, 05/07/1985 s. 40, LEGBASE: čl.100, 235 Smlouvy o ES
8. 385L0374

Směrnice Rady z 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států o odpovědnosti za vadné výrobky, (85/374/EHS)

Council Directive of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products, (85/374/EHS)

OJ L210 z 07/08/1985, s. 29, LEGBASE: čl.100 Smlouvy o ES


9. 385L0384

Směrnice Rady z 10. června 1985 pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných průkazů formální kvalifikace v architektuře včetně opatření pro usnadnění účinného výkonu práva podnikání a svobodného poskytování služeb

85/384/EEC: Council Directive of 10 June 1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services

OJ L 223, 21/08/1985.s. 15 , LEGBASE: čl. 49, 57, 66 Smlouvy o ES

modifikováno:

385L0614, OJ L376, 31/12/1985, s. 1, LEGBASE: 185I396 (přistoupení Španělska a Portugalska)

386L0017, OJ L027, 1.2.1986, s.71, LEGBASE: 185I396 (přistoupení Portugalska)

390L0658, OJ L353, s.73, , LEGBASE: čl. 49, 57, 66 Smlouvy o ES


10. 385Y0326(01)

Rezoluce Rady z 15. března 1985 o racionální spotřebě energie ve stavebnictví

Council Resolution of 15 March 1985 on the rational use of energy in the building sectorOJ C 078, 26/03/1985 s. 1, LEGBASE: 385Y0122(01)


11. 385Y0604(01)

Rezoluce Rady č. 85/C136/01 ze 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám

Council Resolution No 85/C136/01 of 7 May 1985 on a new approach to technical harmonization and standards

OJ C 136 04/06/1985 s.1


12. 387L0217

Směrnice Rady z 19. března 1987 o prevenci a redukci znečisťování prostředí azbestem

87/217/EEC: Council Directive of 19 March 1987 on the prevention and reduction of environmental pollution by asbestosOJ L 085, 28/03/1987 s. 40

modifikováno:

391L0692, OJ L377, 31.12.1991, LEGBASE: čl.100, 235 Smlouvy o ES


13. 389L0106

89/106/EHS: Směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování zákonů, jiných právních předpisů a administrativních opatření ve věci stavebních výrobků

89/106/EEC: Council Directive of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products

OJ L 040, 11.2.1989, s. 12, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES

modifikováno:

393L0068 OJ L 220 30/08/1993 s.1, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES


14. 390L0396

90/396/EHS: Směrnice Rady z 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení spalujících plynná paliva

90/396/EEC: Council Directive of 29 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances burning gaseous fuels

OJ L 196 26/07/1990 s. 15, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES

modifikováno:

L 0068 OJ L 220 30/08/1993 s.1, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES


15. 390Y0116(01)

Rezoluce Rady o Globálním přístupu k posuzování shody č. 90/C 10/01 z 21. prosince 1989

Council Resolution No 90/C 10/01 of 21 December 1989 on Global Approach to Conformity Assessment

OJ C 010 16/01/1990 s. 1


16. 392L0042

Směrnice Rady č. 92/42/EHS z 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových horkovodních kotlů na tekutá nebo plynná paliva

Council Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels OJ L 167 22.06.92 s. 17

modifikováno:

393L0068 OJ L 220 30/08/1993 s. 1, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES


17. 392L0057

Směrnice Rady z 92/57/EHS z 24. června 1992 o implementaci minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavků na dočasná a mobilní staveniště (8. jednotlivá směrnice ve smyslu článku 16 (1) směrnice 89/391/EHS

Council Directive 92/57/EEC of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites (eighth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)

OJ L 245, 26/08/1992, s. 6, LEGBASE: čl.118A Smlouvy o ES


18. 392L0059

Směrnice Rady 92/59/EHS z 29. července 1992 o všeobecné bezpečnosti výrobků

Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety

OJ L 228 11/08/1992 s. 24, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES


19. 393D0465

93/465/EHS: Rozhodnutí Rady ze 22. července 1993 o modulech na různé fáze postupů posuzování shody a pravidlech na udělování a používání značky shody CE, určených do harmonizovaných směrnic s technickým obsahem

93/465/EEC: Council Decision of 22 July 1993 concerning the modules for various phases of the conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the CE conformity marking, which are intended in the technical harmonization directives

OJ L 220 30/08/1993 s. 23, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES


20. 394D0023

94/23/ES: Rozhodnutí Komise o společných procedurálních pravidlech pro Evropské technické schvalování

94/23/EC: Commission decision of 17 January 1994 on common procedural rules for European technical approval

OJ L 017 20/01/1994. s.34, LEGBASE: 389L0106


21. (94/C62/01)

Sdělení Komise o interpretativních dokumentech k směrnici 89/106/EHS

Communication of the Commission with regard to the interpretative documents of Council Directive 89/106/EEC

OJ C 062 28/02/1994 s. 1, LEGBASE: 389L0106


22. 394D0611

94/611/ES: Rozhodnutí Komise z 9. září 1994 implementující článek 20 směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

94/611/EC: Commission Decision of 9 September 1994 implementing Article 20 of Directive 89/106/EEC on construction products

OJ L 241 16/09/1994, LEGBASE: 389L0106


23. 395L0016

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES z 29. června 1995 o sbližování zákonů členských států o výtazích

European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of Member States relating to lifts

OJ L213, 07/09/1995, s. 1, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES


24. 395D0204

Rozhodnutí Komise z 31. května 1995 implementující článek 20 (2) směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

95/204/EC: Commission Decision of 31 May 1995 implementing Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products

OJ L 129, 14/06/1995, s. 23, LEGBASE: 389L0106


25. 395D0467

Rozhodnutí Komise z 24. října 1995 implementující článek 20 (2) směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

95/467/EC: Commission Decision of 24 October 1995 implementing Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC on construction products

OJ L 268, 10/11/1995 s. 29, LEGBASE: 389L0106


26. 396D0577

Rozhodnutí Komise z 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o pevné protipožární systémy

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards fixed fire-fighting systems (96/577/EC)

OJ L 254, 08/10/1996, s. 44, LEGBASE: čl. 43 Smlouvy o ES


27. 396D0578

Rozhodnutí Komise z 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o sanitární zařízení

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards sanitary appliances (96/578/EC)

OJ L 254, 08/10/1996, s. 49, LEGBASE: 389L0106


28. 396D0579

Rozhodnutí Komise z 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o silniční instalace

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards circulation fixtures (96/579/EC)

OJ L 254, 08/10/1996, s. 52, LEGBASE: 389L0106


29. 396D0580

Rozhodnutí Komise z 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o závěsové stěny

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards curtain walling (96/580/EC)

OJ L 254, 08/10/1996, s. 56, LEGBASE: 389L0106


30. 396D0581

Rozhodnutí Komise z 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o geotextilie

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards geotextiles (96/581/EC)

OJ L 254, 08/10/1996, s. 59, LEGBASE: 389L0106


31. 396D0582

Rozhodnutí Komise z 24. června 1996 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o stavební těsnicí sklenářské systémy a kovové kotvy do betonu

Commission Decision of 24 June 1996 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards structural sealant glazing systems and metal anchors for concrete (96/582/EC)

OJ L 254, 08/10/1996, s. 62, LEGBASE: 389L0106


32. 396D0603

Rozhodnutí Komise ze 1. října 1996 ustavující seznam výrobků patřících do třídy A “nepřispívá k požáru” předpokládaný v rozhodnutí 94/611/ES implementujícím článek 20 směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích

