ISAP-Cesty do Evropské unie
Informační systém pro aproximaci práva

Databáze Cesta do Evropské unie

Detail


Odbor kompatibility
s právem EU Úřad vlády ČR
Databáze č. 16
Cesta do Evropské unie
 Cesta do Evropské unie
Svazek :2. APROXIMACE LEGISLATIVY ČR A ES - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR A ES V PŮSOBNOSTI MH ČR
Část :III. ÚKOLY MH PŘI SBLIŽOVÁNÍ PRÁVA
Kapitola :A. Kompetence MH ČR

Text:A. Kompetence MH ČR

  1. Zákonná kompetence MH ČR

  Ministerstvo hospodářství ČR bylo zřízeno s účinností od 31.října 1992 zákonem ČNR č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, jímž byla stanovena jeho působnost jako ústředního orgánu státní správy České republiky. Podle tohoto zákona, ve znění pozdějších zákonů, je MH ČR ústředním orgánem státní správy

  - ve věcech malých a středních podniků,

  - pro živnosti,

  - pro podporu exportu,

  - pro cestovní ruch,

  - pro profesní přípravu učňů na povolání,

  - pro tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství a geologický průzkum,

  - pro regionální politiku,

  - pro politiku bydlení, rozvoj domovního a bytového fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor,

  - pro územní plánování a stavební řád,

  - pro investiční politiku,

  - pro rozvoj techniky a technologií,

  - pro státní informační systém,

  - pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

  - pro pošty.

  - pro telekomunikace, s výjimkou správy kmitočtového spektra určeného pro rozhlasová a televizní vysílání,

  - pro hospodářskou mobilizaci a hospodářská opatření potřebná pro zabezpečení obrany.

  2. Úkoly vyplývající pro MH ČR z usnesení vlády ČR č.631/1994.

  V oblasti sbližování právních předpisů ČR s právními předpisy ES jsou MH ČR ukládány úkoly usneseními vlády ČR, a to jak formou uložení úkolů všem orgánům státní správy , tak i výslovně uložením úkolu MH ČR (podrobně uvedeno v oddíle I. B.). Z organizačního hlediska je významné usnesení vlády ČR č. 631/1994 o institucionálním zajištění procesu integrace České republiky do Evropské unie včetně harmonizace právního řádu České republiky s právním řádem Evropské unie.

  Z přílohy k uvedenému usnesení vlády ČR, jejího bodu D, vyplývá, že sbližování technických předpisů a norem, ve smyslu usnesení vlády z 3.března 1993 č. 97, o zásadách sbližování právních předpisů s technickým obsahem a technických norem s technickými předpisy Evropských společenství, řídí a koordinuje ministr hospodářství. Výkon působnost v této oblasti je svěřen Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je podřízen MH ČR, a to ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR.

  Pozn.: Rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 43 ze dne 30. května 1994 byl Ing. M. Tošovský, předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, jmenován předsedou Komise pro sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy EU.

  Rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 58 ze dne 3O. června 1994 byl Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví změněn a doplněn statut tak, že tento úřad:

  - zpracovává návrhy státní politiky též v oblasti akreditace a technické harmonizace ,

  - koordinuje zavádění technických předpisů EU do českého právního řádu a s tím spojená opatření správních orgánů ČR, dále zpracovává návrhy souhrnných ročních informací o stavu sbližování technických předpisů ČR a EU:,

  - zpracovává návrhy koncepcí rozvoje pro ministra včetně návrhů rozvoje akreditace a technické harmonizace,

  - zajišťuje činnost Komise pro sbližování technických předpisů ČR s technickými předpisy EU.

2024 Úřad vlády ČR | O přístupnosti