96/603/EC: Commission Decision of 4 October 1996 establishing the list of products belonging to Classes A 'No contribution to fire' provided for in Decision 94/611/EC implementing Article 20 of Council Directive 89/106/EEC on construction products OJ L 267, 19/10/1996 s. 23, LEGBASE: 389L0106, 394D0611

34. 397D0161

Rozhodnutí Komise z 17. února 1997 o postupu potvrzování shody stavebních výrobků podle článku 20 (2) směrnice Rady 89/106/EHS pokud jde o kovové kotvy pro použití v betonu pro upevnění lehkých systémů

Commission Decision of 17 February 1997 on the procedure for attesting the conformity of construction products pursuant to Article 20 (2) of Council Directive 89/106/EEC as regards metal anchors for use in concrete for fixing lightweight systems (97/161/EC)

OJ L 62, 4.3.97, s. 41, LEGBASE: 389L0106


2. Cestovní ruch

Následující tabulka je přehledem komunitární legislativy v oblasti cestovního ruchu. Podobně jako v předchozí oblasti rozlišujeme předpisy, u kterých je Ministerstvo gestorem za aproximaci daného předpisu a dokumenty, které s působností ministerstva pouze souvisejí.

Tab.:Přehled komunitární legislativy v oblasti cestovního ruchu

MMR je gestorem za aproximaci daného předpisu EUMMR spolupracuje na aproximaci daného předpisuDokumenty, které souvisejí s gescí MMR
390L0314

(programy cestovních kanceláří)

368L0367

(poskytování služeb v restauracích, hotelích...)

392D0421

( o akčním plánu Společenství na podporu cestovního ruchu)

382L0470

(poskyt. služeb souv. s doprav. a cestovními kancelářemi (ISIC skupina 718) a ve skladování)

368L0368

(podrobná ustanovení poskytování služeb v restauracích, hotelích...)

392D0568

(Rozhodnutí vůči UIC)

386D0664

(postup konzultací a spolupráce v oblasti cestovního ruchu)

392R0684

(mezinárodní doprava pasažerů autokary a autobusy)

95/C301/15

(Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru k úloze EU v oblasti cestovního ruchu)

386X0665

(doporučení o jednotných informacích v hotelích)

391R0295

(systém kompenzací v případě odepření vstupu na palubu letadla v pravidelné letecké přepravě)

95/C222/07)

(Návrh rozhodnutí Rady k programu na podporu cestovního ruchu - Philoxenia (1997-2000)

386Y1231(02)

(rezoluce o lepším sezónním a geografickém rozložení cestovního ruchu)

395L0057

(sběr statistických informací v oblasti cest. ruchu)

95/C210/17

(Stanovisko Výboru Regionů k politice rozvoje agroturistiky v regionech EU)

384L0641

(novelizující, zejména pokud jde o turistickou pomoc, směrnici o pojištění)

392L0059

(o všeobecné bezpečnosti výrobků)

387L0357

(o výrobcích, které ohrožují spotřebitele tím, že vypadají jinak, než jaké ve skutečnosti jsou)

394L0047 (časově rozvrhované vlastnictví nemovitostí)
486Y0723(03) (evropská nouzové zdravotní karta)
390L0313

(přístupu k informacím o životním prostředí)

396L0026

(kvalifikace v dopravě)

393L0013

(o nekorektních podmínkách ve spotřebitelských smlouvách)

386X0666

(požární bezpečnost v existujících hotelích)

Dále uvádíme předpisy z tabulky, které jsou srovnány chronologicky. V poznámce za některými předpisy uvádíme stručně hlavní obsah předpisu, popř. citujeme z některých jeho podstatných částí. Uvádíme rovněž legislativní základ (LEGBASE), podle kterého byl uvedený předpis přijat. Odkazuje se na něj v preambuli. Obvykle je jím článek ze Smlouvy o založení ES, popř. jiný právní předpis ES.


1. 368L0367

68/367/EHS: Směrnice Rady týkající se zajištění svobodného zakládání podniků a svobodného poskytování služeb pokud jde o činnost samostatně výdělečně činných osob v sektoru osobních služeb (ISIC v hlavní skupině 852);

1. Restaurace, kavárny, hostince a jiná zařízení podávající nápoje a jídla (ISIC skupina 852)

2. Hotely, penzióny, kempy a jiná ubytovací zařízení (ISIC skupina 853)

68/367/EEC: Council Directive of 15 October 1968 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self employed persons in the personal services sector (ISIC group ex major group 852)

(1. Restaurants, cafes, taverns and other drinking and eating places (isic group 852), 2. Hotels, rooming houses, camps and other lodging places (ISIC group 853))

OJ L260, 22/10/1968, LEGBASE: čl. 54, 63, Smlouvy o ES, 361X1202

   Pozn.:

   “Článek 3: Členské státy zejména odstraní omezení:

   (a) která zabraňují příslušným oprávněným osobám začít podnikat nebo poskytovat služby v hostitelské zemi za stejných podmínek a se stejnými právy jako státní příslušníci této země;

   (b) která existují z důvodu administrativní praxe, jejímž důsledkem je postup uplatňovaný vůči příslušným osobám, který je diskriminační ve srovnání s postupem uplatňovaným vůči vlastním státním příslušníkům.”


2. 368L0368

Směrnice Rady z 15. října 1968 o podrobných ustanovení týkajících se přechodných opatřeních pokud jde o činnost samostatně výdělečně činných osob v sektoru osobních služeb (ISIC v hlavní skupině 85);

1.Restaurace, kavárny, hostince a jiná zařízení podávající nápoje a jídla (ISIC skupina 852)

2. Hotely, penzióny, kempy a jiná ubytovací zařízení (ISIC skupina 853) 68/368/EEC:

Council Directive of 15 October 1968 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in the personal services sector (ISIC ex Major Group 85) 1. Restaurants, cafes, taverns and other drinking and eating places (ISIC Group 852) 2. Hotels, rooming houses, camps and other lodging places (ISIC Group 853)OJ L 260, 22/10/1968 s. 19, LEGBASE: čl. 54, 57, 63, 66 Smlouvy o ES, 361X1202


3. 382L0470

Směrnice Rady o opatřeních k účinnému uplatňování svobodného podnikání a svobodného poskytování služeb pokud jde o činnost samostatně výdělečně činných osob v určitých službách souvisejících s dopravními a cestovními kancelářemi (ISIC skupina 718) a ve skladování a skladovém hospodářství (82/470/EEC)

82/470/EEC: Council Directive of 29 June 1982 on measures to facilitate the effective exercise of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self employed persons in certain services incidental to transport

OJ L 213, 21/07/1982, LEGBASE: čl. 49, 57, 66 Smlouvy o ES

   Pozn.:

   “vzhledem k tomu, že podle Dohody jakýkoli diskriminační postup opírající se o státní příslušnost pokud jde o podnikání a poskytování služeb je zakázán od konce přechodného období; vzhledem k tomu, že zásada takového postupu na základě státní příslušnosti se týká zejména práva na vstup do profesionálních organizací, kde odborné aktivity příslušné osoby nutně zahrnují uplatňování tohoto práva;

   vzhledem k tomu, že kromě toho článek 57 Dohody stanoví, že ve snaze usnadnit osobám zahajovat činnost a pokračovat v ní jako samostatně výdělečně činné osoby, musí být vydány směrnice pro vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci a pro koordinaci předpisů stanovených zákony,”...

   Článek 1: Členské státy učiní opatření stanovená v této Směrnici ve věci podnikání nebo poskytování služeb na svém území fyzickými osobami a společnostmi nebo firmami, na které se vztahuje část I Všeobecných programů (5) (nadále nazývaných "příslušné osoby") v sektoru aktivit ...

   ...B.

   Organizování, nabízení pro prodej a prodávání, přímo nebo na provizi, jednotlivých nebo kolektivních věcí (doprava, stravování, ubytování, výlety atd.) pokud jde o cestu nebo pobyt z jakýchkoli důvodů cestování;

   Zařizování, projednání a uzavírání smluv na přepravu vystěhovalců.


4. 384L0641

Směrnice Rady z 10. prosince 1984 novelizující, zejména pokud jde o turistickou pomoc, první směrnici (73/239/EHS) o koordinaci zákonů, nařízení a administrativních opatření týkajících se zahájení a provozování obchodní činnosti přímého pojištění jiného než pojištění životní

84/641/EEC: Council Directive of 10 December 1984 amending, particularly as regards tourist assistance, the First Directive (73/239/EEC) on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assuranceOJ L 339, 27/12/1984 s. 0021, LEGBASE: čl. 99 Smlouvy o ES, 369L0169

modifikuje: 373L0239, OJ L228, 16/08/1973, s. 0003, LEGBASE: čl. 57 Smlouvy o ES
5. 385L0577

Směrnice Rady z 20. prosince 1985 na ochranu spotřebitelů v souvislosti se smlouvami sjednávanými mimo stálé prodejní prostory

85/577/EEC: Council Directive of 20 December 1985 to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business premisesOJ L 372, 31/12/1985 s. 31, LEGBASE: čl. 100 Smlouvy o ES


6. 386D0664

86/664/EHS: Rozhodnutí Rady o ustavení postupu konzultací a spolupráce v oblasti cestovního ruchu

Council Decision of 22 December 1986 establishing a consultation and cooperation procedure in the field of tourism (86/664/EEC)

OJ L384, 31/12/1986, LEGBASE: čl.235 Smlouvy o ES

   Pozn.:

   Pod dohledem Komise se ustavuje poradní výbor pro cestovní ruch. Členy jmenují členské státy. Výbor má usnadnit informovanost, spolupráci ... Státy jednou ročně posílají Komisi zprávu zejm. o opatřeních, která by mohla mít důsledky pro cestovatele z jiných států. ...


7. 386X0665

86/665/EHS: Doporučení Rady o jednotných informacích ve stávajících hotelích

Council Recommendation of 22 December 1986 on standardized information in existing hotels

OJ L384, 31/12/1986, LEGBASE: čl. 235 Smlouvy o ES

   Pozn.:

   Rada doporučuje, aby:

   členské státy požádaly národní turistické orgány nebo jiné kompetentní subjekty ve spolupráci s orgány zastupujícími hoteliéry převzít odpovědnost za zavedení navrhovaného systému jednotných informací pro hotely s přihlédnutím ke značkám uvedeným v Příloze II; tato odpovědnost přitom zahrnuje shromažďování, prověřování a publikování informací týkajících se hotelů v souladu s tímto doporučením;

   členské státy podporovaly zařazování těchto jednotných informací do oficiálních hotelových průvodců, pokud existují;

   členské státy se snažily zajistit, že oficiální hotelové průvodce budou obsahovat informace uvedené v Příloze I;

   členské státy se snažily zajistit, že ceny pokojů budou vyvěšeny u vchodu do hotelu a ve všech pokojích;

   členské státy, přihlížejíce ke značkám uvedeným v Příloze II, vynaložily maximální úsilí, aby byla přijata a uplatněna náležitá opatření na národní úrovni pro zavedení jednotného informačního systému ve stávajících hotelích během dvou let od přijetí tohoto doporučení;

   členské státy zasílaly Komisi každým rokem oficiální hotelové průvodce publikované v souladu s tímto doporučením.

   Dále Rada žádá Komisi aby ve spolupráci s členskými státy vypracovala analýzu týkající se jejich orgánů cestovního ruchu a/nebo představitelů jejich hotelového podnikání, jakož i stávajících systémů třídění hotelů a prověřila praktickou užitečnost a potřebnost vytvoření systému třídění hotelů v rámci celého Společenství.


8. 386Y1231(02)

Rezoluce Rady o lepším sezónním a geografickém rozložení cestovního ruchu

Council Resolution of 22 December 1986 on a better seasonal and geographical distribution of tourism (86/C340/01)

OJ C340, 31/12/1986, LEGBASE: Smlouva o ES

   Pozn.:

   Rada vyzývá členské státy k podpoře prodlužování turistických sezón, střídavému uspořádání dovolených, k zasílání zpráv Komisi o prováděných akcích a zkušenostech (v 1. čtvrtletí každého roku) , k rozvoji oblastí s potenciálem pro cestovní ruch dosud nevyužívaným, k notifikaci termínů školních prázdnin, pokud možno i prognóz dopravy, tak aby Komise mohla tyto informace šířit dále, a ke spolupráci mezi čl. státy navzájem pokud jde o koordinaci úsilí o lepší sezónní a geografické rozložení cestovního ruchu.

9. 386X0666

86/666/EHS: Doporučení Rady o požární bezpečnosti ve stávajících hotelích

Council Recommendation of 22 December 1986 on fire safety in existing hotels,

OJ L384, 31/12/1986, s.60, LEGBASE: čl. 235 Smlouvy o ES

   Pozn.:

   Rada doporučuje členským státům, pokud stávající zákony nejsou již dostatečné

   1) přijmou vhodná opatření s cílem zajistit bezpečnost ve stávajících hotelích. Jsou uvedeny zásady a v příloze technické návody (guidelines) jako minimum bezpečnostního standardu (únikové cesty, ohnivzdornost konstrukcí...). Členské státy mohou .přijmout jiná nebo přísnější opatření, avšak s rovnocenným účinkem,

   2) podrobovat hotely pravidelným inspekcím,

   3) každé 2 roky informovat Komisi.


10. 486Y0723(03)Rezoluce Rady a zástupců vlád členských států ze zasedání Rady 29. května 1986 o přijetí evropské nouzové zdravotní karty

Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 29 May 1986, concerning the adoption of a European emergency health cardOJ C 184, 23/07/1986 s. 4, LEGBASE: Smlouva o ES
11. 387L0357

Směrnice Rady z 25. června 1987 o výrobcích, které ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů tím, že vypadají jinak, než jaké ve skutečnosti jsou 87/357/EEC: Council

Directive of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumersOJ L 192, 11/07/1987 s. 49, LEGBASE: čl. 100 Smlouvy o ES
12. 390L0313

Směrnice Rady z 7. června 1990 o svobodném přístupu k informacím o životním prostředí

90/313/EEC: Council Directive of 7 June 1990 on the freedom of access to information on the environmentOJ L 158, 23/06/1990 s. 56, LEGBASE: čl. 130S Smlouvy o ES
13. 390L0314

Směrnice Rady z 13. června 1990 o hotových programech pro cesty, prázdniny a zájezdy (90/314/EHS)

Council Directive of 13 June 1990 on package travel, package holiday and package tours (90/314/EEC)

OJ L158, 23/06/1990, s.59, LEGBASE: čl. 100A Smlouvy o ES

   Pozn.:

   Jde o zásadní směrnici pro ochranu spotřebitele na úseku cestovního ruchu, která mj. stanovuje povinnosti státu zabezpečit garance spotřebiteli při úpadku, nebo insolventnosti cestovních kanceláří.


14. 91R0295

Nařízení Rady (EHS) č. 295/91, kterým se vytvářejí společná pravidla pro systém kompenzací v případě odepření vstupu na palubu letadla v pravidelné letecké přepravě

Council Regulation (EEC) No 295/91 of 4 February 1991 establishing common rules for a denied-boarding compensation system in scheduled air transport

OJ L036, 08/02/1991, LEGBASE: čl. 84 Smlouvy o ES

   Pozn.:

   Nařízení ukládá povinnosti zejm. leteckým přepravcům

   “Článek 1: Toto nařízení vytváří společná minimální pravidla, která se budou aplikovat v těch případech, kdy bude cestujícím odepřen přístup k přerezervovanému pravidelnému letu, na který mají platnou letenku a potvrzenou rezervaci, přičemž odlet se koná z letiště, které se nachází na území členského státu, na nějž se vztahuje Smlouva bez ohledu na to, jaká je země registrace leteckého přepravce, státní příslušnost cestujícího a cílové místo jeho letenky.”

   “Článek 5: 1. V případě odepření vstupu u letu, který byl prodán jakožto součást turistického zájezdu, je letecký přepravce povinen provést kompenzaci provozovateli takového zájezdu, který uzavřel smlouvu s cestujícím a který mu ručí za řádné plnění smlouvy v rámci daného zájezdu na základě Směrnice Rady 90/314/EEC ze dne 13. června 1990 o sdružených cestách, sdružených dovolených a turistických zájezdů.

   Bez ohledu na práva a povinnosti vznikající na základě Směrnice 90/314/EEC bude provozovatel takového zájezdu povinen předat cestujícímu částky vybrané v rámci odstavce 1.”

15. 392L0059

Směrnice Rady 92/59/EHS z 29. července 1992 o všeobecné bezpečnosti výrobků

Council Directive 92/59/EEC of 29 June 1992 on general product safety

OJ L 228 11/08/1992 s. 24, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES

   Pozn.:

   Směrnice mimo jiné zvyšuje tlak na profesionalitu odborných činností


16. 392D0421

92/421/EEC: Rozhodnutí Rady o akčním plánu Společenství na podporu cestovního ruchu

92/421/EEC: Council Decision of 13 July 1992 on a Community action plan to assist tourism

OJ L 231, 13/08/1992, LEGBASE: čl. 235 Smlouvy o ES

   Pozn.:

   “Článek 1: Bude vypracován Akční plán Společenství na pomoc turistice. Opatření tvořící předmět tohoto plánu jsou uvedena v příloze.

   Článek 2: 1. Doba trvání Akčního plánu bude činit tři roky počínaje 1. lednem 1993”. (tj. do 31.12.1995)

17. 392R0684

Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 o obecných pravidlech pro mezinárodní dopravu pasažerů autokary a autobusy

Council Regulation (EEC) No 684/92 of 16 March 1992 on common rules for the international carriage of passengers by coach and busOJ L 074, 20/03/1992 s. 0001, LEGBASE: čl. 75 Smlouvy o ES
18. 392D0568

92/568/EEC: Rozhodnutí Komise ve věci postupu podle článku 85 Dohody EEC (IV/33.585 - distribuce železničních jízdenek cestovními jednateli)

92/568/EEC: Commission Decision of 25 November 1992 relating to a proceeding under article 85of the EEC Treaty (IV/33.585 - distribution of railway tickets by travel agents)

OJ L366, 15/12/1992, LEGBASE: 362R0017

   Pozn.:

   “Článek 3: Pokuta ve výši 1 000 000 ECU (jeden milión) je tímto uložena UIC za porušení předpisů uvedených v článku 1. Pokuta bude zaplacena ....”

19. 393L0013

Směrnice 93/13/EHS z 5.4.1993 o nekorektních podmínkách ve spotřebitelských smlouvách

Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts,

OJ L 095, 21/04/1993
20. 394L0047Směrnice Rady 94/47/EHS z 26. října 1985 o ochraně kupujících při kupních smlouvách týkajících se časově rozvrhovaného vlastnictví jedné či více nemovitostí

Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council of 26 October 1994 on the protection of purchasers in respect of certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare basisOJ L 280, 29/10/1994 s. 83, LEGBASE: čl.100A Smlouvy o ES


21. 395L0057

Směrnice Rady č. 95/57/ES o sběru statistických informací v oblasti cestovního ruchu

Council Directive 95/57/EC of 23 November 1995 on the collection of statistical information in the field of tourism

OJ L291, 06/12/1995, LEGBASE: čl. 213 Smlouvy o ES

   Pozn.:

   “Článek 1: Cíl směrnice: Aby bylo možno vytvořit informační systém o statistikách na úrovni Společenství, budou členské státy provádět sběr, sledování, zpracování a přenos harmonizovaných statistických informací Společenství o nabídce a poptávce v cestovním ruchu.”

   “ Článek 13: Realizace směrnice: Členské státy uvedou v platnost zákony, nařízení a administrativní opatření, které jsou nezbytné pro splnění této směrnice, a to do 23. 11. 1996.”


22. (95/C210/17)

(95/C210/17) Stanovisko Výboru Regionů k politice rozvoje agroturistiky v regionech EU

Opinion on a policy for the development of rural tourism in the regions of the Europa Union

OJ C210, 14/08/1995

   Pozn.:

   Výbor regionů se rozhodl z vlastní iniciativy vypracovat stanovisko k politice rozvoje agroturistiky v regionech EU. Toto stanovisko zpracovala jeho podkomise 2 pro cestovní ruch - zemědělské oblasti (Subcommission 2 on Tourism - Rural Area) a bylo přijato na plenárním zasedání Výboru regionů dne 2.2.1995.

   Agroturistika je základním prvkem správné zemědělské politiky. EU nemá kompetenci pro oblast agroturistiky, tato může být prováděna pouze v rámci jiných politik Společenství a strukturálních fondů. Je třeba: aby národní a místní orgány uznávaly význam těchto ekologicky příznivých forem cestovního ruchu. Je třeba sladit opatření v této oblasti a koordinovat finanční podpory. Výbor Regionů proto doporučuje řadu opatření jako sběr údajů, rozvoj dopravní infrastruktury, poradenství výukové programy ....

23. (95/C301/15)

(95/C301/15) Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru k úloze Unie v oblasti cestovního ruchu - Zelená kniha Komise.

Opinion on the role of the Union in the field of tourism - Commission Green Paper

OJ C301, 13/11/1995

   Pozn.:

   Komise ES požádala Hospodářský a sociální výbor o konzultaci k materiálu “Úloha Unie v oblasti cestovního ruchu - Zelená kniha Komise”. Sekce tohoto výboru pro regionální rozvoj a plánování měst a venkova začala přípravné práce a zpracovala stanovisko. Hospodářský a sociální výbor přijal 14.9.1995 stanovisko, které obsahuje: historický přehled politiky Společenství v oblasti cestovního ruchu, cíle Zelené knihy, význam cestovního ruchu, podpora Společenství, možný rozvoj úlohy Společenství v dané oblasti a závěry.

24. (96/C222/07)

Návrh rozhodnutí Rady k prvnímu víceletému programu na podporu cestovního ruchu - Philoxenia (1997-2000)

Proposal for a Council Decision on a First Multiannual Programme to assist European tourism - Philoxenia (1997 - 2000)

OJ C222, 31/07/1996, LEGBASE: čl. 235 Smlouvy o ES

   Pozn.:

   Návrh předpokládá přijetí (formou rozhodnutí Rady) programu Philoxenia na podporu cestovního ruchu na 4 roky. Program je uveden v příloze rozhodnutí. Cílem je zlepšit znalosti o cestovním ruchu, zlepšit legislativu a financování, zvýšit kvalitu cestovního ruchu, zvýšit počet turistů z třetích zemí. Program je určen k účasti i pro přidružené země ze střední a východní Evropy a to ve shodě s protokoly připojenými k Evropským dohodám.

25. 396L0026

  Směrnice Rady 96/26/ES z 29. dubna 1996 o přijímání operátorů silniční dopravy do zaměstnání a vzájemném uznávání diplomů, certifikátů a jiných průkazů formální kvalifikace zamýšlené k usnadnění svobody podnikání v národní a mezinárodní přepravě.

  Council Directive 96/26/EC of 29 April 1996 on admission to the occupation of road haulage operator and road passenger transport operator and mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications intended to facilitate for these operators the right to freedom of establishment in national and international transport operations


OJ L 124, 23/05/1996 s.1, LEGBASE: čl. 75 Smlouvy o ES


3. Regionální politika, včetně regionální podpory podnikání

Regionální politika má v rámci celkové politiky EU významné postavení. Její úloha a cíle jsou stanoveny ve Smlouvě o založení ES, jak bylo uvedeno výše v kapitole o primárním právu ES. Odkazujeme rovněž na svazky č. 7 a 8 publikace Cesta do EU.

Zadáme-li v databázi CELEX - JUSTIS dotaz na všechny dokumenty, které byly zařazené pod předmět (tj. pole SUB) slova regional policy, je výsledkem 560 nalezených dokumentů. Zadáme-li dotaz na všechny dokumenty, které byly zařazené v Rejstříku komunitární legislativy** Directory of Community Legislation in force and other acts of the Community institutions pod kapitolu 14 (Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů), je výsledkem 745 nalezených dokumentů. Slovo regional se vyskytuje v textu 2574 dokumentů databáze CELEX - JUSTIS. Způsob vyhledávání v databáze neumožňuje vytřídit dokumenty již neplatné.

Zjišťujeme tedy, že do oblasti regionální politiky patří stovky komunitárních předpisů. Jedná se buď o nařízení (regulations), která upravují finanční nástroje regionální politiky a která jsou aplikovatelné přímo. Velkou částí jsou rozhodnutí (decisions) např. o přidělování a monitorování pomoci ap. určená příslušným členským státům, tedy nikoli předmět sbližování práva pro Českou republiku. Rovněž lze obtížně rozlišit, které dokumenty týkající se “podpory podnikání” nemají vztah k “regionální podpoře podnikání” tak, jak je definovaná v kompetenčním zákoně pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Podle uvedeného zákona je Ministerstvo průmyslu a obchodu ústředním orgánem státní správy mj. “pro věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání”.

Bílá kniha Komise ES, o přípravě přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Evropské unie z roku 1995 (lit. 1), dokumenty se vztahem k regionální politice neobsahuje.

Lze konstatovat, že dokumenty sekundárního práva ES se vztahem k regionální politice nejsou klasickým úkolem pro sbližování práva, jak je tomu např. v oblasti stavebního řádu. Přesto je však třeba nástroje regionální politiky v právu ES znát. Následující přehled sekundárního práva v oblasti regionální politiky vč. regionální podpory podnikání je rozdělen na dokumenty, u kterých je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem a na další dokumenty, které s gescí Ministerstva pro místní rozvoj souvisejí.

a) Dokumenty regionální politiky, u kterých je Ministerstvo pro místní rozvoj gestorem

Ministerstvo pro místní rozvoj se zatím přihlásilo ke gestorství za sbližování práva u následujících předpisů ES. Jedná se o nařízení související s tzv. strukturálními fondy.


1. 388R2052

Nařízení Rady (EHS) č. 2052/88 z 24. června 1988 o úkolech strukturálních fondů a jejich efektivnosti a o koordinaci jejich činností navzájem, jakož i činností Evropské investiční banky a dalších existujících finančních nástrojů.

Council Regulation (EEC) no 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments.

OJ L 185, 15/07/1988 s. 0009

modifikováno: 393R2081, 394R3193

implementováno: 394D0169


2. 388R4253

Nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 z 19. prosince 1988 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský regionální rozvojový fond

Council Regulation (EEC) no 4253/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards coordination of the activities of the different Structural Funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments.

OJ L 374, 31/12/1988 s. 0001

modifikováno: 393R2082, 394R3193


3. 388R4254

Nařízení Rady (EHS) č. 4254/88 z 19. prosince 1988 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský regionální rozvojový fond

Council Regulation (EEC) no 4254/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Regional Development Fund.

OJ L 374, 31/12/1988 s. 0015

modifikováno: 393R2083


4. 388R4255

Nařízení Rady (EHS) č. 4255/88 z 19. prosince 1988 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský sociální fond

Council Regulation (EEC) no 4255/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Social Fund.

OJ L 374, 31/12/1988 s. 0021

modifikováno: 393R2084


5. 388R4256

Nařízení Rady (EHS) č. 4256/88 z 19. prosince 1988 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond

Council Regulation (EEC) no 4256/88 of 19 December 1988, laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the EAGGF guidance section.

OJ L 374, 31/12/1988 s. 0025

modifikováno: 393R2085


6. 393R2081

Nařízení Rady (EHS) č. 2081/93 z 20. července 1993 měnící nařízení (EHS) č. 2052/88 o úkolech strukturálních fondů a jejich efektivnosti a o koordinaci jejich činností navzájem, jakož i činností Evropské investiční banky a dalších existujících finančních nástrojů.

Council Regulation (EEC) no 2081/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 2052/88 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments.OJ L 193, 31/07/1993 s. 0005


7. 393R2082

Nařízení Rady (EHS) č. 2082/93 z 20. července 1993 měnící nařízení (EHS) č. 4253/88 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o koordinaci činností různých strukturálních fondů navzájem, jakož i činností Evropské investiční banky a dalších existujících finančních nástrojů.

Council Regulation (EEC) no 2082/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 4253/88 laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards coordination of the activities of the different Structural Funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments.

OJ L 193, 31/07/1993 s. 0020


8. 393R2083

Nařízení Rady (EHS) č. 2083/93 z 20. července 1993 měnící nařízení (EHS) č. 4254/88 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský regionální rozvojový fond.

Council Regulation (EEC) no 2083/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 4254/88 laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Regional Development Fund.

OJ L 193, 31/07/1993 s. 0034


9. 393R2084

Nařízení Rady (EHS) č. 2084/93 z 20. července 1993 měnící nařízení (EHS) č. 4255/88 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský sociální fond

Council Regulation (EEC) no 2084/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 4255/88 laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Social Fund.

OJ L 193, 31/07/1993 s. 0039


10. 393R2085

Nařízení Rady (EHS) č. 2085/93 z 20. července 1993 měnící nařízení (EHS) č. 4256/88 o opatřeních k implementaci nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o Evropský zemědělský podpůrný a garanční fond

Council Regulation (EEC) no 2085/93 of 20 July 1993 amending regulation (EEC) no 4256/88 laying down provisions for implementing regulation (EEC) no 2052/88 as regards the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) guidance section.

OJ L 193, 31/07/1993 s. 0044


11. 394R3193

Nařízení Rady (ES) č. 3193/94 z 19. prosince 1994 měnící nařízení (EHS) č. 2052/88 o úkolech strukturálních fondů a jejich efektivnosti a o koordinaci jejich činností navzájem, jakož i činností Evropské investiční banky a dalšch existujících finančních nástrojů.

Council Regulation (EC) no 3193/94 of 19 December 1994 amending regulation (EEC) no 2052/88 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments, and regulation (EEC) no 4253/88 implementing regulation (EEC) no 2052/88.

OJ L 337, 24/12/1994 s. 0011

b) Dokumenty regionální politiky, které souvisejí s gescí Ministerstva pro místní rozvoj

Kromě dokumentů uvedených v předcházející části, existují v oblasti regionální politiky další právní akty ES, které souvisejí s gescí Ministerstva pro místní rozvoj. Následující dokumenty byly vybrány z kapitoly “14. Regionální politika a koordinace strukturálních nástrojů” Rejstříku platné legislativy Společenství. Vybrané dokumenty jsou utříděny podle jednotlivých částí této kapitoly. Dále pak uvádíme dokumenty se vztahem k regionální podpoře podnikání.

Část 14.10 rejstříku (obecné principy, programy a statistiky):
1. 379X0534

Názor Komise z 23. května 1979 o programech regionálního rozvoje

79/534/EEC: Commission opinion of 23 May 1979 on the regional development programmes

OJ L 143, 12/06/1979 s. 0007


2. 379X0535

Doporučení Komise z 23. května 1979 členským státům o programech regionálního rozvoje

79/535/EEC: Commission Recommendation of 23 May 1979 to the Member States on the regional development programmes

OJ L 143, 12/06/1979 s. 0009


3. 379Y0209(01)

Rezoluce Rady z 6. února 1979 o směrech regionální politiky Společenství

Council Resolution of 6 February 1979 concerning the guidelines for Community regional policy

OJ C 036, 09/02/1979 s. 0010


4. 381X0879

Doporučení Komise z 9. října 1981 o přeshraniční koordinaci regionálního rozvoje

81/879/EEC: Commission Recommendation of 9 October 1981 on transfrontier coordination for regional development

OJ L 321, 10/11/1981 s. 0027


5. 384X0389

Názor Komise z 19. června 1984 o programech regionálního rozvoje

84/389/EEC: Commission opinion of 19 June 1984 on the regional development programmes

OJ L 211, 08/08/1984 s. 0018


6. 384Y0724(03)

Modifikace jednacího řádu výboru pro regionální politiku

Modification to the rules of procedure of the regional policy committee

OJ C 195, 24/07/1984 s. 0002


7. 394Y0117(01)

Zvláštní zpráva č. 5/93 o obchodních a inovačních centrech spolu s odpovědmi Komise

Special report no 5/93 concerning business and innovation centres together with the Commission' s reply

OJ C 013, 17/01/1994 s. 0001

Část 14.30 rejstříku (monitoring a koordinace regionální státní pomoci)
1. 390Y0704(04)

Sdělení Komise o způsobu aplikace článku 9 (3) (a) na regionální pomoc

Commission Communication on the method of application of article 92 (3) (a) to regional aid

OJ C 163, 04/07/1990 s. 0006


2. 390Y0704(03)

Sdělení Komise o způsobu aplikace článku 92 (3) (c) na regionální pomoc

Commission Communication on the method of application of article 92 (3) (c) to regional aid

OJ C 163, 04/07/1990 s. 0005

Část 14.40.10 rejstříku (operace ERDF)
1. 384R0216

Nařízení Rady (EHS) č. 216/84 z 18. ledna 1984 měnící nařízení (EHS) č. 2616/80 ustanovující zvláštní opatření regionálního rozvoje Společenství přispívající k překonávání potlačování rozvoje nových ekonomických činností v určitých zónách nepříznivě ovlivněných restrukturalizací ocelářského průmyslu

Council Regulation (EEC) no 216/84 of 18 January 1984 amending regulation (EEC) no 2616/80 instituting a specific Community regional development measure contributing to overcoming constraints on the development of new economic activities in certain zones adversely affected by restructuring of the steel industry

OJ L 027, 31/01/1984 s. 0009


2. 384R0218

Nařízení Rady (EHS) č. 218/84 z 18. ledna 1984 měnící nařízení (EHS) č. 2618/80 ustanovující zvláštní opatření regionálního rozvoje Společenství přispívající k zlepšování bezpečnosti zásobování energií v určitých oblastech Společenství pomocí lepšího využití nových technologií pro hydroenergetiku a alternativní zdroje energie

Council Regulation (EEC) no 218/84 of 18 January 1984 amending regulation (EEC) no 2618/80 instituting a specific Community regional development measure contributing to improving security of energy supply in certain Community regions by way of improved use of new techniques for hydroelectrical power and alternative energy sources

OJ L 027, 31/01/1984 s. 0019


3. 385R3635

Nařízení Rady (EHS) č. 3635/85 z 17. prosince 1985 měnící nařízení (EHS) č. 2617/80 ustanovující zvláštní opatření regionálního rozvoje Společenství přispívající k překonávání potlačování rozvoje nových ekonomických činností v určitých zónách nepříznivě ovlivněných restrukturalizací loďařského průmyslu

Council Regulation (EEC) no 3635/85 of 17 December 1985 amending regulation (EEC) no 2617/80 instituting a specific Community regional development measure contributing to overcoming constraints on the development of new economic activities in certain zones adversely affected by restructuring of the shipbuilding industry

OJ L 350, 27/12/1985 s. 0008


4. 385R3636

Nařízení Rady (EHS) č. 3635/85 z 17. prosince 1985 měnící nařízení (EHS) č. 219/84 ustanovující zvláštní opatření regionálního rozvoje Společenství přispívající k překonávání potlačování rozvoje nových ekonomických činností v určitých zónách nepříznivě ovlivněných restrukturalizací textilního a oděvního průmyslu

Council Regulation (EEC) no 3636/85 of 17 December 1985 amending regulation (EEC) no 219/84 instituting a specific Community regional development measure contributing to overcoming constraints on the development of new economic activities in certain zones adversely affected by restructuring of the textiles and clothing industry

OJ L 350, 27/12/1985 s. 0010

Část 14.50 rejstříku (koordinace strukturálních nástrojů)
1. 388Y0718(01)

Zvláštní zpráva č. 2/88 o integrovaném přístupu k financování strukturálních opatření Společenstvím spolu s odpovědmi Komise

Special report no 2/88 on the integrated approach to Community financing of structural measures together with the Commission's replies

OJ C 188, 18/07/1988 s. 0001


2. 390R1865

Nařízení Komise (EHS) č. 1865/90 z 2. července 1990 o úroku z opožděného placení, který má být účtován v případě opoždění refundace pomoci ze strukturálních fondů

Commission Regulation (EEC) no 1865/90 of 2 July 1990 concerning interest on account of late payment to be charged in the event of late repayment of assistance from the Structural Funds

OJ L 170, 03/07/1990 s. 0035


3. 390R1866

Nařízení Komise (EHS) č. 1866/90 z 2. července 1990 o opatření pro užívání ECU pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů

Commission Regulation (EEC) no 1866/90 of 2 July 1990 on arrangements for using the ECU for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds

OJ L 170, 03/07/1990 s. 0036

modifikováno: 394R0402, 394R2745


4. 394D0169

Rozhodnutí Komise z 20. ledna 1994 vytvářející počáteční seznam upadajících průmyslových oblastí spadajících pod cíl 2 ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

Commission Decision of 20 January 1994 establishing an initial list of declining industrial areas concerned by Objective 2 as defined by Council regulation (EEC) no 2052/88

OJ L 081, 24/03/1994 s. 0001

modifikováno: 395D0047, 395D0189, 396D0472, 396D0634


5. 394D0197

Rozhodnutí Komise z 26. ledna 1994 vytvářející seznam zemědělských oblastí spadajících pod cíl 5(b) ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

94/197/EC: Commission Decision of 26 January 1994 establishing, for the period 1994 to 1999, the list of rural areas under Objective 5 (b) as defined by Council Regulation (EEC) no 2052/88

OJ L 096, 14/04/1994 s. 0001


6. 394D0203

Rozhodnutí Komise z 28. února 1994 vytvářející na období 1994 až 1999 orientační rozdělení závazných dotací členským státům ze strukturálních fondů na cíl 5(b) ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

94/203/EC: Commission Decision of 28 February 1994 establishing the indicative allocation by Member States of the commitment appropriations from the Structural Funds for Objective 5 (b) as defined in Council regulation (EEC) no 2052/88 for the period 1994 to 1999

OJ L 097, 15/04/1994 s. 0043


7. 394D0279

Rozhodnutí Komise z 26. dubna 1994 vytvářející na období 1994 až 1999 orientační rozdělení závazných dotací členským státům ze strukturálních fondů na zemědělskou část cíle 5(a), kromě oblastí pokrytých cílem 1, ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

94/279/EC: Commission Decision of 26 April 1994 establishing the indicative allocation by Member State of the commitment appropriations from the Structural Funds for the agricultural part of Objective 5a except for those fields covered by Objective 1 as defined in Council Regulation (EEC) No 2052/88 for the period 1994 to 1999

OJ L 120, 11/05/1994 s. 0050
8. 394R0402

Nařízení Komise (ES) č. 402/94 z 23. února 1994 měnící nařízení (EHS) č. 1866/90 z 2. července 1990 o opatření pro užívání ECU pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů

Commission Regulation (EC) no 402/94 of 23 February 1994 amending regulation (EEC) no 1866/90 on arrangements for using the ECU for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds

OJ L 054, 25/02/1994 s. 0009


9. 394R1681

Nařízení Komise (ES) č 1681/94 z 11. července 1994 o neregulérnostech a náhradách chybně zaplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizace informačního systému v této oblasti

Commission Regulation (EC) no 1681/94 of 11 July 1994 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the structural policies and the organization of an information system in this field

OJ L 178, 12/07/1994 s. 0043


10. 394R2745

Nařízení Komise (ES) č. 274/94 z 10. listopadu 1994 měnící nařízení (EHS) č. 1866/90 z 2. července 1990 o opatření pro užívání ECU pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů

Commission Regulation (EC) no 2745/94 of 10 November 1994 amending regulation (EEC) no 1866/90 on arrangements for using the ECU for the purposes of the budgetary management of the Structural Funds

OJ L 290, 11/11/1994 s. 0004


11. 395D0037

Rozhodnutí Komise z 17. února 1995 vytvářející na období 1995 až 1999 v Rakousku a ve Finsku seznam zemědělských oblastí spadajících pod cíl 5b ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

95/37/EC: Commission Decision of 17 February 1995 establishing, for the period 1995 to 1999 in Austria and Finland, the list of rural areas under Objective 5b as defined by Council Regulation (EEC) no 2052/88

OJ L 049, 04/03/1995 s. 0065


12. 395D0047

Rozhodnutí Komise z 22. února 1995 měnící rozhodnutí Komise 94/169/ES vytvářející počáteční seznam upadajících průmyslových oblastí spadajících pod cíl 2 ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

95/47/EC: Commission Decision of 22 February 1995 amending Commission decision 94/169/EC establishing an initial list of declining industrial areas concerned by Objective 2 as defined by Council Regulation (EEC) no 2052/88

OJ L 051, 08/03/1995 s. 0017


13. 395D0143

Rozhodnutí Komise z 18. dubna 1995 vytvářející na období 1995 až 1999 ve Švédsku seznam zemědělských oblastí spadajících pod cíl 5b ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

95/143/EC: Commission Decision of 18 April 1995 establishing, for the period 1995 to 1999 in Sweden, the list of rural areas under Objective 5b as defined by Council Regulation (EEC) no 2052/88

OJ L 092, 25/04/1995 s. 0029


14. 395D0189

Rozhodnutí Komise z 10. května 1995 měnící rozhodnutí 94/169/ES vytvářející počáteční seznam upadajících průmyslových oblastí spadajících pod cíl 2 ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

95/189/EC: Commission Decision of 10 May 1995 amending Decision 94/169/EC establishing an initial list of declining industrial areas concerned by Objective 2 as defined by Council Regulation (EEC) no 2052/88

OJ L 123, 03/06/1995 s. 0018


15. 396D0468

Rozhodnutí Komise z 19. července 1996 vytvářející na období 1997 až 1999 orientační rozdělení závazných dotací členským státům ze strukturálních fondů na cíl 2 ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

96/468/EC: Commission Decision of 19 July 1996 fixing an indicative allocation by Member State of Structural Fund commitment appropriations for the period 1997 to 1999 under Objective 2 as defined in Council Regulation (EEC) No 2052/88

OJ L 192, 02/08/1996 s. 0029


16. 396D0472

Rozhodnutí Komise z 26. července 1996 vytvářející seznam upadajících průmyslových oblastí spadajících pod cíl 2 ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

96/472/EC: Commission Decision of 26 July 1996 establishing the list of declining industrial areas concerned by Objective 2 for the programming period from 1997 to 1999, as defined by Council Regulation (EEC) No 2052/88 and amending Decision 94/169/EC

OJ L 193, 03/08/1996 s. 0054

modifikováno: 397D0237


17. 396D0634

Rozhodnutí Komise z 25. října 1996 měnící seznam upadajících průmyslových oblastí spadajících pod cíl 2 ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

96/634/EC: Commission Decision of 25 October 1996 amending the list of declining industrial areas concerned by Objective 2 as defined by Council Regulation (EEC) No 2052/88

OJ L 284, 06/11/1996 s. 0019


18. 397D0237

Rozhodnutí Komise z 14. března 1997 měnící seznam upadajících průmyslových oblastí spadajících pod cíl 2 ve smyslu definice nařízení Rady (EHS) č. 2052/88

97/237/EC: Commission Decision of 14 March 1997 amending the list of declining industrial areas concerned by Objective 2 as defined by Council Regulation (EEC) No 2052/88

OJ L 094, 09/04/1997 s. 0020

Část 14.60 rejstříku (Fond hospodářské a sociální soudržnosti):


1. 394R1164

Nařízení Rady (ES) č. 1164/94 z 16. května 1994 ustavující Fond soudržnosti

Council Regulation (EC) no 1164/94 of 16 May 1994 establishing a Cohesion Fund

OJ L 130, 25/05/1994 s. 0001
2. 394R1831

Nařízení Komise (ES) č 1831/94 z 26. července 1994 o neregulérnostech a náhradách chybně zaplacených částek v souvislosti s financováním Fondu soudržnosti a organizace informačního systému v této oblasti

Commission Regulation (EC) no 1831/94 of 26 July 1994 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the Cohesion Fund and the organization of an information system in this field

OJ L 191, 27/07/1994 s. 0009


3. 395Y0308(01)

Zvláštní zpráva č. 1/95 o finančních nástrojích soudržnosti spolu s odpovědmi Komise

Special report no 1/95 on the cohesion financial instrument together with the Commission' s replies

OJ C 059, 08/03/1995 s. 0001


4. 396D0455

Rozhodnutí Komise z 25. června 1996 o informačních a publikačních opatřeních, které mají provádět členské státy a Komise, pokud jde o aktivity Fondu soudržnosti ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1164/94

96/455/EC: Commission Decision of 25 June 1996 concerning information and publicity measures to be carried out by the Member States and the Commission concerning the activities of the Cohesion Fund under Council Regulation (EC) No 1164/94

OJ L 188, 27/07/1996 s. 0047

Regionální podpora podnikání


Dokumenty ES týkající se regionální podpory podnikání jsou v podstatě dokumenty týkající se malých a středních podniků, jejichž státní podpora je kompetenčním zákonem svěřena do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a regionální podpora do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Jde zejména o tyto právní formy: rezoluce a doporučení.

1. 386Y1114(01)

Rezoluce Rady z 3. listopadu 1986 o akčním programu pro malé a střední podniky

Council Resolution of 3 November 1986 concerning the action programme for small and medium sized enterprises (SMEs)OJ C 287, 14/11/1986 s. 0001


2. 388Y0727(02)

Rezoluce Rady z 30. června 1988 o zlepšování prostředí pro podnikání a akce k podpoře rozvoje podniků, zejména malých a středních podniků ve Společenství

Council Resolution of 30 June 1988 on the improvement of the business environment and action to promote the development of enterprises, especially small and medium- sized enterprises in the CommunityOJ C 197, 27/07/1988 s. 0006


3. 389Y1007(01)

Rezoluce Rady z 26. září 1989 o rozvoji subkontraktování ve Společenství

Council Resolution of 26 September 1989 on the development of subcontracting in the CommunityOJ C 254, 07/10/1989 s. 0001


4. 390X0246

Doporučení Rady z 28. května 1990 týkající se implementace politiky zjednodušování administrativy ve prospěch malých a středních podniků v členských státech

90/246/EEC: Council Recommendation of 28 May 1990 relating to the implementation of a policy of administrative simplification in favour of small and medium-sized enterprises in the Member StatesOJ L 141, 02/06/1990 s. 0055


5. 391Y0605(01)

Rezoluce Rady z 27. května 1991 o akčním programu pro malé a střední podniky včetně podniků řemeslnických

Council Resolution of 27 May 1991 on the action programme for small and medium-sized enterprises including craft industry enterprisesOJ C 146, 05/06/1991 s. 0003


6. 392Y0715(04)

Rezoluce Rady z 17. června 1992 o akcích Společenství na podporu podniků, zejména malých a středních podniků, včetně podniků řemeslnických

Council Resolution of 17 June 1992 on Community action to support enterprises, in particular small and medium- sized enterprises, including craft industry enterprisesOJ C 178, 15/07/1992 s. 0008


7. 392Y1216(01)

Rezoluce Rady z 3. prosince 1992 o zjednodušování administrativy pro podniky, zejména malé a střední podniky

Council Resolution of 3 December 1992 on administrative simplification for enterprises, especially small and medium-sized enterprisesOJ C 331, 16/12/1992 s. 0003


8. 393Y1203(01)

Rezoluce Rady z 22. listopadu 1993 o posilování konkurenceschopnosti podniků, zejména malých a středních podniků a řemeslnických podniků a rozvoje zaměstnanosti

Council Resolution of 22 November 1993 on strengthening the competitiveness of enterprises in particular of small and medium-sized enterprises and craft enterprises, and developing employmentOJ C 326, 03/12/1993 s. 0001


9. 394D0217

Rozhodnutí Rady z 19. dubna 1994 o poskytování subvence Společenství na snižování úroků u půjček pro malé a střední podniky poskytované Evropskou investiční bankou za jejího stávajícího systému půjček

94/217/EC: Council Decision of 19 April 1994 on the provision of Community interest subsidies on loans for small and medium-sized enterprises extended by the European Investment Bank under its temporary lending facilityOJ L 107, 28/04/1994 s. 0057


10. 394X0390

Doporučení Komise z 25. května 1994 o zdanění malých a středních podniků

94/390/EC: Commission Recommendation of 25 May 1994 concerning the taxation of small and medium-sized enterprises

OJ L 177, 09/07/1994 s. 0001


11. 394Y1206(01)

Rezoluce Rady z 21. listopadu 1994 o posilování konkurenceschopnosti průmyslu Společenství

Council Resolution of 21 November 1994 on the strengthening of the competitiveness of Community industry

OJ C 343, 06/12/1994 s. 0001


12. 394X1069

Doporučení Komise z 7. prosince 1994 o transferu malých a středních podniků

94/1069/EC: Commission Recommendation of 7 December 1994 on the transfer of small and medium-sized enterprises

OJ L 385, 31/12/1994 s. 0014


13. 394Y1022(01)

Rezoluce Rady z 10. října 1994 o plnén uplatňování dynamismu a inovačnímu potenciálu malých a středních podniků, včetně řemeslnických podniků a mikropodniků v tržní ekonomice

Council Resolution of 10 October 1994 on giving full scope to the dynamism and innovatory potential of small and medium-sized enterprises, including the craft sector and micro-enterprises, in a competitive economyOJ C 294, 22/10/1994 s. 0006


14. 395Y1219(02)

Rezoluce Rady z 27. listopadu 1995 o malých a středních podnicích a technologické inovaci

Council Resolution of 27 November 1995 on small and medium-sized industrial enterprises (SMES) and technological innovationOJ C 341, 19/12/1995 s. 0003


15. 396X0280

Doporučení Komise z 3. dubna 1996 o definici malých a středních podniků

96/280/EC: Commission Recommendation of 3 April 1996 concerning the definition of small and medium-sized enterprises

OJ L 107, 30/04/1996 s. 0004


16. 396Y0503(01)

Rezoluce Rady z 22. dubna 1996 o koordinaci aktivit Společenství ve prospěch malých a středních podniků a řemeslnických podniků

Council Resolution of 22 April 1996 on the coordination of Community activities in favour of small and medium- sized enterprises and the craft sectorOJ C 130, 03/05/1996 s. 0001


17. 397D0015

Rozhodnutí Rady z 9. prosince 1996o třetím víceletém programu pro malé a střední podniky v Evropské unii (1997 - 2000)

Council Decision of 9 December 1996 on a third multiannual programme for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the European Union (1997 to 2000) (97/15/EC)OJ L 006, 10/01/1997 s. 0025


18. 397Y0117(01)

Rezoluce Rady z 9. prosince 1996 o realizaci plného potenciálu malých a středních podniků, včetně mikropodniků a řemeslnických podniků, integrovaným přístupem k zlepšování prostředí pro podnikání a stimulování podpory obchodu

Council Resolution of 9 December 1996 on realizing the full potential of small and medium-sized enterprises (SMEs), including micro-enterprises and the craft sector, through an integrated approach to improving the business environment and stimulating business supportOJ C 018, 17/01/1997 s. 0001

4. Politika bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor

Politika bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor není komunitárním právem samostatně upravena. To neznamená, že některé speciální právní akty ES otázky týkající se politiky bydlení neupravují. Např. nařízení Rady 1612/68/EHS o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství (Regulation (EEC) No 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community, OJ L 257, 19/10/1968 s. 0002, novelizováno 376R0312, 392R2434).

Pro praxi jsou však rozhodující úpravy obsažené v národních právních řádech členských státech Unie. Předpokládá se, že této problematice bude věnován samostatný svazek Cesty do EU.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti